ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU (SN FBiH 32/00)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Clan 1.

U Zakonu o radu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 43/99) clan 3. mijenja se i glasi: "Poslodavac, u smislu ovog zakona, je fizicko ili pravno lice koje zaposleniku daje posao na osnovu ugovora o radu".

Clan 2.

Clan 4. mijenja se i glasi: "Zaposlenik, u smislu ovog zakona, je fizicko lice koje je zaposleno na osnovu ugovora o radu".

Clan 3.

Clan 5. mijenja se i glasi: "Lice koje trazi zaposlenje, kao i lice koje se zaposli, ne moze biti stvljeno u nepovoljniji polozaj zbog rase, boje koze, pola, jezika, vjere, politickog ili drugog misljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovnog stanja, rodjenja ili kakve druge okolnosti, clanstva ili neclanstva u politickoj stranci, clanstva ili neclanstva u sindikatu, tjelesnih i dusevnih poteskoca u pogledu angaziranja, obrazovanja, unapredjenja, uvjeta i zahtjeva rada, otkazivanja ugovora o radu ili drugih pitanja koja proisticu iz radnog odnosa. U smislu stava 1. ovog clana, ne iskljucuju se razlike: 
1. koje se prave u dobroj vjeri, a zasnovane su na zahtjevima koji se odnose na odredjeni posao;
2. koje se prave u dobroj vjeri, a zasnovane su na nesposobnosti lica da obavlja poslove predvidjene za odredjeno radno mjesto ili da savlada program potrebnog stucnog usavrsavanja, pod uvjetom da je poslodavac ili lice koje osigurava strucno usavrsavanje ulozilo razumne napore za prilagodjavanje posla ili obuke u kojoj se nalazi takvo lice ili za osiguravanje odgovarajuceg drugog zaposlenja ili usavsavanja, ukoliko je to moguce; 
3. aktivnosti koje za svoj cilj imaju poboljsanje polozaja lica koja se nalazi u nepovoljnom ekonomskom, socijalnom, obrazovnom ili fizickom polozaju. U slucajevima krsenja odredaba iz st. 1. i 2. ovog clana: 
1. Lice cija prava su povrijedjena moze zbog povrede prava podnijeti tuzbu nadleznom sudu;
2. ukoliko podnosilac tuzbe podnese ocigledan dokaz diskriminacije koja je zabranjena odredbom ovog clana, tuzeni je duzan da podnese dokaz da takva razlika nije napravljena na osnovu diskriminacije; 
3) ukoliko utvrdi da su navodi tuzbe osnovani, sud ce naloziti, da bi se osigurala primjena odredaba ovoga clana, ukljucujuci zaposlenje, vracanje na prethodno radno mjesto, osiguravanje ili ponovno uspostvljanje svih prava iz radnog odnosa koja proizilaze iz ugovora o radu.".

Clan 4.

Clan 6. brise se.

Clan 5.

Clan 7. brise se.

Clan 6.

Clan 8. brise se.

Clan 7.

Iza clan 10. dodaje se novi clan 10a. koji glasi: "Clan 10a. Poslodavcima ili udruzenjima poslodavaca koji djeluju u sopstveno ime ili putem nekog drugog lica, clana ili zastupnika, zabranjuje se: 1. mijesanje u uspostavljanje, funkcioniranje ili upravljanje sindikatom; 2. zagovaranje ili pruzanje pomoci sindikatu sa ciljem kontroliranja takvog sindikata. Sindikatu koji djeluje u sopstveno ime ili putem bilo kojeg lica, clana ili zastupnika, zabranjeno je mijesanje u uspostavljanje, funkcioniranje ili upravljanje udruzenjem poslodavalaca."

Clan 8.

U clanu 11. na pocetku recenice dodaje se rijec "Zakonita".

Clan 9.

Clan 12. mijenja se i glasi: "Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu ne mogu se utvrditi manja prava od prava utvrdjenih u ovom zakonu, osim ako to nije izricito predvidjeno ovim ili drugim zakonom. Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu mogu se utvrditi povoljnija prava od prva utvrdjenih ovim zakonom, ako zakonom nije drugacije predvidjeno."

Clan 10.

Clan 13. brise se.

Clan 11.

Clan 14. brise se.

Clan 12.

