BUDŽET I JAVNI PRIHODI

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o udruženjima i fondacijama

32/01-441.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o udruženjima i fondacijama (bosanski jezik)

45/02-1997. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o udruženjima građana (SI. n. F BiH broj 6/95) Zakon o fondacijama i zakladama (SI. n. F BiH broj 16/98) i Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama (SI. n. F BiH broj 35/98) osim člana 2, 5, 11 i 12, član 22. stav 2., čl. 26 i 27., član 29. stav 2., član 30. stav 1 i član 34 i 35.

Zakon o udruženjima i fondacijama (hrvatski jezik)

45/02-2002. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o udruženjima građana (SI. n. F BiH broj 6/95) Zakon o fondacijama i zakladama (SI. n. F BiH broj 16/98) i Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama (SI. n. F BiH broj 35/98) osim člana 2, 5, 11 i 12, član 22. stav 2., čl. 26 i 27., član 29. stav 2., član 30. stav 1 i član 34 i 35.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o fondacijama i zakladama Unsko-sanskog kantona

7/01-249.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o fondacijama i zakladama (bosanski jezik)

15/00-555.

Zakon o fondacijama i zakladama (hrvatski jezik)

15/00-555.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o fondacijama i zakladama

13/99-402. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Uredba o fondacijama i zakladama, objavljena u Narodnim novinama županije broj 7/99-209.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o prestanku Zakona o fondacijama i zakladama

15/03-784. Tekst Zakona o fondacijama i zakladama objavljen je u SI. n. broj 24/00- 998.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o obrascima, sadržaju i načinu vođenja Zakladnog upisnika

5/03-202.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o obrascima i načinu vođenja Registra fondacija

5/03-202.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o određivanju minimalnog broja vaučera za osnivanje privatizacionog investicionog fonda

1/01-4.

Osnivački ulog članova ortačkog društva procenjuju sami ortaci i iskazuju u novcu

Vidi: čl. 105 i 106. Zakona o preduzećima - 24/98-573.

Minimalni osnovni kapital akcionarskih društava

Vidi: čl. 186. Zakona o preduzećima - 24/98-573.


BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o kreditu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj

1/97-47.

Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o Amandmanu broj 1. na Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj

8/00-85.

Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o kreditu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj

1/97-48. (Drugi urgentni projekat obnove u sektoru obrazovanja)

Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o kreditu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj

1/97-48. (Drugi hitni projekat obnove u sektoru prometa)

Odluka o davanju saglasnosti za ratificiranje Sporazuma o razvojnom kreditu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (Drugi urgentni projekt obnove u sektoru obrazovanja)

1/97-48. Odluka je objavljena na sva tri jezika.

Odluka o davanju saglasnosti za ratificiranje Sporazuma o razvojnom kreditu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (Drugi urgentni projekt obnove u sektoru prometa)

3/97-48. Odluka je objavljena na sva tri jezika.

Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede

1/98-4.

Odluka o procedurama povlačenja sredstava iz međunarodnih finansijskih aranžmana

10/02-259. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o procedurama korištenja sredstava Svjetske banke i sredstava za koje je Svjetska banka administrator (Službeni glasnik BiH broj 6/97-502, 22/98-636, 23/00-472, i 8/01-111), Odluka o procedurama korištenja sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (Službeni glasnik BiH broj 4/98-398) i Odluka o ovlaštenim potpisnicima za procedure povlačenja sredstava iz međunarodnih finansijskih aranžmana (SI. gl. BiH broj 21/01).

Odluka o davanju saglasnosti na ratifikaciju Ugovora o zajmu (projekat hitne rekonstrukcije elektroenergetskog sistema) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj

4/98-308.

Odluka o davanju saglasnosti na ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (urgentni projekat rekonstrukcije sistema prirodnog gasa) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne organizacije za razvoj

4/98-309.

Odluka o davanju saglasnosti na ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (projekat za pomoč u obnovi) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj

4/98-309.

Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o zajmu, Projekt hitne rekonstrukcije telekomunikacija, između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj

12/98-460.

Odluka o davanju saglasnosti na ratificiranje Sporazuma o razvojnom kreditu (Drugi projekt za obnovu energetskog sektora) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj

12/98-460.


Odluka o davanju saglasnosti na ratificiranje Sporazuma o kreditu za razvoj privremenog fonda (Projekt šumarstva) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj

12/98-460.

Odluka o davanju saglasnosti na ratificiranje Sporazuma o kreditu za razvoj (Hitni projekat pilot kredita) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj

12/98-460.

Odluka o davanju saglasnosti na ratificiranje Sporazuma o razvojnom kreditu (Kredit za strukturalno prilagođavanje javnih finansija) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj

12/98-460.

Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Savjeta Ministara Bosne i Hercegovine i "Eurofina"

2/00-35.

Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između Savjeta Ministara Bosne i Hercegovine i Fibvera PLC

2/00-35.

Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Export development corporationn, Canada o reprogramiranju 1998. godine

2/00-35.

Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma i između Savjeta Ministara Bosne i Hercegovine i Oesterreichische kontrollbank aktiengesllschaft, Vienne/Austrija

2/00-35.

Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o reorganizaciji dugova između Vlade Republike Francuske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

2/00-36.

Odluka o davanju suglasnosti za ratifikaciju Bilateralnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Compania Espanola se Seguros da Creditio a la Exportacion, S.A. o reprogramiranju vanjskog duga Bosne i Hercegovine

2/00-36.

Odluka o davanju suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vlade Kraljevine Danske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o konsolidaciji duga Bosne i Hercegovine prema Kraljevini Danskoj

2/00-36.

Odluka o davanju suglasnosti za ratifikaciju ukupnog duga Bosne i Hercegovine prema Kraljevini Norveškoj

2/00-36.

Odluka o davanju suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kraljevine Belgije o konsolidaciji, oprostu i reprogramiranju određenih dugova.

2/00-36.

Odluka o davanju suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o reprogramiranju duga između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Švedske

2/00-37.

Odluka o davanju suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o preuzimanju, smanjenju i konsolidaciji vanjskih dugova Bosne i Hercegovine

2/00-37.

Odluka o davanju suglasnosti za ratifikaciju sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih država i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o konsolidaciji, oprostu i reprogramiranju određenih dugova

2/00-37.


Odluka o davanju suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Konfederacije Švicarske o reprogramiranju duga Bosne i Hercegovine

2/00-37.

Odluka o ratifikaciji Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke broj 20.515

Međunarodni ugovori - 3/01-27.

Odluka o ratifikaciji Ugovora o zajmu (Projekt rekonstrukcije željeznica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj

Međunarodni ugovori - 5/02-167.

Odluka o ratifikaciji Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (Projekt za željeznice u Bosni i Hercegovini)

Međunarodni ugovori - 5/02-190.

Odluka o ratifikaciji Ugovora o zajmu (Projekt rekonstrukcije elektroenergetskog sistema) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj

Međunarodni ugovori - 5/02-198.

Sporazum o razvojnom kreditu broj 3533 (drugi projekt lokalne inicijative) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj

6/02-216. - Međunarodni ugovori.

Sporazum o razvojnom kreditu (projekt razvoja lokalne zajednice) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj

6/02-216. - Međunarodni ugovori.

Sporazum o Amandmanu na Ugovor o zajmu datiran 2. novembra 2000. godine između Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj Bosne i Hercegovine

8/02-289. Ugovor o zajmu objavljen je u SI. gl. BiH broj 42/01. - Međunarodni ugovori

Sporazum o razvojnom kreditu (Projekat tehničke pomoči za privatizaciju) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj

Međunarodni ugovori - 10/02-394.

Sporazum o razvojnom kreditu (Kredit za prilagođavanje poslovnog ambijenta) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj

Međunarodni ugovori - 10/02-408.

Kreditni sporazum između Bosne i Hercegovine i The OPEC Fund for internnational development (Projekat razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja)

Međunarodni ugovori - 10/02-417.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o proceduri za korištenje sredstava iz međunarodnih financijskih aranžmana (hrvatski jezik)

42/02-1882, 15/03-590.

Odluka o proceduri za korištenje sredstava iz međunarodnih finansijskih aranžmana (bosanski jezik)

42/02-1882, 15/03-591.

Odluka o prihvatanju kredita EBRD i EIB za obnovu željeznica u BiH (bosanski jezik)

25/01-491.

Odluka o prihvatanju kredita EBRD i EIB za obnovu željeznica u BiH (hrvatski jezik)

25/01-491.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o osnivanju Fonda za kreditiranje razvojnih projekata iz sredstava ostvarenih u postupcima privatizacije

1/00-2.


TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o kreditiranju projekata iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća u procesu privatizacije na području Tuzlanskog kantona (bosanski jezik)

8/02-276.

Odluka o kreditiranju projekata iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća u procesu privatizacije na području Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik)

8/02-278.

Odluka o uslovima kreditiranja projekata iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća u procesu privatizacije (bosanski jezik)

8/02-281.

Odluka o uvjetima kreditiranja projekata iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća u procesu privatizacije (hrvatski jezik)

8/02-283.

Odluka o korišćenju sredstava ostvarenih prodajom preduzeća u procesu privatizacije na području Tuzlanskog kantona (bosanski jezik)

12/02-522.

Odluka o korišćenju sredstava ostvarenih prodajom poduzeća u procesu privatizacije na području Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik)

12/02-523.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o namjeni, kriterijima, uvjetima i proceduri za dodjelu i realiziranje kredita za zapošljavanje i privredni razvitak na području Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

1/02-763.

Odluka o namjeni, kriterijima, uvjetima i proceduri za dodjelu i realiziranje kredita za zapošljavanje i gospodarski razvitak na području Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

1/02-765.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Uredba o uspostavi koordinacionog mehanizma za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u BPK-a Goražde

9/03-299.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o prihvatanju kredita (Aranžman sa Turkexim bank iz Turske, za prikupljanje, transport i deponovanje čvrstog otpada)

6/97-130.

Uredba o odobravanju kredita fizičkim licima za rekonstrukciju i sanaciju porodičnih stambenih zgrada etažnih vlasnika i stanova na kojima postoji stanarsko pravo

5/98-146, 8/98-297.

Uputstvo o načinu odobravanja i korištenja kredita

8/98-333.

Odluka o ratifikaciji ugovora o zajmu (Projekt hitne rekonstrukcije telekomunikacija) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj

8/00-78.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCECOVAČKA - Narodne novine

Odluka o usvajanju programa kreditiranja proizvodnih djelatnosti iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke i određivanju visine sredstava za plasman po kratkoročnom kreditu

2/98-98.


Odluka o uvjetima i provedbi programa kreditiranja proizvodnih djelatnosti iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke

2/98-99.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o davanju saglasnosti na kreditne sporazume Svetske banke

2/97-15.

Odluka o prihvatanju robnog kredita od firme "Simens" za nabavku medicinske opreme

21/97-593.

Odluka o uslovima i načinu davanja kratkoročnog kredita bankama na osnovu definitivne prodaje deponovane devizne štednje građana i efektivno prodajnih deviza od strane građana

2/94-74.

Odluka o odobravanju kratkoročnih kredita iz sredstava Vlade Republike Srpske obezbeđenih za oživljavanje proizvodnje namenjene za izvoz na konvertibilno tržište

19/98-453.

Odluka o zaključivanju Supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske po kreditu i grantu Evropske zajednice za obezbjeđenje makro-finansijske pomoći Bosni i Hercegovini

4/00-93.

Odluka o zaključivanju pod-sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske po zajmu Evropske investicione banke (EIB) za drumski saobraćaj

20/00-445.

Odluka o davanju saglasnosti na sporazum između Vlade Republike Finske i Saveta Ministara BiH koji se odnosi na pomoć Finske Projektu centralnog grejanja u Doboju u Republici Srpskoj, BiH

18/00-392.

Odluka o obezbjeđenju sredstava za projekat "IFAD 2" (revolving)

18/00-390.

Odluka o formiranju revolving fonda (za kreditiranje farmera-stočara)

18/00-388.

Odluka o prihvatanju zaduženja prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) po Projektu rekonstrukcije elektroenergetskog sistema (Electric Power Reconstrucion Project-Povver III)

29/01-645.

Odluka o prihvatanju zaduženja prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede (IFAD) po Projektu razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja (Livestock and Rural Finance Development Project)

29/01-645.

Odluka o prihvaćanju zaduženja Republike Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede (IFAD) po Projektu unapređenja ruralnog poduzetništva (Rural Enterprise En- hancement Project)

66/08-2.

Odluka o prihvatanju povećanja zaduženja prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) po projektu Rekonstrukcije elektroenergetskog sistema - Energija III (Electric Power Reconstruction Project-Power III)

5/02-1.

Odluka o prihvatanju zaduženja po kreditu "ISS 1997 Eurobonds" prema Londonskom klubu poverilaca, po kreditima korišćenim pre 2. aprila 1992. godine

12/01-262.


Odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske po supsidijarnim kreditnim sporazumima  zaključenim između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u periodu od 1995. godine do 1997. godine

12/01-262.

Odluka o zaključivanju Supsidijarnog sporazuma o preuzimanju obaveza između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za deo TAS kredita (Transition Assistance Credit) Svetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj (WB I DA NO 2914-BOS)

12/01-263.

Odluka o prihvatanju zaduženja prema Savetu evropske razvojne banke (bivši fond za socijalni razvoj Evrope) po kreditima koriščenim pre 2. aprila 1992. godine

12/01-263.

Odluka o prihvatanju zaduženja po kreditu Pilot projekta hitnog zapošljavanja radne snage na nova radna mesta (Pilot Emergency Labor Redeployment Project-PELRP) od Svetske banke- međunarodne asocijacije za razvoj (WB IDA)

12/01-263.

Odluka o prihvatanju zaduženja po kreditu "Razvojni projekat obrazovanja" odobrenom od Svetske banke-Međunarodne asocijacije za razvoj

12/01-264.

Odluka o prihvatanju zaduženja po Kreditu za strukturalno prilagođavanje u oblasti socijalnog sektora (Socijal Sector Adjustment Credit-SOSAC 3465 BOS) od Svetske banke-Međunarodne asocijacije za razvoj (VVB IDA)

17/01-380.

Odluka o prihvatanju zaduženja po kreditu za tehničku pomoć za socijalni sektor (Socijal Sector Tehnical Assistance Credit-SOTAC 3439 BOS) od Svetske banke-Međunarodne asocijacije za razvoj (VVB IDA)

17/01-381.

Odluka o prihvatanju zaduženja po Konsolidovanim zajmovima "B" i “C" Svetske banke- Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za delimično alocirane kredite korišćene pre 2 aprila 1992 GODINE

17/01-381.

Odluka o prihvatanju zaduženja prema Evropskoj investicionoj banci (EIB) po Projektu reko­nstrukcije elektroenergetskog sistema (Electric Povver Reconstruction Project-Povver 111)

19/01-421.

 BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o kriterijima razvijenosti područja Bosne i Hercegovine u cilju dodjele sredstava iz Fonda za poticaj/podršku stranim investitorima u Bosni i Hercegovini

79/09-73.

Odluka o ratifikaciji Sporazuma o zajmu (projekat hitne rekonstrukcije transporta) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj

3/97-197.

Odluka o odobravanju Sporazuma o zajmu Projekt bitnih radova za opskrbljivanje vodom i održavanju čistoće u Federaciji BiH, između Federacije Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj

38/99-1642.

Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o amandmanu na Ugovor o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za rekonstrukciju i razvitak-Projekt rekonstrukcije elektroenergetskog sustava (hrvatski jezik)

46/01-1011, 53/01-1181.


Odluka o uspostavljanju Centralne jedinice za finansiranje i ugovaranje - subjekta u sistemu ‘ decentralizovanog sistema upravljanja programima pomoći Evropske unije u Bosni i Hercegovini . u Ministarstvu finansija i trezora

26/06-2559.

Odluka o uspostavljanju Državnog fonda - subjekta u sistemu decentralizovanog sistema upravljanja programima pomoći Evropske unije u Bosni i Hercegovini u Ministarstvu finansija i trezora

26/06-2561.

Odluka o izradi kreditnog rejtinga za Bosnu i Hercegovinu

26/09-3.

Odluka o upisu peostale 2/3 obaveza Bosne i Hercegovine u MDRI (Inicijativa multilateralnog finansiranja umanjenja duga) Međunarodne asocijacije za razvoj - IDA

85/09-3.

Procedure o korištenju sredstava za realizaciju Operativnog plana oporavka i razvoja Srebrenice

10/08-17.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o osnivanju Fondacije za održivi razvitak (hrvatski jezik)

34/01-703, 21/03-923, 68/04-3923.19/08-14.

Odluka o osnivanju Fondacije za održivi razvoj (srpski jezik)

34/01-703, 21/03-923, 68/04-3923, 19/08-15.

Odluka o osnivanju Fondacije za održivi razvoj (bosanski jezik)

34/01-703, 21/03-923, 68/04-3923, 19/08-16.

Odluka o formiranju jedinica za implementaciju programa i projekata obnove i rekonstrukcije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

41/96-489, 37/00-1250.

Odluka o formiranju jedinica za implementaciju progarama i prijekata obnove i rekonstrukcije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

41/96-489, 37/00-1250.

Odluka o osnivanju Komisije za Program javnih investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

3/04-27.

Odluka o osnivanju Komisije za Program javnih investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

3/04-27.

Odluka o osnivanju Komisije za Program javnih investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

3/04-28.

Odluka o proceduri za korištenje sredstava iz međunarodnih finansijskih aranžmana (bosanski jezik)

62/05-5285.

Odluka o proceduri za korištenje sredstava iz međunarodnih finansijskih aranžmana (hrvatski jezik)

62/05-5285.

Odluka o davanju suglasnosti na kriterije kreditiranja iz sredstava japanskih grantova i malezijske donacije

64/05, 63/06-6643.


Odluka o odobravanju Odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje kredita Fonda za međunarodni razvoj OPEC za Projekat Sarajevske zaobilaznice (srpski jezik)

24/07-2413.

Odluka o odobravanju Odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje kredita Fonda za međunarodni razvoj OPEC za Projekat Sarajevske zaobilaznice (bosanski jezik)

24/07-2413.

Odluka o odobravanju Odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje kredita Fonda za međunarodni razvitak OPEC za Projekat Sarajevske zaobilaznice (hrvatski jezik)

24/07-2413.

Odluka o odobravanju Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije BiH i Bosne i Hercegovine za kredit Fonda za međunarodni razvoj OPEC za Projekat Sarajevske zaobilaznice (srpski jezik)

24/07-2414.

Odluka o odobravanju Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije BiH i Bosne i Hercegovine za kredit Fonda za međunarodni razvoj OPEC za Projekat Sarajevske zaobilaznice (bosanski jezik)

24/07-2414.

Odluka o odobravanju Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije BiH i Bosne i Hercegovine za kredit Fonda za međunarodni razvitak OPEC za Projekt Sarajevske zaobilaznice (hrvatski jezik)

24/07-2414.

Odluka o uslovima i kriterijima za kreditiranje krajnjih korisnika revolving fonda za Lokalni razvoj (srpski jezik)

86/08-9.

Odluka o uslovima i kriterijima za kreditiranje krajnjih korisnika revolving fonda za Lokalni razvoj (bosanski jezik)

86/08-10.

Odluka o uslovima i kriterijima za kreditiranje krajnjih korisnika revolving fonda za Lokalni razvoj (hrvatski jezik)

86/08-11.

Odluka o uslovima i kriterijima za kreditiranje krajnjih korisnika revolving fonda za Lokalne inicijative (srpski jezik)

86/08-18.

Odluka o uslovima i kriterijima za kreditiranje krajnjih korisnika revolving fonda za Lokalne inicijative (bosanski jezik)

86/08-19.

Odluka o uslovima i kriterijima za kreditiranje krajnjih korisnika revolving fonda za Lokalne inicijative (hrvatski jezik)

86/08-20.

Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Zasebnog aranžmana između Kreditanstalt tur VViederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, kao i Federacije BiH i Republike Srpske za "Zamjenu duga II" (srpski jezik)

4/09-18.

Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Zasebnog aranžmana između Kreditanstalt fiir VViederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, kao i Federacije BiH i Republike Srpske za "Zamjenu duga II" (bosanski jezik)

4/09-19.


Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Zasebnog aranžmana između Kreditanstalt fiir VViederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, kao i Federacije BiH i Republike Srpske za "Zamjenu duga II" (hrvatski jezik)

4/09-19.

Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Raiffeisen Zentralbank Osterreih Aktiengesellschaft za projekt "Razvoj sistema vodosnabdijevanja za opštinu Livno (srpski jezik)

16/09-6.

Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Raiffeisen Zentralbank Osterreih Aktiengesellschaft za projekt "Razvoj sistema vodosnabdijevanja za opštinu Livno (bosanski jezik)

16/09-6.

Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Raiffeisen Zentralbank Osterreih Aktiengesellschaft za projekt "Razvoj sustava vodoopskrbe za općinu Livno (hrvatski jezik)

16/09-7.

Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za Projekat autoput Kakanj - Donja Gračanica (hrvatski jezik)

18/09-26.

Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za Projekat autoput Kakanj - Donja Gračanica (srpski jezik)

18/09-27.

Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za Projekat autoput Kakanj - Donja Gračanica (bosanski jezik)

18/09-27.

Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat plinofikacije Srednjobosanskog kantona (hrvatski jezik)

75/09-37.

Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat gasifikacije Srednjobosanskog kantona (srpski jezik)

75/09-3 7.

Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat gasifikacije Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

75/09-38.

Pravilnik o metodologiji za identifikaciju, formulaciju i utvrđivanje programa javnih investicija i prioriteta razvojnih programa i projekata (srpski jezik)

7/04-122.

Pravilnik o metodologiji za identifikaciju, formulaciju i utvrđivanje programa javnih investicija i prioriteta razvojnih programa i projekata (bosanski jezik)

7/04-133.

Pravilnik o metodologiji za identificiranje, formuliranje i utvrđivanje programa javnih investicija i prioriteta razvojnih programa i projekata (hrvatski jezik)

7/04-143.


ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Uredba o uspostavi organizacione jedinice za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Županiji Posavskoj

1/04-4.

Odluka o kriterijima i uvjetima dodjele kreditnih sredstava za razvoj gospodarstva

4/02-84.

Odluka o kreditnom zaduženju Vlade Županije Posavske

6/01-156.

TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o formiranju Koordinacionog odbora za realizaciju projekta "Strategija obnove i razvoja Tuzlansko-podrinjskog kantona" (bosanski jezik)

2/98-65.

Odluka o formiranju Koordinacionog odbora za realizaciju projekta "Strategija obnove i razvoja Tuzlansko-podrinjske županije" (hrvatski jezik)

2/98-66.

Odluka o osnivanju Fonda za obnovu i razvoj (bosanski jezik)

4/99-119.

Odluka o osnivanju Fonda za obnovu i razvoj (hrvatski jezik)

4/99-120.

Odluka o zaduženju Tuzlanskog kantona za rekonstrukciju i obnovu regionalne mreže i drugih infrastrukturnih objekata (bosanski jezik)

12/99-455.

Odluka o zaduženju Tuzlanskog kantona za rekonstrukciju i obnovu regionalne mreže i drugih infrastrukturnih objekata (hrvatski jezik)

12/99-455.

Odluka o potvrđivanju Odluke o realizaciji kreditnih sredstava (bosanski jezik)

13/99-498.

Odluka o potvrđivanju Odluke o realizaciji kreditnih sredstava (hrvatski jezik)

13/99-498.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Uredba o uspostavi koordinacionog mehanizma za upravljanje i koordinaciju sredstvima za razvoj u Zeničko-dobojskom kantonu (bosanski jezik)

3/04-143.

Uredba o uspostavi koordinacionog mehanizma za upravljanje i koordinaciju sredstvima za razvoj u Zeničko-dobojskom kantonu (hrvatski jezik)

3/04-143.

Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o kreditu između Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine doo Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

15/99-338.

Odluka o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o kreditu između Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine doo Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

15/99-338.


BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluku o osnivanju zajedničkog tijela za rekonstrukciju

12/99-322.

Uredba o uspostavi koordinacionog mehanizma za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u BPK-a Goražde

9/03-299.

Pravilnik o postupku i načinu dodjele sredstava za posticaj investicija koja su predviđena Odlukom o planiranju i plasiranju sredstava za podsticaj investicija iz Budžeta BPK-a Goražde

3/04-165, 8/04-665, Ispravka 10/04-793.

Odluka o planiranju i plasiranju sredstava za podsticaj investicija iz Budžeta BPK-a Goražde

10/04-737.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Odluka o osnivanju organizacijskih jedinica za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvitak u općinama Županije Zapadnohercegovačke

3/04-22.

Uredba o utemeljenju javne Ustanove Razvojna Agencija Županije Zapadnohercegovačke

8/08-242.

Statut Javne ustanove Razvojna agencija ŽZH

15/08-558.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Uredba o odobravanju kredita fizičkim licima za rekonstrukciju i sanaciju porodičnih stambenih zgrada, etažnih vlasnika i stanova na kojima postoji stanarsko pravo

5/98-146.

Odluka o uvjetima i načinu odobravanja kredita iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo - Ministarstva privrede

16/07-1073.

Odluka o osnivanju Ureda za koordinaciju i praćenje realizacije projekta "Sarajevo ekonomski region"

4/00-132.

Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo kod firme "Comelec" S.A. - Brusseles, Belgium, za sanaciju i rekonstrukciju javne rasvjete

10/98-436.

Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za rekonstrukciju i izgradnju zapadnog ulaza u grad

13/99-526.

Odluka o preuzimanju dijela kreditnog zaduženja po Sporazumu o zajmu za Projekt obnove obrazovanja Fonda OPEC-a

15/01-696.

Odluka o korištenju kredita Kuvajtskog fonda za finansiranje dijela radova na realizaciji Projekta izvorište Sokolovići

15/01-696.

Odluka o osnivanju Ureda za koordinaciju i praćenje realizacije Projekta "Sarajevo ekonomski region"

29/01-1143.


Odluka o reprogramiranju roka vraćanja odobrenih kredita privrednim društvima za realizaciju programa za podsticaj proizvodnje, od 1.1.2005. godine do 30.6.2006. godine

30/05-1633.

Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo

4/06-104.

Odluka o davanju saglasnosti na Strategiju razvoja ruralnih dijelova Kantona Sarajevo

34/07-2658.

Procedura aktivnosti učesnika u postupku podnošenja zahtjeva Kantona Sarajevo instrumentima predpristupne pomoći EU (IPA fondovima)

26/09-4.

Odluka o prihvatanju zaduženja i finansijskog doprinosa prema Kreditnom zavodu za obnovu, Frankfurt na Majni (Kreditanstalt fiir VViederaufbau, Frankfurt am Main - Kfvv) po Projektu "Gradski sistem vodosnabdijavanja i odvođenja otpadnih voda u Gradu Banjoj Luci"

89/09-1.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Uredba o Agenciji za restruktuiranje i razvoj Flercegbosanske županije

2/97-81.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o usvajanju planova investiranja domaćih i stranih investitora u programe razvoja u Brčko Distriktu BiH

2/01-56.

Odluka o uspostavljanju Razvojne agencije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

6/02-421, 17/02-961, 14/05-424.

Odluka o osnivanju Garantnog fonda "GFBD"Brčko Distrikta BiH - prečišćeni tekst

1/05-14.

Odluka o osnivanju garantnog fonda za ruralne kredite Brčko Distrikta BiH

6/03-192, izmjena i dopuna 9/03-571.

Odluka o izboru komercijalnih banaka za plasiranje novčanih sredstava u cilju podsticaja privrednog razvoja i zapošljavanja u Brčko Distriktu BiH

20/05-693, 20/05-694.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o donacijama u javnom sektoru

96/05-5.

Zakon o Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske

52/07-1.

Uredba o predlaganju, odabiru i realiziranju prejekata iz ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske

91/07-1.

Uredba o praćenju povlačenja ino-kreditnih i grant sredstava

113/09-1.

Odluka o usvajanju Razvojnog programa Republike Srpske 2007.-2010.

75/07-1.


Statut Fonda za razvoji istočnog dijela Republike Srpske AD Lukavica

84/07-9.

Odluka o rang-listi razvijenosti općina u Republici Srpskoj

104/09-22.

Odluka o kriterijumima za ocenu razvijenosti opština u Republici Srpskoj

62/01-1277.

Odluka o odobravanju kratkoročnih kredita iz sredstava dobivenih od Vlade Japana za oživljavanje proizvodnje

11/98-253.

Odluka o odobravanju kratkoročnih kredita iz sredstava Vlade Republike Srpske obezbeđenih za oživljavanje proizvodnje proizvoda namenjenih za izvoz na konvertibilno tržište

11/98-254.

Odluka o odobravanju kratkoročnih kredita iz sredstava obezbjeđenih od Vlade Japana za oživljavanje proizvodnje

9/99-144.

Odluka o zaključivanju supsidijarnog sporazuma po kreditu "Projekat osnovnog zdravstva" sa Međunarodnom asocijacijom za razvoj-Svetska banka

18/99-410.

Odluka o zaključivanju Projektnog sporazuma po kreditu "Pilot projekt lokalnog razvoja" sa Međunarodnom asocijacijom za razvoj-Svetska banka

18/99-410.

Odluka o plaćanju obaveza po kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) broj 474 (Emergency Transport Reconstruction Project)

23/99-535.

Odluka o zaključivanju Sporazuma za Projekat podrške između Bosne i Flercegovine i Republike Srpske za "Projekat podsticanja izvoza preduzeća"

23/99-535.

Odluka o prihvatanju zaduženja prema Fondu za socijalni razvoj Evrope po kreditima korištenim prije 2. Aprila 1992. godine

23/99-536.

Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o finansiranju i implementaciji po kreditu "Pilot projekat lokalnog razvoja"

23/99-536.

Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Supsidijarnog ugovora po drugom kreditu za strukturalno prilagođavanje javnih finansija (PFSAC II) od Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) - Svetska banka

23/99-536.

Odluka o davanju saglasnosti o kandidovanju Projekta odsumporavanja dimnih gasova iz TE "Ugljevik" za uključivanje u JEN kredit (ODA) kod Japanske vlade

23/99-537.

Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o garanciji za kredite Evropske investicione banke korišćene pre 2.aprila 1992. Godine

27/99-593.

Odluka o zaključivanju pod-sporazuma između Bosne i Flercegovine i Republike Srpske po zajmu Evropske investicione banke (EIB) za drumski saobraćaj

20/00-445.


Odluka o statusu i poslovanju jedinica za implementaciju i koordinaciju projekata Svetske banke i drugih Međunarodnih finansijskih institucija

35/01-762.

Odluka o osnivanju jedinice za implementaciju projekta Švajcarske Vlade "Posticanja privatnog sektora u BiH"

35/01-762.

Odluka o davanju saglasnosti na Sporazum između Švajcarskog saveznog veća i Saveta ministara BiH koji se odnosi na unapređenje privatnog sektora u BiH

35/01-763.

Odluka o prestanku rada kancelarije za koordinaciju projekata Svetske banke za rekonstrukciju i obnovu Republike Srpske

35/01-763.

Odluka o prihvaćanju zaduženja prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj po Projektu regionalnog razvoja puteva u Bosni i Hercegovini

106/04-1.

Odluka o prihvaćanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci - Međunarodnoj asocijaciji za razvoj po Projektu restruktuiranja obrazovanja (Education Restructuring Project - ERP - WB I DA 4080-0 BOS)

52/06-2.

Odluka o prihvaćanju zaduženja Republike Srpske prema Vladi Republike Koreje iz Fonda za ekonomsku razvojnu saradnju (EDCF) po Projektu modernizacije bolnica No. BiH-1

52/06-3.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i poreznih dadžbina po osnovu međunarodnih ugovora i projekata obnove i rekonstrukcije

103/06-1.

Odluka o utvrđivanju ukupne visine zaduženja općina i gradova koji su koristili sredstva razvojnog kredita u Republici Srpskoj

103/08-13.

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava granta

114/05-13, 101/07-7.

Pravilnik o vođenju Registra donacija u javnom sektoru

116/05-1.

Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama

26/09-11. Ispravka Pravila 37/09-39, 85/09-2.

Instrukcija o korištenju garancija u postupku nabavke za projekte koji se finansiraju iz ekonomsko- socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske

118/08-41.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene Novine

Odluka o kriterijima i načinu korištenja sredstava Fonda solidarnosti Federacije BiH

22/02-850, 11/05-738.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o odobravanju sredstava za formiranje revolving kreditne linije čiji će korisnici biti pripadnici boračke populacije (bosanski jezik)

23/99-560, 23/99-562, 7/02-183.


Odluka o odobravanju sredstava za formiranje revolving kreditne linije čiji će korisnici biti pripadnici boračke populacije (hrvatski jezik)

23/99-561, 23/99-562, 7/02-183.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o formiranju Fonda solidarnosti Brčko Distrikta Bosne i Flercegovine

2/03-23.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o prestanku važenja Zakona o sredstvima solidarnosti

51/01-1052. Osnovni tekst Zakona o sredstvima solidarnosti objavljen je u SI. gl.RS broj 16/96-705 i 29/00-681.

Odluka o davanju saglasnosti na donaciju Vlade Republike Litvanije Bosni i Hercegovini (RS)

39/98-997.

Odluka o davanju saglasnosti na donaciju Vlade Republike Koreje Bosni i Hercegovini (RS)

39/98-997.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o humanitarnoj pomoći

2/95-42. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama (bosanski jezik)

35/98-1253. Na dan stupanja na snagu ovog Zakona, prestaje primjena propisa o humanitarnoj djelatnosti koji su se primjenjivali na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama (hrvatski jezik)

35/98-1256. Na dan stupanja na snagu ovog Zakona, prestaje primjena propisa o humanitarnoj djelatnosti koji su se primjenjivali na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o mjerama za obezbjeđenje smještajnog prostora za raseljena lica (bosanski jezik)

8/97-192.

Odluka o mjerama za obezbjeđenje smještajnog prostora za raseljene osobe (hrvatski jezik)

8/97-193.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Privremena odluka o pomoći fizičkim licima

12/97-261.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o osnivanju Fonda za humanitarnu pomoć "Sveti Sava"

5/93-204.

Uredba o evidenciji, raspodeli i kontroli humanitarne pomoći koja se pruža zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj u lekovima, sanitetskom materijalu i medicinskoj opremi -751

20/93-793.

Uredba o prikupljanju, prevozu i distribuciji materijalne pomoći izbeglicama i nedovoljno zbrinutim licima Republike Srpske

4/94-121. Danom stupanja na snagu prestaje da važi Uredba o prikupljanju, prevozu i distribuciji materijalne pomoći izbeglicama i nedovoljno zbrinutim licima Republike Srpske, objavljena u SI. glasniku Republike Srpske broj 17/92-727.


Uredba o kontroli i distribuciji humanitarne pomoći i zaštiti prava izbeglica

4/94-1 24.

Odluka o načinu raspodele sredstava za humanitarne i socijalne svrhe

15/00-331.

Pravilnik o postupku sanacije objekata oštećenih ratnim dejstvima na teritoriji Republike Srpske

34/97-1141.

Pravilnik o delovanju Tima za brze intervencije u hitnim humanitarnim akcijama pružanja pomoći, uniformama i službenim oznakama

14/97-465.

Pravilnik o upisu u registar humanitarnih organizacija

31/96-1117.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o privremenim mjerama i načinu osiguravanja sredstava za nabavu aviona za gašenje šumskih i drugih požara i načinu osiguravanja sredstava za upotrebu i održavanje tih aviona, a i aviona koji su za tu svrhu prije nabavljeni (od 1991. do 2003.)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 73/90-2145.

Zakon o osiguravanju sredstava osnivačkog uloga Federacije u Jugoslavenskoj banci za međunarodnu ekonomsku suradnju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 41/89-1070, 21/90-850, 61/90-1855.

Zakon o načinu osiguravanja sredstava Federacije na ime uloga SFR Jugoslavije u Sedmom općem povećanju sredstava Interameričke banke za razvoj

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 21/90-850.

Zakon o osiguravanju sredstava za sudjelovanje SFR Jugoslavije u VII popuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA) (do 1994. godine)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 68/84-1501.

Zakon o osiguravanju sredstava Federacije na ime uloga SFR Jugoslavije u četvrtom općem povećanju kapitala Afričke banke za razvoj (do 1993. godine)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 40/89-1045.

Zakon o načinu osiguravanja sredstava federacije na ime članskog uloga SFR Jugoslavije u osnivački kapital Evropske banke za obnovu i razvoj

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 18/91-277.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o trezoru institucija Bosne i Hercegovine

27/00-616.

Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga Bosne i Hercegovine

44/04-4418.

Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine

52/05-4265, 103/09-164.

Zakon o Fiskalnom vijeću u Bosni i Hercegovini

63/08-13.

Zakon o raspodjeli, namjeni i korištenju finansijskih sredstava dobivenih po Aneksu "C" Sporazuma po pitanjima sukcesije (Visoki predstavnik za BiH)

76/09-14.


Odluka o promjeni strukture imovine Bosne i Hercegovine u Banci za međunarodna poravnanja u Bazelu, dobijene po Sporazumu o pitanjima sukcesije

29/01-368.

Zakon o vanjskom dugu

12/97-88. Zakon o izmjenama i dopunama 32/01-419. Zakon sadrži sedam poglavlja i to: I - Opće odredbe o servisiranju vanjskog duga; II - Vanjski dug nastao prije 2.4.1992. godine; III - Vanjski dug Bosne i Hercegovine nastao između 2. aprila 1992. godine i 14.decembra 1995. godine, dana potpisivanja Mirovnog ugovora; IV - Vanjski dug Bosne i Hercegovine nastao 14. decembra 1995. godine, danom potpisivanja Mirovnog sporazuma, ili poslije tog datuma; V - Procedura za zaduživanje; VI - Pravila za vanredne slučajeve i rezervne mjere za obezbjedenje adekvatnog servisiranja vanjskog duga; VII - Stupanje na snagu. Tekst Zakona o vanjskom dugu objavljen je uporedo na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

Zakon o privremenom odgađanju od izvršenja potraživanja na osnovu izvršnih odluka na teret Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine

43/03-1041, 43/04-4282.

Zakon o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda

55/04-5753, 34/07-4340, 49/09-22, 49/09-24.

Zakon o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine

61/04-6969, 49/09-38.

Zakon o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2010. godinu

102/09-93.

Memorandum (sa MMF-om)

9/98-368.

Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine u vezi obaveza prema Međunarodnom monetarnom fondu

10/00-101.

Odluka o povlačenju IV i V tranše prema "stand-by" aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF)

33/00-822.

Odluka o izvršenoj alokaciji i utvrđivanju učešća entiteta u obavezi servisiranja vanjskog duga Bosne i Hercegovine po osnovu konsolidiranih zajmova "A", "B" i "C" prema Svjetskoj banci - Međunarodnoj banci za rekonstrukciju i razvoj

36/00-936.

Odluka o prihvatanju obaveza iz Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Konfederacije Švicarske, o reprogramiranju duga Bosne i Hercegovine

17/99-181.

Odluka o prihvatanju obaveza iz Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i FINNVRA PLC, koja djeluje u ime Državnog fonda za garancije, Finska, o određenim komercijalnim dugovima Bosne i Hercegovine

17/99-182.

Odluka o prihvatanju obaveza iz Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, o konsolidaciji, oprostu i reprogramiranju određenih dugova koji se duguju Vladi SAD-a ili njenim agencijama ili su garantovani ili osigurani od strane Vlade SAD- a ili njenih agencija

17/99-182.

Odluka o prihvatanju povećanja obaveza prema Međunarodnom monetarnom fondu i rasporedu II tranše preuzetih obaveza

22/99-265.


Odluka o uspostavljanju Trezora institucija Bosne i Hercegovine

22/99-266.

Odluka o prijenosu ovlaštenja predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve

24/09-3.

Odluka o otvaranju posebnog računa u sklopu jedinstvenog računa Trezora institucija Bosne i Hercegovine

15/03-314.

Odluka o osnovnim kriterijima za dodjeljivanje grant podrške neprofitnim organizacijama

30/02-839.

Odluka o davanju saglasnosti na Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja Registra korisnika budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine

25/01-321.

Odluka o uspostavljanju Registra korisnika budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine

25/01-321.

Odluka o postupku izdavanja i načinu postupanja s obveznicama Bosne i Hercegovine koje se izdaju radi izmirenja obaveza po osnovu računa stare devizne štednje

28/08-5.

Odluka o rasporedu po godinama dospijeća obveznica Bosne i Hercegovine koje se izdaju radi izmirenja obaveza po osnovu računa stare devizne štednje za Federaciju Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikt BiH

29/08-9.

Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja Registra korisnika Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine

28/01-352.

Uputstvo o prikupljanju podataka i vođenju evidencija o državnom dugu, o državnim garancijama, te o dugu i garancijama entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

14/09-5.

Naredba o uplatnom računu za naknade koje se uplaćuju za izdavanje rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz i prevoz pošiljki roba koje podliježu veterinarsko- zdravstvenoj kontroli

45/04-4606.

Naredba o uplatnim računima za novčane kazne i sredstva pribavljena prodajom oduzetih predmeta

45/04-4607, 30/08-1.

FEDERACIJA BOSNE I HRCEGOVINE - Službene novine

Zakon o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

19/03-729,79/07-8077. Zakon o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine svojom odlukom donio je Visoki predstavnik za BiH koja je objavljena u SI. n. F BiH broj 58/02-2652. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Uredba o načinu rada riznice (trezora), o sistemu glavne knjige riznice (trezora) i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice (trezora) objavljena u SI. n. F BiH broj 23/00-691, 37/01-778.

Zakon o riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

19/03-729, 79/07-8080.

Zakon o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

19/03-729, 79/07-8083.


Zakon o vanjskom dugu (Bosne i Hercegovine)

16/97-276. Zakon sadrži sedam poglavlja i to: I - Opće odredbe; II - Opće odredbe o servisiranju vanjskog duga; III - Vanjski dug nastao prije 2.4.1992. godine; IV - Vanjski dug Bosne i Hercegovine nastao između 2. aprila 1992. godine i 14. decembra 1995. godine, datuma potpisivanja Mirovnog ugovora; V - Vanjski dug Bosne i Hercegovine nastao 14. decembra 1995. godine, danom potpisivanja Mirovnog sporazuma, ili poslije tog datuma; VI - Procedura za zaduživanje; VII - Pravila za vanredne slučajeve i rezervne mjere za obezbjeđenje adekvatnog servisiranja vanjskog duga; VIII - Stupanje na snagu.

Zakon o vanjskom dugu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

41/98-1512.

Zakon o vanjskom dugu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

41/98-1516.

Zakon o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

86/07-8869, 24/09-43.

Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

86/07-8877, 24/09-44.

Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

86/07-8886, 24/09-44.

Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode (hrvatski jezik)

48/01-1066. Zakon o izmjeni Zakona 42/06-4282.

Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode (bosanski jezik)

48/01-1067. Zakon o izmjeni Zakona 42/06-4282.

Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode (srpski jezik)

48/01-1067. Zakon o izmjeni Zakona 42/06-4282.

Zakon o privremenom odgađanju izvršenja potraživanja na temelju izvršnih odluka na teret Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

9/04-232, 30/04-1077.

Zakon o privremenom odgađanju izvršenja potraživanja na temelju izvršnih odluka na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

9/04-233, 30/04-1077.

Zakon o privremenom odgađanju izvršenja potraživanja na temelju izvršnih odluka na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

9/04-233, 30/04-1078.

Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

66/04-3785, 49/05-4063, 32/09-49, 65/09-1.

Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

66/04-3787, 49/05-4063, 32/09-49, 65/09-2.

Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

66/04-3790, 49/05-4063, 32/09-48, 65/09-1.

Zakon o investiranju javnih sredstava (bosanski jezik)

77/04-4585.

Zakon o investiranju javnih sredstava (hrvatski jezik)

77/04-4587.


Zakon o investiranju javnih sredstava (srpski jezik)

77/04-4588.

Zakon o fiskalnim sustavima (hrvatski jezik)

81/09-474.

Zakon o fiskalnim sistemima (bosanski jezik)

81/09-494.

Zakon o fiskalnim sistemima (srpski jezik)

81/09-484.

Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

19/06-1893, 76/08-1, 5/09-2, 32/09-50, Odluka kojom se donosi Zakon o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine 51/09-2.

Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

19/06-1901, 76/08-1, 5/09-1, 32/09-49. Odluka kojom se donosi Zakon o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine 51/09-3.

Zakon o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

19/06-1908, 76/08-1, 5/09-1, 32/09-50. Odluka kojom se donosi Zakon o dopuni Zakona o proračunima u Federaciji BiH 51/09-1.

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

22/06-2198, 43/08-1, 22/09-15.

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i hercegovine (bosanski jezik)

22/06-2200, 43/08-2, 22/09-16.

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i hercegovine (hrvatski jezik)

22/06-2203, 43/08-1, 22/09-16.

Zakon o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

50/09-233.

Zakon o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

50/09-234.

Zakon o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

50/09-235.

Proračun Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (hrvatski jezik)

81/09-237.

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)

81/09-349.

Zakon o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (hrvatski jezik)

81/09-463.

Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (srpski jezik)

81/09-466.

Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)

81/09-470.

Odluka o procedurama i postupku izračunavanja kamate za dio opčih obveza

77/06-8317, 43/07-4130.

Uredba o načinu utvrđivanja i realiziranja javnog duga Federacije Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (hrvatski jezik)

17/02-659, 32/02-1276, 35/07-3497, 5/08-19, 29/08-3.


Uredba o načinu utvrđivanja i realizaciji javnog duga Federacije Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (srpski jezik)

17/02-659, 32/02-1276, 35/07-3498, 5/08-19, 29/08-4.

Uredba o načinu utvrđivanja i realiziranja javnog duga Federacije Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (bosanski jezik)

17/02-659, 32/02-1276, 35/07-3499, 5/08-19, 29/08-3.

Uredba o uvjetima zaduživanja i izdavanja garancija Federacije, županija, gradova, općina i institucija javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

36/02-1558.

Uredba o uslovima zaduživanja i izdavanja garancija Federacije, kantona, gradova, općina i institucija javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

36/02-1561.

Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda i načina rokova raspodjele (hrvatski jezik)

11/07-818, 73/07-7398.

Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda i načina rokova raspodjele (bosanski jezik)

11/07-819, 73/07-7397.

Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele (srpski jezik)

11/07-819, 73/07-7398.

Uredba o Fiskalnom koordinacijskom tijelu Federacije BiH (hrvatski jezik)

73/08-1.

Uredba o Fiskalnom koordinacionom tijelu Federacije BiH (srpski jezik)

73/08-3.

Uredba o Fiskalnom koordinacionom tijelu Federacije BiH (bosanski jezik)

73/08-4.

Računovodstvene politike za federalne budžetske korisnike i Trezor (srpski jezik)

41/08-12.

Računovodstvene politike za federalne budžetske korisnike i Trezor (bosanski jezik)

41/08-27.

Računovodstvene politike za federalne proračunske korisnike i Riznicu (hrvatski jezik)

41/08-42.

Zaključak o "Listi odgođenih plaćanja" iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine

63/02-3013.

Odluka o načinu obezbjeđenja sredstava za izvršenje obaveza Bosne i Hercegovine prema Međunarodnom monetarnom fondu (bosanski jezik)

7/03-360.

Odluka o načinu osiguranja sredstava za izvršenje obveza Bosne i Hercegovine prema Međunarodnom monetarnom fondu (hrvatski jezik)

7/03-361.

Odluka o davanju saglasnosti na Otplatni plan izmirenja obaveza po osnovu emisije obveznica za verifikovane račune stare devizne štednje

59/08-1.

Odluka o gotovinskoj isplati verificiranih tražbina računa stare devizne štednje po osnovi planirane emisije obveznica za 2008. godinu (hrvatski jezik)

70/08-35.


Odluka o gotovinskoj isplati verificiranih tražbina računa stare devizne štednje po osnovi planirane emisije obveznica za 2008. godinu (srpski jezik)

70/08-35.

Odluka o gotovinskoj isplati verificiranih tražbina računa stare devizne štednje po osnovi planirane emisije obveznica za 2008. godinu (bosanski jezik)

70/08-35.

Odluka o emisiji obveznica F BiH po osnovu ratnih potraživanja fizičkih i pravnih lica (bosanski jezik)

47/09-25.

Odluka o emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu ratnih tražbina fizičkih i pravnih osoba (hrvatski jezik)

47/09-27.

Odluka o emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu ratnih potraživanja fizičkih i pravnih lica (srpski jezik)

47/09-29.

Odluka o prvoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza za osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (srpski jezik)

67/09-34.

Odluka o prvoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza za osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (bosanski jezik)

67/09-35.

Odluka o prvoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)

67/09-37.

Odluka o uvjetima raspolaganja obveznicama F BiH po osnovi ratnih tražbina pravnih osoba (hrvatski jezik)

75/09-30.

Odluka o uslovima raspolaganja obveznicama Federacije BiH po osnovi ratnih potraživanja pravnih lica (srpski jezik)

75/09-30.

Odluka o uslovima raspolaganja obveznicama Federacije BiH po osnovi ratnih potraživanja pravnih lica (bosanski jezik)

75/09-31.

Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (hrvatski jezik)

75/09-45.

Odluka o gotovinskim isplatama verifikovanih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (srpski jezik)

75/09-45.

Odluka o gotovinskim isplatama verifikovanih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (bosanski jezik)

75/09-46.

Odluka o davanju saglasnosti na Protokol o privremenom rasporedu sredstava dobivenih po Sporazumu o pitanjima sukcesije (bosanski jezik)

14/09-7.

Odluka o davanju suglasnosti na Protokol o privremenom rasporedu sredstava dobivenih po Sporazumu o pitanjima sukcesije (hrvatski jezik)

14/09-7.


Odluka o davanju saglasnosti na Protokol o privremenom rasporedu sredstava dobivenih po Sporazumu o pitanjima sukcesije (srpski jezik)           

14/09-8.

Odluka o izvršenju sudskih presuda po osnovi računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)

72/09-6.

Odluka o izvršenju sudskih presuda po osnovu računa stare devizne štednje (srpski jezik)

72/09-6.

Odluka o izvršenju sudskih presuda po osnovu računa stare devizne štednje (bosanski jezik)

72/09-6.

Pravilnik o obavljanju poslova po osnovu emisije obveznica za ratne tražbine fizičkih i pravnih osoba (hrvatski jezik)

72/09-10.

Pravilnik o obavljanju poslova po osnovu emisije obveznica za ratna potraživanja fizičkih i pravnih lica (srpski jezik)

72/09-11.

Pravilnik o obavljanju poslova po osnovu emisije obveznica za ratna potraživanja fizičkih i pravnih lica (bosanski jezik)

72/09-11.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o pripadnosti javnih prihoda Unsko-sanskog kantona i finansiranju Unsko-sanskog kantona

3/97-45, 4/06-241, 11/06-381.

Dokument okvirnog budžeta Unsko sanskog kantona 2010 - 2012. Smjernice i ciljevi za 2010. godinu

19/09-765.

Uredba o vrsti vlastitih prihoda i načinu i rokovima raspodjele

18/09-726.

Odluka o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava tekuće rezerve

10/09-409. Prestaje da važi Odluka o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava tekuće rezerve - 5/08-292.

Odluka o odabiru depozitne banke trezora Unsko-sanskog kantona

3/04-193.

Obavještenje o otvaranju uplatnog računa za prikupljanje javnih prihoda

3/06-239.

Uputstvo o uplatama donacija za budžetske korisnike

12/05-634.

Odluka o uspostavljanju Registra korisnika Budžeta Unsko-sanskog kantona

12/03-429.

Pravilnik o upravljanju i korištenju sredstava Budžeta ostvarenih uplatom naknada za korištenje i eksploataciju šuma

8/06-328.

Instrukcija o načinu raspoređivanja javnih prihoda Budžeta Unsko-sanskog kantona korisnicima i izvještavanje korisnika o istim

9/06-354.


Poslovnik o radu

2/04-178.

Uputstvo o zatvaranju pojedinačnih računa i otvaranju podračuna za kredite i grantove kantonalnim budžetskim korisnicima

1/04-12.

Odluka o prenošenju prihoda s budžeta Unsko-sanskog kantona na Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona

11/98-308.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Dokument Okvirnog proračuna Županije Posavske za 2008-2010.

7/07-579.

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Županiji Posavskoj i finansiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

8/05-457.

Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele

8/08-898.

Odluka o načinu i postupku odabira depozitne banke i banaka za obavljanje platnih transakcija Proračuna Županije Posavske

1/03-9.

Odluka o otvaranju depozitnog i transakcijskog računa

1/2-2.

Odluka o otvaranju transakcijskog računa Proračuna Županije Posavske

1/2-3.

Odluka o deponiranju sredstava Proračuna

4/02-83.

Odluka o otvaranju posebnog transakcijskog računa Proračuna Županije Posavske

4/02-84.

Odluka o prihvaćanju imovine Zavoda (zgrade i opreme) za Županijsku riznicu-trezor

1/01-8.

Odluka o rasporedu sredstava proračuna "Grantovi za intervenciju gospodarstva"

4/00-159.

Odluka o odabiru depozitne banke i proračunskoh banaka Županije Posavske

9/00-440.

Odluka o otvaranju depozitnog računa

10/01-335.

Odluka o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske

9/08-1024.

Instrukcija o planiranju i korištenju sredstava s posebnih transakcijskih računa otvorenih kod podračuna u okviru jedinstvenog računa Riznice

3/06-186.

Uputa o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane korisnika proračuna

3/08-204.

Spisak računa za uplatu javnih prihoda općina

7/01-193.


TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o pripadnosti javnih prihoda na području Tuzlanskog kantona i finansiranju Tuzlanskog kantona

4/00-143, 3/01 -86, 3/03-152, 13/03-788, 2/05-53, 8/06-749, 5/09-571. Danom stupanja na snagu ovog Zakona, na području Tuzlanskog kantona prestaje primjena Odluke o finansiranju Tuzlansko-podrinjskog kantona i drugih propisa i akata o finansiranju javne potrošnje i pripadnosti javnih prihoda, koji su se do dana stupanja na snagu ovog zakona primjenjivali na području kantona.

Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga Tuzlanskog kantona

8/05-277.

Dokument okvirnog Budžeta Tuzlanskog kantona za period 2009-2011. godina

9/08-919.

Odluka o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava tekuće rezerve

5/07-387, 10/07-732.

Uredba o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele

15/07-1495, 2/08-57, 4/08-208, 5/08-294, 8/08-831, 12/09-1194.

Program raspodjele sredstava od subvencije po osnovu uvođenja PDV-a

10/06-1042.

Finansijski plan JU Službe za zapošljavanje TK za 2010. godinu

16/09-1818.

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2010. godinu

16/09-1824.

Odluka o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za raspodjelu sredstava sa proračunske pozicije 24010003 - Znanost

5/04-281.

Odluka o izvršavanju Budžeta Tuzlanskog kantona sa jedinstvenog računa Trezora

6/03-288.

Odluka o pripadnosti javnih prihoda na području TK ostavarenih od obračunatog i plaćenog poreza na promet proizvoda i usluga

2/06-257.

Odluka o usvajanju Finalne rang liste i o odabiru depozitne banke i budžetskih banaka trezora Tuzlanskog kantona

1/03-9.

Odluka o kriterijima za davanje pozajmica općinama i privrednim subjektima

11/99-402, 16/99-663.

Odluka o procesu odabiranja depozitne banke i budžetskih banaka trezora

16/00-880.

Odluka o uspostavljanju Registra korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona

10/02-417.

Odluka o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona iz razdjela "Pomoć općinama"

7/02-241.

Odluka o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona iz razdjela "Ostali mediji Tuzlanskog kantona"

7/02-242.


Odluka o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za izbor i sufinansiranje programa i projekata proračunske pozicije "Organizacija i udruženja Tuzlanskog kantona"

5/03-248.

Odluka o općim kriterijima i postupku korištenja sredstava sa budžetske pozicije materijalno zbrinjavanje radnika

7/02-250, 10/02-415.

Odluka o utvrđivanju kriterija i postupka za izbor i sufinansiranje programa i projekata organizacije i institucija - pozicija 351

9/02-295.

Odluka o općim kriterijima za korišćenje sredstava sa budžetske pozicije broj 401016 - "organizacije i udruženja"

9/02-298.

Odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za korišćenje sredstava sa pozicije - Podrška razvoju Kantona

7/09-680.

Odluka o kriterijima za dodjelu pomoći opštinama iz neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

7/09-686.

Pravilnik o procedurama korištenja prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne djelatnosti

5/08-286, 9/08-972.

Pravilnik o procedurama korištenja namjenskih prihoda, donacija i grantova

5/08-289.

Uputstvo o procesiranju transakcija iz internih poslovnih odnosa kantonalnih budžetskih korisnika

5/08-291.

Uputstvo o izvršavanju Budžeta sa jedinstvenog računa trezora

9/08-972.

Uputstvo o načinu uplate i korištenja neplaniranih donacija i grantova za budžetske korisnike Tuzlanskog kantona

11/09-1177.

Računovodstvene politike za kantonalne budžetske korisnike i Trezor

9/08-976.

Instrukcija o načinu raspoređivanja javnih prihoda Budžeta Tuzlanskog kantona korisnicima i izvještavanje korisnika o istim

7/06-724, 10/06-1042.

Naredba o načinu raspoređivanja javnih prihoda Proračuna Tuzlanskog kantona korisnicima i izvještavanje korisnika o istim

1/05-22.

Naputak o procesiranju transakcija iz internih poslovnih odnosa kantonalnih proračunskih korisnika

1/05-25.

Instrukcija o procedurama za uplatu vlastitih prihoda, prihoda od pružanja javne usluge grantova i donacija

2/08-70, 5/08-292.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o pripadnosti javnih prihoda na području Zeničko-dobojskog kantona

1/06-127. Zakon o izmjeni Zakona o ... 2/06-163, 7/09-621.


Odluka o privremenom financiranju Zeničko -dobojskog kantona za period januar - mart 2010. godine

18/09-1132.

Uredba o vrsti vlastitih prihoda i načinu i rokovima raspodjele

15/08-673, 3/09-224, 8/09-640.

Odluka o uplati prihoda ostvarenih vlastitim aktivnostima

12/01-526.

Odluka o finansiranju srednjeg obrazovanja

9/02-220.

Odluka o uvjetima i načinu odgađanja plaćanja dugovanja preduzeća po osnovu javnih prihoda

1/99-1.

Odluka o procesu odabira depozitne banke i budžetskih banaka trezora

16/00-758, 12/01-527.

Odluka o uspostavi Sektora kantonalnog trezora

16/00-760.

Odluka o načinu raspodjele i korištenja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu koncesionih naknada na ime mineralnih resursa

4/01-152.

Odluka o procedurama povrata pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda

5/03-229, 7/03-272.

Odluka o potpisnicima naloga platnih transakcija putem depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica

3/05-61.

Odluka o izmjeni Odluke o transformaciji postojećeg ESCROVV računa na poseban ESCROVV transakcijski račun i prenosu sredstava na depozitni račun Zeničko-dobojskog kantona

8/05-358.

Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane budžetskih korisnika

3/09-237.

Naredba o načinu raspoređivanja javnih prihoda

17/00-808.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o načinu ostvarivanja ušteda u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

9/09-860.

Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2010. godinu

15/09-1574.

Zakon o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2010. godinu

15/09-1610.

Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda kao i načina i rokova raspodjele vlastitih prihoda

9/08-672.

Odluka o kriterijima raspodjele finansijskih sredstava iz "Tekuće rezerve"Budžeta BPK Goražde

14/07-1301.

Odluka o preusmjeravanju Budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline

12/06-1060.


Zakon o raspoređivanju javnih prihoda u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

6/98-142, 15/01-185.

Odluka o uspostavi trezora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

21/00-309, 1/02-1.

Odluka o prihvatanju zgrade filijale i opreme Zavoda za platni promet F BiH u svrhu uspostave kantonalnog Trezora

1/01-1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o... 7/04-492.

Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane budžetskih korisnika

8/09-867. Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje da važi Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju prihoda od sopstvenih djelatnosti praoračunskih djelatnosti proračunskih korisnika od 22.10.2004. godine

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Odluka o reprogramiranju dugova na osnovu poreza (bosanski jezik)

3/02-87.

Odluka o reprogramiranju dugova na osnovu poreza (hrvatski jezik)

3/02-87.

Odluka o otvaranju depozitnog i transakcijskog računa Kantonalne direkcije za puteve (bosanski jezik)

7/02-297.

Odluka o otvaranju depozitnog i transakcijskog računa Županijskog ravnateljstva za ceste (hrvatski jezik)

7/02-297.

Odluka o kriterijima raspodjele sredstava za jednokratne novčane pomoći iz sredstava Tekuće rezerve (bosanski jezik)

8/06-888.

