ZAPOŠLJAVANJE, RAD, ZAŠTITA NA RADU, AUTORSKA PRAVA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o radu 

43/99, 32/00, 29/03.

Član 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu F BiH je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine - Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj

26/00, 8/02.

Zakon o vijeću zaposlenika 

38/04

Pravilnik o radnoj knjižici 

42/00, izmjene i dopune 53/00

Obrazložena odluka o prestanku radnog odnosa mora se dostaviti radniku u pismenom obliku, sa poukom o pravu na prigovor

Vidi: Presuda Vrhovnog suda F BiH broj Rev. 211/98 od 28.1.1999. godine, objavljena u Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda Federacije BiH broj 1/99.

Zakon o upošljavanju/zapošljavanju stranaca

8/99.

Po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o radu, ne miruju prava iz radnog odnosa zaposleniku koji je bez zahtjeva upućen na neplaćeno odsustvo, pogotovo kada trajanje takvog odsustva vremenski nije ograničeno, pa takvom zaposleniku ne pripada pravo vratiti se na posao po članu 144. Zakona o radu.

Vidi: Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj Rev. 106/01 od 18.5.2001. godine, objavljeno u časopisu Bilten sudske prakse Vrhovnog suda F BiH broj 1/2001.

Radna knjižica i uvjerenje koje je izdao organ u granicama svoje nadležnosti su javne isprave koje imaju dokaznu snagu onoga što se u njima potvrđuje ili određuje, te kada su nosioci osiguranja vrijeme koje se računa u penzijski staž utvrdili samo na osnovu podataka iz matične evidencije koje nije identično sa podacima iz navedenih javnih isprava, iste nesumnjivo ukazuju da je činjenično stanje u odnosu na pomenutu odlučnu činjenicu drukčije od onog utvrđenog u upravnom postupku, Čime je ostvaren pobojni razlog upravnih rješenja iz člana 13. tačka 3. Zakona o upravnim sporovima

Vidi: Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj U. 1920/99 od 6.1.2000. godine, objavljeno u časopisu Bilten sudske prakse Vrhovnog suda F BiH broj 1/2000.

 

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o radu

16/00-843, 9/04-533.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o radu u Zeničko-dobojskom kantonu

11/02-355.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o radu 

7/01-162.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o radu u Kantonu Sarajevo 

19/00-801.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o radu 

13/98-587.

Odluka o utemeljenju Županijske komisije za provedbu članka 143. Zakona o radu 

14/00-267.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o radu Brčko Distrikta BiH 

7/00-287, 8/03-506, 33/04-1417, 29/05-978, 25/08-776.

Zakon o zapošljavanju stranaca 

17/02-943.

Odluka o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika u organima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine 

12/02-751.

Odluka o davanju ovlaštenja za zaključivanje radnih knjižica ODP "Izbor", Brčko i D.D. "Interplet" Maoča-Brčko 1 7/03-939.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o radu - Prečišćen tekst 

55/07-1.

Zakon o evidencijama u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja 

18/94-611.

Zakon o inspekciji rada 

8/97-250.

Odluka o osnivanju Javne ustanove Agencija za mirno rješavanje radnih sporova 

111/09-1.

Pravilnik o vrstama, oblicima i sadržini evidencija inspekcije rada 

41/01-843.

Pravilnik o obrascima ugovora o radu 

19/09-4.

Pravilnik o evidenciji uposlenih invalida 

11/05-3.

Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i stručnosti radnika za osnivanje radnog centra 

23/05-12.

Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nadzora 

23/05-13.

Pravilnik o radnim mjestima i poslovima za prioritetno upošljavanje invalida 

23/05-15.

Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i stručnosti radnika koje mora ispunjavati ustanova za profesionalnu rehabilitaciju 

23/05-15.

Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i stručnosti radnika za osnivanje preduzeća za upošljavanje invalida 

23/05-16.

Uputstvo o obrascima za vođenje evidencija u oblasti rada 

14/97-466

Uputstvo o ugovoru o zapošljavanju 

14/98-337, 20/98-493.

Uputstvo o radnoj knjižici 

22/96-969.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o vođenju evidencije o zaključenim kolektivnim ugovorima 

18/00.

Kolektivni ugovor se može sklopiti za teritoriju Federacije, za područje jednog ili više kantona,određenu djelatnost, jednog ili više poslodavaca

Vidi: član 111. Zakona o radu - SI. n. F BiH broj 43/99.

Opći Kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine 

54/05, 62/08.

Privremeni ugovor o pristupanju Udruženja poslodavaca F BiH Općem kolektivnom ugovoru za teritoriju Federacije BiH 

23/02.

Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti komunalne privrede u FBiH 

22/00, ispravka 28/00, 55/03.

Odluka kojom se jednostrano otkazuje primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

39/05-2777. Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine ojavljen je u SI. n. F BiH broj (bosanski jezik) 53/00-1953, odnosno (hrvatski jezik) 53/00-1958.

Odluka kojom se jednostrano otkazuje primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

39/05-2777. Kolektivni ugovor za djelatnosti srednjeg obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj (bosanski jezik) 51/00-1780, odnosno (hrvatski jezik) 51/00-1787.

Odluka kojom se jednostrano otkazuje primjena Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

39/05-2777. Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj (bosanski jezik) 23/00-722, odnosno (hrvatski jezik) 23/00-727.

Kolektivni ugovor željezničara Federacije Bosne i Hercegovine

11/07-934.

Kolektivni ugovor za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke i gumarske industrije u Federaciji BiH

2/08-21.

Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i uposlenika u oblasti proizvodnje i prerade metala u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

30/00-972.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i uposlenika u oblasti proizvodnje i prerade metala u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

30/00-972.

Kolektivni ugovor za granu financija

48/00-1654.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti građevinarstva, industrije građevinskog materijala i projektovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

49/00-1675.

Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i uposlenika u oblasti građevinarstva, industrije građevinskog materijala i projektiranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

49/00-1682.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

49/00-1688.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i uposlenika u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira u Federaciji Bosdne i Hercegovine (hrvatski jezik)

49/00-1688.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodvaca i zaposlenika u oblasti naftne i petrohemijske privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

49/00-1 699.

Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i uposlenika u oblasti naftne i petrokemijskog gospodarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

49/00-1704.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine

53/07-4821. Ispravak člana 76. 18/08-263.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika grafičke, izdavačke i medijske djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

48/08-43.

Kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

61/07-5304.

Kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

61/07-5313.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama zaposlenika i poslodavaca za djelatnost trgovine, ugostiteljstva i turizma na području Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

53/00-1941.

Kolektivni ugovor o pravima i obvezama uposlenika i poslodavaca za djelatnost trgovine, ugostiteljstva i turizma na području Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

53/00-1947.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u djelatnostima hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

53/00-1963.

Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u djelatnostima kemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

53/00-1967.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti poljoprivrede, prehrambene i duhanske industrije i vodoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

57/00-2071.

Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i uposlenika u oblasti poljoprivrede, prehrambene li duhanske industrije i vodoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

57/00-2078.

Kolektivni ugovor za zaposlenike Hrvatske pošte i telekomunikacija Mostar (bosanski jezik)

37/02-1579.

Kolektivni ugovor za zaposlenike Hrvatske pošte i telekomunikacija Mostar (hrvatski jezik)

37/02-1586.

Kolektivni ugovor o pravilima i obavezama poslodavaca i zaposlenika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji BiH

77/06-8322.

Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

78/06-8496.

Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

78/06-8505.

 

Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

78/06-8516.

Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja (bosanski jezik)

1/07-9. Prestaje da važi Kolektivni ugovor za zaposlene u poštanskom saobraćaju objavljen u SI. n. F BiH broj 5/04-52.

Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog prometa (hrvatski jezik)

1/07-17.

Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja (srpski jezik)

1/07-26.

Kolektivni ugovr o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

61/07-5322.

Sporazum o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne I Hercegovine (bosanski jezik)

47/02-2129.

Kolektivni ugovor za zaposlene u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (bosanski jezik)

44/04-1998.

Kolektivni ugovor za zaposlene u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)

44/04-2004.

Kolektivni ugovor za zaposlene u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (srpski jezik)

44/04-2010.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u JP BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)

5/04-71.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u |P BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)

5/04-78.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u JP BH Telecom Sarajevo (srpski jezik)

5/04-85.

Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti prometa za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

71/07-7336.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti prometa za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

71/07-7344.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti prometa za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

71/07-7353.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Kolektivni ugovor za službenike Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova Bihać

3/02-50.

Kolektivni ugovor za visoko obrazovanje i znanost Unsko-sanskog kantona

15/09-643.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Protokol o pregovorima za sklapanje kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnim i srednjim školama Županije Posavske

1/03-10.

Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Županiji Posavskoj

2/06-107.

Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Županiji Posavskoj

2/06-118.

Kolektivni ugovor za zaposlene u županijskom ministarstvu unutrašnjih poslova Županije Posavske

2/07-148.

Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

11/07-297.

Odluka o uvjetima, rokovima i dinamici izvršenja obveza za primjenu odredaba Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine za područje Županije Posavske

7/07-596.

Sporazum o osnivanju gospodarsko-socijalnog vijeća na teritoriju Županije Posavske

2/04-47.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Pravilnik o vođenju evidencije o zaključenim kolektivnim ugovorima (bosanski jezik)

13/01-728.

Pravilnik o vođenju evidencije o zaključenim kolektivnim ugovorima (hrvatski jezik)

13/01-730.

Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu

7/01-388, Aneks 7/01-394, Aneks 2/02-83, 2/04-197, Aneks 3/08-148, Aneks 4/08-230, Aneks 2/09-69, Aneks 10/09-1142.

Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu

7/01 -402, Aneks 7/01-411, Aneks 5/02-193, Aneks 3/08-147, Aneks 4/08-231, Aneks 1 /09-31, Aneks 10/09-1141, Aneks 12/09-1217.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Aneks o privremenom odlaganju primjene jednog broja članova Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Federaciji BiH, objavljenog u "Službenim novinama FBiH", br. 53/00 na području Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

13/02-512.

Aneks o privremenom odlaganju primjene jednog broja članaka Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Federaciji BiH, objavljenog u "Službenim novinama FBiH", br. 53/00 na području Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

13/02-513.

Kolektivni ugovor MUP-a Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

13/05-596.

Kolektivni ugovor MUP-a Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

13/05-596.

 

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu (bosanski jezik)

1/02-1, Anex 1/02-13, 8/04-599, 3/05-271, Ugovor o izmjenama i dopunama 3/07-451.

Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog školstva u Županiji Središnja Bosna (hrvatski jezik)

1/02-1, Anex 1/02-13, 8/04-599, 3/05-271, Ugovor o izmjenama i dopunama 3/07-451.

Sporazum o uređenju odnosa pri primjeni Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

5/02-179.

Sporazum o uređenju odnosa pri primjeni Kolektivnog ugovora za službenike u tijelima uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

5/02-1 79.

Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu (bosanski jezik)

3/05-274.

Ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu (bosanski jezik)

3/07-455.

Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva u Kantonu Središnja Bosna (hrvatski jezik)

3/05-274.

Ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva u Kantonu Središnja Bosna (hrvatski jezik)

3/07-455.

Sporazum o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

1/06-67.

Sporazum o osnivanju Ekonomsko-socijalnog viječa za teritorij Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

1/06-67.

Poslovnik Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

4/08-753.

Poslovnik Ekonomsko-socijalnoga vijeća za područje Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

4/08-753.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCECOVAČKA - Narodne novine

Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavca i uposlenika u djelokrugu zdravstva

6/04-114.

Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja Županije Zapadnohercegovačke

3/07-63, 14/08-525, 19/09-1323.

Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja Županije Zapadnohercegovačke

3/07-75, 14/08-526, 19/09-1323.

Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

11/07-297.

 

 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Pravilnik o vođenju evidencije o zaključenim kolektivnim ugovorima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (bosanski jezik)

3/03-3.

Pravilnik o vođenju evidencije o zaključenim kolektivnim ugovorima u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (hrvatski jezik)

3/03-3.

Kolektivni ugovor za oblast srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Hercegovačko - neretvanskom kantonu

2/09-138

Kolektivni ugovor za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

3/09-53

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Pravilnik o vođenju evidencije o zaključenim kolektivnim ugovorima

21/00-903.

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti komunalne privrede Kantona Sarajevo.

20/03-1186, 34/06-2024.

Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo

24/06-1406.

Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo

30/08-110.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Pravilnik o postupku dostave kolektivnih ugovora njihovim izmjenama i dopunama te načinu vođenja evidencije i objavi kolektivnih ugovora

4/03-67.

Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja

3/04-95.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova

71/09-3.

Opći kolektivni ugovor

27/06-1.

Opći kolektivni ugovor

31/06-29. Ispravka Općeg kolektivnog ugovora 31/06-34. Raniji Opšti kolektivni ugovor- prečišćeni tekst objavljen je u SI. gl. RS broj 13/98-317, Izmene i dopune 39/99-822, Izmene 26/00-645, 21/01-491.

Odluka (Vlade RS) o povlačenju saglasnosti na neke odredbe Opšteg kolektivnog ugovora

24/99-556.

Granski kolektivni ugovor finansijskih organizacija Republike Srpske

11/07-18.

Otkaz Posebnog kolektivnog ugovora za uposlenike u oblasti zdravstva i socijalne zaštite

117/08-9. Tekst Posebnog kolektivnog ugovora za uposlene u oblasti zdravstva i socijalne zaštite objavljen je u SI. gl. RS broji 11/07-17.

 

Rješenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata u grani zdravstva i socijalne zaštite

19/09-7.

Poseban kolektivni ugovor za informisanje i grafičku delatnost u Republici Srpskoj

11/98-286.

Posebni kolektivni ugovor za uposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske

114/07-22.

Posebni kolektivni ugovor za uposlenike u organima uprave Republike Srpske

14/08-32. Ispravka 25/08-38, Aneks 116/08-14.

Poseban kolektivni ugovor saobraćaja i veza Republike Srpske

11/98-287.

Posebni kolektivni ugovor za oblast pravosuđa

13/98-323, 61/01-1273, 18/08-49, Dopune 63/08-37.

Posebni kolektivni ugovor za uposlenike u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske

17/08-18, Izmjene i dopune 26/09-30.

Odluka o stavljanju van snage izmena I dopuna Granskog kolektivnog ugovora koje je potpisalo Ministarstvo prosvete sa Sindikatom obrazovanja, nauke 1 kulture

24/99-556.

Posebni kolektivni ugovor za uposlene u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti Republike Srpske

94/06-21.

Granski kolektivni ugovor za uposlene u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti Republike Srpske

94/06-30.

Poseban kolektivni ugovor za stambeno-komunalne i uslužne djelatnosti Republike Srpske

95/06-7.

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene za delatnost šumarstva, prerade drveta i papira

34/97-1149.

Odluka o utvrđivanju najniže cijene rada u preduzećima građevinarstva i industrije građevinskog materijala Republike Srpske

111/06-11.

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Republike Srpske 111/06-11.

Granski kolektivni ugovor tekstila, kože i obuće Republike Srpske

121/06-5.

Odluka Komisije za tumačenje i praćenje primene Granskog kolektivnog ugovora tekstila, kože i obuće

21/98-530.

Posebni kolektivni ugovor poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske

110/06-26.

Posebni kolektivni ugovor za uposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske

108/06-6.

Poseban kolektivni ugovor trgovine, ugostiteljstva i turizma Republike Srpske

34/97-1154.