Clan 15. mijenja se i glasi: "Ugovor o radu ne moze se sklopiti sa licem koje nije navrsilo 15 godina zivota. Lice izmedju 15 i 18 godina zivota (u daljem tekstu: maloljetnik) moze se zaposliti pod uvjetom da od ovlastenog lijecnika ili nadlezne zdravstene ustanove pribavi potvrdu kojom dokazuje da ima opcu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova".

Clan 13.

Clan 16. brise se.

Clan 14.

Clan 17. brise se.

Clan 15.

U clanu 18. u stav 2. rijec "tri" zamjenjuje se rijecju "sest".

Clan 16.

Clan 19. mijenja se i glasi: "Ugovor o radu zakljucuje se: 1. na neodredjeno vrijeme; 2. na odredjeno vrijeme. Ugovor o radu koji ne sadrzi podatak u pogledu trajanja smatrat ce se ugovorom o radu na neodredjeno vrijeme. Ugovor o radu na odredjeno vrijeme ne moze se sklopiti za period duzi od dvije godine. Ako zaposlenik izricito ili precutno obnovi ugovor o radu na odredjeno vrijeme sa istim poslodavcem, odnosno izricito ili precutno zakljuci s istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na odredjeno vrijeme na period duzi od dvije godine bez prekida, takav ugovor smatrat ce se ugovorom o radu na neodredjeno vrijeme, ako kolektivnim ugovorom nije drugacije odredjeno.

Clan 17.

Clan 20. mijenja se i glasi: "Prekidom ugovora o radu iz clana 19. stav 4. ovoga zakona ne smatraju se prekidi nastali zbog: 1. godisnjeg odmora; 2. bolovanja; 3. porodjajskog odsusta; 4. odsustva sa rada u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu; 5. periodu izmedju otkaza ugovora o radu i dana povratka na radno mjesto na osnovu odluke suda ili drugog organa, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu; 6. odsustva s posla uz suglasnost poslodavca; 7. vremenskog perioda od 15 dana izmedju ugovora o radu sa istim poslodavcem, osim ako kolektivnim ugovorom nije drugacije utvrdjeno."

Clan 18.

Clan 21. mijenja se i glasi: "Ugovor o radu zakljucuje se u pismenoj ili usmenoj formi. Ugovor o radu u pismenoj formi sadrzi, narocito, podatke o: 1. nazivu i sjedistu poslodavca; 2. imenu i prezimenu, prebivalistu odnosno boravistu zaposlenika; 3. trajanju ugovora o radu; 4. danu otpocinjanja rada; 5. mjesto rada; 6. radno mjesto na koje se zaposlenik zaposljava i kratak opis poslova; 7. duzini i rasporedu radnog vremena; 8. placi, dodacima na placu, naknadama, te periodima isplate; 9. trajanju godisnjeg odmora; 10. otkaznim rokovima kojih su se duzni pridrzavati zaposlenik i poslodavac; 11.druge podatke u vezi sa uvjetima rada utvrdjenim kolektinim ugovorom. Umjesto podataka iz stava 2. tacke 7. do 11. ovog clana, moze se u ugovoru o radu naznaciti odgovarajuci zakon, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu, kojim su uredjena ta pitanja."

Clan 19.

Iza clana 21. dodaje se novi clan 21a, koji glasi: "Clan 21a. Ako poslodavac ne zakljuci ugovor o radu sa zaposlenikom u pismenoj formi iz clana 21. ovog zakona, duzan je da zaposleniku uruci pismenu izjavu koja sadrzi podatke iz clana 21. stav 2. ovog zakona. Pismenu izjavu iz stava 1. ovog clana poslodavac je duzan uruciti zaposleniku: 1. u roku od jednog mjeseca od dana kada zaposlenik utpocne da radi kod poslodavca kada se radi o ugovoru o radu na neodredjeno vrijeme; 2. najkasnije na dan kada zaposlenik otpocne da radi za poslodavca kada se radi o ugovoru o radu na odredjeno vrijeme. Ako poslodavac ne uruci pismenu izjavu o ugovoru o radu na odredjeno vrijeme, takav ugovor smatrat ce se ugovorom zakljucenim na neodredjeno vrijeme, ako to nije drugacije utrdjeno kolektivnim ugovorom, ili ako poslodavac dokaze da je ugovor o radu bio zakljucen na odredjeno vrijeme."