Odluka o kriterijima raspodjele sredstava za jednokratne novčane potpore iz zalihe Proračuna Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

8/06-888.

Odluka o određivanju zgrade Centrale Županijske riznice (hrvatski jezik)

1/01-7.

Odluka o određivanju zgrade Centrale Kantonalnog trezora (bosanski jezik)

1/01-7.

Odluka o preuzimanju zgrade Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u Travniku (bosanski jezik)

6/01-242.

Odluka o preuzimanju zgrade Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u Travniku (hrvatski jezik)

6/01-242.

Odluka o odabiru depozitne i proračunske banke (hrvatski jezik)

1/01-9.

Odluka o odabiru depozitne i budžetske banke (bosanski jezik)

1/01-9.

Odluka o uspostavi odjeljenja kantonalnog trezora (bosanski jezik)

15/00-618.


Odluka o uspostavi odjela županijske riznice (hrvatski jezik)

15/00-618.

Uputa o načinu uplaćivanja i trošenja prihoda budžetskih korisnika (bosanski jezik)

11/04-838.

Naputak o načinu uplaćivanja i trošenja prihoda proračunskih korisnika (hrvatski jezik)

11/04-838.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga HNK

8/06-118.

Zakon o pripadnosti javnih prihoda Hercegovačko-neretvanskog kantona

2/09-82. Prestaje da važi Zakon o pripadnosti javnih prihoda Hercegovačko-neretvanskog kantona - 4/00-21, 5/04-54, 3/08-1, 11/08-2.

Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode

3/04-58.

Odluka o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta za period 2008-2010. godina

6/07-4.

Odluka Ministarstva finansija o otvaranju depozitnih računa Hercegovačko-neretvanskog kantona za prikupljanje javnih prihoda

2/02-18.

Odluka o uspostavi Odjela Kantonalnog trezora

7/00-43.

Odluka o prihvaćanju zgrade Zavoda za platni promet Mostar, ulica Kneza Domagoja 66

1/01-4.

Odluka o odabiru depozitne banke Kantonalnog trezora

1/01-5.

Odluka o ukidanju transakcijskih računa i podračuna proračunskih korisnika Hercegbosanske županije

15/03-282.

Odluka o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Hercegovačko-neretvanskog kantona za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća

5/09-129.

Odluka o usvajanju Dokumenta Okvirnog budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2010-2012. godina

7/09-104.

Pravilnik o popisu imovine, potraživanja i obaveza

1/07-6.

Uputstvo o izvršavanju Budžeta sa jedinstvenog računa trezora

6/04-24.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Županiji Zapadnohercegovačkoj i financiranju Županije Zapadnohercegovačke

10/09-932. Danom stupanja na snagu ovog Zakona na teritoriju Županije prestaje primjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Županiji Zapadnohercegovačkoj i financiranju Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 3/97-30).


Zakon o Proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj

3-prilog/07-2, 3/09-82.

Naputak o isplati s jedinstvenog računa riznice

4/02-82.

Odluka o uspostavi jedinstvenog računa riznice

5/01-94.

Odluka o određivanju sjedišta Županijskog poreznog ureda koji pokriva područje Županije Zapadnohercegovačke

14/01-316.

Odluka o odabiru depozitne banke za prikupljanje javnih prihoda Županije Zapadnohercegovačke

18/00-422.

Odluka o preuzimanju zgrade Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine - Podružnica Široki Brijeg

14/01-315.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga Kantona Sarajevo

31/04-2247.

Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2009-2011. godine

24/08-1.

Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele

24/08-812, 23/09-255.

Uputstvo o izvršavanju Budžeta sa jedinstvenog računa Trezora

20/03-951.

Uputstvo o uplatama donacija i grantova za budžetske korisnike

14/04-1102.

Procedure zaduživanja Kantona Sarajevo na osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga i izdavanja garancija

3/08-2, 16/09-3.

Odluka o usvajanju finalne rang liste i o odabiru depozitne banke i budžetskih banaka trezora Kantona Sarajevo

20/02-873.

Odluka o uspostavi Sektora kantonalnog trezora

21/00-897.

Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo

18/09-4.

Odluka o opštim kriterijima za raspodjelu sredstava za rad neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju-sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo

2/05-57.

Odluka o kriterijima za korištenje sredstava sa pozicije "Ostali programi"u Budžetu Kantona Sarajevo - razdio Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

12/06-406.

Pravilnik o evidenciji garancija u Kantonu Sarajevo

2/09-1.


Pravilnik o evidenciji vanjskog duga u Kantonu Sarajevo

2/09-5.

Pravilnik o evidenciji unutrašnjeg duga u Kantonu Sarajevo

2/09-10.

Uputstvo o finansijskom planiranju, izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo i evidentiranju rashoda i izdataka prema izvorima sredstava u fiskalnoj godini

17/07-1173.

Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane budžetskih korisnika

36/08-4.

Zaključak o davanju saglasnosti na Uputstvo Ministarstva finansija

17/07-1175.

Zaključak o odricanju prihoda od administrativne i sudske takse

6/99-254, 12/99-474, 6/99-254, 12/99-474, 1/00-1, 4/00-154, 2/01-55, 16/01-734.

Zaključak o uključivanju sredstava KM računa Budžeta Kantona Sarajevo i ostalih računa u depozite komercijalnih banaka

15/99-589, ispravka 16/99-648.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o proračunu Hercegbosanske-županije

13/98-558.

Zakon o pripadnosti javnih prihoda Hercegbosanske županije

2/04-10.

Zakon o ostvarivanju ušteda u Hercegbosanskoj županiji

9/09-330.

Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele

9/09-363.

Odluka o prihvaćanju zaduženja prema Međunarodnom monetarnom fondu (International Mon- etary Fund) po III Stand-by aranžmanu

7/09-257.

Odluka o kreditnom zaduženju Hercegbosanske županije po III Stand-by aranžmanu Međunarodnog monetarnog fonda s Vladom Federacije Bosne i Hercegovine

8/09-303.

Odluka o davanju suglasnosti na Dokument okvirnog proračuna za period 2010.-2012. godine

8/09-305.

Odluka o načinu i postupku odabira depozitne banke i banaka za obavljanje platnih transakcija Proračuna HBŽ

5/03-76.

Odluka o izboru depozitne banke i banke za obavljanje platnih transakcija Proračuna Hercegbosanske županije

9/04-276.

Naputak o isplati s jedinstvenog računa riznice

4/02-82.

Instrukcija o uplati vlastitih prihoda koje ostvare korisnici Proračuna Hercegbosanske županije

2/04-41.


Naputak o izvršavanju Proračuna s jedinstvenog računa riznice

2/04-27.

Odluka o preuzimanju zgrada Zavoda za platni promet Federacije BiH - Podružnica Livno

8/02-258.

Odluka o preuzimanju obveza županijskog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nastalih na temelju bankovnih garancija

6/01-130.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o unutarnjem dugu Brčko Distrikta BiH

27/04-1050.

Zakon o Budžetu Brčko Distrikta BiH

34/08-1045.

Zakon o Trezoru Brčko Distrikta BiH

3/07-64, 2/08-40 (Nalog Supervizora).

Zakon o stavljanju van snage Zakona o izmirenju obaveza po osnovu stare devizne štednje

2/08-40 (Nalog Supervizora). Osnovni tekst Zakon o izmirenju obaveza po osnovi stare devizne štednje objavljen je u SI. gl. Distrikta broj 27/04-1053.

Zakon o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje emisijom obveznica u Brčko Distriktu BiH

16/09-549.

Odluka o usvajanju Pravilnika o izradi Budžeta u Brčko Distriktu BiH

19/02-1106.

Odluke o usvajanju okvirnog Budžeta Brčko Distrikta BiH za period 2009-2011. godina

49/08-1949.

Odluka o uplatnim računima prihoda budžeta i fondova Brčko Distrikta BiH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda

1/01-7, 2/01-55, 10/01-403, 19/02-1142, 13/05-400, 3/08-76, 22/08-733.

Odluka o kriterijima za dodjelu grantova gradonačelnika

27/08-842.

Odluka o emisiji obveznica Brčko Distrikta BiH za izmirenje obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje

19/09-598.

Poslovnik o radu Komisije za budžet Skupštine Brčko Distrikta BiH

7/09-174.

Pravilnik o načinu pripreme zahtjeva za izradu budžeta Brčko Distrikta BiH

24/09-706. Stupanjem na snagu ovog pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o izradi budžeta u Brčko Distriktu BiH broj: 01-014-5433/02 od 3.10.2002. godine.

Pravilnik o postupku verifikacije potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Brčko Distriktu BiH

34/09-855.

Pravilnik o postupku, načinu evidentiranja, predaje i čuvanja primljenih poklona

34/09-856.

Uputstvo o načinu obračunavanja i uplati poreza i doprinosa

10/01-404.


Upustvo o načinu na koji je banka obavezna izvještavati komitente-trezore i vanbudžetske fondove

10/01-406.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o spoljnom dugu Republike Srpske

38/98-978.

Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske - Prečišćeni tekst

54/08-1, 126/08-4, 92/09-5.

Zakon o donacijama Republike Srpske (Visoki predstavnik za BiH)

25/03-5.

Zakon o budžetu Republike Srpske

4/00-80. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o javnim prihodima i rashodima, objavljen u SI. gl. RS broj 4/92, 3/93-57, 26/93-1008, 4/94-146 i 15/96-655.

Zakon o trezoru

16/05-1, 92/09-4. Prestaje da važi Zakon o trezoru objavljen u SI. gl. RS broj 14/00-305.

Zakon o privremenom odlaganju od izvršenja potraživanja iz Budžeta Republike Srpske

110/03-1, 63/04-4.

Zakon o privremenom odgađanju od izvršenja potraživanja iz budžeta gradova i općina na području Republike Srpske

64/05-1.

Zakon o odlaganju od izvršenja sudskih odluka na teret Budžeta Republike Srpske po osnovu isplate naknade materijalne i nematerijalne štete nastale usled ratnih dejstava i po osnovu isplate stare devizne štednje

25/02-14, 51/03-1.

Zakon o otpisu potraživanja

32/02-1, 83/05-1, 34/09-2.

Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga Republike Srpske

63/04-1, 47/06-1, 17/08-9, 64/08-1, 34/09-4.

Zakon o uvjetima i načinu izmirenja obaveza po osnovu računa stare devizne štednje emisijom obveznica u Republici Srpskoj

1/08-5.

Zakon o investiranju javnih sredstava

97/04-1.

Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske

30/07-1.

Zakon o uslovima i postupku verifikacije općih obaveza Republike Srpske

34/09-1.

Zakon o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2010. godinu

115/09-1.

Odluka o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2010. godinu

115/09-45.

Uredba o utvrđivanju likvidnosti budžetskih korisnika, fondova i institucija

14/03-191.


Uredba o načinu obračuna zatezne kamate prema postojećim zakonskim propisima

Vanredni br. 01/04-1.

Uredba o načinu naplate javnih potraživanja

21/99-493, 22/99-521, ispravka 27/99-599.

Uredba o uvjetima, postupku, rokovima verifikacije i dinamici i visini isplata općih obaveza Republike Srpske

3/05-1, 80/07-1, 81/08-1.

Uredba o izmirenju poreznih obaveza putem obveznica Republike Srpske

58/09-5. Prestaje da važi Uredba o izmirenju poreznih obaveza putem obveznica Republike Srpske -113/08-11.

Uredba o prestanku važenja Uredbe o preceduri knjigovodstvenog evidentiranja imovine i obaveza Republike Srpske

114/09-1.

Odluka o propisivanju uvjeta uplate kreditnih sredstava iz proračuna

12/04-5.

Odluka o načinu izvršavanja izvršnih rješenja

13/03-1. Odluka o izmjenama i dopunama 99/04-2, 35/05-2.

Odluka o isplati obaveza po osnovu sudskih izvršnih rješenja iz radnih odnosa

87/05-1, 92/07-5, 108/07-2, 75/08-20.

Odluka o načinu ispunjenja dospjelih poreznih obaveza

14/09-16.

Odluka o okviru sveobuhvatne strategije za izmirenje unutrašnjih potraživanja prema Vladi Republike Srpske

102/03-1.

Odluka o Strateškom planu za izmirenje unutrašnjih potraživanja prema Vladi Republike Srpske

108/03-2.

Odluka o brojčanim oznakama (šiframa) općinskih budžetskih korisnika

109/03-1.

Odluka o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. godine do 19. juna 1996. godine

113/08-14.

Odluka o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. godine do 19. juna 1996. godine

94/09-1.

Odluka o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje općih obaveza po izvršnim sudskim odlukama

115/08-1.

Odluka o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza prema dobavljačima

2/08-1.

Odluka o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje

20/08-3.

Odluka o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenja obaveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje

63/09-1.


Odluka o utvrđivanju ukupne visine zaduženja općina i gradova koji su koristili sredstva razvojnog kredita u Republici Srpskoj

103/08-13.

Odluka o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza prema dobavljačima

113/08-12.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o odgađanju od izvršenja sudskih odluka po osnovu obaveza koje čine unutrašnji dug Republike Srpske

45/09-8. Tekst Odluke o odgađanju od izvršenja sudskih odluka po osnovu obaveza koje čine unutrašnji dug Republike Srpske - 18/09-6.

Uputstvo o formi, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca za potvrđivanje neizmirenih obaveza budžetskih korisnika

99/09-13.

Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja Registra korisnika Budžeta Republike Srpske

28/02-9.

Uputstvo o otvaranju i zatvaranju računa za obavljanje platnih transakcija i vođenje evidencije

86/02-83.

Uputstvo o načinu na koji je banka obavezna izvještavati komitente, Trezor, Poresku upravu i fondove

86/02-84.

Uputstvo o formi, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca za trezorsko poslovanje budžetskih korisnika

86/02-89, 5/03-15, 117/05-6.

Odluka o specijalnom revizoru za Republiku Srpsku (Visoki predstavnik za BiH)

50/02-34.

Odluka o reprogramiranju obaveza

19/02-1. Odluka o izmeni i dopuni 32/02-5, 64/03-7.

Odluka o raspodeli sredstava prinudne naplate

32/02-5.

Odluka o pripadnosti budžetskih korisnika-potrošačkih jedinica Centralnom trezoru i filijalama trezora

9/06-2.

Odluka o brojčanim oznakama (šiframa) općinskih budžetskih korisnika

9/06-16.

Odluka o plaćanju dospelih obaveza prema poveriocima Pariškog kluba

9/00-191.

Odluka o korištenju sredstava od kamata ostvarenih po kreditima i donacijama međunarodnih finansijskih organizacija

1/00-1.

Odluka o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih naplatom posebne takse na uvoz određenih proizvoda

37/99-779, 38/01-824.

Odluka o plaćanju kamate Federaciji Bosne i Hercegovine za kreditiranje Republike Srpske po konsolidovanom kreditu "B"

33/98-889.

Odluka o usmeravanju dela sredstava od oduzete robe u postupku inspekcijskog nadzora

19/99-462.


Pravilnik o proceduri za vanjsko zaduživanje Republike Srpske

66/05-6.

Pravilnik o finansijskom izvještavanju za korisnike prihoda budžeta Republike, opc'ina i fondova

11/04-2, 11/05-31.

Pravilnik o finansijskom izveštavanju i godišnjem obračunu budžeta u Republici Srpskoj

21/00-457.

Pravilnik o računovodstvenoj politici za korisnike budžeta Republike Srpske

9/06-19. Prestaje primjena Pravilnika o računovodstvenoj politici za korisnike budžeta Republike Srpske objavljen u SI. gl. RS broj 109/03-3, 7/05-5.

Pravilnik o uspostavljanju i vođenju sistema Glavne knjige trezora

59/05-3.

Pravilnik o proceduri vođenja pomoćnih knjiga

59/05-5.

Pravilnik o proceduri informatičke zaštite računovodstvenog sistema

59/05-6.

Pravilnik o načinu upravljanja i vršenja kontrole računovodstvene i ostalih evidencija budžetskih korisnika, budžeta gradova i općina i javnih fondova

59/05-8.

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

115/05-6.

Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

115/05-8.

Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima u Ministarstvu finansija

110/04-5, 98/05-17.

Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreznih obveznika

104/03-3. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika koji je objavljen u SI. gl. RS broj 11/03-7.

Uputstvo o formi, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca za trezorsko poslovanje budžetskih korisnika

69/01-1475.

Uputstvo o načinu evidentiranja i iskazivanja novčanih vrednosti u konvertibilnim markama (KM)

25/98, 34/98, 18/00-405.

Zaključak o uključenju obaveza budžetskih korisnika u Glavnu knjigu Trezora

4/05-15.

Uputstvo o načinu naplate potraživanja po osnovu korištenja sredstava Republičkog fonda zajedničkih rezervi

1/00-3.

Uputstvo o načinu i rokovima sprovođenja posebne obavezne multilateralne kompenzacije

55/01-1131.

Uputstvo o formi i sadržaju naloga za plaćanje i procedurama za izvršenje platnih transakcija

86/02-86, 109/03-7.


Naredba o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, općina i gradova i fondova

18/09-22. Stupanjem na snagu ove naredbe, prestaje da važi Naredba o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, općina i gradova, budžetskih fondova i fondova koja je objavljena u SI. gl. RS broj 73/05-3, 9/06-25, 127/06-3, 14/07-23.

Naredba o privremenoj zabrani zaduživanja kod komercijalnih banaka i davanja garancija opština, gradova i institucija javnog sektora Republike Srpske

10/03-7, 35/03-384.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine

27/08-29. Prestaje da važi Zakon o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine objavljen u SI. gl. BiH broj 12/06-808.

Poslovnik Koordinacionog odbora institucija za reviziju

7/01-103.

Odluka o uspostavljanju INTOSAI Revizijskih standarda

5/01-77.

Odluka o uspostavljanju INTOSAI Etičkog kodeksa za revizore u javnom sektoru

12/01-154.

Pravilnik o određivanju iznosa rezerve na Jedinstvenom računu za izmirivanje obaveza u vezi s indirektnim porezima naplaćenim od strane Uprave za indirektno oporezivanje

59/04-6803.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

33/02-1338, 28/04-1042, 57/09-8. Zakon stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja, a dosadašnji Zakon o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine objavljen u SI. n. F BiH broj 18/96-557, 32/00-1103, prestaje da važi tridesetog dana od dana stupanja na snagu novog zakona.

Zakon o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

33/02-1352, 28/04-1042, 57/09-7. Zakon stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja, a dosadašnji Zakon o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine objavljen u SI. n. F BiH broj 18/96-557,32/00-1105, prestaje da važi tridesetog dana od dana stupanja na snagu novog zakona.

Zakon o poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

33/02, 28/04-1042, 57/09-7. Zakon stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja, a dosadašnji Zakon o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine objavljen u SI. n. F BiH broj 18/96-557, 32/00-1105, prestaje da važi tridesetog dana od dana stupanja na snagu novog zakona.

Zakon o finansijskoj - financijskoj policiji

2/95-145. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

47/08-1.

Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

47/08-4.

Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

47/08-7.


Uredba o računovodstvu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

10/07-667.

Uredba o računovodstvu Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

10/07-670.

Odluka o obliku i sadržaju službene isprave i značke inspektora Finansijske policije - Financijske policije

31/97-705.

Odluka o kriterijima raspodjele finansijskih sredstava iz "Tekuće rezerve" Budžeta Federacije BiH

9/08-8.

Odluka o Specijalnom revizoru za kantone Federacije Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (bosanski jezik)

5/00-81.

Odluka o Specijalnom revizoru za kantone Federacije Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

5/00-83.

Odluka o Specijalnom revizoru za Federaciju Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (bosanski jezik)

9/01-171.

Odluka o Specijalnom revizoru za Federaciju Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

9/01-173.

Dodatna Odluka o specijalnom revizoru za Federaciju Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (bosanski jezik)

40/02-1700. Osnovni tekst Odluke o specijalnom revizoru za Federaciju Bosne i Hercegovine objavljena je u SI. n. F BiH broj 9/01-171.

Dodatna Odluka o specijalnom revizoru za Federaciju Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

40/02-1699. Osnovni tekst Odluke o specijalnom revizoru za Federaciju Bosne i Hercegovine objavljena je u SI. n. F BiH broj 9/01-173.

Odluka o utvrđivanju korisnika Budžeta Federacije BiH za koje će internu reviziju vršiti Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija

77/06-8318.