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i stambeno-komunalnu delatnost Republike Srpske

2/98-17, izmene i dopune 26/98-733,

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u Domu zdravlja Brčko

14/98-347.

Kolektivni ugovor energetike Republike Srpske

31/08-21.

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Republike Srpske

30/98-858, Izmjene i dopune 16/08-21.

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske

31/00-718.

Posebni kolektivni ugovor za oblast pravosuđa

115/06-9.

Uputstvo o Registru kolektivnih ugovora

14/98-338, Ispravka 14/98-338.

Odluka o kriterijima i dodatnim procedurama za odlučivanje po zahtjevima za socijalno zbrinjavanje radnika

60/04-5.

Odluka o načinu izmirivanja obaveza po zahtjevima za socijalno zbrinjavanje radnika

60/04-5.

Odluka o najnižoj cijeni rada u preduzećima stambeno-komunalnih i uslužnih djelatnosti Republike Srpske

4/06-2.

Odluka o utvrđivanju najniže cijene rada za uposlene u oblasti zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske

6/06-4.

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju najniže cijene rada

117/09-15.

Rješenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca na nivou Republike Srpske

85/08-11.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o štrajku (hrvatski jezik)

14/00-393.

Zakon o štrajku (bosanski jezik)

14/00-394.

Pravila o organizovanju i vođenju štrajka Samostalnog sindikata službenika organa uprave i sudske vlasti u BiH

54/01-1206, 57/03-2995.

Pravila o organizovanju i vođenju štrajka Samostalnog sindikata izvršnog osoblja područja infrastrukture Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine

16/09-37.

Lista za izbor člana Mirovnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine

79/09-49.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službeni glasnik

Zaključak o obavezi Vlade Srednjobosanskog kantona za utvrđivanje poslova koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka (bosanski jezik)

13/02-630.

Zaključak o obvezivanju Vlade Županije Središnja Bosna da utvrdi poslove koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka (hrvatski jezik)

13/02-630.

Zaključci povodom rasprave o Sporazumu Vlade Srednjobosanskog kantona i Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine - Kantonalnog odbora Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

13/02-631.

Zaključak u povodu Sporazuma Vlade Županije Središnja Bosna i Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine - Kantonalnog odbora Srednjobosanskog kantona (hrvatski jezik)

13/02-631.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Odluka o osnivanju mirovnog vijeća za mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova (bosanski jezik)

8/00-67.

Odluka o osnivanju mirovnog vijeća za mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova (hrvatski jezik)

8/00-67.

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za članove Mirovnog vijeća Hercegovačko-neretvanskog kanton

2/09-137

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Lista za izbor članova Mirovnog vijeća za područje Kantona Sarajevo

9/09-17.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zako o štrajku

111/08-9.

Saopštenje o formiranju Fonda solidarnosti

20/97-592.

Saopštenje o formiranju Fonda za materijalnu pomoč radnicima i penzionerima Republike Srpske

34/97-1162.

Odluka o članarini i njenoj raspodeli (sindikalna članarina)

26/98-732, 3/99-39.

Odluka o članarini i njenoj raspodeli

54/01 -1118 (Sindikat metalaca i rudara RS)

Odluka o članarini I njenoj raspodeli (Sindikat RS)

61/01-1273.

Pravilnik o upisu sindikalnih organizacija u registar

14/98-334, 11/05-31.

Uputstvo o primjeni Pravilnika o upisu sindikalnih organizacija u registar

14/98-336.

Odluka o obustavljanju od izvršenja nestatutarne Odluke Sindikata finansijskih organizacija

18/98-451.

Odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada u Kliničkom centru Banja Luka za vrijeme štrajka

40/03 -8.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odgovornost uposlenika za obaveze po ugovoru o radu

Vidi: član 88-90. Zakona o radu - (bosanski jezik) 43/99-1771, odnosno (hrvatski jezik) 43/99-1784.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Disciplinska odgovornost radnika

Vidi: član 36-52. Zakona o radnim odnosima - 25/93-957, ispravka 4/94-146, 14/94-535, 15/96-659, 3/97-58.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Jedinstvena metodologija za izradu stručne dokumentacije uz zahtjev za utvrđivanje radnog mjesta na kojemu se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 7/76-164.

Pravilnik o postupku za utvrđivanje poslova odnosno radnih zadataka sa posebnim uslovima rada i posebnih uslova rada zbog kojih se određuje kraće radno vrijeme na tim poslovima odnosno radnim zadacima

1/86-3.

Pravilnik o poslovima na kojim mogu raditi slijepa lica i lica oboljela od mišićne distrofije

13/80-617.

Poslovi i radni zadaci na kojima se staž osiguranja računa s uvećanim trajanjem

Vidi: čl. 71. i 72. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog... 2/92-5,13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 23/82-749, 44/90-1305.

Pravilnik o postupku za utvrđivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

7/76-306, 13/81-424, 7/87-195.

Odluka o nomenklaturi zanimanja koja se stiču u srednjem usmjerenom obrazovanju i vaspitanju u SR Bosni i Hercegovini

12/80-505, 17/82-692, 7/83-242, 44/86-1390.

Jedinstvena nomenklatura zanimanja u SFR Jugoslaviji

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 31/90-1057.

Raspoređivanje radnika

Vidi: čl. 13., 1 7-20. i 37-38. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa SI. SFRJ, 60/89- 1469, 42/90-1257. Preuzet na temelju Uredbe sa zak. snagom o... 2/92-5. Vidi: čl. 5-11. Zakona o radnim odnosima 20/90-554 i čl. 13-19. Opšteg republičkog kolektivnog ugovora 24/90-702.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o određivanju radnog vremena pravnih i fizičkih lica koja se bave prometom robe

2/01-52.

 

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o računanju vremena

8/93-153, 13/94-189, 12/95-310.

Radno vrijeme i raspored radnog vremena

Vidi: čl. 24-27. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa 2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 60/89-1469. Dopune u 20/95-597. Čl. 12-16. Zakona o radnim odnosima 20/90-554. Čl. 20-23. Opšteg republičkog kolektivnog ugovora 24/90-702.

Nepuno radno vrijeme i skraćeno radno vrijeme

Vidi: čl. 11-16. Zakona o radnim odnosima 20/90-554 i čl. 46-48. Zakona o zaštiti na radu 31/84-913.

Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada

2/91-55.

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za rad u smjenama željezničkih radnika koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 13/81-365, 31/81-840 (dop. čl. 9.), 21/82-49 (izmj. čl. 5.).

Radno vrijeme vozača autobusa i teretnih motornih vozila

Vidi: čl. 188-191. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na cestama 2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 50/88-1337.

Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja vozilom, odmorima vozača i načinu rada udvojenih posada na vozilima, opsegu koji utječe na sigurnost upravljanja vozilom

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 18/84-512, 67/85-1709 (izmj. čl. 2. i 14.).

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o računanju vremena (bosanski jezik)

24/97-477, 50/03-2654.

Zakon o računanju vremena (hrvatski jezik)

24/97-477, 50/03-2654.

Zakon o računanju vremena (bosanski jezik)

24/97-477, 50/03-2654.

Odluka o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena u federalnim organima uprave, federalnim ustanovama i stručnim službama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

29/98-993.

Odluka o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena u federalnim organima uprave, federalnim ustanovama i stručnim službama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

29/98-994.

Pravilnik o uvjetima za rad zdravstvenih djelatnika izvan punog radnog vremena (hrvatski jezik)

2/00-33, 23/01-468, 38/03-2103.

Pravilnik o uvjetima za rad zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena (bosanski jezik)

2/00-33, 23/01-468, 38/03-2103.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Uredba o utvrđivanju značajnih datuma na području Unsko-sanskog kantona

8/98-228.

Pravilnik o uvjetima za rad radnika u odgojno-obrazovnim i nastavno-naučnim ustanovama izvan punog radnog vremena

14/03-513.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Naputak o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama Županije Posavske

7/04-364.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena u zdravstvenim ustanovama

na području Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

16/98-469, izmjene i dopune 5/99-83.

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena u zdravstvenim ustanovama

na području Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

16/98-469, izmjene i dopune 5/99-83.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o radnom vremenu

7/97-301.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Odluka o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama (bosanski jezik)

5/08-877.

Odluka o radnome vremenu u zdravstvenim ustanovama (hrvatski jezik)

5/08-877.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Odluka o radnom vremenu u domovima zdravlja na području Županije Zapadnohercegovačke

8/00-210.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o radnom vremenu maloprodajnih objekata i objekata u kojima se vrše zanatske i druge usluge na području Kantona Sarajevo

1/97-3

Naredba o radnom vremenu preduzeča, samostalnih radnji i drugih pravnih i fizičkih lica koja se bave maloprodajom neprehrambenih proizvoda ili obavljaju djelatnost zanatskih i drugih usluga putem prodavnica, radionica i sličnih poslovnih prostora

10/97-208.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području Brčko Distrikta BiH

15/03-882. Odluka o izmjenama i dopunama 1/04-19.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o praznicima Republike Srpske

43/07-1.

Odluka o raspoređivanju radnog vremena u preduzečima, ustanovama i drugim službama, državnim organima i drugim organima i organizacijama koje obavljaju poslove od posebnog društvenog interesa

27/94-776, 31/94-860, 27/95-10 .

Uputstvo o preračunavanju sezonskog radnog vremena na puna radno vreme

7/94-257

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o praznicima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 6/73-128.

Zakon o proglašenju 27. jula državnog praznika SR Bosne i Hercegovine

13/47-133, 15/65-198, 23/71-1692.

Zakon o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine

9/95-289.

Zakon o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine

9/95-290.

Odmori i dopusti

Vidi: čl. 28-35. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa 2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 60/89-1469, dopune 20/95-597.

Porodiljsko odsustvo

Vidi: čl. 17-25. Zakona o radnim odnosima 20/90-554 i čl. 24-26. Opšteg republičkog kolektivnog ugovora 24/90-802.

Dnevni i sedmični odmor voznog i željezničkog osoblja u željezničkom prometu

Vidi: Pravilnik o utvrđivanju kriterija za rad u smjenama željezničkih radnika koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa 2/92-5,13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 13/81-365, 31/81-840, 2/82-49.

Dnevni odmor vozača autobusa i teretnih motornih vozila

Vidi: Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja vozilom, odmorima vozača i... 2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 18/84-512, 67/85-1709.

Dnevni odmor članova posade zrakoplova

Vidi: čl. 16-20. Pravilnika o trajanju radnog vremena i duljini dnevnog odmora članova posade zrakoplova 2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 42/88-1171.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zaposlenik koji nakon završetka vojne službe želi da nastavi rad kod istog poslodavca, dužan je o tome ga izvijestiti u roku od 30 dana od dana prestanka vojne službe, a poslodavac je dužan primiti zaposlenika na rad u roku od 30 dana od dana obavijesti zaposlenika

Vidi: čl. 138. st 2. Zakona o radu - SI. n. F BiH broj 43/99-1771 (bosanski jezik) ili 43/99-1784 (hrvatski jezik).

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o usvajanju Kalendara obilježavanja značajnih događaja i datuma iz odbrambeno- oslobodilačkog rata 1992-1995. godine u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

2/02-55.

Odluka o proglašenju 18. septembra Dana Bosansko-podrinjskog kantona i Dana Općine Goražde neradnim

8/03-2 77.

Odluka o neradnim danima zbog praznika

17/08-1337.

SREDNJOBOSANSKI KANTON - KANTON SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Privremena odluka o blagdanima Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

2/04-111.

Privremena odluka o blagdanima Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

2/04-111.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodna novina

Zakon o blagdanima i neradnim danima u Županiji Zapadnohercegovačkoj

9/04-179.

Odluka o načinu prijenosa sredstava ostvarenih iz naknada za ceste iz cijene naftnih derivata i registracije vozila koja pripadaju općini Široki Brijeg

9/04-181.

Odluka o neradnom danu

18/09-1251.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON - Službene/Narodne novine

Odluka o proglašenju neradnog dana povodom vjerskog blagdana

4/09-116.

Odluka o proglašenju neradnih dana povodom vjerskog praznika

7/09-14.

Odluka o proglašenju neradnog dana povodom vjerskog blagdana (bosanski jezik)

11/08-118.

Odluka o proglašenju neradnog dana povodom vjerskog blagdana (hrvatski jezik)

11/08-118.

Odluka o proglašenju neradnih dana povodom Međunarodnog praznika rada (bosanski jezik)

5/08-13.

Odluka o proglašenju neradnih dana povodom Međunarodnog praznika rada (hrvatski jezik)

5/08-13.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o utvrđivanju "Kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine na području Kantona Sarajevo"

9/08-6.

Odluka o utvrđivanju "Kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda narodno-oslobodilačkog rata 1941.-1945. godine na području Kantona Sarajevo"

14/09-6.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o praznicima Brčko Distrikta BiH

19/02-1092.

Odluka o utvrđivanju neradnih dana u Brčko Distriktu BiH u 2009. godini i januaru 2010. godine

9/09-225.

Uputstvo za primjenu Zakona o praznicima Brčko Distrikta BiH u vrijeme praznika Dana uspostavljanja Brčko distrikta BiH, 8. marta

20/04-837.

Uputstvo o primjeni Zakona o praznicima Brčko Distrikta BiH u vrijeme praznika Dana uspostavljanja Brčko distrikta BiH, 8. marta

21/04-868.

Uputstvo za primjenu Zakona o praznicima Brčko Distrikta BiH u vrijeme Praznika rada

27/04-1078.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o praznicima Republike Srpske

103/05-3.

Odluka o praznovanju Međunarodne Nove godine u Republici Srpskoj

2/03-4.

Odluka o praznovanju Praznika rada -1. maja u Republici Srpskoj

34/01-6.

Odluka o proglašenju neradnog dana

12/04-7.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o zaštiti građana SFR Jugoslavije na privremenom radu u inozemstvu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 15/80-479, 61/88-1568.

Sporazum između SFRJ i SR Njemačke o osiguranju u slučaju nezaposlenosti

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/69-300.

Uredba o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o zapošljavanju radnika bosansko-hercegovačkih preduzeća sa sjedištem u Republici Bosni i Hercegovini u svrhu izvršenja ugovora o izvođenju radova

1 6/95-450.

Uputstvo o dodjeli i korištenju detašmana u Saveznoj Republici Njemačkoj

18/94-546.

Pravilnik o stručnom osposobljavanju, prekvalifikaciji ili dokvalifikaciji i stvaranju uslova za zapošljavanje

12/91-397, 38/91-1151.

Uputstvo o metodološkim principima za vođenje evidencija u oblasti rada i o sredstvima, načinu i rokovima za dostavu prijava i izvještaja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 58/77-2001, 49/82-1246, 23/86-734.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o Zakonu o imovini Zavoda za zapošljavanje Bosne i Hercegovine

34/00-836. (Visoki predstavnik za BiH).

Zakon o imovini Zavoda za zapošljavanje Bosne i Hercegovine

19/01-234. Usvojen u istovjetnom tekstu kao i Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, objavljeno u SI. gl. broj 34/00-836.

Zakon o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

21/03-462, Zakon o izmjenama i dopunama 43/09-30.

Odluka o utvrđivanju kontigenta detašmana u Saveznoj Republici Njemačkoj za detašmansku 2000/2001. godinu, i o načinu njegove raspodjele

31/00-806.

Odluka o preuzimanju zaposlenih, raspodjeli sredstava i drugih stvari i predmeta Zavoda za zapošljavanje Bosne i Hercegovine

21/01-267.