Clan 20.

Clan 22. mijenja se i glasi: "Ako se zaposlenik upucuje na rad u inozemstvo, prije odlaska zaposlenika u inozemstvo, mora se postici pismena saglasnost u pogledu slijedecih uvjeta ugovora: 1. trajanju rada u inozemstvu; 2. valuti u kojoj ce se isplacivati placa i drugim primanjima u novcu i naturi na koja zaposlenik ima prava za vrijeme boravka u inozemstvu; 3. uvjetima vracanja u zemlju."

Clan 21.

U clanu 32. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: "Zaposlenik moze dobrovoljno, na zahtjev poslodavca, raditi prekovremeno i to u trajanju od jos najvise 10 sati sedmicno." Dosadasnji st. 3., 4. i 5. postaju st. 4., 5. i 6. U stavu 6. rijeci: "i 4" zamjenjuje se rijecima: "4. i 5."

Clan 22.

U clanu 34. stav 2. mijenja se i glasi: "Ako je rad organiziran u smjenama, izmjena smjena se uredjuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu."

Clan 23.

Clan 35. brise se.

Clan 24.

U clanu 38. stav 2. na pocetku recenice rijec "Izuzetno" brise se.

Clan 25.

Clan 40. brise se.

Clan 26.

Clan 52. mijenja se i glasi: "Zena ne moze biti zaposlena na poslovima pod zemljom (u rudnicima), osim u slucaju ako je zaposlena na rukovodecem mjestu koje ne zahtijeva fizicki rad ili u sluzbama zdravstvene i socijalne zastite, odnosno ako zena mora provesti izvjesno vrijeme na obuci pod zemljom ili mora povremeno ulaziti u podzemni dio rudnika u cilju obavljanja zanimanja koje ne ukljucuje fizicki rad."

Clan 27.

Clan 55. mijenja se i glasi: "Za vrijeme trudnoce, porodjaja i njege djeteta, zena ima pravo na porodjajno odsustvo u trajanju od jedne godine neprekidno. Na osnovu nalaza ovlastenog lijecnika zena moze da otpocne porodjajno odsustvo 28 dana prije ocekivanog datuma porodjajaa. Zena moze koristi krace porodjajno odsustvo, ali ne krace od 42 dana poslije porodjaja."

Clan 28.

U clanu 56. rijeci: "i 3." brisu se.

Clan 29.

U clanu 62. stav 1. rijeci: "kao i odsustva iz clana 59. ovog zakona," brisu se.

Clan 30.

Clan 76. brise se.

Clan 31.

U clanu 86. stav 1. tacka 3. iza rijeci: ""staza osiguranja" dodaju se rijeci: "odnosno navrsi 40 godina staza osiguranja".

Clan 32.

Clan 87. mijenja se i glasi: "Poslodavac moze otkazati ugovor o radu zaposlenika uz propisani otkazni rok, ako: 1. je takav otkaz opravdan iz ekonomskih, tehnickih ili organizacijskih razloga, ili 2. zaposlenik nije u mogucnosti da izvrsava svoje obaveze iz radnog odnosa. Poslodavac moze otkazati ugovor o radu u slucajevima iz stava 1. ovog clana, ako se, s obzirom na velicinu, kapacitet i ekonomsko stanje poslodavca i mogucnosti zaposlenika, ne moze osnovano ocekivati od poslodavca da zaposli zaposlenika na druge poslove ili da ga obrazuje odnosno osposobi za rad na drugim poslovima."

Clan 33.

Clan 88. mijenja se i glasi: "Poslodavac moze otkazati ugovor o radu zaposleniku, bez obaveze postivanja otkaznog roka, u slucaju da je zaposlenik odgovoran za tezi prijestup, ili za tezu povredu radnih obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano ocekivati od posodavca da nastavi radni odnos. U slucaju laksih prijestupa ili laksih povreda radnih obaveza iz ugovora o radu, ugovor o radu se ne moze otkazati bez prethodnog pismenog upozorenja zaposleniku. Pismeno upozorenje iz stava 2. ovog clana sadrzi opis prijestupa ili povrede radne obaveze za koje se zaposlenik smatra odgovornim i izjavu o namjeri da se otkaze ugovor o radu bez davanja predvidjenog otkaznog roka za slucaj da se takav prijestup ponovi. Kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu mogu se utvrditi vrste prijestupa ili povreda radnih obaveza iz st. 1. i 2. ovog clana".

