Pravilnik o radnoj knjižici (SN FBiH 42/00)

PRAVILNIK
O RADNOJ KNJIŽICI
I - TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom ureñuje se oblik i sadržaj radne knjižice, postupak izdavanja radne
knjižice, način upisivanja podataka u radnu knjižicu, postupak zamjene i izdavanja nove radne
knjižice, voñenje očevidnika izdanih radnih knjižica, kao i druga pitanja predviñena ovim
pravilnikom.
Članak 2.
Radna knjižica je pravokutnog oblika veličine 105x145mm, tvrdo ukoričena u korice tamno
plave boje.
Radna knjižica sadrži 40 stranica, označenih rednim brojevima.
Na prednjoj strani korica suho je utisnut grb Federacije Bosne i Hercegovine.
Iznad grba je utisnut naziv: BOSNA I HERCEGOVINA - FEDERACIJA BOSNE I
HERCEGOVINE.
Ispod grba je utisnut naziv isprave: RADNA KNJIŽICA.
Na unutarnjoj strani korica i na svakoj stranici radne knjižice papir je toniran u svjetlo plavoj
boji grbom Federacije Bosne i Hercegovine.
Članak 3.
Radna knjižica sadrži podatke o: državljanstvu, nazivu kantona i općine na čijem je području
izdana, registarskom broju i seriji, mjestu i datumu izdavanja, imenu i prezimenu, datumu i
mjestu roñenja, završenoj školskoj , odnosno stručnoj spremi, naknadno priznatom stažu,
razdoblju provedenom izvan radnog odnosa koje se priznaje kao mirovinski staž i druge
podatke utvrñene ovim pravilnikom.
II - POSTUPAK IZDAVANJA RADNE KNJIŽICE
Članak 4.
Radna knjižica se može izdati osobi koja je navršila 15 godina života, na njegov zahtjev.
Članak 5.
Zahtjev za izdavanje radne knjižice (u daljnjem tekstu: zahtjev) mora sadržavati slijedeće
podatke: 1. ime i prezime, ime oca podnositelja zahtjeva i prezime prije zaključenja braka,
2. dan, mjesec i godina roñenja,
3. mjesto, općina, kanton i država roñenja,
4. državljanstvo,
5. jedinstveni matični broj grañana,
6. registarski i serijski broj osobne karte, datum i mjesto izdavanja osobne karte,
7. prebivalište, odnosno boravište grañana,
8. podatke o školskoj i stručnoj spremi.
Zahtjev se podnosi na Obrascu broj 1.- Zahtjev za izdavanje radne knjižice.
Članak 6.
Zahtjev za izdavanje radne knjižice nezaposlena osoba podnosi općinskoj službi nadležnoj za
poslove rada (u daljnjem tekstu: nadležna služba), prema mjestu prebivališta odnosno
boravišta osobe koja traži izdavanje radne knjižice, a za zaposlenika koji je zaključio ugovor o
radu, prema sjedištu poslodavca.
Strani državljanin i osoba bez državljanstva podnose, uz zahtjev, stranu putnu ispravu ili
osobnu kartu za strance.
Radna knjižica se izdaje na Obrascu broj 2.-Radna knjižica.
Članak 7.
Kada odlučuje o zahtjevu nadležna služba utvrdit će da li zahtjev sadrži podatke iz članka 5.
ovog pravilnika, te da li su uz zahtjev priložene isprave potrebne za izdavanje radne knjižice.
Ako nadležna služba utvrdi da zahtjev nije valjano popunjen ili da nisu priložene potrebne
isprave, pozvat će podnositelja zahtjeva da priloži odgovarajuće isprave i da zahtjev pravilno
popuni.
III - OČEVIDNIK I ABECEDNI IMENIK O IZDATIM RADNIM KNJIŽICAMA
Članak 8.
Nadležna služba vodi očevidnik o izdanim radnim knjižicama na Obrascu broj 3.- Očevidnik
o izdanim radnim knjižicama.
Očevidnik o izdanim radnim knjižicama ima numerirane strane, ukoričene i ovjerene pečatom
nadležne službe.
Nadležna služba vodi i abecedni imenik na Obrascu broj 4. IV - UPISIVANJE PODATAKA U RADNU KNJIŽICU
Članak 9.