Odluka o brojčanim oznakama (šiframa) općinskih budžetskih korisnika

126/06-9.

Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

41/09-6, 46/09-6, 56/09-14, 63/09-12, 77/09-18. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 29/06, 46/06, 8/07, 30/07, 51/07, 82/07, 97/07, 9/08, 28/08, 46/08, 48/08, 67/08, 86/08 i 26/09).

Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda proračuna | vanproračunskih fondova na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

41/09-19, 46/09-6, 56/09-14, 63/09-12, 77/09-18. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda proračuna i vanproračunskih fondova na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/06, 46/06, 8/07, 30/07, 51/07, 82/07, 97/07, 9/08, 28/08, 46/08, 48/08, 67/08, 86/08 i 26/09).


Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

41/09-31, 46/09-5, 56/09-14, 63/09-12, 77/09-19. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/06,46/06, 8/07, 30/07, 51/07, 82/07, 97/07, 9/08, 28/08, 46/08, 48/08, 67/08, 86/08 i 26/09).

Pravilnik o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

73/08-9.

Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

73/08-9.

Pravilnik o evidenciji vanjskog duga u Federaciji Bosne i Hercegovine

14/08-11.

Pravilnik o evidenciji unutrašnjeg duga u Federaciji Bosne i Hercegovine

14/08-15.

Pravilnik o potrebnoj dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja kantonu, općini ili gradu za zaduženje i izdavanje garancije po osnovu unutrašnjeg duga

14/08-19.

Pravilnik o pratećoj dokumentaciji za davanje prethodne saglasnosti za zaduženje kantona, općine, grada ili javnog preduzeća po osnovu vanjskog duga

14/08-19.

Pravilnik o pratećoj dokumentaciji i informacijama neophodnim u proceduri donošenja odluke o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine i procentu premije za izdavanje garancije

14/08-20.

Pravilnik o evidenciji garancija u Federaciji Bosne i Hercegovine

14/08-20.

Pravilnik o investiranju raspoloživih novčanih sredstava, postupku, sadržaju i rokovima izvještavanja o izvršenim investicijama (bosanski jezik)

81/08-12.

Pravilnik o investiranju raspoloživih novčanih sredstava, postupku, sadržaju i rokovima izvješćivanja o izvršenim investicijama (hrvatski jezik)

81/08-13.

Pravilnik o investiranju raspoloživih novčanih sredstava, postupku, sadržaju i rokovima izvještavanja o izvršenim investicijama (srpski jezik)

81/08-15.

Pravilnik o internoj reviziji proračunskih korisnika (hrvatski jezik)

8/07-481, 32/07-3001.

Pravilnik o internoj reviziji budžetskih korisnika (bosanski jezik)

8/07-482, 32/07-3001.

Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji BiH (bosanski jezik)

15/07-1341.

Pravilnik o knjigovodstvu proračuna u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

15/07-1415.

Pravilnik o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine

33/07-4312.


Pravilnik o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

73/08-9.

Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

73/08-9.

Uputstvo o načinu rada i postupanju Finansijske policije - Financijske policije i o načinu postupanja s privremeno i stalno oduzetom robom (bosanski jezik)

15/98-374.

Naputak o o načinu rada i postupanju Finansijske policije - Financijske policije i o načinu postupanja s privremeno i stalno oduzetom robom (hrvatski jezik)

15/98-374.

Uputstvo o načinu na koji je banka obavezna izvještavati komitente - trezore i vanbudžetske fondove (bosanski jezik)

55/00-2040.

Naputak o načinu na koji je banka obvezna izvješćiavati komitente - trezore i vanproračunske fondove (hrvatski jezik)

55/00-2041.

Uputstvo o formi i sadržaju naloga za plačanje i procedurama za izvršenje platnih transakcija (bosanski jezik)

55/00-2043.

Naputak o formi i sadržaju naloga za plačanje i procedurama za izvršenje platnih transakcija (hrvatski jezik)

55/00-2045.

Naputak o sadržaju, načinu i rokovima izvješćivanja o prikupljenim i raspoređenim prihodima proračuna i vanproračunskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

38/01-789.

Uputstvo o sadržaju, načinu i rokovima izvještavanja o prikupljenim i raspoređenim prihodima budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

38/01-801.

Uputstvo o izvršavanju Budžeta sa jedinstvenog računa Trezora (bosanski jezik)

43/02-1906.

Naputak o izvršavanju Proračuna sa jedinstvenog računa Riznice (hrvatski jezik)

43/02-1912.

Naputak o zatvaranju pojedinačnih računa i otvaranju podračuna za kredite i grantove federalnim proračunskim korisnicima (hrvatski jezik)

7/03-348, 20/03-806, 44/04-1993, 15/05-1142.

Uputstvo o zatvaranju pojedinačnih računa i otvaranju podračuna za kredite i grantove federalnim budžetskim korisnicima (bosanski jezik)

7/03-348, 20/03-807, 44/04-1993, 15/05-1142.

Naputak o prikupljanju podataka za uspostavu evidencije o zaostalim neizmirenim obvezama u periodu od travnja 1996. godine do 31. prosinca 2002. godine (hrvatski jezik)

8/03-369.

Uputstvo o prikupljanju podataka za uspostavljanje evidencije o zaostalim neizmirenim obavezama u periodu od aprila 1996. godine do 31. decembra 2002. godine (bosanski jezik)

8/03-372.


Naputak o planiranju i računovodstvenom evidentiranju vanjskog duga Federacije Bosne i Hercegovine u Glavnoj knjizi riznice (hrvatski jezik)

58/05-4793, Ispravak Naputka o 78/06-8542.

Uputstvo o planiranju i računovodstvenom evidentiranju vanjskog duga Federacije Bosne i Hercegovine u Glavnoj knjizi trezora (bosanski jezik)

58/05-4790, Ispravak Naputka o 78/06-8542.

Uputstvo o načinu rada Komisije za konačnu verifikaciju ratnih potraživanja (bosanski jezik)

12/08-5.

Naputak o načinu rada Povjerenstva za konačno verificiranje ratnih tražbina (hrvatski jezik)

12/08-6.

Uputstvo o prikupljanju podataka i vođenju evidencije nevladinog vanjskog duga

26/09-20.

Uputstvo o otvaranju namjenskog transakcijskog računa za grantove (donatorska sredstva) Federalnim budžetskim korisnicima (bosanski jezik)

62/06-6614.

Tehničko uputstvo za način podnošenja zahtjeva za izdavanje porezne kartice elektronskim putem

27/09-14.

Smjernice za uspostavu i jačanje interne kontrole kod budžetskih korisnika (bosanski jezik)

19/05-1383.

Smjernice za uspostavu i jačanje interne kontrole kod proračunskih korisnika (hrvatski jezik)

19/05-1385.

Instrukcija o planiranju i korištenju sredstava sa posebnih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora (bosanski jezik)

41/05-3121.

Instrukcija o planiranju i korištenju sredstava sa posebnih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznica (hrvatski jezik)

41/05-3122.

Uputstvo o kriterijama za određivanje velikih poreznih obveznika (bosanski jezik)

21/02-792.

Naputak o kriterijima za određivanje velikih poreznih obveznika (hrvatski jezik)

21/02-792.

INTOSAI - Revizijski standardi (hrvatski jezik)

6/01-115.

INTOSAI - Revizijski standardi (bosanski jezik)

6/01-126.

Odluka o uspostavljanju INTOSAI etički kodeks za revizore u javnom sektoru (bosanski jezik)

23/01-469.

Odluka o uspostavljenju INTOSAI etički kodeks za revizore u javnom sektoru (hrvatski jezik)

23/01-471.

Uputstvo o izvršavanju budžeta sa Jedinstvenog računa Trezora (bosanski jezik)

94/07-9494.

Uputstvo o izvršavanju proračuna sa Jedinstvenog računa Trezora (hrvatski jezik)

94/07-9502.


Uputstvo o izvršavanju budžeta sa Jedinstvenog računa Trezora (srpski jezik)

94/07-9509.

Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane korisnika budžeta (bosanski jezik)

94/07-9518.

Uputa o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane korisnika proračuna (hrvatski jezik)

94/07-9519.

Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane korisnika budžeta (srpski jezik)

94/07-9520.

Uputstvo o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora (bosanski jezik)

94/07-9521.

Uputa o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice (hrvatski jezik)

94/07-9522.

Uputstvo o otvaranju posebnih namjeaskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora (srpski jezik)

94/07-9524.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Pravilnik o procedurama za povrat i preknjiženje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Unsko-sanskog kantona

7/06-284.

Pravilnik o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza

1/07-23.

Odluka o otvaranju posebnih transakcijskih računa u okviru jedinstvenog računa trezora za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

18/09-729.

Uputsvo o procesiranju transakcija iz internih poslovnih odnosa kantonalnih budžetskih korisnika

3/05-269.

Uputstvo o otvaranju posebnih transakcijskih računa u okviru jedinstvenog računa Trezora u Unsko-sanskom kantonu

13/09-490.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda s jedinstvenog računa riznice Županije Posavske

7/04-353.

Pravilnik o vrsti vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele

13/07-348.

Naputak o zatvaranju pojedinačnih računa i otvaranju podračuna za grantove i depozite županijskim proračunskim korisnicima

7/04-355.


Uputa o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu plaćanja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima s posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kod podračuna u okviru Jedinstvenog računa Riznice

1/08-19, 4/08-316.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o osnutku Ureda za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona

4/04-233, 8/05-304.

Pravilnik o materijalnom poslovanju korisnika Proračuna Tuzlanskog kantona

2/06-282.

Pravilnik o procedurama korištenja prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne djelatnosti, korisnika Proračuna Tuzlanskog kantona

2/06-283.

Pravilnik o knjigovodstvu Proračuna Tuzlanskog kantona

2/04-1 67.

Pravilnik o procedurama za povrat i preknjiženje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona

11/04-731, 5/08-285.

Pravilnik o kolanju finansijske dokumentacije između Ministarstva financija i budžetskih korisnika za koje Ministarstvo finansija vodi računovodstvo

5/05-194.

Pravilnik o pratećoj dokumentaciji za davanje prethodne saglasnosti za zaduženje Tuzlanskog kantona po osnovu vanjskog duga

8/08-839.

Pravilnik o pratećoj dokumetaciji i informacijama neophodnim u proceduri donošenja Odluke o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u procentu premije i provizije za izdavanje garancije Tuzlanskom kantonu

8/08-840.

Pravilnik o evidenciji garancija u Tuzlanskom kantonu

8/08-841.

Pravilnik o evidenciji unutrašnjeg duga u Tuzlanskom kantonu

8/08-845.

Pravilnik o evidenciji vanjskog duga u Tuzlanskom kantonu

8/08-846.

Pravilnik o potrebnoj dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja Kantonu za zaduženje i izdavanje garancije po osnovu unutrašnjeg duga

8/08-847.

Odluka o načinu privremene uplate novčanih kazni, broj: 02/1-14-644/07 od 22. 03. 2007. godine

4/07-326.

Uputstvo o preknjiženju i povratu više ili pogrešno uplaćenih prihoda od obavljanja osnovne djelatnosti budžetskih korisnika

12/04-751.

Instrukcija o načinu raspoređivanja javnih prihoda Proračuna Tuzlanskog kantona korisnicima i izvještavanje korisnika o istim

1/09-34, 5/09-630, 6/09-657, 8/09-799.


ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o načinu knjiženja i likvidacije rashodovanih stalnih sredstava (opreme) sa stanjem na dan 31. 12. 2007. godine (bosanski jezik)

3/08-101.

Odluka o načinu knjiženja i likvidacije rashodovanih stalnih sredstava (opreme) sa stanjem na dan 31.12.2007. godine (hrvatski jezik)

3/08-101.

Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava (bosanski jezik)

13/05-603.

Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava (hrvatski jezik)

13/05-603.

Pravilnik o procedurama povrata pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda na depozitni račun Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

7/04-314.

Pravilnik o procedurama povrata pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda na depozitni račun Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

7/04-314.

Uputstvo o načinu formiranja komisija za popis sredstava i obaveza po izvoru sredstava (bosanski jezik)

13/05-607.

Uputstvo o načinu formiranja komisija za popis sredstava i obaveza po izvoru sredstava (hrvatski jezik)

13/05-607.

Uputstvo o procesiranju transakcija iz internih poslovnih odnosa kantonalnih budžetskih korisnika (bosanski jezik)

15/08-722.

Naputak o procesiranju transakcija iz internih poslovnih odnosa kantonalnih proračunskih korisnika (hrvatski jezik)

15/08-722.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o internoj reviziji u BPK Goražde

17/04-1287.

Pravilnik o knjigovodstvu Budžeta u BPK Goražde

17/08-1361.

Pravilnik o procedurama povrata pogrešno ili više uplaćenih prihoda

1/04-71.

Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava

15/07-1484.

Instrukcije o načinu formiranja komisija za popis sredstava i obaveza po izvoru sredstava

15/07-1482.

Uputstvo o kretanju finansijske dokumentacije u tijelima uprave BPK Goražde

8/05-572.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Pravilnik o postupku povrata više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda (bosanski jezik)

12/03-593.


Pravilnik o postupku povrata više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda (hrvatski jezik)

12/03-593.

Računovostvene politike za kantonalne budžetske korisnike i Kantonalni trezor (bosanski jezik)

17/04-1235.

Računovostvene politike za kantonalne proračunske korisnike i Kantonalnu riznicu (hrvatski jezik)

17/04-1235.

ŽUPANI/A ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Pravilnik o postupku ostvarenja prava na pristup informacijama koje su u nadležnosti Ministarstva finansija ŽZH

10/08-333.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKl KANTON - Službene/Narodne novine

Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja registra korisnika Budžeta HNK

1/07-12.

Uputstvo o kolanju računovodstvene dokumentacije

1/07-15.

Uputstvo o otvaranju depozitnih računa kod pravosudnih organa u HNK

1/07-16.

Instrukcija o unosu podataka u sistem Centralizovanog obračuna plaća

1/07-18.

Instrukcija o procedurama za uplatu vlastitih prihoda

1/07-20.

Instrukcija o načinu realizacije grantova iz Budžeta HNK

1/07-20.

Procedure načina evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura

1/07-20.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o uvođenju ustanova visokog obrazovanja i nauke u sistem trezorskog poslovanja

28/07-2434.

Pravilnik o načinu rada Budžetske inspekcije

28/04-2167.

Računovodstvene politike za budžetske korisnike i Trezor Kantona Sarajevo

32/08-5.

Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju prihoda od sopstvenih djelatnosti budžetskih korisnika

20/03-959.

Uputstvo o zatvaranju računa budžetskih korisnika

20/03-960, izmjena i dopuna Uputstva 13/04-1044.

Uputstvo o preknjiženju pogrešno uplaćenih prihoda od sopstvene djelatnosti budžetskih korisnika

26/03-1559, 14/04-1101.

Procedure za povrat vlastitih prihoda koji u cjelosti pripadaju budžetskom korisniku

3/09-6.


HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Pravilnik o računovodstvenoj i finansijskoj internoj kontroli i nadzoru (bosanski jezik)

1/07-4.

Pravilnik o računovodstvenoj i financijskoj internoj kontroli i nadzoru (hrvatski jezik)

1/07-4.

Pravilnik o procedurama za povrat i prekniženje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa Trezora Hercegovačko-neretvanskog kantona (bosanski jezik)

1/07-8.

Pravilnik o procedurama za povrat i prekniženje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa Riznice Hercegovačko-neretvanske županije (hrvatski jezik)

1/07-8.

Računovodstvene politike za županijske proračunske korisnike i riznicu

9/09-378.

Odluka o vršenju popisa kod korisnika Proračuna Hercegbosanske županije

10/09-425.

Naputak o blagajničkom poslovanju za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije

2/09-95.

Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda s jedinstvenog računa riznice Hercegbosanske županije

10/03-303.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o reviziji javne uprave i institucija u Brčko Distriktu BiH

40/08-1 383.

Zakon o Upravi prihoda Brčko Distrikta BiH - prečišćeni tekst

31/06-736.

Zakon o poreznoj upravi Brčko Distrikta BiH

3/02-87, 42/04-1795, 3/07-68, 2/08-40 (Nalog Supervizora).

Odluka o procedurama za pokretanje postupka po revizorskim izvještajima

12/08-422.

Odluka o uplatnim računima prihoda Budžeta i fondova Brčko Distrikta BiH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda

37/07-1353, 20/09-618.

Odluka o utvrđivanju računovodstvene politike za budžetske korisnike i Trezor Brčko Distrikta BiH

30/08-900.

Pravilnik o internim kontrolama u Direkciji za finansije Brčko Distrikta BiH

30/08-912.

Pravilnik o informatičkoj i funkcionalnoj zaštiti knjigovodstvenog sistema glavne knjige Trezora i pomoćnih knjiga modula

33/07-1284.

Pravilnik o internoj kontroli prihoda i rashoda u institucijama Brčko Distrikta BiH

21/06-447.

Pravilnik o računovodstvu Budžeta Brčko Distrikta BiH

8/02-536.


Pravilnik o knjigovodstvu Budžeta Brčko Distrikta BiH

8/02-539. Pravilnik o izmjeni 21/06-448.

Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta Brčko Distrikta BiH

8/02-549.

Pravilnik o povratu više ili pogrešno uplaćenih prihoda Budžeta Brčko Distrikta BiH

22/04-903.

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački Porezne uprave Direkcije za finansije Brčko Distrikta BiH

7/08-326.

Poslovnik o radu stručnog kolegija (Ured za reviziju)

4/09-98.

Pravilnik o poklonima i reprezentaciji (Ured za reviziju)

6/09-145.

Pravilnik o podjeli ovlaštenja između glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora

6/09-146.

Uputstvo o procjeni rizika

4/09-99.

Uputstvo o rashodovanju, otpisu, knjiženju viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara, zaliha i otpis potraživanja

30/08-914.

Uputstvo o kretanju i evidentiranju dokumentacije - knjigovodstvenih isprava u direkciji za finansije - Trezoru Brčko Distrikta BiH

30/08-917, 20/09-619.

Uputstvo o načinu plaćanja ulaznih faktura i ostalih obaveza budžetskih korisnika

30/08-919.

Uputstvo o radu popisnih komisija i obavljanju popisa sredstava, potraživanja i obaveza

30/08-920.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o Poreskoj upravi

51/01 -1021,34/09-3. Danom početka primene ovog Zakona prestaju da važe Zakon o kontroli, utvrđivanju i naplati javnih prihoda, objavljen u SI. gl. RS broj 11/93-426,8/94-316,18/94-623, 23/98-559, 29/00-683 i Zakon o finansijskoj policiji, objavljen u SI. gl. RS broj 15/96-648, 23/98-557 i 29/00-683.

Zakon o Registru finansijskih izvještaja Republike Srpske

96/05-3.

Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru Republike Srpske

17/08-3. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o reviziji javnog sektora Republike Srpske - 98/05-1.

Zakon o Komitetu za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske

49/09-16.

Uredba o načinu obračunavanja kamate zbog neplaćenih poreza i drugih javnih prihoda u zakonom propisanom roku

3/94-81.

Uredba o načinu naplate javnih prihoda

2/99-13, 9/99-142.


Uredba o korištenju baze podataka matične evidencije građana

26/00-639.

Odluka o brojčanim oznakama (šiframa) korisnika budžeta Republike

116/07-2 i 116/07-15.

Odluka o ukidanju računa korisnika budžeta Republike

116/07-18.

Pravilnik o finansiranju vanrednih poslova u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

48/09-6.

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja budžetskih sredstava za finansiranje rada predstavništava Republike Srpske u inostranstvu

22/08-17, 57/08-6.

Pravilnik o načinu vraćanja i preknjižavanja više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda

18/08-10.

Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa fiskalne kase

13/08-4, 121/08-8.

Pravilnik o dinamici fiskalizacije u Republici Srpskoj

55/08-18. Ispravka Pravilnika 73/08-46, 92/08-6, 118/08-43, 21/09-31, 58/09-14.

Pravilnik o sadržaju zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju

74/08-40.

Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama terminala, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa terminala

13/08-27, 121/08-7.

Pravilnik o funkcionalnim karakteristikama softverske aplikacije, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije

13/08-43, 121/08-10.

Pravilnik o izgledu fiskalnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama fiskalnog loga

13/08-51, 121/08-12.

Pravilnik o sadržaju pisanog reklamiranog računa i načinu njegovog izdavanja

121/08-20.