Clan 34.

Iza clana 88. dodaje se novi clan 88a., koji glasi: "Clan 88a. Zaposlenik moze otkazati ugovor o radu bez davanja predvidjenog otkaznog roka, u slucaju da je poslodavac odgovoran za prijestup ili povredu obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano ocekivati od zaposlenika da nastavi radni odnos. U slucaju otkazivanja ugovora o radu iz stava 1. ovog clana zaposlenik ima sva prava u skladu sa zakonom, kao da je ugovor nezakonito otkazan od strane poslodavca."

Clan 35.

U clanu 89. stav 1. rijeci: "clana 88. stav 1." zamjenjuju se rijecima: "cl. 88. i 88a.". Stav 2. brise se.

Clan 36.

Clan 91. mijenja se i glasi: "U slucaju otkazivanja ugovora o radu u smislu clana 88. st. 1. i 2. ovog zakona, poslodavac je duzna, u slucaju spora pred nadleznim sudom, dokazati postojanje razloga za otkaz."

Clan 37.

Clan 92. brise se.

Clan 38.

U clanu 93. rijec "sindikata" zamjenjuje se rijecima: "federalnog ministarstva nadleznog za rad (u daljem tekstu: federalno ministarstvo)".

Clan 39.

Clan 95. mijenja se i glasi: "Otkazni rok ne moze biti kraci od sedam dana u slucaju da zaposlenik otkazuje ugovor o radu, ni kraci od 14 dana u slucaju da poslodavac otkazuje ugovor o radu. Otkazni rok pocinje da tece od dana urucenja otkaza zaposleniku odnosno poslodavcu. Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu moze se utvrditi duze trajanje otkaznog roka".

Clan 40.

U clanu 96. st. 2. i 3. mijenjaju se i glase: "Ako sud utvrdi da je otkaz nezakonit moze poslodavca obavezati da: 1. vrati zaposlenika na posao, na njegov zahtjev, na poslove na kojima je radio ili druge odgovarajuce poslove i isplati mu naknadu place u visini place koju bi uposlenik ostvario da je radio i naknadi mu stetu, ili 2. isplatiti zaposleniku: - naknadu place u visini place koju bi zaposlenik ostvario da je radio; - naknadu stete za pretrpljenu stetu; - otpremninu na koju zaposlenik ima pravo u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu; - druge naknade na koje zaposlenik ima pravo, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Zaposlenik koji osporava otkazivanje ugovora o radu moze traziti da sud donese privremenu mjeru o njegovom vracanju na rad, do okoncanja sudskog spora.

Clan 41.

Clan 98. mijenja se i glasi: "Poslodavac koji zaposljava vise od 15 zaposlenika, a koji u periodu od naredna tri mjeseca ima namjeru da zbog ekonomskih, tehnickih ili organizacijskih razloga za vise od 10% zaposlenika otkaze ugovore o radu, ali najmanje peterici zaposlenika, duzan se konsultirati sa vijecem zaposlenika, a ako kod poslodavca nije formirano vrijece zaposenika, sa sindikatom koji predstavlja najmanje 10% zaposlenika."

Clan 42.

Clan 99. mijenja se i glasi: "Obaveza konsultiranja u smislu clana 98. ovog zakona: 1. zasniva se na aktu u pismenoj formi koji je pripremio poslodavac; 2. zapocinje najmanje 30 dana prije davanja obavijesti o otkazu zaposlenicima na koje se odnosi. Akt u pisanoj formi iz stava 1. ovog clana dostavlja se vijecu zaposlenika ili sindikatu prije pocetka konsultiranja, a sadrzi, narocito, slijedece podatke: - razloge za predvidjeno otkazivanje ugovora o radu; - broj i kategoriju zaposlenika za cije je ugovore predvidjen otkaz; - mjere, za koje poslodavac smatra da se pomocu njih mogu izbjeci neki ili svi predvidjeni otkazi (npr. rasporedjivanje zaposlenika na drugo radno mjesto kod istog poslodavca, prekvalifikacija gdje je to potrebno, privremeno skracivanje radnog vremena); - mjere za koje poslodavac smatra da bi mogle pomoci zaposlenicima da nadju zaposlenje kod drugog poslodavca; - mjere za koje poslodavac smatra da se mogu poduzeti u cilju prekvalificiranja zaposlenika radi zaposljavanja kod drugog poslodavca. Ako u periodu od jedne godine od otkazivanja ugovora o radu, u smislu clana 98. ovog zakona, poslodavac namjerava da zaposli zaposlenike sa istim kvalifikacijama i stepenom strucne spreme, prije zaposljavanja drugih lica æe ponuditi zaposlenje onim zaposlenicima ciji su ugovori o radu otkazani."