Radna knjižica se popunjava kemijskom olovkom, crnilom, tiskanim slovima, na osnovu
zahtjeva za izdavanje radne knjižice, ovjerenih isprava i drugih dokaza.
Članak 10.
Stranice 1. i 2. radne knjižice popunjavaju se na slijedeći način:
1. U rubriku „Registarski broj“ upisuje se redni broj pod kojim je zahtjev uveden u očevidnik;
2. U rubriku „Osobna karta“ upisuje se isprava, serijski i registarski broj i mjesto i datum
izdavanja;
3. U rubriku „Jedinstveni matični broj“ upisuje se jedinstveni matični broj iz osobne karte;
4. U rubriku „Ime, ime oca“ upisuje se ime i ime oca podnositelja zahtjeva;
5. U rubriku „Prezime“ upisuje se prezime podnositelja zahtjeva;
6. U rubriku „Prezime prije zaključenja braka“ upisuje se prezime koje je podnositelj zahtjeva
imao prije zaključenja braka;
7. U rubriku „Dan, mjesec i godina roñenja“ upisuje se brojkom dan i godina roñenja, a
mjesec slovima;
8. U rubriku „Mjesto roñenja, kanton, općina“ upisuje se mjesto, kanton i općina roñenja;
9. U rubriku „Država roñenja“ upisuje se država u kojoj je podnositelj zahtjeva roñen;
10. U rubriku „Državljanstvo“ upisuje se državljanstvo podnositelja zahtjeva na osnovu
osobne isprave odnosno putovnice.
Članak 11.
Na stranicama 3. i 4. radne knjižice u rubriku „Završena škola, stručni ispit, tečaj i sl.“,
upisuju se podaci o završenoj školi, stručnoj spremi, stručnom ispitu, tečaj i sl., iz isprave o
obrazovanju u originalu, presliku, ili ovjerenom presliku, naziv organa koji je tu ispravu
izdao, broj i datum izdavanja.
Članak 12.
Na stranici 5. radne knjižice „Broj očevidnika u mirovinskom i invalidskom osiguranju“
upisuje se broj pod kojim je osiguranik uveden u očevidnik u mirovinskom i invalidskom
osiguranju. Podatke iz stavka 1. ovog članka upisuje odgovarajuća služba mirovinskog i invalidskog
osiguranja (u daljnjem tekstu: odgovarajuća služba MIO) prilikom preuzimanja prijave
osiguranika na mirovinsko i invalidsko osiguranje.
Članak 13.
Na stranicama od 6-21. „Naziv i sjedište poslodavca, odnosno osnova osiguranja“ upisuje se:
1. Naziv i sjedište poslodavca kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu;
ove podatke upisuje poslodavac - pravna osoba kod koje je zaposlenik u radnom odnosu, a za
zaposlenike zaposlene kod poslodavca-fizičke osobe odgovarajuća služba MIO.
2. Osnova osiguranja za osobe koje nisu u radnom odnosu, a osigurane su kao seljaci,
obrtnici, osobe koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost i sl;
ove podatke upisuje odgovarajuća služba MIO.
3. Dobrovoljno osiguranje prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju;
ove podatke upisuje odgovarajuća služba MIO.
4. Osnova osiguranja za nezaposlene osobe kojima je radni odnos prestao zbog stečaja ili
likvidacije poslodavca;
ove podatke upisuje nadležna služba za zapošljavanje.
U rubriku „Početak rada-osiguranja“ upisuje se dan zasnivanja radnog odnosa ili dan
priznanja svojstva osiguranika ili dan priznanja odreñenog prava na osiguranje.
U rubriku „Prestanak rada-osiguranja“ upisuje se dan prestanka radnog odnosa ili dan
prestanka svojstva osiguranika ili dan isteka priznatog prava na osiguranje.
U rubriku “Staž“ upisuje se brojevima trajanje zaposlenja ili svojstvo osiguranika, u
godinama, mjesecima i danima.
U rubriku „Potpis i pečat“ potpisuje se osoba koja unosi podatke i stavlja pečat poslodavca
odnosno službe ovlaštene za upis.
Članak 14.
Na stranicama od 22-25. “Podaci o zaposlenju u inozemstvu“, upisuju se podaci o zaposlenju
u inozemstvu, i to podaci o državi , nazivu i sjedištu poslodavca, dan zasnivanja i prestanka
radnog odnosa, trajanje zaposlenja, podaci o ispravi na osnovu koje se dokazuje radni staž
proveden u inozemstvu, izdavaocu, broju, datumu i mjestu izdavanja.