Pravilnik o izgledu servisne, fiskalne i programske plombe

71/08-13.

Pravilnik o sadržaju evidencije o fiskaliziranim kasama

16/09-6.

Pravilnik o upisu u fiskalni registar nepokretnosti

16/09-7, 87/09-31.

Pravilnik o sadržaju zahtjeva za brisanje iz registra fiskaliziranih kasa

16/09-18.

Pravilnik o sadržaju zahtjeva za promjenu naziva i adrese prodajnog mjesta

1 6/09-20.

Pravilnik o sadržaju pisanog fiskalnog računa i načinu njegovog izdavanja

18/08-12.


Pravilnik o sadržaju Zapisnika o uništavanju fiskalnog modula

18/08-13.

Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za zamjenu fiskalnog modula

18/08-15, 16/09-24.

Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja

18/08-17, 16/09-22.

Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju

18/08-19.

Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice terminala

18/08-21.

Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice softverske aplikacije

18/08-24.

Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice fiskalne kase

18/08-26.

Pravilnik o sadržaju pisanog reklamiranog računa i načinu njegovog izdavanja

18/08-35, 121/08-21.

Pravilnik o sadržaju i vođenju knjige dnevnih izvještaja

18/08-36.

Pravilnik o sadržaju evidencije o ovlaštenim servisima i serviserima

16/09-5. (fiskalne kase)

Pravilnik o službenoj legitimaciji revizora Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske

9/01-193.

Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima u Ministarstvu finansija

110/04-5.

Pravilnik o sadržini pojedinih računa u kontnom okviru za korisnike prihoda budžeta Republike, opština i gradova, budžetskih fondova i fondova

86/02-23.

Pravilnik o određivanju glavnog mesta poslovanja poreskih obveznika

10/02-8.

Pravilnik o produženju roka za izmirenje obaveza

10/02-8.

Pravilnik o postupanju u kontroli zakonitosti u prijavljivanju i izvršavanju poreskih obaveza

10/02-9.

Pravilnik o prinudnoj naplati

10/02-11, 105/06-15.

Pravilnik o visini naknade za mišljenje Poreske uprave

10/02-20.

Pravilnik o finansijskom izvještavanju za korisnike prihoda budžeta Republike, opčina i gradova i fondova

56/04, 14/07-3.

Pravilnik o kriterijima za određivanje velikih poreznih obveznika

1/07-6. Prestaju da važe Kriteriji za određivanje velikih poreskih obveznika - 10/02-20.


Pravilnik o o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu finansija

108/09-3.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Poreskoj upravi Republike Srpske

98/09-36.

Uputstvo o obliku i sadržaju izvještaja putem kojih gradovi, opštine i fondovi obavještavaju Poresku upravu o izvršenim povratima više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda

102/03-2.

Uputstvo o izradi godišnjeg obračuna za korisnike prihoda budžeta Republike, općina i gradova i fondova

14/07-7.

Uputstvo o sadržaju i načinu popunjavanja obrasca "Završni izvještaj"

19/08-22.

Uputstvo o načinu na koji su banke i trezor obavezni da izvještavaju Poresku upravu

18/08-45.

Rješenje o brojčanim oznakama (šiframa) korisnika budžeta Republike

114/09-2

Rješenje o brojčanim oznakama (šiframa) korisnika budžeta općina

114/09-15

Saopćenje o brojevima računa javnih prihoda općina i gradova kod poslovnih banaka

122/08-23.

INTOSAI Etički kodeks za revizore u javnom sektoru

28/01-641.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o obezbjeđenju sredstava za izgradnju investicionih objekata

17/80-781, 22/81-796, 13/82-504, 46/89-1153.

Uputstvo za primjenu odredaba čl. 12., 17. stav 1. i člana 21. Zakona o obezbjeđenju sredstava za izgradnju investicionih objekata

24/80-1077, 28/80-1138 (ispr.), 29/80-1141, 28/81-913.

Zakon o kriterijima i mjerilima za korištenje sredstava amortizacije stambenih zgrada i stanova u društvenoj svojini za velike opravke stambenih zgrada

21/87-706, 2/90-19, 32/91-988, 18/92-496.

Zakon o korištenju sredstava solidarnosti za velike opravke

21/92-575, 22/93-535.

Dužnosti investitora i tehnička dokumentacija

Vidi: čl. 157-226. Zakona o prostornom uređenju (Prečišćen tekst) 9/87-245.

Pravilnik o obezbjedivanju, usmjeravanju i upotrebi sredstava za rješavanje stambenih potreba uživalaca prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

17/76-798.

Doprinos investitora za vrijednost građevinskih objekata (0,3% od predračunske vrijednosti) za finansiranje premjera i katastra nekretnina (od 1991. do 2000. godine)

Vidi: čl. 6. Zakona o finansiranju poslova premjera... 36/90-990.

Odluka o određivanju vrste zgrade u kojima se grade skloništa i građevinskog dijela zgrade na koji se plaća doprinos za izgradnju skloništa

20/85-729.


BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o preuzimanju obaveza iz garantnog sporazuma sa Evropskom bankom po ugovoru broj 16263 Povver Transmission Netvvork Project i ugovoru broj 16274 Electric-energy Management System

27/98-743.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o investiranju javnih sredstava (bosanski jezik)

77/04-4585,48/08-1.

Zakon o investiranju javnih sredstava (hrvatski jezik)

77/04-4587, 48/08-2.

Zakon o investiranju javnih sredstava (srpski jezik)

77/04-4588, 48/08-3.

TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o osnivanju Kantonalnog biroa za investicione programe

3/96-73.

Odluka o osnivanju Kantonalnog fonda za izgradnju

5/98-234, 13/99-501.

Odluka o osnivanju Kantonalnog fonda za izgradnju

5/98-235, 13/99-501.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o prestanku važenja Zakona o porezu za obnovu i izgradnju Republike Srpske

23/98-559. Osnovni tekst Zakona o porezu za obnovu i izgradnju Republike Srpske, objavljen je u SI. gl. RS broj 15/96-639.

Zakon o organizovanju i izvođenju javnih radova

20/97-569.

Odluka o obezbeđenju građevinskog i drugog materijala za adaptaciju stambenih objekata za smeštaj izbjeglica i raseljenih lica

4/96-70.

Odluka o osnivanju Agencije za posredovanje u obnovi i razvoju Republike Srpske

26/95-684.

Uputstvo o načinu utvrđivanja osnovice, načinu obračuna i rokovima uplate sredstava solidarnosti

20/96-857.

Rešenje o formiranju konzorcija za izgradnju, obnovu i razvoj Republike Srpske

21/97-594.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama

12/95-312.

Zakon o sredstvima pomoči za saniranje posljedica rata u Republici Bosni i Hercegovini

6/92-211.

Zakon o smještaju ljudi i materijalnih dobara za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja

6/92-222.


Zakon o utvrđivanju ratne štete

6/92-621, 24/92-621, 13/94-189.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o humanitarnoj pomoći

2/95-13.

Odluka o korisnicima humanitarne pomoći

5/96-76.

Opće i ciljane donacije

Vidi: čl. 2. Zakona o humanitarnoj pomoći 2/95-13.

TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o utvrđivanju Programa za smještaj progranih lica iz Srebrenice

3/95-38.

Program za smještaj prognanih lica iz Srebrenice

3/95/38.

Odluka o obrazovanju Koordinacionog odbora za sprovedbu programa povratka prognanika

6/96-170.

Odluka o pravu na naknadu određenih troškova ukopa - dženaze za prognanike iz Podrinja

6/96-171.

Rezolucija Skupštine Tuzlansko-podrinjskog kantona (bosanski jezik)

9/96-202.

Rezolucija Sabora Tuzlanske-podrinjske županije (hrvatski jezik)

9/96-202.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

12/02-279, 19/02-474, (Visoki predstavnik za BiH) 8/03-195, 35/03-773, (Visoki predstavnik za BiH) 17/04-1652, 26/04-2337, 37/04-3227, 48/05-4056, 2/06-25, 32/07-4228, 43/09-9.

Odluka o procesu izbora i imenovanja zaposlenih u Uredu za reviziju institucija BiH

86/06-7881.

Odluka o jedinstvenim baznim kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta i utvrđivanje platnih razreda u Uredu za reviziju institucija BiH, Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH i glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS

89/06-8191.

Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine

19/02-474, 4/04-293, 17/04-1652, 26/04-2337, 37/04-3227, 48/05-4056.

Zakon o sukobu interesa u institucijma vlasti Bosne i Hercegovine

16/02-404, 12/04-1239, 63/08-24.

Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine

26/04-2322, 7/05-517, 48/05-4053.

Zakon o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine

37/03-901. Zakon o ministarskim i vladinim imenovanjima Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) objavljen je u SI. gl. BiH 7/03-185.


Odluka o kategorijama u okviru radnih mjesta u državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine

32/04-2720.

Odluka o osnivanju Odbora državne službe za žalbe

16/02-421.

Odluka o osnivanju Agencije za državnu službu

16/02-422.

Odluka o zapošljavanju osoblja Agencije za državnu službu

29/02-830.

Odluka o radnom vremenu u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ministarstvima i drugim tijelima vijeća ministara Bosne i Hercegovine

16/98-516.

Poslovnik o radu Odbora državne službe za žalbe

35/03-807.

Odluka o uslovima i načinu korištenja godišnjih odmora funkcionera i njihovih savjetnika u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ministarstvima Bosne i Hercegovine

10/03-225.

Odluka o slučajevima u kojima se može dati odobrenje državnom službeniku da obavlja dodatnu aktivnost

21/04-1858.

Odluka o uslovima pod kojim državni službenik može uzeti neplaćeno odsustvo

21/04-1860.

Odluka o uslovima i načinu korištenja godišnjeg odmora za državne službenike i namještenike u ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, službama, tijelima i institucijama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

27/04-2468.

Uputstvo za primjenu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine

15/03-361. Ispravkal 9/03-442.

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine

81/07-9898. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine - 20/03-449.

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje

62/05-5075.

Pravilnik o postupku premještaja postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine

28/04-2539, 26/06-2592.

Pravilnik o postupku ocjenjivanja i unapređivanja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

17/04-1 700.

Pravilnik o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prijenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine

27/08-48, 56/09-40.

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti uposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje

77/08-37.


Pravilnik o sličnim radnim mjestima za potrebe direktnog preuzimanja državnih službenika iz entitetskih organa u institucije Bosne i Hercegovine

81/09-3.

Instrukcija o načinu vršenja internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

26/03-544, 77/08-4, 56/09-41.

Instrukcija o uslovima i načinu dodjele dodatnih bodova tokom provođenja javnog konkursa

51/04-5256. 96/06-8610.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni list

Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

23/02-874, (Visoki predstavnik za BiH) 14/03-567.

Zakon o državnoj službi u ustanovama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

23/02-884, (Visoki predstavnik za BiH) 14/03-566.

Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

25/02-1048, 48/08-71.

Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

25/02-1053, 48/08-73.

Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

25/02-1053,48/08-75.

Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

70/08-11.

Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH (srpski jezik)

70/08-14.

Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH (bosantski jezik)

70/08-17.

Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

29/03-1340, (Visoki predstavnik za BiH) 23/04-815, 39/04-1624, 54/04-2497, 67/05-5754, 8/06-708.

Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

29/03-1349, (Visoki predstavnik za BiH) 23/04-813, 39/04-1624, 54/04-2497, 67/05-5754, 8/06-705.

Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

29/03-1358. (Visoki predstavnik za BiH) 23/04-814, 39/04-1623, 54/04-2496, 67/05-5754, 8/06-707.

Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

49/05-4042.

Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

49/05-4048.

Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

49/05-4056.

Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

7/05-264, 81/09-37.


Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

7/05-264, 81/09-37.

Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

7/05-265, 81/09-37.

Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

34/03-1673. Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je kao odluka Visokog predstavnika za BiH u SI. n. F BiH broj 12/03-457.

Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

34/03-1676. Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je kao odluka Visokog predstavnika za BiH u SI. n. F BiH broj 12/03-457.

Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

34/03-1679. Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je kao odluka Visokog predstavnika za BiH u SI. n. F BiH broj 12/03-461.

Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (bosanski jezik)

35/04-1333, 3/06-138.

Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (hrvatski jezik)

35/04-1338, 3/06-137.

Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (srpski jezik)

35/04-1343, 3/06-137.

Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici (hrvatski jezik)

69/05-5943, 29/06-3127.

Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici (srpski jezik)

69/05-5946, 29/06-3125.

Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici (bosanski jezik)

69/05-5950, 29/06-3125.

Uredba o pravilima disciplinskoga postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

72/04-4162, 75/09-25.

Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

72/04-4171, 75/09-29.

Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

72/04-4178, 75/09-27.

Uredba kojom se određuju specifični slučajevi nespojivosti funkcije savjetnika s drugim funkcijama (hrvatski jezik)

72/04-4186.


Uredba kojom se određuju specifični slučajevi nespojivosti funkcije savjetnika s drugim funkcijama (srpski jezik)

72/04-4186.

Uredba kojom se određuju specifični slučajevi nespojivosti funkcije savjetnika s drugim funkcijama (bosanski jezik)

72/04-4186.

Uredba o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

48/03-2512.

Uredba o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

48/03-2513.

Uredba o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

48/03-2513.

Uredba o osnivanju Odbora državne službe za žalbe (bosanski jezik)

48/03-2514.

Uredba o osnivanju Odbora državne službe za prizive (hrvatski jezik)

48/03-2515.

Uredba o osnivanju Odbora državne službe za žalbe (srpski jezik)

48/03-2515.

Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji BiH

69/06-7545, 78/06-8485, 63/08-1.

Uredba o kriterijima i načinu davanja na korištenje službenog stana za privremeni smještaj

10/07-665.

Odluka o iznosu dopunskih sredstava za unaprijeđenje rada i stimuliranje učinka Finansijske policije - Financijske policije

31/97-705.

Odluka o rješavanju statusa uposlenika i preuzimanju imovine, arhive, tražbina i dugovanja Zavoda za računovodstvo i reviziju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

39/05-2780.

Odluka o rješavanju statusa zaposlenika i preuzimanju imovine, arhive, potraživanja i dugovanja Zavoda za računovodstvo i reviziju Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

39/05-2780.

Odluka o zabrani prijenosa ili prelaženja nepokretne imovine gradskih općina i o obustavljanju prijema u radni odnos novih kadrova u gradske opčine (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

9/04-213.

Odluka o zabrani prenosa ili prelaženja nepokretne imovine gradskih opština i o obustavljanju prijema u radni odnos novih kadrova u gradske opštine (Visoki predstavnik za BiH) (srpski jezik)

9/04-214.

Odluka o zabrani prijenosa ili prelaženja nepokretne imovine gradskih općina i o obustavljanju prijema u radni odnos novih kadrova u gradske općine (Visoki predstavnik za BiH) (bosanski jezik)

9/04-215.

Odluka o osnivanju Povjerenstva za vođenje drugostupanjskog disciplinskog postupka za namještenike Federalnih organa državne službe (hrvatski jezik)

27/06-2893.


Odluka o osnivanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike Federalnih organa državne službe (srpski jezik)

27/06-2893.

Odluka o osnivanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike Federalnih organa državne službe (bosanski jezik)

27/06-2894.

Pravilnik o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljenja državnog službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Flercegovine (srpski jezik)

7/05-269.

Pravilnik o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljenja državnog službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Flercegovine (bosanski jezik)

7/05-270.

Pravilnik o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljenja državnog službenika u tijelima državne službe u Federaciji Bosne i Flercegovine (hrvatski jezik)

7/05-271.

Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u F Bosne i Flercegovine

34/07-3482,14/09-32. Prestaje da važi Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - 7/05-272.

Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Flercegovine

49/05-4187, 59/08-21.

Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice inspektora organa uprave u Federaciji BiH za inspekcije koje nisu organizovane u okviru posebnog organa uprave za inspekcijske poslove (srpski jezik)

73/06-7959.

Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice inspektora organa uprave u Federaciji BiH za inspekcije koje nisu organizovane u okviru posebnog organa uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)

73/06-7971.

Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice inspektora organa uprave u Federaciji BiH za inspekcije koje nisu organizirane u okviru posebnog organa uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)

73/06-7983.

Pravilnik o uvjetima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan teritorija Federacije Bosne i Hercegovine odnosno izvan Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst (hrvatski jezik)

7/08-13.

Pravilnik o uslovima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan teritorije Federacije Bosne i Hercegovine odnosno izvan Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst (srpski jezik)

7/08-13.

Pravilnik o uvjetima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan teritorije F BiH odnosno izvan Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst (bosanski jezik)

7/08-14.

Pravila o vođenju postupka iz oblasti zakona o sukobu interesa (bosanski jezik)

56/09-15. Danom stupanja na snagu ovog pravila prestaju važiti Pravila o vođenju postupka ("Službeni glasnik BiH", br: 13/03, 20/03, 4/04, 10/04 i 102/06).

Pravila o vođenju postupka iz područja zakona o sukobu interesa (hrvatski jezik)

56/09-18. Danom stupanja na snagu ovog pravila prestaju važiti Pravila o vođenju postupka ("Službeni glasnik BiH", br: 13/03, 20/03, 4/04, 10/04 i 102/06).


Pravila o vođenju postupka iz oblasti zakona o sukobu interesa (srpski jezik)

56/09-21. Danom stupanja na snagu ovog pravila prestaju važiti Pravila o vođenju postupka ("Službeni glasnik BiH", br: 13/03, 20/03, 4/04, 10/04 i 102/06),

Uputstvo o prestanku važenja Uputstva o određivanju sistema dodjele bodova za kandidate koji su se prijavili na javni konkurs za postavljenje državnog službenika

28/09-22. Tekst Uputstva o određivanju          sistema dodjele bodova za kandidate         koji      su         se

prijavili na javni konkurs za postavljenje       državnog službenika - 7/05-266.

Naputak za primjenu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

51/04-2295.

Uputstvo za primjenu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

51/04-2296.

Kriteriji za izbor eksperata koji se imenuju u komisije za izbor državnih službenika

81/06-8760.

Lista eksperata sa koje se imenuju članovi komisija za izbor državnih službenika

1/06-3, 2/06-113, 18/06-1839.

Dopuna Liste eksperata sa koje se imenuju članovi Komisija za izbor državnih službenika

43/07-4142.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o prestanku važenja Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Unsko-sanskom kantonu

3/07-78. Zakon o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Unsko-sanskom kantonu objavljen je u SI. gl. USK 2/00-48.

Odluka o uslovima i načinu korištenja godišnjeg odmora i plaćenog odsustva rukovodioca, državnih službenika i namještenika

9/06-334.

Uredba o disciplinskoj odgovornosti službenika organa uprave

10/04-517.

Pravilnik o poslaničkoj i službenoj legitimaciji poslanika i funkcionera koje bira, imenuje ili potvrđuje Skupština Unsko-sanskog kantona

5/99-235.

Rješenje o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti

14/07-506.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o radnim odnosima i plaćama službenika tijela uprave u Županiji Posavskoj

3/98-270, 2/05-72.

Uredba o uvjetima i načinu korištenja godišnjeg odmora i odsustva državnih službenika i namještenika u županijskim i općinskim organima uprave

5/05-219.

Pravilnik o službenoj iskaznici Predsjednika, zamjenika Predsjednika, dopredsjednika i članova Vlade

1/97-83.

Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice inspektora tijela uprave i službi za upravu, te sadržaju i načinu vođenja evidencije o obavljenim inspekcijskim pregledima

10/00-230.


Pravilnik o dopuni Pravilnika o ostvarivanju pripravničkog staža, načinu i uvjetima polaganja | stručnog ispita uposlenika u odgojno-obrazovnim ustanovama      

3/07-243.

ledinstveni kriteriji za ostvarivanje prava iz radnog odnosa službenika županijskih tijela uprave i općinskih službi za upravu

7/01-189, 10/01-335. Odluka o izmjenama i dopunama 1/04-7.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o prestanku važenja Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave Tuzlanskog kantona

3/08-97. Zakon o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave Tuzlanskog kantona objavljen je u SI. n. TK broj 14/01-741, 14/02-608.

Odluka o osnivanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike iz kantonalnih, opštinskih i gradskih organa državne službe

10/09-1106, 10/09-1122.

Pravilnik o službenoj legitimaciji inspekcije rada (bosanski jezik)

2/98-57.

Pravilnik o službenoj iskaznici inspekcije rada (hrvatski jezik)

2/98-58.

Pravilnik o službenoj legitimaciji inspektora u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (bosanski jezik)

16/99-664.