Clan 43.

U clanu 100. stav 2. iza rijeci: "pravilnikom o radu" dodaju se rijeci: "ili ugovorom o radu".

Clan 44.

U clanu 101. stav 1. rijeci: "radnog odnosa" zamjenjuju se rijecima: "ugovora o radu".

Clan 45.

Clan 103. mijenja se i glasi: "Zaposlenik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa, moze zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava. Podnosenje zahtjeva iz staa 1. ovog clana ne sprjecava zaposlenika da trazi zastitu povrijedjenog prava pred nadleznim sudom. Zaposlenik moze podnijeti tuzbu pred nadleznim sudom zbog povrede prava iz radnog odnosa u roku od jedne godine od dana dostave odluke kojom je povrijedjeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava iz radnog odnosa. Kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, u skladu sa zakonom, moze se predvidjeti postupak mirnog rjesavanja radnog spora, u kom slucaju rok za podnosenje zahtjeva nadleznom sudu tece od dana okoncanja ovog postupka. Ukoliko se postupak ne okonca u skladu sa stavom 4. ovog clana u razumnom roku, zauposlenik ima pravo da podnese tuzbu nadleznom sudu".

Clan 46.

U clanu 105. iza rijeci: "novog poslodavca" dodaju se rijeci: "uz saglasnost zaposlenika."

Clan 47.

U clanu 118. stavk 1. rijeci: "federalnom ministarstvu nadleznom za rad (u daljem tekstu: federalno ministarstvo) zamjenjuje se rijecima: "federalnom ministarstvu".

Clan 48.

Iza clana 139. u poglavlju XXI KAZNENE ODREDBE, dodaje se novi clan 139a., koji glasi: "Clan 139a. Novcanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit ce se za prekrsaj poslodavac - pravno lice, ako: - sa zaposlenikom ne zakljuci ugovor o radu (clan 2.), - stavlja u nepovoljniji polozaj lice koje se zaposli i lice koje trazi zaposlenje (clan 5.)." Za prekrsaj iz stava 1. ovog clana kaznit ce se poslodavac - fizicko lice novcanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.500,00 KM. Za prekrsaj iz stava 1. ovog clana kaznit ce se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice novcanom kaznom od 500,00 KM do 1.000,00 KM".

Clan 49.

U clanu 140. stav 1. rijeci: "10.000,00 KM" zamjenjuju se rijecima: "7.000,00 KM". Tacke 1. i 2. brisu se. Tacka 3. koja postaje tacka 1. mijenja se i glasi: "1. zaposleniku ne uruci pismenu izjavu u skladu sa clanom 21a. ovog zakona". Tacka 4. brise se. Dosadasnje tac. 5. - 12. postaju tac. 2. - 9. U dosadasnjoj tacki 13. koja postaje tacka 10. rijeci: "stav 1." zamjenjuje se rijecima: "st. 1. i 3.". Dosadasnja tacka 14. postaje tacka 11. U dosadasnjoj tacki 15. koja postaje tacka 12. u zagradi rijeci: "stav 5." zamjenjuje se rijecima: "stav 6.". Dosadasnje tac. 16. - 25. postaju tac. 13. - 22. Dosadasnja tacka 26. koja postaje tacka 23. mijenja se i glasi: "26. zaposli zenu na poslovima pod zemljom (u rudnicima) suprotno clanu 52. ovog zakona". Dosadasnje tac. 27. - 48. postaju tac. 24. - 45. Dosadasnje tac. 49. i 59. koje postaju tac. 46. i 47. mijenjaju se i glase: "49. ne konsultira se sa vijecem zaposlenika u skladu sa clankom 98. ovog zakona". "50. postupi suprotno odredbama clana 99. ovog zakona". Dosadasnje tac. 51. - 58. postaju tac. 48. - 55.