Podatke iz stavka 1. ovog članka upisuje odgovarajuća služba MIO.
Članak 15. Na stranicama 26. i 27. „Podaci o odsustvu sa rada bez naknade plaće dužem od 30 dana“
upisuju se slučajevi odobrenog odsustva, naziv i sjedište poslodavca, vrijeme trajanja
odsustva, potpis osobe koja unosi podatke i pečat poslodavca.
Članak 16.
Na stranicama 28-31.“Podaci o priznatom mirovinskom stažu“ upisuje se broj i datum
rješenja, vrsta staža, razdoblje utvrñivanja odnosno prestanka prava, trajanje staža, potpis
osobe ovlaštene za upis staža i pečat odgovarajuće službe MIO.
Podatke iz stavka 1. ovog članka upisuje odgovarajuća služba MIO.
Članak 17.
Na stranicama 32. i 33. „Podaci o razdobljima rada koji se računaju sa uvećanim trajanjem“
upisuju se naziv i sjedište poslodavca ili njegovo prebivalište, pravni temelj odredbe zakona
ili odluke odgovarajuće službe MIO na temelju kojih se periodi rada računaju sa uvećanim
trajanjem, period rada- trajanje ovog rada, razdoblja rada koja se računaju sa uvećanim
trajanjem (npr. 12/14, 12/16 mjeseci).
Podatke iz stavka 1. ovog članka upisuje poslodavac.
Članak 18.
Na stranicama 34. i 35. „Podaci o privremenoj nezaposlenosti“ upisuje se naziv i sjedište
službe za zapošljavanje u kojoj se nezaposlena osoba nalazi na evidenciji, trajanje privremene
nezaposlenosti i visina novčane naknade, potpis osobe koja upisuje podatke i pečat službe
ovlaštene za upis.
Članak 19.
Na stranicama 36. i 37. „Podaci o radnom odnosu na odreñeno vrijeme radi vršenja sezonskih
poslova“ u rubriku: „Preračunati sati u radne dane s punim radnim vremenom“ upisuje se
ukupan broj dana dobiven preračunavanjem većeg broja sati od punog radnog vremena, u
rubriku: „Temelj za preračunavanje“ upisuju se odgovarajući propisi na temelju kojih je
izvršeno preračunavanje.
Članak 20.
Na stranicama 38-40.“Bilješke“ upisuju se podaci značajni za ostvarivanje odreñenih prava
koji se ne mogu upisati ni u jednu rubriku u radnoj knjižici.
U ovu rubriku se upisuje i promjena prezimena ili imena.
V - POSTUPAK SA RADNOM KNJIŽICOM ZA VRIJEME I PO PRESTANKU RADNOG
ODNOSA
Članak 21. Na dan kad počne da radi zaposlenik predaje radnu knjižicu poslodavcu, o čemu se
zaposleniku izdaje pismena potvrda.
Članak 22.
Najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka radnog odnosa poslodavac je dužan
zaposleniku vratiti radnu knjižicu, a zaposlenik vraća poslodavcu potvrdu koju mu je dao
prilikom zaključivanja ugovora o radu.
Ako zaposlenik po prestanku radnog odnosa ne podigne radnu knjižicu, poslodavac, u roku od
osam dana od dana prestanka radnog odnosa, predaje radnu knjižicu, uz potvrdu o prijemu,
nadležnoj službi prema sjedištu ili prebivalištu poslodavca.
Članak 23.
Ako u tijeku trajanja radnog odnosa zaposlenik umre, u radnu knjižicu se upisuje dan
prestanka radnog odnosa i trajanje zaposlenja, a potom se radna knjižica predaje uz potvrdu o
prijemu, članu njegove uže obitelji (bračni drug, punoljetna djeca, roditelji), a ako nema
obitelji nadležnoj službi prema sjedištu ili prebivalištu poslodavca.
Članak 24.
Dan predaje radne knjižice iz čl. 22. i 23. upisuje se u matičnu evidenciju o zaposlenicima u
rubriku „Bilješke“.
VI - PONIŠTAVANJE, ZAMJENJIVANJE I IZDAVANJE DUPLIKATA RADNE
KNJIŽICE
Članak 25.