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2009. godinu

2/09-11.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na rad osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u BiG

83/08-680.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o upošljavanju stranaca (hrvatski jezik)

8/99-193.

Zakon o zapošljavanju stranaca (bosanski jezik)

8/99-194.

Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (bosanski jezik)

55/00-2026. (Visoki predstavnik za BiH), 41/01, 22/05, 9/08-1.

Zakon o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba (hrvatski jezik)

55/00-2031. (Visoki predstavnik za BiH), 41/01, 22/05, 9/08-1.

Zakon o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba (srpski jezik)

55/00-2031. (Visoki predstavnik za BiH), 41/01, 22/05, 9/08-2.

Odluka o Zakonu o imovini Zavoda za zapošljavanje Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

56/00-2061. (Visoki predstavnik za BiH).

Odluka o Zakonu o imovini Zavoda za zapošljavanje Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

56/00-2062. (Visoki predstavnik za BiH).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

38/09-53.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

38/09-54.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

38/09-55.

Uredba o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju (srpski jezik)

28/09-1.

Uredba o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju (bosanski jezik)

28/09-3.

Uredba o privatnim agencijama za posredovanje u upošljavanju (hrvatski jezik)

28/09-4.

Uredba o osnivanju Fondacije za zapošljavanje, obuku, demobilizaciju, reintegraciju i javne radove

14/96-487.

Uredba o uslovima koje je preduzeče odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti (bosanski jezik)

15798-365, 5/99-57.

Uredba o uvjetima koje je poduzeće odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti (hrvatski jezik)

15798-367, 5/99-57.

Statut Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)

27/06-2918.

Statut Federalnog zavoda za zapošljavanje (srpski jezik)

27/06-2920.

Statut Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)

27/06-2922.

Odluka o usvajanju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje uposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla (hrvatski jezik)

5/07-285.

Odluka o usvajanju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla (bosanski jezik)

5/07-285.

Odluka o izmjenama uslova i postupka odobravanja reprograma kredita za podsticaj zapošljavanja

18/07-1844. Tekst Uslova i postupak odobravanja reprograma kredita za podsticaj zapošljavanja objavljeni su u SI. n. F BiH broj 60/06-6459.

Odluka o Standardnoj klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

40/04-1669. 26/09-23.

Odluka o početku rada Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)

21/01-415.

Odluka o početku rada Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)

21/01-415.

Odluka o jedinici za implementaciju projekata socijalne i ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (srpski jezik)

62/03-3121.

Odluka o jedinici za implementaciju projekata socijalne i ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (bosanski jezik)

62/03-3121.

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu

102/09-42.

Uslovi i postupak odobravanja reprograma kredita za podsticaj zapošljavanja

60/06-6459.

Pravilnik o uvjetima za rad zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena (bosanski jezik)

2/00-33,23/01-468,38/03-2103,11/04-279.

Pravilnik o uvjetima za rad zdravstvenih djelatnika izvan punog radnog vremena (hrvatski jezik)

2/00-33, 23/01-468, 38/03-2103, 11/04-280.

Pravilnik o evidencijama u oblasti upošljavanja (hrvatski jezik)

24/06-2405.

Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja (srpski jezik)

24/06-2411.

Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja (bosanski jezik)

24/06-2417.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o osnivanju javne ustanove "Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona" Bihać

7/01-263.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Uredba o utemeljenju i ustroju Službe za upošljavanje Županije Posavske

3/02-61, 3/06-160.

Sporazum o sufinanciranju upošljavanja pripravnika sa visokom i višom stručnom spremom prijavljenih na evidenciji Službe za zapošljavanje Županije Posavske

6/06-441.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje viška zaposlenika u javnim zdravstvenim ustanovama Županije Posavske

3/08-188.

Obavijest o krajnjem roku za dostavljanje zahtjeva za financiranje upošljavanja pripravnika

7/08-802.

TUZLANSKI KANTON ■ Službene novine

Zakon o osnivanju Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

11/01-557.

Odluka o utvrđivanju Programa investicija i zapošljavanja

8/08-835.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Uredba o dodjeli kredita za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica (bosanski jezik)

3/08-83.

Uredba o dodjeli kredita za zapošljavanje branitelja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)

3/08-83.

Odluka o osnivanju Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

4/01-137.

Odluka o utemeljenju Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

4/01-138.

Statut Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona

10/01-571.

Odluka o kreditiranju gospodarskog razvoja i zapošljavanja (hrvatski jezik)

10/03-465, 2/05-40.

Odluka o kreditiranju privrednog razvoja i zapošljavanja (bosanski jezik)

10/03-465, 2/05-40.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o osnivanju "Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" Goražde

20/01-282.

Odluka o prijemu nezaposlenih lica bez radnog iskustva sa završenom VSS i VŠS na volontiranje

6/09-653.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Odluka o formiranju Županijskog upravljačkog odbora za poslove predlaganja, praćenja i vršenja revizije predloženih sporazuma, odnosno programa zapošljavanja i njihove konačne realizacije u okviru Urgentnog projekta demobilizacije i reintegracije (hrvatski jezik)

3/97-148.

Odluka o formiranju Kantonalnog upravljačkog komiteta za poslove predlaganja, praćenja i vršenja revizije predloženih sporazuma, odnosno programa zapošljavanja i njihove konačne realizacije u okviru Urgentnog projekta demobilizacije i reintegracije (bosanski jezik)

3/97-148.

Odluka o osnutku Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

2/02-39, 16/04-1118.

Odluka o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

2/02-39, 16/04-1118.

Statut Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

5/02-181, 3/05-288.

Statut Službe za zapošljavanje Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

5/02-181, 3/05-288.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Uredba o utemeljenju Službe za zapošljavanje Županje Zapadnohercegovačke

7/02-114.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo

4/04-281, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 29/09-1.

Uredba o finansiranju Programa za otvaranje novih radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice umrlih, umrlih i nestalih branilaca

31/06-1929, 20/09-1.

Odluka o osnivanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"

11/01-508. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o osnivanju Javne ustanove "Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo" objavljene u SI. n. kantona broj 7/98-247.

Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2009. godini sa načinom i kriterijima za realizaciju

14/09-8.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o posredovanju pri upošljavanju I socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba

11/99-586.

Odluka o početku rada Zavoda za upošljavanje neuposlenih

2/00-26, 1/02-3.

Statut Županijskog zavoda za upošljavanje

3/00-58.

Uredba o prioritetima u zapošljavanju na području Hercegbosanske županije

2/98-18.

Odluka o utvrđivanju poticaja u gospodarstvu, oblast drvoprerađivačke industrije

13/01-357.

Odluka o upošljavanju vježbenika

4/04-125.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o zapošljavanju stranaca u Brčko Distriktu BiH

15/09-535. Ispravka teksta Zakona o zapošljavanju stranaca u Brčko Distriktu BiH 19/09-614. Danom stupanja na snagu ovog zakona stavlja se van snage Zakon o zapošljavanju stranaca (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH, broj: 17/02).

Zakon o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

33/04-1411, 25/08-777.

Zakon o volontiranju

73/08-25.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

15/09-534.

Odluka o privremenom objedinjavanju Biroa za zapošljavanje u Brčko Distriktu

24/04-984, Odluka o dopunama 30/04-1319.

Odluka o prihvatanju koncepcije socijalnog programa za zbrinjavanje radnika koji su ostali bez posla u javnom sektoru Brčko Distrikta

11/01-510.

Odluka o realizaciji Plana zapošljavanja u upravi Brčko Distrikta BiH za 2009. godinu

27/09-755

Odluka o zapošljavanju svih pripravnika VSS i ograničenog broja pripravnika sa višom i srednjom stručnom spremom putem Zavoda za zapošljavanje, u okviru Programa zapošljavanja pripravnika za 2009. godinu

34/09-856.

Uputstvo o primjeni Zakona o zapošljavanju stranaca u Brčko Distriktu BiH

34/09-850, Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva BiH 34/09-851.

Pravilnik o zapošljavanju

16/07-653.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o zapošljavanju

38/00-880, 85/03-9, 42/05-1 7.

Zakon o upošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva

24/09-1. Prestaje da važi Zakon o upošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva objavljen u SI. gl. RS broj 97/04-3, 96/05-9, 123/06-2.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

45/09-38.

Odluka o osnivanju Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske

37/00-855, 1/03-11, 26/05-2. 47/05-10.

Odluka o izmjenama Statuta Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske

91/07-12.

 

 

 

 

 

 

 

Odluka o usvajanju osnova Programa socijalnog zbrinjavanja radnika koji će procesom privatizacije, stečaja i likvidacije preduzeća ostati bez zaposlenja

68/03-1.

Odluka o obaveznim podacima za evidenciju uposlenika

26/05-1. Ispravka Odluke 28/05-3.

Odluka o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje invalida Republike Srpske

29/05-1.

Statut Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida

81/05-13.

Pravilnik o korištenju sredstva Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

36/03-2, 8/05-21, 55/05-16, 93/05-6, 83/06-11, 53/07-15.

Pravilnik o korištenju sredstava Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

38/08-13.

Pravilnik o stručnom osposobljavanju i pripremi za upošljavanje radnika

83/06-9, 3/07-34.

Pravilnik o uslovima I načinu ostvarivanju prava nezaposlenih lica - Prečišćeni tekst

25/00-543.

Pravilnik o obrascima za vođenje evidencija u oblasti upošljavanja

118/06-5.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati agencije za zapošljavanje

4/01 -62.

Pravilnik o internim kontrolnim postupcima, politikama i procedurama Zavoda za zapošljavanje

110/06-19, 112/08-25.

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za finansiranje omladinskog rada, djelovanja i aktivnosti

112/08-10.

Pravilnik o dodjeli republičke nagrade za volontiranje

9/09-6.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Pravilnik o zvanjima, uvjetima za stjecanje zvanja i ovlaštenjima članova posade pomorskih brodova trgovačke mornarice SFR Jugoslavije

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 29/81-750, 30/83-931, 17/85-661, 20/86-559, 36/90-1204.

Pravilnik o posebnim ovlaštenjima članova posade pomorskih brodova i ispitnom programu za stjecanje posebnih ovlaštenja

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 20/86-557.

Pravilnik o zvanjima, uvjetima za stjecanje zvanja i ovlaštenja članova posade brodova unutrašnje plovidbe trgovačke mornarice SFR Jugoslavije

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 322/82-923, 30/83-932, 30/87-886.

Pravilnik o stručnom obrazovanju i drugim uvjetima koje treba da ispunjavaju radnici lučke kapetanije, kapetanije pristaništa i inspektori sigurnosti plovidbe

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 53/65-1747.

Pravilnik o stručnoj spremi, plovidbenom stažu, ispitnom programu i o načinu polaganja stručnog ispita pilota obalne pilotaže

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 20/67-597.

Pravilnik o stručnoj spremi ronilaca

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. FNRJ, 39/57-708.

Pravilnik o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad kontrolora letenja

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 62/79-1802.

Pravilnik o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima osoblja službe veze kontrole letenja

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 12/88-382.

Pravilnik o stručnoj spremi, stručnom ispitu, dozvoli za rad i poslovima što ih može obavljati osoblje službe veze

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 62/74-1884.

Pravilnik o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima zrakoplovno- -tehničkog osoblja i zrakoplovnog osoblja tehničke pripreme

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 35/87-886. 8/89-215.

Pravilnik o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad zrakoplovno-tehničkog osoblja kontrole letenja

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 13/79-437.

Pravilnik o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad stručnog osoblja koje obavlja poslove značajne za sigurnost zračne plovidbe

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 64/80-1851, 63/81-16, 77/82-1912.

Pravilnik o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad članova posade, zrakoplova

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 2/80-21, 31/80-1017, 53/80-1607, 43/81-1126, 10/85-426.

Pravilnik o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima osoblja koje obavlja poslove meteorološkog osiguranja zračne plovidbe

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 36/89-922, 50/90-1709.

Vozački ispiti

Vidi: čl. 165-170. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na cestama 2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 50/88-1337.

Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne tvari i drugih osoba koje sudjeluju u prijevozu tih tvari (s Programom i obrascem certifikata)

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 17/91-272.

Naredba o uvjetima što ih s obzirom na stručnu spremu radnika i opremu moraju ispunjavati organizacije udruženog rada za obavljanje kontrole kakvoće poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina u vanjskotrgovačkom prometu

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 39/75-1146. (Vidi: čl. 161. Zakona... 66/85-1667).

Pravilnik o stručnoj spremi, zdravstvenim uvjetima i zdravstvenim pregledima osoba koje mogu raditi s izvorima ionizirajućih zračenja

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 40/86-1193.

Pravilnik o stručnoj spremi, radnom iskustvu, provjeri znanja i potvrdi o udovoljenju uvjetima osoba koje rade na određenim poslovima u nuklearnim objektima

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 86/87-2347.

Pravilnik o stručnoj spremi i drugim uvjetima za vršenje poslova u radnim organizacijama koje imaju elektroenergetska, kotlovska i druga energetska postrojenja i sudove pod pritiskom

(Pravilnik je donesen na temelju ovlaštenja iz Zakona o sredstvima privrednih organizacija, koje je ovlaštenje prestalo vrijediti 1.1.1969. Vidi: čl. 12. i 28. Zakona... SI. SFRJ, 48/68-999). 2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 47/64-831.

 

Naredba o programu stručnih ispita za stjecanje stručne spreme radnika za vršenje poslova kod energetskih i kotlovskih postrojenja i sudova pod pritiskom (Vidi napomenu uz Pravilnik o stručnoj spremi... SI. SFRJ, 47/64, na temelju kojega je naredba donesena)

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 46/65-1625.

Pravilnik o stručnoj spremi potrebnoj za vršenje poslova primanja i otpravljanja emisija u radio- telegrafskim i radio-telefonskim stanicama u privredi (Pravilnik je donesen na temelju ovlaštenja iz Uredbe o postavljanju i radu emisionih radio-stanica SI. FNRJ, 54/57, koja je Uredba prestala vrijediti 4. IV 1965.

Vidi: čl. 73. Osnovnog zakona... SI. SFRJ, 14/65-552)2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 48/61-966.

Stručna sprema radnika koji se bave zaštitom bilja

Vidi: čl. 44., 45. i 46. Zakona o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju 2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 74/82-1783.

Stručna sprema radnika u organizacijama koje izrađuju ili prodaju pomoćna ljekovita sredstva

Vidi: čl. 2., 8. i 12. Pravilnika o posebnim uvjetima za stavljanje u promet pomoćnih ljekovitih sredstava 2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 73/87-1733.

Stručna sprema radnika u organizacijama koje proizvode i ispituju lijekove radi stavljanja u promet

Vidi: čl. 1., 12. i 1 7. Pravilnika o pobližim uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada koje stavljaju lijekove u promet... 2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 55/88-1478.

Stručna sprema radnika koji rade na poslovima zastupnika u postupku zaštite pronalazaka i patenata

Vidi: čl. 2. Uredbe o upisu u registar zastupnika koji vodi Zavod za standardizaciju i mjeriteljstvo i patente 18/95-537.

Pravilnik o načinu polaganja posebnoga stručnog ispita za osobe koje se bave zastupanjem u postupku zaštite izuma i znakova razlikovanja (i Program)

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 29/91-534.

Obrazovanje radnika

Vidi: Zakon o srednjem usmjerenom obrazovanju... 6/87-129.

Pravilnik o načinu i obimu sticanja potrebnih znanja o higijeni životinjskih namirnica, sirovina namijenjenih za proizvodnju životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe i o ličnoj higijeni

30/88-890.