Clan 50.

U clanu 143. stav 4. mijenja se i glasi: "Ako zaposlenik na cekanju posla iz st. 1. i 2. ovog clana ne bude pozvan na rad u roku iz stava 1. ovog clana, prestaje mu radni odnos, uz pravo na otpremninu koja se utvrdjuje na osnovu prosjecne mjesecne place isplacene na nivou Federacije, na dan stupanja na snagu ovog zakona, koju objavljuje Federalni zavod za statistiku." Iza stava 4. dodaje se novi stav 5., koji glasi: "Otpremnina iz stava 4. ovog clana isplacuje se zaposleniku za ukupan staz osiguranja, a utvrdjuje se tako da se prosjecna placa iz stava 4. ovog clana pomnozi sa koeficijentom, i to za: staz osiguranja koeficijent - do 5 godina 1,33 - od 5 do 10 godina 2,00 - od 10 do 20 godina 2,66 - preko 20 godina 3,00 Dosadasnji st. 5., 6. i 7. postaju st. 6., 7. i 8.

Clan 51.

Iza clana 143. dodaje se novi cl. 143a., 143b. i 143c., koji glase: "Clan 143a. Zaposlenik koji smatra da je poslodavac povrijedio njegovo pravo koje je utvrdjeno u clanu 143. st. 1. i 2. moze u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnijeti zalbu kantonalnoj komisiji za implementaciju clana 143. Zakona o radu (u daljem tekstu: kantonalna komisija), koju formira kantonalni ministar nadlezan za poslove rada (u daljem tekstu: kantonalni ministar). O zalbama izjavljenim protiv rjesenja kantonalne komisije, rjesava Federalna komisija za imolementaciju clana 143. (u daljem tekstu: Federalna komisija), koju formira federalni ministar. U slucaju da kantonalna komisija ne izvrsava funkciju radi koje je formirana, Federalna komisija preuzet ce nadleznosti kantonalne komisije. Ako je pred nadleznim sudom pokrenut postupak koji se odnosi na prava zaposlenika iz clana 143. st. 1. i 2. ovog zakona, sud ce ustupiti zahtjev na nadlezno postupanje kantonalnoj komisiji i donijeti odluku o prekidu postupka". "Clan 143b. Clanove Federalne odnosno kantonalne komisije imenuje federalni odnosno kantonalni ministar na osnovu njihovog profesionalnog iskustva i iskazane sposobnosti za izvrsavanje ove funkcije. Clanovi komisije moraju biti nezavisni i objektivni i ne mogu se birati iz reda izabranih duznosnika, niti mogu imati bilo kakav politicki mandat. Federalno ministarstvo odnosno nadlezni organ kantona snosit ce troskove Federalne odnosno kantonalne komisije." "Clan 143c. Federalna odnosno kantonalna komisija moze: 1. saslusati zaposlenika, poslodavca i njihove predstavnike; 2. pozvati svjedoke i vjestake; 3. traziti od odgovarajucih organa vlasti i poslodavaca da dostave sve relevantne informacije: Odluke federalne odnosno kantonalne komisije su: 1. konacne i podlijezu sudskom preispitivanju u skladu sa zakonom; 2. pravno utemeljene; 3. dostavljene podnosiocu u roku od sedam dana."

Clan 52.

Ovaj zakon ne odnosi se na ugovore i isplate nastale izmedju poslodavca i zaposlenika u primjeni clana 143. Zakona o radu prije dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 53.

Ovaj zakon ne odnosi se na konacne odluke koje je sud donio u periodu prije stupanja na snagu ovog zakona u primjeni clana 143. Zakona o radu.

Clan 54.

Postupci ostvarivanja i zastite prava zaposlenika, zapoceti prije stupanja na snagu ovog zakona, zavrsit ce se po odredbama propisa koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije prije stupanja na snagu ovog zakona, ako je to za zaposlenika povoljnije, izuzimajuci clan 143. Zakona o radu.

Clan 55.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj Doma narodaParlamenta Federacije BiH Niko Lozancic, v.r

Predsjedatelj Zastupnickog doma Parlamenta Federacije BiH . Enver Kreso, v.r.