Netočni upisi u radnoj knjižici poništavaju se precrtavanjem crvenom kemijskom olovkom,
ali tako da se precrtani upisi mogu pročitati.
Poništavanje upisa ovlašteni službenik potvrñuje pečatom i potpisom.
Netočnim upisima iz ovog članka smatraju se greške u pisanju, računanju i sl.
Članak 26.
Ukoliko je u radnoj knjižici nepravilno izvršen upis ili je nastalo oštećenje, vrši se
poništavanje radne knjižice i izdaje se nova radna knjižica.
Članak 27.
Ukoliko je nepravilno izvršen upis ili je radna knjižica oštećena od strane poslodavca odnosno
odgovarajuće službe MIO, poništavanje radne knjižice vrši nadležna služba prema sjedištu
poslodavca odnosno službe mirovinskog i invalidskog osiguranja.
Članak 28. Ukoliko je radna knjižica oštećena od strane zaposlenika poništavanje vrši nadležna služba
prema mjestu zaposlenja zaposlenika, a za nezaposlenu osobu prema mjestu prebivališta.
Članak 29.
Poništavanje radne knjižice vrši komisija od tri člana sastavljena od zaposlenika nadležne
službe.
Poništavanje radne knjižice utvrñuje se zapisnikom. U zapisnik se unosi registarski broj radne
knjižice i ime i prezime zaposlenika čija se radna knjižica poništava.
Zapisnik se upisuje u djelovodni protokol. Broj djelovodnog protokola unosi se u očevidnik o
izdanim radnim knjižicama u rubriku „Primjedbe“ i to pod rednim brojem pod kojim je radna
knjižica uvedena.
O poništenim radnim knjižicama nadležna služba koja izvrši poništavanje obavještava
nadležnu službu koja je izdala radnu knjižicu.
Članak 30.
Na zahtjev osobe u čijoj se radnoj knjižici ne mogu vršiti dalji upisi, izdaje se nova radna
knjižica.
Uz zahtjev za izdavanje nove radne knjižice zaposlenik prilaže staru radnu knjižicu.
Novu radnu knjižicu izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika čija je radna
knjižica popunjena, a za nezaposlenu osobu prema mjestu prebivališta.
U novu radnu knjižicu upisuju se na unutarnjoj strani prednje korice riječi: „Druga radna
knjižica“ i registarski broj popunjene stare knjižice.
Popunjena stara radna knjižica vraća se zaposleniku, a na unutarnjoj strani njene prednje
korice upisuju se riječi: „Izdana druga radna knjižica“.
Članak 31.
Zaposleniku, koji je izgubio radnu knjižicu ili čija je radna knjižica izgubljena, izdaje se, na
njegov zahtjev, duplikat radne knjižice.
Duplikat radne knjižice izdaje se na temelju isprava, dokaza i potvrde o izvršenoj uplati za
objavljivanje oglasa o izgubljenoj radnoj knjižici u „Službenim novinama Federacije BiH“.
Duplikat radne knjižice izdaje nadležna služba prema mjestu zaposlenja zaposlenika čija je
radna knjižica izgubljena, a za nezaposlenu osobu prema mjestu prebivališta.
U duplikat radne knjižice unose se svi podaci koje je sadržavala izgubljena radna knjižica
odnosno oštećena radna knjižica, na temelju isprava i drugih dokaza podnositelja zahtjeva.
VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 32.
Radne knjižice izdate prije donošenja ovog pravilnika neće se zamjenjivati.
Članak 33.
Obrasci radne knjižice i zahtjevi za izdavanje radne knjižice koji su izdati u skladu sa
Uputstvom o radnoj knjižici („Službeni list SRBiH“, br. 41/90 i 14/93), mogu se koristiti 60
dana od objave Pravilnika o radnoj knjižici u „Službenim novinama Federacije BiH“.
Članak 34.
Obrasci 1., 2., 3. i 4. sastavni su dio ovog pravilnika.
Članak 35.
Radna knjižica i drugi dokumenti u vezi sa izdavanjem radne knjižice čuvaju se trajno.
Članak 36.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika na teritoriji Federacije BiH, prestaje primjena
propisa o radnoj knjižici koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
Članak 37.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije
BiH“.
Broj 01-2372/00 2. listopada 2000. godine Sarajevo
Ministar Sulejman Garib, v. r.