Pravilnik o načinu polaganja ispita za sticanje zvanja članova posade brodova trgovačke mornarice i visini naknade za polaganje ispita

9/88-30.

Pravilnik o načinu i obimu provjeravanja poznavanja osnovnih propisa o unutrašnjoj plovidbi i izdavanju uvjerenja

4/71-57, 34/73-1279.

Pravilnik o programu, načinu polaganja ispita i načinu izdavanja uvjerenja za upravljača čamca

36/88-988.

Pravilnik o stručnom osposobljavanju radnika koji neposredno učestvuju u vršenju i regulisanju željezničkog saobraćaja

16/81-624.

Pravilnik o specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

27/86-909, 38/86-1206, 7/87-177. Ustavni sud Bosne i Hercegovine br. U 41/87-88-2/89-72.

Pravilnik o dodjeljivanju zvanja primarijus

32/87-987.

 

Pravilnik o stručnim ispitima diplomiranih veterinara i veterinarskih tehničara

26/78-992.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite na radu

41/67-526, (Vidi: čl. 121. st. 1. t. 1. Zakona... 36/77-1121).

Pravilnik o stručnoj spremi i drugim uslovima za obavljanje stručnog rada u organizacijama za fizičku kulturu

16/87-545.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita radnika za određene poslove u oblasti rudarstva

2/82-89.

Pravilnik o stručnoj spremi i načinu provjere stručnog znanja lica koja mogu rukovati eksplozivnim materijama i lica koja mogu rukovati zapaljivim tečnostima i gasovima

15/78-600.

Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita za turističke vodiče

3/79-121.

Pravilnik o minimalnom stepenu stručne spreme koji je potreban za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga

36/91-1056.

Stručni kadrovi za obavljanje računovodstvenih poslova

Vidi: čl. 34. i 35. Zakona o računovodstvu 5/95-136.

Stručna sprema radnika koji rukovode izradom projektne, tehničke i druge dokumentacije za geološke radove

Vidi: čl. 21. Zakona o geološkim istraživanjima 3/93-33, 13/94-189.

Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika geološke struke

16/93-396. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važnost Pravilnika o... 12/81-477.

Stručna sprema radnika koji rade u rudarstvu

Vidi: čl. 118-127. Zakona o rudarstvu 24/93-573, 13/94-189, 13/94-213.

Stručna sprema tržišnog inspektora

Vidi: čl. 7. Zakona o tržišnoj inspekciji 20/95-594.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o donošenju programa mjera za socijalno zbrinjavanje uposlenika koji će u procesu privatizacije, stečaja, likvidacije i prestruktuiranja poduzeća ostati bez posla (hrvatski jezik)

39/06-4086.

Odluka o donošenju programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji će u procesu privatizacije, stečaja, likvidacije i prestruktuiranja preduzeća ostati bez posla (srpski jezik)

39/06-4086.

Odluka o donošenju programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji će u procesu privatizacije, stečaja, likvidacije i prestruktuiranja preduzeća ostati bez posla (bosanski jezik)

39/06-4086.

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (bosanski jezik)

25/00-754, izmjene i dopune 23/01-468, 55/02-2544. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika - 25/84-768.

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih djelatnika (hrvatski jezik)

25/00-785, izmjene i 23/01 -468, 55/02-2546. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika - 25/84-768.

Pravilnik o uvjetima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan teritorije Federacije Bosne i Hercegovine odnosno izvan BiH

53/01-1182, 58/02-2688, 7/04-153.

Pravilnik o uvjetima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan teritorije Federacije Bosne i Hercegovine odnosno izvan BiH

53/01-1182, 58/02-2688, 7/04-153.

Pravilnik o specijalizaciji obiteljske medicine (hrvatski jezik)

7/99-184, 50/00-1737.

Pravilnik o specijalizaciji porodične medicine (bosanski jezik)

7/99-177, 50/00-1737.

Uputstvo o osnovama i kriterijima kontinuirane profesionalne edukacije u BiH

42/09-18.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i zdravstvenim uvjetima lica koja rade sa izvorima jonizujućih zračenja

40/07-6.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o sufinanciranju upošljavanja pripravnika

2/04-33.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON ■ Službene novine

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (bosanski jezik)

2/99-9, 13/99-282.

Pravilnik o vježbeničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih djelatnika (hrvatski jezik)

2/99-27, 13/99-282.

Pravilnik o potrebnoj stručnoj spremi zaposlenika koji vrše poslove tehničkog rukovođenja i miniranja na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa (bosanski jezik)

7/01-316.

Pravilnik o potrebnoj stručnoj spremi uposlenika koji vrše poslove tehničkog rukovođenja i miniranja na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa (hrvatski jezik)

7/01-317.

Pravilnik o načinu polaganja stručnih ispita zaposlenika koji vrše poslove tehničkog rukovođenja i miniranja na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa (bosanskin jezik)

7/01-318.

Pravilnik o načinu polaganja stručnih ispita uposlenika koji vrše poslove tehničkog rukovođenja i miniranja na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa (hrvatski jezik)

7/01-320.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o uslovima i načinu kreditiranja projekata za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih

7/04-490.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Odluka o izradi Programa za zapošljavanje u Županiji Središnja Bosna (hrvatski jezik)

7/99-273.

Odluka o izradi Programa za zapošljavanje u Srednjobosanskom kantonu (bosanski jezik)

7/99-273.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Uredba o utemeljenju Službe za zapošljavanje

7/02, 9/03-185.

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih djelatnika više i srednje stručne spreme

8/00-211.

Obrasci Prijave i Zapisnika o polaganju stručnog ispita zdravstvenih djelatnika više I srednje stručne spreme

11/00-259.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene novine

Odluka o osnivanju Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona (bosanski jezik)

2/02-10.

Odluka o utemeljenju Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije (hrvatski jezik)

2/02-10.

Statut Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona (bosanski jezik)

2/03-90.

Statut Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije (hrvatski jezik)

2/03-90.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih djelatnika

16/00-673.

Plan i Program pripravničkog staža zdravstvenih radnika sa završenom višom i srednjom stručnom spremom

1 6/00-675.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Odluka o upošljavanju vježbenika

4/04-125.

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika više i srednje stručne spreme

1/99-4, 3/00-50.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

19/93-759, 1/95-1, 28/01-626.

Programi specijalizacija i usmjerenih specijalizacija za specijalnosti u medicini

1 7/03-1.

Pravilnik o uslovima za obavljanje profesionalne djelatnosti doktora medicine stranih državljana

55/04-19.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o utvrđivanju najniže satnice u Federaciji Bosne i Hercegovine

22/08-3.

Odluka o usklađivanju najniže neto satnice

51/09-76.

Osnovna plača je najniži iznos koji se zaposleniku mora isplatiti za puno radno vrijeme, za posao odgovarajuće grupe složenosti, normalne uvjete i rezultate rada

Vidi: član 4. Opčeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine - (bosanski jezik) 19/00-567, odnosno (hrvatski jezik) 19/00-569.

Do uređivanja plaća kolektivnim ugovorom, a najduže za vrijeme od jedne godine od dana stupanja na snagu Zakona o radu, Vlada Federacije utvrdit će, uz prethodno konsultiranje strana u zaključivanju kolektivnog ugovora, visinu, način I uvjete usklađivanja najniže plaće

Vidi: član 146. Zakona o radu - 43/99-1771 (bosanski jezik), odnosno 43/99-1784 (hrvatski jezik).

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o ovlaštenju Ministarstvu zdravlja, rada i socijalne zaštite da određuje visinu plate u zdravstvenim ustanovama

16/96-713.

Odluka o visini najniže cijene rada u javnim preduzećima vodovoda Republike Srpske

116/05-33.

Odluka o najnižoj plaći

85/07-2.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zdravstveno osiguranje radnika i uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje koji rade po osnovu dodijeljenog detašmana u SR Njemačkoj

Vidi: tačka III. Odluke o dodjeli i korištenju detašmana u Saveznoj Republici Njemačkoj 8/94-125.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o doprinosima (bosanski jezik)

35/98-1264, 54/00-1990 (Visoki predstavnik za BiH) 16/01-286, 37/01-761, 1/02-16, 14/08-4.

Zakon o doprinosima (hrvatski jezik)

35/98-1276, 54/00-1989 (Visoki predstavnik za BiH), 16/01-285, 37/01-762, 1/02-16, 14/08-6.

Zakon o doprinosima (srpski jezik)

35/98-1264, 54/00-1990 (Visoki predstavnik za BiH) 16/01-286, 37/01-761, 1/02-16, 14/08-1.

Zakon o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje (srpski jezik)

25/06-2607, 57/09-3.

Zakon o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje (bosanski jezik)

25/06-2609, 57/09-5.

Zakon o naplati i djelomičnom otpisu dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje (hrvatski jezik)

25/06-2610, 57/09-6.

Zakon o porezu na plaću (bosanski jezik)

26/96-827, 27/97-553, 12/98-294, 29/00-910, 54/00-1988 (Visoki predstavnik za BiH), 7/02-217, 27/02-1125, 6/03-95.

Zakon o porezu na plaću (hrvatski jezik)

26/96-827, 27/97-554, 12/98-294, 29/00-911, 54/00-1987 (Visoki predstavnik za BiH), 16/01-285, 7/02-218, 27/02-1126, 6/03-95.

Zakon o porezu na platu (srpski jezik)

26/96, 27/97, 12/98, 29/00, 54/00 (Visoki predstavnik za BiH), 7/02, 27/02, 6/03-95.

Zakon o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa (hrvatski jezik)

42/09-1.

Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (srpski jezik)

42/09-5.

Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (bosanski jezik)

42/09-9.

Odluka o doprinosu Zaštitnom fondu Federacije BiH u 2008. godini (bosanski jezik)

8/08-90.

Odluka o doprinosu Zaštitnom fondu Federacije BiH u 2008. godini (hrvatski jezik)

8/08-91.

Odluka o broju glasova članova Zaštitnog fonda Federacije BiH u 2008. godini (bosanski jezik)

8/08-91.

Odluka o broju glasova članova Zaštitnog fonda Federacije BiH u 2008. godini (hrvatski jezik)

8/08-91.

Odluka o utvrđivanju posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika na radu u inozemstvu

74/08-2.

Uputstvo o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na plaću (bosanski jezik)

37/02-1 573, 65/07-6043, 65/07-6043, 72/07-7379, 96/07-9592.

Naputak o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na plaću (hrvatski jezik)

37/02-1575, 65/07-6043, 65/07-6043, 72/07-7379, 96/07-9592.

Odluka o visini doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima (hrvatski jezik)

46/02-2119.

Odluka o visini doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima (bosanski jezik)

46/02-2120.

Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (hrvatski jezik)

64/08-1, 81/08-22.

Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (srpski jezik)

64/08-11, 81/08-22.

Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (bosanski jezik)

64/08-20, 81/08-22.

Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2009. godinu (bosanski jezik)

81/08-23.

Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2009. godinu (hrvatski jezik)

81/08-23.

Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2009. godinu (srpski jezik)

81/08-23.

Odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-4/2000 (bosanski jezik)

3/01 -44. Utvrđuje se da Uredba o doprinosu za obrazovanje i kulturu, koju je donijela Vlada HNK i koja je objavljena u SI. n. HNK broj 1/2000, nije u saglasnosti sa Ustavom F BiH.

 

Odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-4/2000 (hrvatski jezik)

3/01-45. Utvrđuje se da Uredba o doprinosu za obrazovanje i kulturu, koju je donijela Vlada HNK i koja je objavljena u SI. n. HNK broj 1/2000, nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

6/99-257, 15/04-697, 15/04-697, 17/05-734, 4/09-114.

Odluka o neposrednom učešću osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriju Unsko-sanskog kantona

6/99-260, 15/04-697, 15/04-697.

Odluka o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko- sanskog kantona

1 5/04-698.

Odluka o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad

15/06-607. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad 15/07-546.

Pravilnik o načinu vršenja kontrole pravilnosti obračunavanja i uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje (prečišćeni tekst)

12/03-430.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika

1/03-34. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o... 4/03-150.

Uputstvo o primjeni Odluke o neposrednom učešću osiguranih osoba u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Unsko-sanskog kantona

1/00-30, 8/03-276.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u Županiji Posavskoj

6/07-550.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o utvrđivanju osnovica, stope i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona

12/07-1082.

Odluka o načinu izvršenja obaveza nastalih u periodu kada su kantonalni organi raspolagali sredstvima doprinosa za zdravstveno osiguranje (bosanski jezik)

14/00-684.

Odluka o načinu izvršenja obveza nastalih u periodu kada su kantonalni organi raspolagali sredstvima doprinosa za zdravstveno osiguranje (hrvatski jezik)

14/00-685.

Odluka o visini naknade plaće i najvišeg iznosa naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (bosanski jezik)

9/00-321.

Odluka o visini naknade plaće i najvišeg iznosa naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja (hrvatski jezik)

9/00-321.

 

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu plače za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika (bosanski jezik)

9/00-322.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu plače za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika (hrvatski jezik)

9/00-323.

Pravilnik o naknadi troškova prevoza osiguranim licima kad su upučeni da zdravstvenu zaštitu koriste van područja Tuzlanskog kantona

15/07-1535.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje određenih korisnika zdravstvenog osiguranja (bosanski jezik)

14/99-269. Ispravka 15/99-345, 10/01-523, 5/03-376.

Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje određenih korisnika zdravstvenog osiguranja (hrvatski jezik)

14/99-298. Ispravka 15/99-345, 10/01-523, 5/03-376.

Odluka o otpisu zateznih kamata na neizmirene obaveze po osnovu poreza na plače, doprinose za zdravstveno osiguranje iz plača i na plače i poreza na promet proizvoda i usluga (bosanski jezik)

16/00-754.

Odluka o otpisu zateznih kamata na temelju obveze po osnovu poreza na plače, doprinose za zdravstveno osiguranje iz plača i na plače i poreza na promet proizvoda i usluga (hrvatski jezik)

16/00-755.

Uputstvo o primjeni Odluke o neposrednom učešču osiguranih lica u troškovima koriščenja zdravstvene zaštite (bosanski jezik)

7/05-330.

Uputstvo o primjeni Odluke o neposrednom učešču osiguranih osoba u troškovima koriščenja zdravstvene zaštite (hrvatski jezik)

7/05-330.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Odluka o visini osnovice za isplatu naknade plače za vrijeme privremene spriječenosti za rad (prečiščeni tekst) (bosanski jezik)

7/06-828.

Odluka o visini osnovice za isplatu naknade plače za vrijeme privremene spriječenosti za rad (prečišćeni tekst) (hrvatski jezik)

7/06-828.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu plače za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika (Prečišćeni tekst)(bosanski jezik)

7/06-830.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika (Prečišćeni tekst)( hrvatski jezik)

7/06-830.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o naknadi za zdravstveno osiguranje radnika koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2005. godinu

3/05-283.

 

Uputstvo o pravu, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu radnika koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2005. godinu

7/05-496.

Pravilnik o uvjetima i postupku korištenja prava boraca i članova njihovih obitelji na zdravstvenu skrb, banjsko-klimatsko liječenje i troškove prevoza u svezi s liječenjem

8/05-556

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Odluka o obustavi sredstava iz neto plaće u Fond solidarnosti djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

10/02-188.