Pravilnik o službenoj legitimaciji inspektora u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (hrvatski jezik)

16/99-665.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Uredba o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju pravila disciplinske odgovornosti

8/06-464.

Odluka o uslovima i načinu korištenja plaćenog i neplaćenog odsustva za rukovodioce, državne službenike i namještenike u kantonalnim organima državne službe

8/05-353.

Odluka o uslovima i načinu korištenja godišnjeg odmora za rukovodioce, državne službenike i namještenike u kantonalnim organima državne službe

8/05-355.

Pravilnik o obrascu poslaničke legitimacije i kartona poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona

12/01-631, 10/03-468.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o načinu izdavanja i izgledu iskaznice Premijeru i članovima Vlade BPK-a Goražde

9/03-313.

Odluka o utvrđivanju dužine godišnjeg odmora i odsustva sa rada državnih službenika

3/05-254.

Odluka o pravima i dužnostima poslanika koji profesionalno obavljaju svoju dužnost u Skupštini BPK Goražde

13/07-1127.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava po osnovu preostale radne sposobnosti

13/07-1160.

Etički kodeks za izabrane zvaničnike BPK Goražde

6/09-606.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o radnim odnosima i plaćama službenika u organima uprave Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

7/00-203.

Zakon o radnim odnosima i plaćama službenika u tijelima uprave Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

7/00-203.

Odluka o pravima i obavezama iz radnog odnosa članova Vlade nakon isteka mandata (bosanski jezik)

9/98-210.

Odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa članova Vlade nakon isteka mandata (hrvatski jezik)

9/98-210.

Odluka o uvjetima i načinu korištenja godišnjih odmora za državne službenike i namještenike u kantonalnim organima državne službe (hrvatski jezik)

7/05-848.

Odluka o uvjetima i načinu korištenja godišnjih odmora za državne službenike i namještenike u kantonalnim tijelima državne službe (bosanski jezik)

7/05-848.

Privremena odluka o službenim zvanjima službenika i plaćama službenika i namještenika kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih ustanova (bosanski jezik)

7/98-174.

Privremena odluka o službenim zvanjima službenika i službeničkim i namješteničkim plaćama županijskih tijela uprave i županijskih upravnih ustanova (hrvatski jezik)

7/98-174.

Pravilnik o iskaznici župana, zamjenika župana i članova Vlade

3/97-151.

Pravilnik o iskaznici predsjednika Kantona, zamjenika predsjednika Kantona i članova Vlade

3/97-151.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj

16/08-602, 7/09-774.

Zakon o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj

16/08-616.

Uredba o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj

10/09-940. Danom stupanja na snagu ove Uredbe na teritoriju Županije prestaje se primjenjivati Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 72/04), osim u slučaju iz članka 78. ove Uredbe.


Uredba o poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju         

državni službenici, uvjetima za obavljanje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnoga

odnosa

10/09-950. Danom stupanja na snagu ove Uredbe na teritoriju Županije Zapadnohercegovačke prestaje se primjenjivati Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za obavljanje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa ("Službene novine Federacije BiH", broj: 35/04 i 3/06).

Uredba o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju namještenici

10/09-957. Danom stupanja na snagu ove Uredbe na teritoriju Županije Zapadnohercegovačke prestaje se primjenjivati Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici ("Službene novine Federacije BiH", broj: 69/05 i 29/06).

Uredba o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika VII stupnja stručne spreme u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj

15/09-1171.

Odluka o duljim trajanja godišnjeg odmora dužnosnika, državnih službenika i namještenika u tijelima uprave Županije Zapadnohercegovačke

7/06-81.

Pravilnik o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljenja državnog službenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj

11/09-988.

Pravilnik o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku popune upražnjenih radnih mjesta državnih službenika sa liste prekobrojnih

11/09-990.

Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj

11/09-992. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika u Županiji Zapadnohercegovačkoj prestaje se primjenjivati Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/07 i 14/49).

Etički Kodeks za državne službenike u Županiji Zapadnohercegovačkoj

11/09-998.

Pravilnik o iskaznici članova i dužnosnika Vlade Županije Zapadnohercegovačke

7/97-1 70.

Pravilnik o službenoj iskaznici upravnog inspektora

14/99-430.

Pravilnik o iskaznici prosvjetnog inspektora i višeg prosvjetnog inspektora

1/00-9.

Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora rada

11/00-256.

Pravilnik o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku izbora uposlenika u javnim osnovnim i srednjim školama

6/09-752.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Zakon o stavljanju van snage Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u HNK

6/05-67. Tekst Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Hercegovačko-neretvanskom kantonu objavljen je u SI. n. broj 8/99-17.


Odluka o uspostavi Žalbenog vijeća Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona

2/08-13.

Odluka o privremenom utvrđivanju kriterija za korištenje godišnjeg odmora zaposlenih u tijelima i organima izvršne vlasti Hercegovačko-neretvanskog kantona

5/98-20.

Odluka o utvrđivanju plaća funkcionera, rukovodećih službenika i namještenika u izvršnim tijelima izvršne vlasti Kantona

4/98-48.

Odluka o utvrđivanju ličnih primanja koja nemaju karakter plaća i naknada troškova i drugih naknada iz osnova materijalnih prava funkcionera, rukovodećih službenika i namještenika u tijelima izvršne vlasti Kantona

4/98-49.

Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu o zabrani prijenosa ili prelaženja nepokretne imovine gradskih općina i o obustavljanju prijema u radni odnos novih kadrova u gradske općine, broj: 176/04 od 09. januara 2004. godine

1/04-1.

Odluka o zabrani zapošljavanja budžetskim korisnicima u HNK za 2009. godinu

6/09-66

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Pravilnik o službenoj iskaznici članova i dužnosnika Vlade Hercegbosanske županije

9/99-417.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o prestanku važenja Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Kantonu Sarajevo

33/05-2024. Tekst Zakon o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Kantonu Sarajevo (prečišćeni tekst) objavljen je u SI. n. kantona broj 25/01-1057.

Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo

30/08-1.

Zakon o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo

14/09-1. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o novčanim primanjima poslanika i službenika u Skupštini Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99 i 28/01).

Odluka o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba zaposlenih u organima i službama Kantona Sarajevo

13/00-525.

Odluka o uslovima i kriterijima za odobravanje kredita radi rješavanja stambenih potreba

21/99, 13/00-526.

Pravilnik o službenoj legitimaciji inspektora Inspektorata Kantona Sarajevo

22/97-570.

Pravilnik o službenoj legitimaciji upravnog inspektora

5/98-153.

Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo

34/09-14.


BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

11 /02-704. Ispravka u prijevodu teksta Odluke Visokog predstavnika 9/03-536, 34/08-1042.

Nalog supervizora u vezi sa nepravilnostima u postupcima zapošljavanja javnih službenika

10/06-218.

Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

2/03-1 7.

Nalog supervizora kojim se donosi Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta BiH i Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Brčko Distrikta

Aneks I Naloga supervizora od 24. oktobra 2008. godine kojim se donosi Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta BiH kao i Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Brčko Distrikta - Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Brčko Distrikta Aneks II Naloga supervizora od 24. oktobra 2008. godine kojim se donosi Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta BiH kao i Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Brčko Distrikta - Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta BiH 43/08-1429.

Ispravka teksta Zakona o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta BiH

47/08-1893.

Rezolucija o primjeni Zakona o sukobu interesa

23/08-741.

Pravila o vođenju postupka iz oblasi Zakona o sukobu interesa

23/09-675. Danom stupanja na snagu ovih pravila prestaju važiti Pravila o vođenju postupka ("Službeni glasnik BiH", br. 13/03, 20/03, 4/04, 10/04 i 102/06).

Nalog supervizora kojim se kao Zakon Brčko Distrikta donosi Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH

28/06-610.

Pismo Supervizora kojim se mijenjaju odredbe Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH

29/06-639.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH

2/08-40. (Nalog Supervizora). Nalog supervizora kojim se kao Zakon Brčko Distrikta donosi Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH 28/06-610, Pismo Supervizora kojim se mijenjaju odredbe Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH 29/06-639.

Pismo - nalog supervizora kojim se mijenjaju odredbe Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH

9/08-346.

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH (Visoki predstavnik za BiH)

5/03-143. Osnovni tekst Zakona o državnoj službi u institucijama BiH (Visoki predstavnik za BiH) objavljen je u SI. gl. BiH broj 12/02-279.

Nalog supervizora kojim se donose izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH

Aneks - Zakon o izmjeni Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH 44/08-1472.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH

25/09-736.


Ispravka Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko distrikta BiH

26/09-752.

Zakon o javnim službenicima i namještenicima

41/04-1775, 20/05-686, 14/06-264.

Zakon o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko Distrikta BiH

36/07-1319, 2/08-40 (Nalog Supervizora).

Odluka o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika u organima Brčko Distrikta BiH

1 7/02-945.

Odluka o kategorizaciji radnih mjesta u organima uprave Brčko Distrikta BiH

11/07-459, 44/08-1481.

Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa državnih i javnih službenika i namještenika u institucijama i organima uprave Brčko Distrikta BiH

9/09-237.

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti

6/09-147.

Pravilnik o pravilima ponašanja službenika i namještenika

21/08-728.

Pravilnik o radu u organima uprave Brčko Distrikta BiH

2/07-26, 34/09-852.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja personalne evidencije državnih službenika i namještenika

11/07-442.

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika policije Brčko Distrikta BiH

7/05-213. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika policije Brčko Distrikta objavljen u SI. gl. BD BiH broj 12/04-616.

Pravilnik o radu disciplinskih komisija Brčko Distrikta BiH

14/05-433.

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika i namještenika u pravosuđu Brčko Distrikta BiH

38/08-1342.

Pravilnik o disciplinskom postupku

13/08-457, 44/08-1495.

Pravilnik o radu javnih službenika u organima Brčko Distrikta (prečišćeni tekst)

8/04-339.

Pravilnik o uniformama javnih službenika Porezne uprave Brčko Distrikta BiH

18/03-986.

Pravilnik o radu zaposlenih u pravosuđu Brčko Distrikta BiH

17/02-991.

Pravilnik o zapošljavanju

2/09-15.

Pravilnik o radu (Ured za reviziju)

3/09-62.

Pravilnik o zapošljavanju (Ured za reviziju)

5/09-116.


Pravilnik o postupku komuniciranja sa okruženjem

6/09-153.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

6/09-154.

Uputstvo o programu i vršenju pripravničkog staža u pravosuđu Brčko Distrikta BiH

11/05-338.

Poslovnik o radu Apelacione komisije Brčko Distrikta BiH

26/07-1084.

Instrukcija o postupku ocjenjivanja rada rukovodećih javnih službenika u organima uprave Brčko Distrikta BiH

27/05-954.

Uputstvo o načinu nošenja i korištenja službene uniforme fitosanitarne inspekcije na graničnom prijelazu Brčko Distrikta BiH

27/05-949.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

31/02-40. Ispravka u prevodu teksta Odluke Visokog predstavnika 36/03-15.

Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske

41/03-1. Odlukom Visokog predstavnika za BiH Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske objavljen je u SI. gl. RS broj 25/03-1.

Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine

34/02-14, 76/08-9.

Zakon o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske

16/02-1, 62/02-1, 38/03-1. Odluka (Visoki predstavnik za BiH) 42/04-20, 49/06-8, 20/07-14. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da se primjenjuje Zakon o državnoj upravi, objavljen u SI. gl. RS broj 11/94-404 i Zakon o radnim odnosima u državnim organima, objavljen u SI. gl. RS broj 11/94-414, 6/97-179.

Zakon o radnim odnosima u državnim organima

11/94-414, 6/97-179, 96/03-18.

Zakon o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske

73/08-2.

Zakon o državnim službenicima

118/08-23.

Uredba o sadržaju, korištenju i održavanju Centralnog registra kadrova

20/07-14.

Uredba o kategorijama državnih službenika

29/03-1, 41/06-1.

Uredba o nespojivosti i slučajevima u kojima se može dati odobrenje državnom službeniku u upravi Republike Srpske da obavlja dodatnu aktivnost

94/06-1.

Uredba o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti u republičkim organima uprave Republike Srpske

104/09-3. Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 39/03).


Uredba o kriterijima za proglašenje viška uposlenika u organima uprave Republike Srpske

107/09-1.

Odluka o kriterijima za izbor na listu članova konkursnih komisija za izbor državnih službenika u republičke organe uprave

63/09-3.

Odluka o disciplinskoj odgovornosti postavljenih lica u administrativnoj službi Vlade Republike Srpske

20/02-1.

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti policajaca i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

4/04-6, 14/05-8.

Pravilnik o jedinstvenim zdravstvenim uvjetima uposlenih i kandidata za prijem na rad i obrazovanje za rad u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

79/06-7.

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika kaznenopopravnih ustanova Republike Srpske

40/02-8, 109/04-14.

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika jedinice lokalne samouprave

37/05-2.

Pravilnik o radu Uprava Civilne zaštite RS

67/08-17.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti uposlenika u Republičkoj upravi civilne zaštite koji nemaju status državnog službenika

15/09-36. Tekst Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti uposlenih u Republičkoj upravi civilne zaštite koji nemaju status državnog službenika objavljen je u SI. gl. RSbroj 67/08-21.

Pravila o ocjeni rada službenika jedinice lokalne samouprave

37/05-7.

Poslovnik o radu Odbora državne uprave za žalbe

102/09-37.

Kodeks ponašanja predstavnika izvršnih institucija Republike Srpske u zajedničkim projektima

45/05-6.

Kodeks ponašanja službenika jedinice lokalne samouprave

37/05-9. Ispravka greške 65/05-56.

Kodeks ponašanja državnih službenika Republike Srpske

83/09-7.

Pravilnik o poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću radnika Republičke uprave javnih prihoda

22/95-609.

Stambeni pravilnik Vlade Republike Srpske

19/02-4. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe svi drugi stambeni pravilnici Vlade, ministarstava, uprava ili upravnih organizacija (Pravilnik o rešavanju stambenih potreba radnika organa carinske službe 56/01-1163, i Pravilnik o rešavanju stambenih potreba radnika Republičke uprave za puteve Banja Luka 61/01-1268). Izuzetno, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova mogu donijeti stambene pravilnike za stambeni fond kojim raspolažu.

Pravilnik o stambenom obezbjeđenju u Vojsci i Ministarstvu odbrane Republike Srpske

58/02-3, 2/03-12.


Pravilnik o privremenom premeštaju ovlaštenih službenih lica i radnika na određenim poslo­vima

24/01-506.

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti državnih službenika

39/03-10.

Pravilnik o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za upošljavanje i postavljenje državnih službenika

68/09-19. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za upošljavanje i postavljenje državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 84/03-3).

Poslovnik o organizaciji i radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske

31/09-19. Ispravka 33/09-30.

Pravila o postupku pred Republičkom komisijom za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i način kontrole finansijskih izvještaja

31/09-22. Ispravka 33/09-30, 61/09-37.

Pravila o postupanju po predmetima i drugim radnjama predviđenim Zakonom o rješavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske

31/09-26. Ispravka 33/09-30.

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju kadrovskog plana u republičkim organima uprave

43/09-37.

Pravilnik o postupku ocjenjivanja i napredovanja državnih službenika i namještenika

43/09-38. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku ocjenjivanja i napredovanja državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 94/03-4).

Poslovnik o organizaciji i radu Komisije za žalbe

75/09-41.

Program zbrinjavanja viška državnih službenika u upravi Republike Srpske

63/04-5.

Program stručnog osposobljavanja i načina polaganja ispita pripravnika u organima državne uprave Republike Srpske

48/04-7.

Uputsvo za primjenu člana 2. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske

31/09-27. Ispravka 33/09-30.

Uputstvo za primjenu člana 3. tačka 7. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti RS

31/09-27. Ispravka 33/09-30.

Rješenje o utvrđivanju jedinstvene liste za članove izbornih komisija za sprovođenje postupka zapošljavanja državnih službenika

1/03-18.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini

33/04-2755, 56/08-19.

Odluka o načinu i programu polaganja javnog i stručnog ispita za lica koja se postavljaju za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine

20/03-445.


Odluka o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita pripravnika i zaposlenika na nivou Bosne i Hercegovine

46/04-4717, 50/05-4212, 38/08-9.

Odluka o stipendiranju na specijalističkim postdiplomskim studijima u zemlji i inostranstvu državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

61/05-5019, 40/06-3734.

Odluka o uspostavljanju, uvjetima i načinu utvrđivanja kredita za završene obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

61/05-5029.

Odluka o programu obuke novouposlenih državnih službenika u institucijama Bosne i Herce­govine

51/06-5098.

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za obrazovanje i stručno usavršavanje u institucijama Bosne i Hercegovine

77/09-20.

Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine

52/04-5428.

Program pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine

11/05-737.

Program stručnog upravnog ispita za pripravnike i zaposlenike na nivou Bosne i Hercegovine

46/04-4756.

Pravilnik o uslovima, načinu i programu polaganja stručnog ispita zavodskih službenika u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine

56/05-4562, 62/06-5837.

Program stručnog ispita zavodskih službenika u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine

56/05-4584.

Pravilnik o Programu polaganja javnog ispita

28/08-22.

Naredba o uplatnim računima za naknade troškova polaganja stručnog upravnog ispita pripravnika i zaposlenika na nivou Bosne i Hercegovine

4/05-209.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o pravosudnom ispitu (bosanski jezik)

2/95-14, 35/98-1252, 29/03-1330. Na osnovu člana IX.3. (1) i (2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/98-241.

Zakon o pravosudnom ispitu (hrvatski jezik)

2/95-14, 35/98-1253, 29/03-1330. Na osnovu člana IX.3. (1) i (2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/98-241.

Zakon o pravosudnom ispitu (srpski jezik)

2/95-14, 35/98-1252, 29/03-1330. Na osnovu člana IX.3. (1) i (2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/98-241.

Uredba o uvjetima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita službenika organa uprave i službi za upravu (hrvatski jezik)

24/98-693, 12/00-280, 25/01-489, 2/02-44, 59/03-3007.


Uredba o uvjetima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita službenika organa uprave i službi za upravu (bosanski jezik)

24/98-696, 12/00-280, 25/01-489, 2/02-44, 59/03-3007.

Uredba o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita službenika organa uprave i službi za upravu (srpski jezik)

24/98-696, 12/00-280, 25/01-489, 2/02-44, 59/03-3007.

Uredba o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine

10/05-567, 65/05-5503.

Uredba o uvjetima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova upravnog rješavanja u pravnim osobama koje imaju javna ovlaštenja (bosanski jezik)

8/09-1.

Uredba o uvjetima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova upravnog rješavanja u pravnim osobama koje imaju javna ovlasti (hrvatski jezik)

8/09-3.

Uredba o uvjetima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova upravnog rješavanja u pravnim osobama koje imaju javna ovlaštenja (srpski jezik)

8/09-5.

Program pravosudnog ispita

10/06-889. Prestaje da važi Program pravosudnog ispita objavljen u SI. n. F BiH broj 6/03-317.

Program stručnog upravnog ispita za vježbenike i službenike u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

34/98-1217.

Program stručnog upravnog ispita za pripravnike i službenike u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

34/98-1224.

Program stručnog ispita za uposlenike koji rade na poslovima upravnog rješavanja u pravnim osobama koje imaju javne ovlasti (hrvatski jezik)

36/09-1.

Program stručnog ispita za zaposlenike koji rade na poslovima upravnog rješavanja u pravnim osobama koje imaju javne ovlasti (srpski jezik)

36/09-3.

Program stručnog ispita za uposlenike koji rade na poslovima upravnog rješavanja u pravnim osobama koje imaju javne ovlasti (bosanski jezik)

36/09-4.

Program polaganja ispita za vođenje postupka o prekršajima kojima se povređuju Federalni propisi

44/98-1909.

Pravilnik o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, strojarstva i prometa (hrvatski jezik)

9/06-751.

Pravilnik o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja (srpski jezik)

9/06-757.

Pravilnik o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja (bosanski jezik)

9/06-763.


Program stručnog arhivističkog ispita za pripravnike i službenike u organima uprave i službama za upravu i pravnim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

67/05-5839,8/06-716. Prestaje primjena Programa stručnog arhivističkog ispita za pripravnike i službenike u organima uprave i službama za upravu i pravnim licima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je objavljen u SI. n. F BiH broj 55/03-2917.