Odluka o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Zapadnohercegovačku Županiju

10/09-935. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovicama, stopama inačinu obračunavanja i uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje za Zapadnohercegovačku Županiju broj 01-XVII-609/08 koju je donijela Skupština Županije Zapadnohercegovačke od 10. rujna 2008. godine, koja je regulirala ovu oblast u Zavodu za Zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Uredba o porezu na obrazovanje i kulturu (bosanski jezik)

1/00-15.

Uredba o porezu na prosvjetu i kulturu (hrvatski jezik)

1/00-15.

Odluka o utvrđivanju visine iznosa uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje raseljenih lica (bosanski jezik)

4/07-32.

Odluka o utvrđivanju visine iznosa uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje raseljenih osoba (hrvatski jezik)

4/07-32.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Uredba o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2004. godini

13/05-691.

Odluka o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo (prečišćeni tekst)

28/04-2175.

Uputstvo o obračunu, evidenciji i isplati bruto plaća i doprinosa poslodavca za zaposlene kod budžetskih korisnika

20/03-958.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Službene novine

Uredba o porezu za obrazovanje i kulturu (na plaću)

5/99-176.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o stopi doprinosa za zapošljavanje

44/04-1897.

Odluka o osiguranju socijalnih doprinosa za zastupnike

18/03-958.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o porezu na platu

14/92-508, 17/92-717, 1/93-1, 24/93-953.

Zakon o doprinosima (Prečišćeni tekst)

31/09-2.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

120/08-4.

Odluka o ličnom učešču osiguranih lica u troškovima koriščenja zdravstvene zaštite

21/01-484, 42/01-873.

Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje

21/01-483.

Odluka o načinu utvrđivanja i isplate sredstava naknade neto plače za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

103/04-15.

Odluka o broju glasova članova Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2008. godinu

5/08-15.

Odluka o plaćanju doprinosa Zaštitnom fondu Republike Srpske u 2008. godini

38/08-8, 106/08-9.

Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu plače za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

63/08-8.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o privremenom načinu obračunavanja i uplate obaveza zemljoradnika za porez na plaču i doprinosa za penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti (bosanski jezik)

57/01-1284.

Odluka o privremenom načinu obračunavanja i uplate obveza zemljoradnika za porez na plaču i doprinosa za mirovinsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti (hrvatski jezik)

57/01-1284.

Odluka o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika u opčine Srebrenica, Bratunac, Milici, Žepa i Vlasenica u Republici Srpskoj u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine

32/07-2992.

Odluka o broju glasova članova Zaštitnog fonda Federacije BiH u 2007. godini (bosanski jezik)

15/07-1501.

Odluka o broju glasova članova Zaštitnog fonda Federacije BiH u 2007. godini (hrvatski jezik)

15/07-1501.

Odluka o doprinosu Zaštitnom fondu Federacije BiH u 2007. godini (bosanski jezik)

15/07-1502.

Odluka o doprinosu Zaštitnom fondu Federacije BiH u 2007. godini (hrvatski jezik)

15/07-1502.

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (srpski jezik)

73/09-17.

Pravilnik o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (bosanski jezik)

73/09-36.

Pravilnik o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sustavom registracije, kontrole i naplate doprinosa (hrvatski jezik)

73/09-55.

Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2010. godinu (bosanski jezik)

80/09-300.

Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2010. godinu (hrvatski jezik)

80/09-301.

Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2010. godinu (srpski jezik)

80/09-301.

Uputstvo o postupku izmirenja duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje (bosanski jezik)

62/06-6623.

Naputak o postupku izmirenja duga po osnovu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje (hrvatski jezik)

62/06-6624.

Naputak o načinu obračunavanja I plaćanja poreza na plaću (hrvatski jezik)

56/00-2063.

Uputstvo o načinu obračunavanja I plaćanja poreza na plaću (bosanski jezik)

56/00-2065.

Naputak o načinu obračunavanja I uplate doprinosa (hrvatski jezik)

10/02-281.

Uputstvo o načinu obračunavanja I uplate doprinosa (bosanski jezik)

10/02-285.

UNSKO-SANSKI KANTON ■ Službeni glasnik

Pravilnik o načinu vršenja kontrole pravilnosti obračunavanja i uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje

6/04-378.

Privremena odluka o naknadi plaće, odnosno novčanoj naknadi za vrijeme privremene spriječenosti za rad

6/09-310. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje primjena Odluke o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 15/06) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 15/07).

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o porodnim naknadama nezaposlenim majkama

2/05-76, 8/06-665.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o privremenom utvrđivanju stope i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje osiguranih lica za koje je obveznik obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (bosanski jezik)

14/02-610.

 

Odluka o privremenom reguliranju ovjere zdravstvenih iskaznica i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih obitelji

2/04-166. Odluka o izmjeni Odluke... 1/07-3.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu plače ženi-majci odnosno drugoj osobi u radnom odnosu za vrijeme odsustvovanja sa posla radi trudnoće, porođaja, odnosno njege djeteta

4/04-260.

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načina obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona

10/06-1033.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o uređivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe (prečišćen tekst) (bosanski jezik)

10/03-480.

Odluka o uređivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe (pročišćen tekst) (hrvatski jezik)

10/03-480.

Odluka o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite (bosanski jezik)

4/05-102.

Odluka o neposrednom sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite (hrvatski jezik)

4/05-102.

Odluka o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka i endoproteza (bosanski jezik)

4/05-107.

Odluka o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka i endoproteza (hrvatski jezik)

4/05-107.

Odluka o proširenom obimu prava na korištenje medicinsko-sanitetskih pomagala, medicinskog materijala i lijekova za ratne vojne invalide - paraplegičare (bosanski jezik)

4/05-112.

Odluka o proširenom obujmu prava na korištenje medicinsko-sanitetskih pomagala, medicinskog materijala i lijekova za ratne vojne invalide - paraplegičare (hrvatski jezik)

4/05-112.

Uputstvo za provođenje Odluke o uređivanju prava na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu (bosanski jezik)

13/02-554, 10/03-481, 10/03-482.

Naputak za provođenje Odluke o uređivanju prava na potporu rodilji koja nije u radnom odnosu (bosanski jezik)

13/02-555, 10/03-481, 10/03-482.

Naputak o obračunu, evidentiranju i isplati bruto plaća i doprinosa poslodavca za uposlene kod proračunskih korisnika (hrvatski jezik)

10/03-483.

Uputstvo o obračunu, evidentiranju i isplati bruto plaća i doprinosa poslodavca za zaposlene kod budžetskih korisnika (bosanski jezik)

10/03-483.

 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o imjenama i dopunama Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova na području BPK Goražde

4/07-268.

Odluka o naknadi plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad

10/09-1016.

Odluka o naknadi za zdravstveno osiguranje radnika, koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu, za 2009. godinu

6/09-652.

SREDNIOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Odluka o osnovicama i stopama za obračunavanje te o načinu obračunavanja i uplaćivanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

14/04-962, 7/08-939.

Odluka o osnovicama i stopama za obračunavanje te o načinu obračunavanja i uplaćivanja doprinosa za obvezatno zdravstveno osiguranje na području Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

14/04-962, 7/08-939.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osoba na koje se ne primjenjuju propisi iz oblasti doprinosa

3/07-54.

Odluka o premiji - sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području Županije Zapadnohercegovačke

3/07-56.

Odluka o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za ŽZH

13/08-462.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o visini nadoknade plate-najvišem iznosu plate koja se isplaćuje na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK

1/05-86.

Odluka o uslovima i vremenu podnošenja zahtjeva za refundaciju naknada za plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bosanski jezik)

5/05-39.

Odluka o uvjetima i vremenu podnošenja zahtjeva za refundiranje naknada za plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (hrvatski jezik)

5/05-39.

Odluka o utvrđivanju visine uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje raseljenih lica (bosanski jezik)

7/08-35.

Odluka o utvrđivanju visine uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje raseljenih osoba (hrvatski jezik)

7/08-35.

Odluka o visini naknade plate i najvišem iznosu naknade plate koja se isplaćuje na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona

3/09-64

Odluka o utvrđivanju visine iznosa uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje za učenike i studente koji nisu osigurani po drugom osnovu

4/09-125

Odluka o visini doprinosa za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu koja nisu osigurana po drugom temelju

15/09-1176.

Odluka o visini doprinosa za osobe korisnike prava iz socijalne skrbi, koje nisu osigurane po drugom temelju

15/09-1177.

KANTON SARAJEVO ■ Službene novine

Metodologija za primjenu Uredbe o privremenom ustupanju potraživanja Zavoda zdravstvenog osiguranja od Federalnog zavoda PIO/MIO pravnim licima na osnovu obračunatih a neuplaćenih doprinosa, na području Kantona Sarajevo

23/02-950.

Odluka o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (prečišćeni tekst)

6/04-463.

Uputstvo o načinu obračuna i evidentiranja refundacija troškova po osnovu bolovanja i ostalih naknada plaća

6/07-257.

Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo

29/09-3.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Odluka o minimalnoj osnovici za obračun poreza i doprinosa na plaće

15/98-671.

Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o uplati doprinosa za zdravstveno osiguranje stradalnika Domovinskog rata HVO-a

8/09-302.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o osnovici i stopi doprinosa za zdravstveno osiguranje

37/09-900. Donošenjem ove odluke, stavlja se van snage Odluka o osnovici i doprinosu za zdravstveno osiguranje, objavljena u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH, broj: 11/02.

Odluka o najvišem i najnižem iznosu naknade plate

26/09-749, 39/09-964

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta BiH

8/07-281.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o plaćanju doprinosa Zaštitnom fondu Republike Srpske u 2007. godini

22/07-15.

Odluka o broju glasova članova Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske u 2007. godini

27/07-6.

Upustvo o načinu i postupku refundacije troškova korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica i refundacije naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

81/09-12, Uputstvo o izmjeni Uputstva 105/09-15.

Uputstvo o načinu obračunavanja i uplate doprinosa

57/01 -1190,70/01 -1591. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o načinu obračuna i uplate doprinosa, objavljen u SI. gl. RS broj 44/00-1 27/01-611.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za porodiljsko odsustvo u institucijama BiH

58/09-15.

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za bolovanje u institucijama BiH

58/09-19.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Otpremnina

Vidi: čl. 100. Zakona o radu - SI. n. F BiH broj 43/99-1771 (bosanski jezik) ili 43/99-1784 (hrvatski jezik).

Pravo na naknadu za vrijeme tzv. čekanja, vezano je za trajanje radnog odnosa i prestaje njegovim prestankom

Vidi: Presuda Vrhovnog suda F BiH, broj Rev. 154/99 od 23.12.2000. godine, objavljena u Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda F BiH, broj 1/2000.

U naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa ne uračunava se naknada za topli obrok

Vidi: Presuda Vrhovnog suda F BiH, broj Rev. 186/99 od 14.10.1999. godine, objavljena u Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda F BiH, broj 1/2000.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o visini I načinu isplate naknade plače po osnovu porodiljskog odsustva

14/99-532.

Odluka o visini naknade plače i najvišeg iznosa naknade plače koja se isplačuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

9/00-321.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na nadoknadu plače ženi-majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme odsustvovanja sa posla radi trudnoće, porođaja, odnosno njege djeteta

3/01-130.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika

9/00-322.

Pravilnik o sastavu i načinu rada Ijekarskih komisija u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite

2/01-322, 11/01-582.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o pravu na naknadu plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme porodiljskog odsustva (bosanski jezik)

14/99-300, 10/01-524.

Odluka o pravu na naknadu plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme porodiljskog odsustva (hrvatski jezik)

14/99-300, 10/01-525.

Uputstvo za provođenje Odluke o pravu na naknadu plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme porodiljskog odsustva (bosanski jezik)

16/99, 13/01-720.

Naputak za provođenje Odluke o pravu na naknadu place ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme porodiljskog odsustva (hrvatski jezik)

16/99, 13/01-720.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad

1/01-4.

Odluka o naknadi za zdravstveno osiguranje radnika koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2008. godinu

16/08-1215.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Uredba o ličnim primanjima koja nemaju karakter plaće

5/98-147.

Privremena odluka o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad

15/99-597, 4/00-175.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Pravilnik o ostvarivanju prava za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta BiH

42/08-1419.

Pravilnik o korištenju zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog rada i boravka u inostranstvu

42/08-1421.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o korištenju zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog rada i boravka u inostranstvu

42/08-1424.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o načinu utvrđivanja i isplate sredstava naknade neto plaće za vijeme privremene nesposobnosti za rad

40/08-10.

Odluka o visini toplog obroka radnika

21/95-561.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Pravnom licu koje nema zaposlenih lica, osim direktora preduzeća, u rashode se ne priznaju troškovi dnevnica za službena putovanja, kao ni troškovi prijevoza na posao i sa posla

Vidi: čl. 8. st. 3. Zakon o porezu na dobit preduzeća 5/95-170.

Radnik ima pravo na ishranu u toku rada u iznosu najniže plaće, a koju određuje Vlada R BiH

Vidi: čl. 16. st. 1. Zakona o plaćama i drugim ličnim primanjima radnika - 21/95-603.

Radniku, kome nije organizovan prevoz sa posla i na posao, može se obezbijediti karta za prevoz u javnom saobraćaju

Vidi: čl. 17. Zakona o plaćama i drugim ličnim primanjima radnika - 21/95-603.

Naknada ličnog dohotka za vrijeme odsustvovanja s rada zbog učešća u zaštiti od elementarnih nepogoda

Vidi: čl. 78-83. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda 40/90-116.

Uputstvo o uslovima i načinu isplate naknade ličnog dohotka za vrijeme odsustvovanja sa rada

41/90-1214.

Naknada troškova za ishranu na službenom putu

Vidi: čl. 4. Uredbe o naknadama za putne troškove 7/95-249.

Najviši iznos dnevnice za službeno putovanje

Vidi: Rješenje o najvišim iznosima dnevnica za službena putovanja - 10/95-298.

Naknada za ishranu u toku rada

Vidi: čl. 16. Zakona o plaćama i drugim ličnim primanjima radnika - 21/95-603.

Dnevnice za službeno putovanje kao dodatna primanja podliježu oporezivanju ako su isplaćena u visini iznad iznosa dozvoljenog Uredbom o naknadama za putne troškove i Rješenja o najvišim iznosima dnevnica za službena putovanja

Vidi: tačka 4. Uputstva o načinu obračuna i plaćanja poreza na plaću i doprinosa za socijalno osiguranje 22/95-610.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Nemogućnost radnika da zbog bolesti ili povrede koja ga čini privremeno nesposobnim za rad, prisustvuje radu i obavlja svoje poslove i radne zadatke opravdan je razlog za nedolazak na posao pod uslovom da o toj nesposobnosti postoji ocjena nadležnog organa zdravstvene zaštite. Opravdan razlog postoji i kad je radnik bez svoje krivice spriječen doći na posao usljed elementarnih nepogoda, trajnijeg prekida prometa ako stanuje i živi izvan mjesta rada i slično. Vidi: Presuda Vrhovnog suda Federacije broj: BiH Rev-14/98 od 25.2.1998. godine, objavljena u Sudskoj praksi Vrhovnog suda Federacije BiH broj 1/98, Sarajevo 1998. godine

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o zaštiti na radu

22/90-652.

Pravilnik o zaštiti na radu pri korišćenju električne energije

34/88-960.

Pravilnik o opštim mjerama zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za radne i pomoćne prostorije i radne prostore

5/88-207.

Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu

20/85-731.

Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala

5/86-155, 9/86-278 (ispr.).

Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama

42/86-1331, 3/87-71 (ispr.).

Pravilnik o zaštiti na radu sa razvijačima acetilena i acetilenskim stanicama

32/87-992, 41/87-1287 (ispr.).

Pravilnik o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu

2/91 -58.

Pravilnik o obliku i sadržaju isprava iz oblasti zaštite na radu

30/85-987.

Pravilnik o vođenju evidencije, čuvanju isprava i sadržaju godišnjeg izvještaja iz oblasti zaštite na radu

2/91-57.

Pravilnik o postupku davanja stručne ocjene odnosno izdavanja atesta i certifikata u oblasti zaštite na radu

41/67-526 (Vidi: čl. 19. st. 2. Zakona... 36/77-1121).

 

 

 

 

Pravilnik o uslovima koje u pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati organizacije koje vrše periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu

2/91-56.

Uputstvo o načinu vođenja evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima iz oblasti zaštite na radu i o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja organa inspekcije rada

7/85-264.

Uputstvo o sadržaju i obliku prijave o nesreći na poslu i prijave o oboljenju od profesionalne bolesti

12/81-484 (Vidi: čl. 237. Zakona... 18/86-529).

Uputstvo o postupku vršenja nadzora nad primjenom propisa iz oblasti zaštite na radu pri gradnji tunela

28/88-845.

Pravilnik o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i Ijekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima

2/91-42.

Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada

2/91-55.

Pravilnik o načinu vršenja zdravstvenih pregleda lica koja podliježu zdravstvenom nadzoru odnosno medicinskoj kontroli

39/82-1434.

Pravilnik o pružanju prve pomoći u slučaju povreda i oboljenja radnika na radu

38/86-1206, 1/87-22 (ispr.).

Kao propisi Bosne i Hercegovine (u smislu čl. 118. Zakona o zaštiti na radu) primjenjuju se, do donošenja odgovarajućih propisa, ovi ranije donešeni savezni propisi:

Opšti pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu

(SI. FNRJ, 16/47, 18/47 i 36/50).

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u kudeljarama

(SI. FNRJ, 46/47).

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u grafičkim preduzećima

(SI. FNRJ, 56/47).

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u fabrikama stakla (staklarama)

(SI. FNRJ, 14/48 i 18/48).

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u kamenolomima i ciglanama kao i kod vađenja gline, pijeska i šljunka

(SI. FNRJ, 69/48).

Pravilnik o zaštitnim mjerama pri rukovanju eksplozivom i lagumanu (miniranju) u rudnicima i kamenolomima, kao i pri drugim radovima

(Prilog br. 8. uz SI. FNRJ, 98/49).

Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama na radu pri hemijsko-tehnološkim procesima

(Prilog br. 8. uz SI. FNRJ, 55/50).

Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama na radu u crnoj metalurgiji

(SI. FNRJ, 7/55).

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri ronilačkim radovima

(SI. FNRJ, 36/58).

Pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri lučko-transportnom radu

(SI. SFRJ, 14/64).

Pravilnik o zaštiti na radu pri tehničkom obrađivanju legura lakih metala u kupatilima sa nitratnim solima

(SI. SFRJ, 48/65).

Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prevozu motornim vozilima

(SI. SFRJ, 55/65).

Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovara tereta iz takvih vozila

(SI. SFRJ, 1 7/66).

Pravilnik o zaštiti na radu sa uređajima za ukrcavanje i iskrcavanje tereta na pomorskim brodovima i plovilima unutrašnje plovidbe

(SI. SFRJ, 32/66).

Pravilnik o opštim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima

(SI. SFRJ, 18/67).

Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmaščivanje, pranje i čišćenje metalnih dijelova i predmeta od drugog materijala

(SI. SFRJ, 23/67).

Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi

(SI. SFRJ, 34/68).

Pravilnik o zaštiti na radu u graševinarstvu

(SI. SFRJ, 422/68 i 45/68).

Pravilnik o opštim mjerama i normativima zaštite pri radu sa dizalicama

(SI. SFRJ, 30/69 i 41/69).

Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi

(SI. SFRJ, 35/69).

Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima

(SI. SFRJ, 55/69).

Pravilnik o posebnim mjerama i normativima za zaštitu na radu pri preradi i obradi kože, krzna i otpadaka od kože

(SI. SFRJ, 47/70).

Pravilnik o opštim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama

(SI. SFRJ, 29/71).

Naredba o obaveznom snabdjevanju radnika gaziranom slanom vodom u odjeljenjima sa visokom temperaturom

(SI. SFRJ, 40/47).

Uputstvo o načinu vršenja nadzora nad pridržavanjem propisa o zaštiti na radu u preduzećima koja proizvode za odrešene vojne potrebe

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u Si. SFRJ, 23/66.

Uputstvo o podacima iz oblasti zaštite na radu koje su organi inspekcije rada dužni prikupljati i o izvještajima koje su dužni dostavljati

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 4/67-100.

Naredba o obaveznom atestiranju šljemova za zaštitu u industriji

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 4/82-99, 43/82-1110 (izmj. toč. 2. i 8.).

 

Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 16/47-185, 18/47-207, 36/50-679. Čl. 101. Uredbe... 56/51-696. Čl. 149. Uredbe... 52/57-977. Čl. 125. pod 1 Zakona... 15/65-682 i 29/65-1179. Čl. 66. Pravilnika SJ. SFRJ, 18/67-517. Čl. 83. Pravilnika... 27/67-805. Čl. 50. Pravilnika... 35/69-977. Čl. 56. Pravilnika... 21/71-379. Čl. 35. Pravilnika... 29/71-566.

Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu za rad

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 18/91-291.

Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 35/69-977.

Pravilnik o periodičnim ispitivanjima oruša za rad i uređaje, kemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 26/67-794.

Pravilnik o zaštitnim mjerama protiv opasnosti od električne struje u radnim prostorijama i radilištima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 107/47-1517 (Vidi: čl. 125. pod 10 Osnovnog zakona 15/65-682).

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 62/73-1777.

Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u crnoj metalurgiji

2/92-5,13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 7/55-95 (Vidi: čl. 125. pod 20 Osnovnog zakona 15/65-682).

Mjere koje se primjenjuju pri proizvodnji odljevka

Vidi: Pravilnik o normativima za Ijevaoničku industriju 2/92-5, 13/94-1 89. Objavljeno u SI. SFRJ, 14/79-474, 11/80-335.

Pravilnik o zaštiti na radu pri termičkom odrešivanju legura lakih metala u kupaonicama sa nitratnim solima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 48/65-1640.

Tehnička zaštita pri pripremanju mineralnih sirovina - ruda obojenih metala

Vidi: čl. 329-350. Pravilnik o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju uglja 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 4/89-143.

Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim mjerama na radovima pri kemijsko-tehničkim procesima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 55/50 (Prilog br. 9). Član 24. Pravilnika... 48/65-1640 (Vidi: čl. 125. pod 18 Osnovnog zakona... 15/65-682).

Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipuliranja eksplozivima i baru¬tima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 55/69-1405.

Higijensko-tehničke mjere pri proizvodnji i prometu krvi i krvnih derivata

Vidi: Naredbu o higijensko-tehničkim mjerama koje moraju poduzimati radne organizacije 2/92-5,13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 28/67-824, 31/68-643 (Vidi: čl. 56. st. 2. Zakona... 6/73-129).

Pravilnik o općim mjerama zaštite na radu od buke u radnim prostorijama

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 29/71-566.

Naredba o obaveznom snabdijevanju radnika gaziranom slanom vodom u odjelima s visokom temperaturom

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 40/47-481 (Vidi: čl. 152. Uredbe... 52/57-977).

 

Zaštitne mjere na radu pri preradi, rukovanju i smještaju amonijumnitrata

Vidi: čl. 11. i 28. Tehničkih propisa uz Pravilnik o tehničkim propisima za preradu amonijumnitrata... SI. SFRJ, 31/61-801, 13/66-262, 26/68-513.

Pravilnik o zaštiti na radu i o tehničkim mjerama za razvijače acetilena i acetilenske stanice

SI. SRBiH, 32/87-991.

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u tvornicama stakla

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 14/48-167, (Vidi: čl. 125. pod 11 Osnovnog zakona... 16/65-682).

Pravilnik o posebnim mjerama i normativima zaštite na radu pri preradi i obradi kože, krzna i otpadaka kože

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 47/70-1172.

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u kudeljarama

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 46/47-575 (Vidi: čl. 125. pod 4 Osnovnog zakona... 15/65-682).

Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 42/68-857, 45/68-928 (ispr.).

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u kamenolomima i ciglama, kao i kod vašenja gline, pijeska i šljunka

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 69/48-1046. Član 8. Pravilnika... 41/68-849 (ukin. čl. 58-61). Vidi: čl. 125. pod 13 Osnovnog zakona... 15/65-682).

Prijevoz ljudi oknima rudnika

Vidi: PraviIniko tehničkim normativima pri prijevozu ljudi i materijala oknima rudnika 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 4/80-118, 12/85-518, 35/87-901, 51/88-1399.

Pravilnik o tehničkim normativima pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u ruda¬rstvu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 26/88-743.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o tehničkim mjerama i zaštiti na radu pri rudarskim podzemnim radovima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 31/91-569.

Zaštitne mjere kod površinske eksploatacije mineralnih sirovina

Vidi: Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 4/86-78.

Pravilnik o zaštitnim mjerama pri rukovanju eksplozivom i lagumanju (miniranju) u rudnicima i kamenolomima, kao i drugim radovima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 98/49 (Prilog br. 8) (Vidi: čl. 4. Pravilnika... 47/62-819 i čl. 125. pod 16 Osnovnog zakona... 15/65-682).

Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 43/79-1405.

Pravilnik o tehničkim normativima za rudarske radove pri istraživanju i eksploataciji ležišta kamene soli

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 8/79-224.

Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 34/68-769.

Fiigijensko-tehnička zaštita kod bojenja olovnim bjelilom i sulfatom

Vidi: Odluku o upotrebi bjelila i olovnog sulfata SI. FNRJ, 29/55-495.

 

Pravilnik o higijen. i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u grafičkim poduzećima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 56/47-699 (Vidi: čl. 125. pod 7 Osnovnog zakona... 15/65-682).

Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 6/70-162.

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama na morskim brodovima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 6/57-135, 8/57-187 (ispr.), 35/58-686 (Vidi: čl. 125. pod 21 Osnovnog zakona... 15/65-682).

Pravilnik o zdravstveno-tehničkim zaštit. mjerama na plovilima unutraš. plovidbe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. FNRJ, 20/50 (Prilog br. 2), (Vidi: čl. 125. pod 17 Osnovnog zakona... 15/65-682).

Pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri lučko-transportnom radu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 14/64-264 (Vidi: čl. 125. pod 39 Osnovnog zakona... 15/65-682).

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri ronilačkim radovima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 36/58-900 (Vidi: čl. 125. pod 22 Osnovnog zakona... 15/65-682).

Tablice dekompresije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 36/58.

Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prijevozu tim vozilima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 55/65-1 784.

Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru iz takvih vozila

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 17/66-326.

Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 53/91-799.

Mjere zaštite od ionizirajućih zračenja

Vidi: Pravilnik o stavljanju u promet i upotrebi radioaktivnih tvari iznad određene granice aktivnosti, rendgenskih aparata i drugih aparata koji proizvode ionizirajuća zračenja teo zaštitnim mjerama od zračenja tih izvora 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 40/86-1168, čl. 992. Zakona... 53/91-799.

Provjeravanje kontaminacije radne okoline

Vidi: Pravilnik o granicama iznad kojih stanovništvo i osobe koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja ne smiju biti izloženi ozračenju te o mjerenjima stupnja izloženosti ionizirajučim zračenjima osoba koje rade s izvorima tih zračenja... 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 40/86-1185, čl. 92. Zakona... 53/91-799.

Tehničke mjere zaštite u rudarskim objektima pri izvođenju rudarskih radova na istraživanju, dobivanju i pripremi nuklearnih mineralnih sirovina

Vidi: Pravilnik o tehničkim normativima za istraživanje, dobivanje i pripremu nuklearnih mineralnih sirovina 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 39/85-1173, 40/86-1168.

Zaštitne mjere u preduzećima koja se bave prometom otrova

Vidi: čl. 14-19. Pravilnika o tehničkim i sanitarno-higijenskim uvjetima... SI. SFRJ, 9/86-212.

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju posuda za zapaljive tekućine

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 44/83-1299, 60/86-1 725.

Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje, pranje ili čišćenje metalnih dijelova i predmeta od drugog materijala

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 23/67-707.

 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o granicama iznad kojih lica na smiju biti izložena ozračenju (bosanski jezik)

8/04-209.

Pravilnik o granicama iznad kojih lica na smiju biti izložena ozračenju (hrvatski jezik)

8/04-210.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o zaštiti na radu

15/99-802.

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

8/09-322.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o zaštiti na radu Brčko Distrikta BiH

31/05-1065. Ispravka Zakona o zaštiti na radu Brčko Distrikta BiH u SI. gl. BD broj 35/05-1225.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o zaštiti na radu

1/08-7. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaštiti na radu objavljen u SI. gl. RS broj 26/93-1012, 14/94-535, 21/96-927 i 25/97-666, (Izmena i dopuna Zakona o zaštiti na radu objavljena u SI. gl. broj 26/97-666 poništena je posebnim Zakonom o poništavanju ... 3/98-32) 10/98-245.

Pravilnik o uvjetima koji se odnose na posebne mjere zaštite na radu sa otrovima u pravnim licima koja koriste otrove u laboratorijske i naučnoistraživačke svrhe

9/08-34.

Pravilnik o sadržaju i postupku vršenja zdravstvenih pregleda radnika na poslovima sa povećanim rizikom u radu sa otrovima

15/08-8.

Pravilnik o postupku i rokovima preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad i preventivnih i periodičnih ispitivanja uvjeta radne sredine

66/08-12, 52/09-27.

Pravilnik o načinu vođenja evidencija

63/09-9.

Pravilnik o vođenju evidencija, čuvanju isprava i sadržaju godišnjeg izvještaja iz oblasti zaštite na radu

20/96-859.

Pravilnik o uslovima koje u pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati organizacije koje vrše periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu

24/02-14.

Pravilnik o načinu i postupku vršenja periodičnog pregleda i ispitivanja sredstava rada, opreme, radnih i pomoćnih prostorija u oblasti zaštite na radu

10/94-381.

Pravilnik o notifikaciji i autorizaciji djelatnosti s izvorima jonizujućih zračenja

73/03-4.

Pravilnik o granicama izlaganja jonizujućem zračenju

73/03-9.

Pravilnik o uvjetima za promet i korištenje izvora jonizujućih zračenja

37/04-3.

Pravilnik o primjeni izvora jonizujućih zračenja u medicini

37/04-11.

Pravilnik o osobnim zaštitnim sredstvima

118/06-2, 18/08-44.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i zdravstvenim uvjetima lica koja rade sa izvorima jonizujućih zračenja

40/07-6. Prestaje da važi Pravilnik o stručnoj spremi, zdravstvenim uvjetima i zdravstvenim pregledima osoba koje mogu raditi s izvorima ionizirajućih zračenja objavljen u SI. SFRJ, 40/86-1193.

Pravilnik o postupku i rokovima preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad i preventivnih i periodičnih ispitivanja uvjeta radne sredine

66/08-12, 107/09-25.

Pravilnik o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini

66/08-16.

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izvještaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom

66/08-20.

Pravilnik o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uvjeta u oblasti zaštite i zdravlja na radu

67/08-10.

Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uvjeta u oblasti zaštite i zdravlja na radu

70/08-7.

Pravilnik o stručnom ispitu iz oblasti zaštite na radu

70/08-8.

Pravilnik o prethodnim i periodičnim Ijekarskim pregledima radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom

68/08-7.

Spisak preduzeća koja ispunjavaju uslove za vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu

67/03-14.

Povrede na radu i lista tjelesnih oštećenja

Vidi: Pravilnik o Listi tjelesnih oštećenja - 6/94-212

Profesionalna obolenja i oštećenja

Vidi: Pravilnik o Listi profesionalnih bolesti - 6/94-212

Do donošenja propisa Republike Srpske, primjenjivat će se kao republički propisi, a na osnovu člana 76. i 77. Zakona o zaštiti na radu - 26/93-1012,14/94-535, 21/96-927 i 25/97-666 sljedeći propisi:

Opšti pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu

(SI. FNRJ, 16/47, 18/47 i 36/50).

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u kudeljarama

(SI. FNRJ, 46/47).

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u grafičkim preduzećima

(SI. FNRJ, 56/47).

 

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u fabrikama stakla (staklarama)

(SI. FNRJ, 14/48 i 18/48).

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u kamenolomima i ciglanama kao i kod vašenja gline, pijeska i šljunka

(SI. FNRJ, 69/48).

Pravilnik o zaštitnim mjerama pri rukovanju eksplozivom i lagumanu (miniranju) u rudnicima i kamenolomima, kao i pri drugim radovima

(Prilog br. 8. uz SI. FNRJ, 98/49).

Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama na radu pri hemijsko-tehnološkim procesima

(Prilog br. 8. uz SI. FNRJ, 55/50).

Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama na radu u crnoj metalurgiji

(SI. FNRJ, 7/55).

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri ronilačkim radovima

(SI. FNRJ, 36/58).

Pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri lučko-transportnom radu

(SI. SFRJ, 14/64).

Pravilnik o zaštiti na radu pri tehničkom obrađivanju legura lakih metala u kupatilima sa nitratnim solima

(SI. SFRJ, 48/65).

Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prevozu motornim vozilima

(SI. SFRJ, 55/65).

Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovara tereta iz takvih vozila

(SI. SFRJ, 17/66).

Pravilnik o zaštiti na radu sa uređajima za ukrcavanje i iskrcavanje tereta na pomorskim brodovima i plovilima unutrašnje plovidbe

(SI. SFRJ, 32/66).

Pravilnik o opštim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima

(SI. SFRJ, 18/67).

Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje, pranje i čišćenje metalnih dijelova i predmeta od drugog materijala

(SI. SFRJ, 23/67).

Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi

(SI. SFRJ, 34/68).

Pravilnik o zaštiti na radu u graševinarstvu

(SI. SFRJ, 422/68 i 45/68).

Pravilnik o opštim mjerama i normativima zaštite pri radu sa dizalicama

(SI. SFRJ, 30/69 i 41/69).

Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi

(SI. SFRJ, 35/69).

Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i baru¬tima

(SI. SFRJ, 55/69).

 

Pravilnik o posebnim mjerama i normativima za zaštitu na radu pri preradi i obradi kože, krzna i otpadaka od kože

(SI. SFRJ, 47/70).

Pravilnik o opštim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama

(SI. SFRJ, 29/71).

Naredba o obaveznom snabdijevanju radnika gaziranom slanom vodom u odjeljenjima sa visokom temperaturom

(SI. SFRJ, 40/47).

Uputstvo o načinu vršenja nadzora nad pridržavanjem propisa o zaštiti na radu u preduzećima koja proizvode za određene vojne potrebe

Objavljen u SI. SFRJ, 23/66.

Uputstvo o podacima iz oblasti zaštite na radu koje su organi inspekcije rada dužni prikupljati i o izvještajima koje su dužni dostavljati

Objavljeno u SI. SFRJ, 4/67-100.

Naredba o obaveznom atestiranju šljemova za zaštitu u industriji

Objavljeno u SI. SFRJ, 4/82-99. 43/82-1110 (izmj. toč. 2. i 8.).

Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu

Objavljeno u SI. FNRJ, 16/47-185, 18/47-207, 36/50-679. Čl. 101. Uredbe... 56/51-696. Čl. 149. Uredbe... 52/57-977. Čl. 125. pod 1 Zakona... 15/65-682 i 29/65-1179. Čl. 66. Pravilnika SI. SFRJ, 18/67-517. Čl. 83. Pravilnika... 27/67-805. Čl. 50. Pravilnika... 35/69-977. Čl. 56. Pravilnika... 21/71-379. Čl. 35. Pravilnika... 29/71-566.

Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu za rad

Objavljeno u SI. SFRJ, 18/91-291.

Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi

Objavljeno u SI. SFRJ, 35/69-977.

Pravilnik o periodičnim ispitivanjima oruđa za rad i uređaje, kemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime

Objavljeno u SI. SFRJ, 26/67-794.

Pravilnik o zaštitnim mjerama protiv opasnosti od električne struje u radnim prostorijama i radilištima

Objavljeno u SI. FNRJ, 107/47-1517 (Vidi: čl. 125. pod 10 Osnovnog zakona 15/65-682).

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta

Objavljeno u Si. SFRJ, 62/73-1777.

Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u crnoj metalurgiji

Objavljeno u SI. FNRJ, 7/55-95 (Vidi: čl. 125. pod 20 Osnovnog zakona 15/65-682).

Mjere koje se primjenjuju pri proizvodnji odljevka

Vidi: Pravilnik o normativima za Ijevaoničku industriju - SI. SFRJ, 14/79-474, 11/80-335.

Pravilnik o zaštiti na radu pri termičkom određivanju legura lakih metala u kupaonicama sa nitratnim solima

Objavljeno u SI. SFRJ, 48/65-1640.

Tehnička zaštita pri pripremanju mineralnih sirovina - ruda obojenih metala

Vidi: čl. 329-350. Pravilnik o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju uglja - SI. SFRJ, 4/89-143.

Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim mjerama na radovima pri kemijsko-tehničkim procesima

Objavljeno u SI. SFRJ, 55/50 (Prilog br. 9). Član 24. Pravilnika... 48/65-1640 (Vidi: čl. 125. pod 18 Osnovnog zakona... 15/65-682).

 

Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipuliranja eksplozivima i barutima

Objavljeno u SI. SFRJ, 55/69-1405.

Higijensko-tehničke mjere pri proizvodnji i prometu krvi i krvnih derivata

Vidi: Naredbu o higijensko-tehničkim mjerama koje moraju poduzimati radne organizacije 2/92-5, 13/94-1 89. Objavljeno u SI. SFRJ, 28/67-824, 31/68-643 (Vidi: Cl. 56. st. 2. Zakona... 6/73-129).

Pravilnik o općim mjerama zaštite na radu od buke u radnim prostorijama

Objavljeno u SI. SFRJ, 29/71-566.

Naredba o obaveznom snabdijevanju radnika gaziranom slanom vodom u odjelima s visokom temperaturom

Objavljeno u SI. FNRJ, 40/47-481 (Vidi: čl. 152. Uredbe... 52/57-977).

Zaštitne mjere na radu pri preradi, rukovanju i smještaju amonijumnitrata

Vidi: čl. 11. i 28. Tehničkih propisa uz Pravilnik o tehničkim propisima za preradu amonijumnitrata... SI. SFRJ, 31/61-801, 13/66-262, 26/68-513.

Pravilnik o zaštiti na radu i o tehničkim mjerama za razvijače acetilena i acetilenske stanice

SI. SRBiH, 32/87-991.

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u tvornicama stakla

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 14/48-167, (Vidi: čl. 125. pod 11 Osnovnog zakona... 16/65-682).

Pravilnik o posebnim mjerama i normativima zaštite na radu pri preradi i obradi kože, krzna i otpadaka kože

Objavljeno u SI. SFRJ, 47/70-1172.

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u kudeljarama

Objavljeno u SI. FNRJ, 46/47-575 (Vidi: čl. 125. pod 4 Osnovnog zakona... 15/65-682).

Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu

Objavljeno u SI. SFRJ, 42/68-857, 45/68-928 (ispr.).

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u kamenolomima i ciglama, kao i kod vašenja gline, pijeska i šljunka

Objavljeno u SI. FNRJ, 69/48-1046. Član 8. Pravilnika... 41/68-849 (ukin. čl. 58-61). Vidi: čl. 125. pod 13 Osnovnog zakona... 15/65-682).

Prijevoz ljudi oknima rudnika

Vidi: Pravilnik o tehničkim normativima pri prijevozu ljudi i materijala oknima rudnika 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 4/80-118, 12/85-518, 35/87-901, 51/88-1399.

Pravilnik o tehničkim normativima pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 26/88-743.

Zaštitne mjere kod površinske eksploatacije mineralnih sirovina

Vidi: Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 4/86-78.

Pravilnik o zaštitnim mjerama pri rukovanju eksplozivom i lagumanju (miniranju) u rudnicima i kamenolomima, kao i drugim radovima

Objavljeno u SI. FNRJ, 98/49 (Prilog br. 8) (Vidi: čl. 4. Pravilnika... 47/62-819 i čl. 125. pod 16 Osnovnog zakona... 15/65-682).

Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda

Objavljeno u SI. SFRJ, 43/79-1405.

Pravilnik o tehničkim normativima za rudarske radove pri istraživanju i eksploataciji ležišta kamene soli

Objavljeno u SI. SFRJ, 8/79-224.

Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi

Objavljeno u SI. SFRJ, 34/68-769.

Higijensko-tehnička zaštita kod bojenja olovnim bjelilom i sulfatom

Vidi: Odluku o upotrebi bjelila i olovnog sulfata SI. FNRJ, 29/55-495.

Pravilnik o higijen. i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u grafičkim poduzećima

Objavljeno u SI. FNRJ, 56/47-699 (Vidi: čl. 125. pod 7 Osnovnog zakona... 15/65-682).

Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama

Objavljeno u SI. SFRJ, 6/70-162.

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama na morskim brodovima

Objavljeno u SI. FNRJ, 6/57-135, 8/57-187 (ispr.), 35/58-686 (Vidi: čl. 125. pod 21 Osnovnog zakona... 15/65-682).

Pravilnik o zdravstveno-tehničkim zaštit. mjerama na plovilima unutraš. plovidbe

Objavljeno u SI. FNRJ, 20/50 (Prilog br. 2), (Vidi: čl. 125. pod 17 Osnovnog zakona... 15/65-682).

Pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri lučko-transportnom radu

Objavljeno u SI. SFRJ, 14/64-264 (Vidi: čl. 125. pod 39 Osnovnog zakona... 15/65-682).

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri ronilačkim radovima

Objavljeno u SI. FNRJ, 36/58-900 (Vidi: čl. 125. pod 22 Osnovnog zakona... 15/65-682).

Tablice dekompresije

Objavljeno u SI. FNRJ, 36/58.

Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prijevozu tim vozilima

Objavljeno u SI. SFRJ, 55/65-1784.

Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru iz takvih vozila

Objavljeno u SI. SFRJ, 17/66-326.

Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti

Objavljeno u SI. SFRJ, 53/91-799.

Mjere zaštite od ionizirajućih zračenja

Vidi: Pravilnik o stavljanju u promet i upotrebi radioaktivnih tvari iznad odrešene granice aktivnosti, rendgenskih aparata i drugih aparata koji proizvode ionizirajuća zračenja te o zaštitnim mjerama od zračenja tih izvora. Objavljeno u SI. SFRJ, 40/86-1168, čl. 992. Zakona... 53/91-799.

Provjeravanje kontaminacije radne okoline

Vidi: Pravilnik o granicama iznad kojih stanovništvo i osobe koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja ne smiju biti izloženi ozračenju te o mjerenjima stupnja izloženosti ionizirajučim zračenjima osoba koje rade s izvorima tih zračenja... Objavljeno u SI. SFRJ, 40/86-1185, čl. 92. Zakona... 53/91-799.

Tehničke mjere zaštite u rudarskim objektima pri izvođenju rudarskih radova na istraživanju, dobivanju i pripremi nuklearnih mineralnih sirovina

Vidi: Pravilnik o tehničkim normativima za istraživanje, dobivanje i pripremu nuklearnih mineralnih sirovina. Objavljeno u SI. SFRJ, 39/85-11 73, 40/86-1168.

Zaštitne mjere u preduzećima koja se bave prometom otrova

Vidi: čl. 14-19. Pravilnika o tehničkim i sanitarno-higijenskim uvjetima... SI. SFRJ, 9/86-212.

 

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju posuda za zapaljive tekućine

Objavljeno u SI. SFRJ, 44/83-1299, 60/86-1725.

Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje, pranje ili čišćenje metalnih dijelova i predmeta od drugog materijala

Objavljeno u SI. SFRJ, 23/67-707.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Uputstvo o vođenju evidencije naoružanja i vojne opreme u organizacijama udruženog rada, organizacijama i organima društveno-političkih zajednica koje nabavljaju, čuvaju ili bilo po kojoj osnovi raspolažu naoružanjem i vojnom opremom

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/81-270.

Minimum sredstava za osobnu i kolektivnu zaštitu u preduzećima

Vidi: tač. 3. i 4. Odluke o utvrđenom minimumu sredstava... 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 3/83-31.

Znakovi za uzbunjivanje u slučaju opasnosti od požara

Vidi: čl. 2. Pravilnika o znakovima za uzbunjivanje 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 32/84-873.

Kretanje stranaca u preduzeću

Vidi: Zakon o kretanju i boravku stranaca 7/94-93, 13/94-189, 26/96-360.

Poslovna tajna

Vidi: čl. 134-137. Zakona o preduzećima 33/94-532, 2/96-30.

Isprave i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom u okviru platnog prometa

Vidi: Zakon o unutrašnjem platnom prometu 5/95-131, 9/95-293.

Poslovna tajna u bankarskom poslovanju

Vidi: čl. Zakona o bankama 10/94-149, 13/94-189, 33/95-814.

Fizička zaštita nuklearnih objekata, nuklearnih materijala i radioaktivnih otpadnih materijala

Vidi: čl. 66-68. Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti SI. SFRJ, 53/91-799. Preuzet kao republički propis na temelju Uredbe sazak. snagom o preuzimanju... 2/92-5, 13/94-189.

Obezbjeđenje objekata i sredstava u preduzećima

Vidi: čl. 52-59. Zakona o odbrani 4/92-142, 9/92-255, 19/92-525, 11/93-251, 17/93-405, 17/93-408, 6/94-74, 13/94-189, 9/95-292, 20/95-598.

Pravilnik o zdravstvenim i psihofizičkim uslovima lica za obavljanje poslova obezbjeđenja objekata i sredstava

18/88-590.

Pravilnik o uniformi radnika koji vrše poslove obezbjeđenja objekata i sredstava u organizacijama udruženog rada i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama

2/80-98.

Pravilnik o naoružanju i upotrebi oružja radnika koji vrše poslove obezbjeđenja objekata i sredstava u organizacijama udruženog rada i drugim organizacija,a

33/78-1253.

Nabavljanje, održavanje i nošenje oružja i municije radi osiguranja imovine

Vidi: čl. 21-22. i 25-27. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (Novi prečišćeni tekst) 42/90-1236, čl. 2-3. Pravilnika... 31/78-1146, 28/90-749 i čl. 6-10. Pravilnika... 31/78-1142, 28/90-796.

Zaštita od požara u preduzećima

Vidi: čl. 23. i 28-30. Zakona o zaštiti od požara 15/87-517, 36/90-998.

Poslovna tajna u poslovanju sa državnim organima i odobrenje direktora za davanje informacija državnim organima

Vidi: čl. 61b. Zakona o bankama 10/94-149, 13/94-189, 33/95-814.

Pravilnik o obezbjeđenju smještaja i ishrane radnika odnosno njihovom prevozu od mjesta stanovanja do mjesta rada i natrag

18/80-817.

Ishrana radnika na radu u šumarstvu

Vidi: čl. 71. Pravilnika o zaštiti na radu u šumarstvu 20/85-73.

Restorani i drugi objekti društvene ishrane

Vidi: čl. 79-83. Pravilnika o minimalnim tehničkim i zdravstveno - tehničkim uslovima ugostiteljskih objekata 23/84-692.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini

7/02-124. Ispravka 32/02-1237, 76/06-6588. Osnovni tekst Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini objavljen je u SI. gl. BiH broj 7/02-124. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o autorskom pravu objavljen u SI. SFRJ, 19/78-645, 24/86-758, 21/90-845, kao I svi zakonski propisi entiteta kojima je regulirana ova oblast, a koji nisu u saglasnosti sa ovim zakonom.

Pravilnik o stručnim kriterijima za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava

10/02-266.

Pravilnik o žigu

22/02-513.

Pravilnik o postupku za priznavanje patenta

22/02-537, Odluka o dopuni 29/03-640.

Pravilnik o zemljopisnim oznakama

22/02-557.

Pravilnik o industrijskom dizajnu

22/02-563.

Odluka o usvajanju Strategije razvoja Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (2008.-2015.)

69/09-1.

Poštivanje obaveza iz autorskog prava - IMC pravilo 02/1999

36/02-1335. Usvojeno 21.10.1999. godine, izmijenjeno 12.3., 29.10.2001. godine.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Osobe koje se profesionalno bave fotokopiranjem vrijeđaju autorska prava pisca univerzitetskog udžbenika kada bez njegove suglasnosti kopiraju izdati udžbenik, po narudžbi korisnika - studenta, te su obavezni da autoru naknade štetu čija se visina određuje po propisima o obveznim/obligacionim odnosima

Vidi: Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž. 14/99 od 18.8.1999. godine objavljena u Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda F BiH broj 2/99.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik 

Zakon o autorskom pravu

Osnovni tekst Zakona objavljen je u SI. SFRJ broj 19/78-645, 24/86-758, 21/90-845.

 

 

 

 

 

Zakon o uslovima za objavljivanje ličnih spisa, portreta, fotografija, filmova i fonograma

Osnovni tekst Zakona objavljen je u SI. SR BiH broj 33/80-1279, 12/87-375.

Pravilnik o naknadama za javnu izvedbu i saopćavanje javnosti glazbenih djela

Osnovni tekst Pravilnika objavljen je u SI. SFRJ broj 74/89-1854,26/90-945,18/91 -319, 71/91 -1163.

Autorski ugovor

Vidi: čl. 56. Zakona o autorskom pravu, objavljen u SI. SFRJ broj 19/78-645, 24/86-758, 21/90-845.

Pronalasci iz radnog odnosa

Vidi: član 95 - 109. Zakona o patentima - SI. gl. RS broj 36/99-742.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o davanju inicijative za pokretanje postupka za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj fondaciji za podršku koprodukciji i distribuciji kreativnih kinematografskih i audiovizuelnih radova-EURIMAGES

3/05-163.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Privremeni i povremeni poslovi

Vidi: član 136- 137. Zakona o radu - (bosanski jezik) 43/99-1771, odnosno (hrvatski jezik) 43/99-1784.

Za obavljanje privremenih ili povremenih poslova zaključuje se pismeni ugovor

Vidi: član 137. Zakona o radu - (bosanski jezik) 43/99-1771, odnosno (hrvatski jezik) 43/99-1784.

Ugovor o djelu

Vidi: čl. 600-602. Zakona o obligacionim odnosima - 2/92-102, 13/94-189. Objavljen u Si. SFRJ broj 29/78-1181, 39/85-1129, 45/89-1195, 57/89-1428.

Kod ugovora o djelu poduzetnik ugovorene poslove obavlja za svoj račun I u tome u načelu snosi rizik za predmet ugovora sve do njegove predaje naručitelju. Krađa vozila iz njegove zanatske radione, ne predstavlja uzrok koji bi ga oslobodio odgovornosti, pa I kada je izvršena dok je naručitelj bio u docnji sa preuzimanjem vozila

Vidi: Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj Rev-252/00 od 25.1.2001. godine, objavljena u časopisu Bilten sudske prakse vrhovnog suda F BiH broj 1/2001.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o obrascu ugovora o obavljanju povremenih i privremenih poslova

23/01-498.

Dodatak

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost srednje naobrazbe u Tuzlanskom kantonu

4/10-442.

Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovne naobrazbe u Tuzlanskom kantonu

4/1 0-442.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Izmjene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za uposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske

26/10-31.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Odluka o neradnom danu

2/1 0-69.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o izmjeni i dopuni Uputstva o osnovama o kriterijima kontinuirane profesionalne edukacije u BiH

4/10-365.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o osnivanju Fondacije za pomoć u zapošljavanju pripadnika branilačkih populacija (bosanski jezik)

9/10-97.

Odluka o osnivanju Fondacije za pomoć u zapošljavanju pripadnika braniteljskib populacija (hrvatski jezik)

9/10-98.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Kriteriji o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos u osnovne i srednje škole sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

5/1 0-580.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o posredovanju u upošljavanju i pravima za vrijeme neuposlenosti

30/10-12. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o upošljavanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 54/05 i 64/06).

Odluka o davanju saglasnosti na cijene usluga kontinuirane profesionalne edukacije

7/1 0-6.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za oktobar 2009. godine

3/10-67.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za oktobar 2009. godine

3/10-68.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za januar 2010. godine

27/1 0-133.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj bruto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za januar 2010. godine

27/10-133.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar/studeni 2009. godine

2/10-34.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar/studeni 2009. godine

2/10-34.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar/siječanj - septembar/rujan 2009. godine

2/1 0-34.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar/prosinac 2009. godine

7/10-36.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar/prosinac 2009. godine

7/10-37.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu

7/10-37.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu

7/1 0-37.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar/siječanj 2010. godine

12/10-89.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar/siječanj 2010. godine

12/10-89.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar/veljaču 2010. godine

21/10-15.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar/veljaču 2010. godine

21/10-16.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Kantonu Sarajevo za novembar/studeni 2009. godine

2/10-31.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Kantonu Sarajevo za januar/siječanj 2010. godine

5/10-27.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Saopćenje o prosječnim mjesečnim bruto i neto platama uposlenih u Republici Srpskoj isplaćenim u novembru i u periodu januar - novembar 2009. godine

1/1 0-30.

Prosječne bruto plate po uposlenom isplaćene u Republici Srpskoj u novembru 2009. godine

1/10-30.

Saopćenje o prosječnim bruto i neto plaćama isplaćenim u decembru 2009. godine i u periodu januar - decembar 2009. godine

7/10-31.

Prosječne bruto plaće po uposleniku isplaćene u Republici Srpskoj u decembru 2009. godine

7/10-32.

Saopćenje o prosječnim mjesečnim bruto i neto platama uposlenika u Republici Srpskoj isplaćenim u januaru 2010. godine

18/10-35.

Prosječne bruto plaće po uposleniku isplaćene u Republici Srpskoj u januaru 2010. godine

18/10-35.

Saopćenje o prosječnim mjesečnim bruto i neto plaćama uposlenika u Republici Srpskoj isplaćenim u februaru 2010. godine

29/10-26.

Prosječne bruto plate po uposleniku isplaćene u Republici Srpskoj u februaru 2010. godine

29/10-26.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na naknadu plaće odnosno novčanu naknadu, visini naknade plaće i najvišeg iznosa naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika

2/10-13. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Privremene odluke o naknadi plaće, odnosno novčanoj naknadi za vrijeme privremene spriječenosti za rad ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 6/09).

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

13/10-27.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Opći kolektivni ugovor

40/10-32.

Odluka o najnižoj plaći

40/1 0-38.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o načinu međusobne komunikacije učesnika u mirnom rješavanju spora i vođenju postupka mirnog rješavanja radnog spora

37/10-1.

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o postupcima mirnog rješavanja radnih sporova

37/10-3.

Pravilnik o načinu vođenja imenika miritelja i arbitara

37/10-3.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCECOVAČKA - Narodne novine

Odluka o neradnom danu

2/1 0-69.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o utvrđivanju neradnih dana u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine u periodu april 2010. godine - januar 2010. godine

13/10-323.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o realizaciji plana zapošljavanja u upravi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za 2010. godinu

15/10-387.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za raspodjelu sredstava za upošljavanje mladih u Republici Srpskoj

43/1 0-22.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za decembar 2009. godine

17/10-30.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za decembar 2009. godine

17/10-30.

Saopćenje o prosječnoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za 2009. godinu

17/10-31.

Saopćenje o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za 2009. godinu

17/10-31.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za februar 2010. godine

35/10-136.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za februar 2010. godine

35/10-136.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za mart 2010. godine

48/1 0-80.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za mart 2010. godine

48/10-80.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Federaciji BiH za mart/ožujak 2010. godine

28/10-60.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji BiH za mart/ožujak 2010. godine

28/10-60.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za april/travanj 2010. godine

36/10-90.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za april/travanj 2010. godine

36/10-90.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Kantonu Sarajevo za novembar/studeni 2009. godine

2/10-31.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Kantonu Sarajevo za januar/siječanj 2010. godine

5/10-27.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Saopštenje o prosječnoj neto i bruto plati zaposlenih u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine za novembar i decembar 2009. godine

7/10-1 74.

Saopštenje o prosječnoj neto i bruto plati zaposlenih u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine za 2009. godinu

7/10-1 74.

Saopštenje o prosječnoj neto i bruto plati zaposlenih u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine za januar i februar 2010. godine

18/10-716.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Saopćenje o prosječnim mjesečnoj bruto ineto plaćama uposlenika u Republici Srpskoj isplaćenim u martu 2010. godine i periodu januar-mart 2010. godine

40/10-31.

Prosječne bruto plaće po uposleniku isplaćene u martu 2010. godine

40/10-31.

Saopćenje o prosječnim mjesečnoj bruto ineto plaćama uposlenika u Republici Srpskoj

isplaćenim u aprilu 2010. godine i periodu januar-april 2010. godine

52/10-39.

Prosječne bruto plaće po uposleniku isplaćene u aprilu 2010. godine

52/10-39.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o uspostavi Baze podataka Jedinstvenog sustava, razmjeni podataka s korisnicima, izvješćivanju i planu kontrole (hrvatski jezik)

22/10-5.

Pravilnik o uspostavljanju Baze podataka Jedinstvenog sistema, razmjeni podataka s korisnicima, izvještavanju i planu kontrole (srpski jezik)

22/10-10.

Pravilnik o uspostavi Baze podataka jedinstvenog sistema, razmjeni podataka s korisnicima, izvještavanju i planu kontrole (bosanski jezik)

22/10-15.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona 

1/10-1.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE-Službeni glasnik

Odluka o najvišem i najnižem iznosu naknade plate

1 7/1 0-699.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

38/10-8. Osnovni tekst Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad objavljen je u SI. gl. RS broj 63/08.

 

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o uslovima za ostvarivanje prava na nagradu i naknadu troškova miritelja i arbitara

76/10-4.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o prijemu nezaposlenih lica bez radnog iskustva sa završenom visokom stručnom spremom na volontiranje

7/10-768.

BRČKO DISTRIKT BIH - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama Zakona o zapošljavanju stranaca u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

20/10-800.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za april 2010. godine

55/10-68.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za april 2010. godine

55/10-69.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za maj 2010. godine

63/10-150.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Bosni i Hercegovini za maj 2010. godine

63/10-150.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-Službene novine

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Federaciji BiH za maj/svibanj 2010. godine

40/1 0-201.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji BiH za maj/svibanj 2010. godine

40/10-201.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Federaciji BiH za juni/lipanj 2010. godine

50/10-66.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji BiH za juni/lipanj 2010. godine

50/10-66.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Uredba o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2009.godini

13/10-1.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Kantonu Sarajevo za decembar/prosinac 2010. godine

3/10-15.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Kantonu Sarajevo za

2009. godinu

3/10-15.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Kantonu Sarajevo za februar/veljača 2010. godine

8/10-74.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto plaći zaposlenih u Kantonu Sarajevo za mart/ ožujak 2010. godine

12/10-71.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Kantonu Sarajevo za april/travanj 2010. godine

15/10-63.

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Kantonu Sarajevo za maj/svibanj 2010. godine

18/10-50.

BRČKO DISTRIKT BIH - Službeni glasnik

Saopštenje o prosječnoj neto i bruto plati zaposlenih u Brčko Distriktu BiH za mart i april 2010. godine

21/10-857.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Saopćenje o prosječnoj bruto i neto plaći u RS za maj 2010, godine

64/10-10.

Prosječne bruto plaće po uposleniku isplaćene u RS u maju 2010. godine

64/10-10.

Saopćenje o prosječnim mjesečnim bruto i neto plaćama uposlenika u Republici Srpskoj isplaćenim u junu 2010. godine i u periodu januar - juni 2010. godine

76/10-20.

Prosječne bruto plaće po uposleniku isplaćene u Republici Srspkoj u junu 2010. godine

76/10-20.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (srpski jezik)

38/10-32.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (bosanski jezik)

38/10-32.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sustav registracije, kontrole i naplate doprinosa (hrvatski jezik)

38/10-32.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Uputstvo o načinu priznavanja prava na zdravstveno osiguranje i ostvarivanje osnovne zdravstvene zaštite određenih kategorija lica, koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu

6/10-562.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje radnika koji to pravo ne ostvaruju po drugom temelju za 2010. godinu

8/10-791.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o patentu

53/10-86.

Zakon o žigu

53/10-138.

Zakon o autorskom i srodnim pravima 

63/10-43.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o autorskim i srodnim pravima

U Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br.7/02 i 76/06), osim odredbi:

a)POGLAVLJA VIII. - OSTVARIVANJE AUTORSKOG PRAVA, koje se odnosina

kolektivno ostvarivanje autorskog prava (čl. 86., 87., 88., 89., 90. i 91.),

b) POGLAVLJA XIII. - OSTVARIVANJE PRAVA UMJETNIKA IZVOĐAČA, koja se odnose na kolektivno ostvarivanje srodnih prava (čl. 105., 106., 107. i 108.),

c) POGLAVLJA XVI. - KRIVIČNE ODREDBE, koja se odnose na krivična djela (čl. 120., 121., 122., 123. i 124.) i

d) POGLAVLJA XVII. - PREKRŠAJI, koji se odnose na kolektivno ostvarivanje prava (čl. 130., 131. i 132.), na nadležnost sudova (član 134.) i na budžetska pitanja (član 135.).

Odredbe iz stava (1) ovog člana pod a), b). c)i d) primjenjivat će se do stupanja

na snagu Zakona o kolektivnom ostvarivanjuautorskog i srodnih prava.

 

Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

63/10-78. 

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 86., 87., 88., 89., 90., 91., 105., 106., 107., 108., 120., 121., 122., 123., 124., 130., 131., 132., 134. i 135. Zakona o autorskom pravu i srodnih pravima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02 i 76/06).