Program stručnog arhivističkog ispita za pripravnike i službenike u organima uprave i službama za upravu i pravnim licima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

55/03-2920,8/06-716. Prestaje primjena Programa stručnog arhivističkog ispita za pripravnike i službenike u organima uprave i službama za upravu i pravnim licima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je objavljen u SI. n. F BiH broj 55/03-2917.

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca - stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora (hrvatski jezik)

24/99-563, 18/02-697, 22/04-796.

Program stručnog odgajateljskog ispita zatvorskih policajaca - stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora (hrvatski jezik)

24/99-567, 18/02-697, 22/04-796.

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca - stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora (bosanski jezik)

24/99-571, 18/02-698, 22/04-791.

Program stručnog odgajateljskog ispita zatvorskih policajaca - stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora (bosanski jezik)

24/99-574, 18/02-697.

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca - stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora (srpski jezik)

24/99, 18/02-698, 22/04-785.

Program stručnog odgajateljskog ispita zatvorskih policajaca - stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora (srpski jezik)

24/99-567, 18/02, 22/04-785.

Naputak o radu Federalne komisije za polaganje ispita za vođenje postupka o prekršajima kojima se povrijeđuju federalni propisi (hrvatski jezik)

42/98-1626.

Uputstvo o radu Federalne komisije za polaganje ispita za vođenje postupka o prekršajima kojima se povrijeđuju federalni propisi (bosanski jezik)

42/98-1628.

Pravilnik o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora (bosanski jezik)

5/00-79.

Pravilnik o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora (hrvatski jezik)

5/00-81.

Rješenje o visini troškova rada Stručnog povjerenstva koju snosi kandidat za vještaka

18/08-42.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o polaganju ispita za sudiju za prekršaje

7/99-275.

Program za polaganje ispita za sudije za prekršaje

8/99-319.


Uredba o stručnom upravnom ispitu službenika organa uprave i službi za upravu

9/03-319.

Uredba o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita službenika i namještenika organa uprave i službi za upravu sa srednjom školskom spremom

3/99-42.

Pravilnik o načinu provođenja pripravničkog staža u kantonalnim organima uprave, kantonalnim ustanovama i službama za upravu u Unsko-sanskom kantonu

11/02-389.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita

3/99-54.

Program stručnog ispita

3/99-56.

Program stručnog upravnog ispita za službenike i namještenike u organima uprave i službama za upravu u Unsko-sanskom kantonu

4/99-208.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Pravilnik o stručnom ispitu i naknadama za polaganje stručnog ispita u Ministarstvu unutarnjih poslova

1/99-90.

Program za polaganje stručnog ispita službenika Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske

1/99-94.

Pravilnik o svjedodžbi i načinu vođenja evidencije o položenim stručnim ispitima službenika Ministarstva unutarnjih poslova

1/99-99.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Uredba o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita službenika organa uprave (bosanski jezik)

10/98-498.

Uredba o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika organa uprave (hrvatski jezik)

10/98-500.

Program stručnog ispita za službenike i pripravnike organa uprave sa srednjom školskom spremom (bosanski jezik)

10/98-502.

Program stručnog ispita za službenike i vježbenike organa uprave sa srednjom školskom spremom (hrvatski jezik)

10/98-504.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Uredba o stručnom ispitu službenika i pripravnika organa uprave i službi za upravu (bosanski jezik)

9/98-309.

Uredba o stručnom ispitu službenika i pripravnika organa uprave i službi za upravu (hrvatski jezik)

9/98-310.

Program stručnog upravnog ispita za pripravnike i službenike srednje školske spreme u organima uprave i službi za upravu u Zeničko-dobojskom kantonu (bosanski jezik)

17/98-482. Danom stupanja na snagu ovog Programa prestaje primjena do sada važećeg Programa ..., broj 08-054-24-3/98 od 30. 4. 1998. godine.


Program stručnog upravnog ispita za vježbenike i službenike srednje školske spreme u organima uprave i službi za upravu u Zeničko-dobojskoj županiji (hrvatski jezik)

17/98-484. Danom stupanja na snagu ovog Programa prestaje primjena do sada važećeg Programa ... , broj 08-054-24-3/98 od 30. 4. 1998. godine.

Pravilnik o stručnom ispitu i naknadama za polaganje stručnog ispita u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

8/01-371.

Pravilnik o stručnom ispitu i naknadama za polaganje stručnog ispita u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

8/01-373.

Program za polaganje stručnog ispita u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

8/01-375.

Program za polaganje stručnog ispita u Ministarstvu unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

8/01-376.

Program ispita za stalne sudske tumače (bosanski jezik)

4/03-174.

Program ispita za stalne sudske tumače (hrvatski jezik)

4/03-174.

Program provođenja pripravničkog staža u pravosudnim organima Zeničko-dobojskog kantona

7/05-327.

Program provođenja pripravničkog staža u pravosudnim organima Zeničko-dobojskog kantona

7/05-327.

Program polaganja stručnog arhivističkog ispita (bosanski jezik)

10/06-636.

Program polaganja stručnog arhivističkog ispita (hrvatski jezik)

10/06-636.

Rješenje o utvrđivanju visine troškova polaganja stručnog ispita službenika i pripravnika organa uprave i službi za upravu u Zeničko-dobojskom kantonu (bosanski jezik)

8/05-467.

Rješenje o utvrđivanju visine troškova polaganja stručnog ispita službenika i pripravnika organa uprave i službi za upravu u Zeničko-dobojskom kantonu (hrvatski jezik)

8/05-467.

Rješenje o određivanju visine naknade za rad u Komisiji za polaganja stručnog ispita službenika i pripravnika organa uprave i službi za upravu u Zeničko-dobojskom kantonu (bosanski jezik)

8/05-468.

Rješenje o određivanju visine naknade za rad u Komisiji za polaganja stručnog ispita službenika i pripravnika organa uprave i službi za upravu u Zeničko-dobojskom kantonu (hrvatski jezik)

8/05-468.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Pravilnik o programu pripravničkog staža u sudovima i tužilaštvima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

12/99-324.


Uputstvo o obliku i sadržaju Uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu službenika srednje stručne spreme i načina vođenja evidencije lica koja su položila stručni ispit

1/00-7.

Odluka o naknadi troškova polaganja stručnog upravnog ispita

5/06-439.

Rješenje o određivanju naknade za polaganje stručnog ispita namještenika, kao i naknadu za rad u Kantonalnoj komisiji za polaganje stručnog ispita namještenika

5/08-344.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Uredba o stručnom upravnom ispitu za službenike sa srednjom školskom spremom (bosanski jezik)

5/99, 9/05-978.

Uredba o stručnom upravnom ispitu za službenike sa srednjom stručnom spremom (hrvatski jezik)

5/99, 9/05-978.

Odluka o stručnom obrazovanju i usavršavanju državnih službenika (bosanski jezik)

9/05-1024.

Odluka o stručnom obrazovanju i usavršavanju državnih službenika (hrvatski jezik)

9/05-1024.

Pravilnik o stručnom ispitu za ovlaštene službenike i pripravnike sa srednjom školskom spremom u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

7/04-490.

Pravilnik o stručnom ispitu za ovlaštene službenike i vježbenike sa srednjom školskom spremom u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

7/04-490.

Program polaganja stručnog ispita za ovlaštene službenike i pripravnike sa srednjom školskom spremom u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

7/04-494.

Program polaganja stručnog ispita za ovlaštene službenike i vježbenike sa srednjom školskom spremom u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

7/04-494.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON - Službene/Narodne novine

Uredba o uvjetima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita službenika tijela uprave i službi za upravu

10/99-18, 1/00-19.

Program općeg dijela stručnog upravnog ispita za pripravnike i službenike u organima uprave i službama za upravu

10/99-24

Pravilnik o obliku i sadržaju legitimacije inspektora organa uprave i službi za upravu sadržaju i načinu vođenja osnovnih i pomoćnih evidencija o izvršenim inspekcijskim predmetima

4/03-15.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita službenika i pripravnika MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona

2/04-15.

Uputstvo o radu Stručne Ijekarske komisije za davanje ocjene i mišljenja o medicinskoj dokumentaciji radi dodjele jednokratne novčane pomoći državnom službeniku ili namješteniku ili činu njegove uže porodice u slučaju teške invalidnosti ili teške bolesti

2/08-63.


ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Uredba o stručnom upravnom ispitu

8/98-347, Ispravak 9/03-192. Danom stupanja na snagu ove Uredbe, na teritoriji Županije prestaje primjena Uredbe o stručnom ispitu djelatnika tijela uprave (Narodni list HR HB broj 14/95) kao i primjena provedbenih propisa donesenih na temelju te Uredbe.

Uredba o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj

11/09-966. Danom stupanja na snagu ove Uredbe u Županiji se prestaje primjenjivati Uredba o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/06 i 63/08).

Pravilnik o pripravničkom stažu u pravosudnim tijelima Županije Zapadnohercegovačke

9/98-392. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika na području Županije Zapadnohercegovačke prestaje s primjenom Uputstvo o programu osposobljavanja pripravnika - diplomiranih pravnika u sudovima i javnim tužiteljstvima, objavljen u SI. listu SR BiH broj 2/88.

Pravilnik o svjedodžbi, vođenju evidencije i naknadi za polaganje stručnog upravnog ispita

9/98-417.

Program za polaganje stručnog upravnog ispita

9/98-420. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika na području Županije Zapadnohercegovačke prestaje primjena Programa za polaganje stručnog ispita djelatnika tijela uprave Hrvatske Republike Herceg-Bosne, objavljeno u Narodnom listu HR HB broj 14/95.

Pravilnik o načinu obavljanja vježbeničkog staža u Županijskim tijelima uprave i službama za upravu

18/00-422.

Pravilnik o stručnom ispitu djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova

3/01-32.

Pravilnik o svjedodžbi i načinu vođenja evidencije o položenom stručnom ispitu djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova

3/01-40.

Pravilnik o iskaznici članova i dužnosnika Vlade Županije Zapadnohercegovačke

7/07-168.

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj

6/09-759.

Program stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe u Županiji Zapadno­hercegovačkoj

6/09-763.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Uredba o stručnom upravnom ispitu službenika srednje školske spreme

9/98-356, izmjena 15/98-645, 7/02-281.

Uredba o vrsti školske spreme rukovodilaca kantonalnih organa

13/02-624. Ispravka 19/02-854, 26/03-1558.

Uredba o službenoj iskaznici članova Vlade Kantona Sarajevo

17/02-737.


Pravilnik o programu pripravničkog staža u sudovima i tužilaštvima Kantona Sarajevo

5/98-147.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o provođenju pripravničkog staža u kantonalnim organima uprave i stručnim službama Kantona Sarajevo

17/07-1170.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o programu pripravničkog staža u sudovima i tužilaštvima Kantona Sarajevo

17/07-1171.

Rješenje o obrazovanju Stručnog tima za uvođenje sistema kvaliteta po međunarodnom standardu ISO 9001:2000 u organima, stručnim službama i kabinetima Kantona Sarajevo

14/04-1099.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Uredba o stručnom upravnom ispitu

12/98-519. Danom stupanja na snagu ove Uredbe na teritoriju Županije prestaje primjena Uredbe o stručnom ispitu djelatnika tijela uprave (Narodne novine HR HB, broj 14/95) kao i primjena provedbenih propisa donesenih na temelju citirane Uredbe.

Pravilnik o stručnom ispitu djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova

11/00-189. Izmjene i dopune 13/00-259, 2/02-9.

Program polaganja stručnog ispita u Ministarstvu unutarnjih poslova

11/00-193. Izmjene i dopune 13/00-259.

Pravilnik o svjedodžbi i načinu vođenja evidencije o položenom stručnom ispitu djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova

11/00-199.

Pravilnik o naknadi za rad Komisije za polaganje stručnog ispita djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova

11/00-202.

Program stručnog upravnog ispita za vježbenike i službenike u tijelima uprave i službama za upravu u Hercegbosanskoj županiji

11/00-202.

Pravilnik o svjedodžbi, vođenju evidencije i naknade za polaganje stručnog upravnog ispita

11/00-216.

Pravilnik o službenoj iskaznici građevinskog inspektora

3/01-27.

Rješenje o naknadi za rad Komisije za polaganje stručnog ispita

11/00-219.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o stručnom ispitu za rad u upravi Brčko Distrikta BiH

4/06-109.

Pravilnik o stručnom usavršavanju i obrazovanju službenika i namještenika u pravosuđu Brčko Distrikta BiH

38/08-1350.

Pravilnik o stručnom usavršavanju

6/09-141.


Pravilnik o zvanjima i funkcionalnim oznakama ovlaštenih službenih lica Brčko distrika Bosne i Hercegovine

6/02-427.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj

17/08-7, 59/08-11.

Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita

37/08-8.

Pravilnik o priznavanju isprava o položenom pravosudnom ispitu

45/03-2.

Uredba o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske

1/03-6, 97/05-1. Stupanjem na snagu ove Uredbe, prestaje da važi Uredba o stručnim ispitima radnika za rad u organima državne uprave objavljena u SI. gl. RS broj 26/00-638.

Program za polaganje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske

7/03-26, 73/03-14.

Program za polaganje pravosudnog ispita

31/00-702.

Program stručnog osposobljavanja i način polaganja ispita pripravnika u organima uprave Republike Srpske

43/09-42. Prestaje da važi Program stručnog osposobljavanja i načina polaganja ispita pripravnika u organima državne uprave Republike Srpske - 48/04-7.

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita radnika - instruktora u kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske

44/05-4.

Standardi obuke i stručnog usavršavanja službenika u jedinici lokalne samouprave

56/05-3.

Program polaganja stručnog ispita za rad u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave

56/05-6.

Odluka o formiranju Centra za informatiku i obrazovanje državnih službenika

36/02-10.

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita radnika službe obezbjeđenja-zatvorske straže u kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske

23/04-3. Prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu polaganja ispita pripravnika policajaca i narednika policije kazneno-popravnih ustanova objavljen u Službenog glasniku RS broj 8/98-110.

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita radnika Kazneno-popravnih ustanova koji rade na poslovima prevaspitanja osuđenih lica

23/04-17. Prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita radnika kazneno-popravnih ustanova koji rade na poslovima prevaspitanja osuđenih lica objavljen u SI. gl. RS broj 34/99-686.

Program o polaganju stručnog ispita zaposlenih u državnim organima i organizacijama sa javnim ovlaščenjima

60/01-1254, 14/02-19.

Pravilnik o stručnom carinskom ispitu

28/02-21.


Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za ovlašćena službena lica i druge zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

97/03-3. Ispravka 98/03-4.

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita radnika Sudske policije Republike Srpske

73/04-3.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine

90/05, 32/07-4235.

Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine

50/08-65, 35/09-10, 75/09-7.

Odluka o kriterijima za određivanje novčane naknade za rad članovima komisija i drugih tijela iz nadležnosti Vijeća ministara i ministarstava Bosne i Hercegovine

27/02-760.

Odluka o visini plaće vijećnika Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine

32/04-2722.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje dodatka na plaću na osnovu obavljanja složenih informatičko- -aplikacijskih poslova u institucijama Bosne i Hercegovine

38/09-11.

Privremena odluka o plaćama i naknadama za profesionalna vojna lica u institucijama odbrane Bosne i Hercegovine

62/04-7084.

Odluka o privremenom finansiranju isplate otpremnina otpuštenih zaposlenika po osnovu reforme entitetskih obavještajno-sigurnosnih službi

58/05-4734.

Odluka o visini plaće Ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH

102/06-8873.

Odluka o utvrđivanju posebnog dodatka na platu zaposlenih u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

74/06-6496.

Odluka o utvrđivanju prava na poseban dodatak zaposlenim u Federalnoj komisiji za nestale osobe

55/06-5747.

Odluka o visini naknade za prehranu za vrijeme rada zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine

32/07-4243.

Odluka o privremenom određivanju pojedinačnog dodatka na plaću ovlaštenim službenim licima u Upravi za indirektno oporezivanje

95/08-33.

Odluka o koeficijentima za diplomatsko-konzularno osoblje

98/08-19.

Odluka o visini osnovice za obračun plaća u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine

98/08-20.

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika u institucijama Bosne i Hercegovine

4/09-4.


Odluka o dodatku na plaću na osnovu posebnih uslova radnog mjesta za službenike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine i zaposlene koji obavljaju poslove sudske policije Bosne i Hercegovine

20/09-2.

Odluka o utvrđivanju dodatka na plaću po osnovu posebnih uslova radnog mjesta za zaposlene u Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini

22/09-8.

Odluka o utvrđivanju dodatka na plaću po osnovu posebnih uslova radnog mjesta za uposlene u Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

24/09-5.

Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine

58/09-14.

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produženog radnopravnog statusa izabranih osoba i imenovanih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

58/09-20.

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na otpremninu prilikom odlaska u penziju u institucijama Bosne i Hercegovine

58/09-21.

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prekobrojnost u institucijama Bosne i Hercegovine

66/09-2.

Odluka o dodatku na plaću po osnovu posebnih uvjeta radnog mjesta u Službi za poslove sa strancima

77/09-1.

Pravilnik o plaćenom odsustvu sudija Suda Bosne i Hercegovine i tužilaca Tužilaštva Bosne i Hercegovine

14/08-83.

Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim oblicima dodataka policijskih službenika

1/06-14, 4/07-155.

Pravilnik o plaćama, dodacima i naknadama osoblja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine

98/08-30.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o novčanim primanjima poslanika i delegata u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

7/98-789. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o novčanim primanjima poslanika i delegata u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine objavljen u SI. n. F BiH broj 27/98-789.

Zakon o novčanim primanjima zastupnika i izaslanika u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

7/98-790. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o novčanim primanjima zastupnika i izaslanika u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen u SI. n. F BiH broj 27/98-790.

Zakon o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih poduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

12/09-5.


Zakon o platama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija F Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

12/09-7.

Zakon o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

12/09-9.

Zakon o plaćama i naknadama rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i službenika koje imenuje odnosno postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine(bosanski jezik)

7/98-792. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o plaćama i naknadama rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i službenika koje imenuje odnosno postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavljen u SI. n. F BiH broj 27/98-792.

Zakon o plaćama i naknadama rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i službenika koje imenuje odnosno postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

7/98-793. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o plaćama i naknadama rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i službenika koje imenuje odnosno postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavljen u SI. n. F BiH broj 27/98-793.

Zakon o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

22/09-1.

Zakon o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

22/09-3.

Zakon o plaćama i drugim naknadama sudija i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

22/09-4.

Zakon o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

59/06-6236. Ispravka Zakona 23/08-102, 84/08-11.

Zakon o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

59/06-6239. Ispravka Zakona 23/08-102, 84/08-12.

Zakon o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

59/06-6242. Ispravka Zakona 23/08-102, 84/08-13.

Uredba o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

11/09-5. Prestaje da važi Uredba o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine - 65/05-5501.

Uredba o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

11/09-8. Prestaje da važi Uredba o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine - 65/05-5501.

Uredba o platama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

11/09-11. Prestaje da važi Uredba o platama i naknadama plata policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine - 65/05-5502.

Uredba o plaćama i dodacima na plaću pripadnika Sudbene policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

6/05-167.

Uredba o platama i dodacima na platu pripadnika Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

6/05-167.


Uredba o plaćama i dodacima na plaću pripadnika Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

6/05-168.

Odluka o načinu ušteda na isplatama mjesečnih novčanih naknada

67/09-1.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u federalnim organima državne službe (bosanski jezik)

68/04-3924, 63/06-6648, 78/06-8489, 52/08-13, 75/09-32.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u federalnim organima državne službe (hrvatski jezik)

68/04-3925, 63/06-6648, 78/06-8489, 52/08-13, 75/09-31.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plate rukovodećih i ostalih državnih službenika u federalnim organima državne službe (srpski jezik)

68/04-3926, 63/06-6648, 78/06-8489, 52/08-13, 75/09-32.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u organima državne službe u federalnim organima državne službe (hrvatski jezik)

15/06-1530, 7/08-6, 75/09-33.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plate namještenika u organima državne službe u federalnim organima državne službe (srpski jezik)

15/06-1531, 7/08-6, 75/09-33.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u organima državne službe u federalnim organima državne službe (bosanski jezik)

15/06-1531, 7/08-6, 75/09-34.

Odluka o iznosu mjesečnih primanja za neophodne osobne izdatke polaznika Policijske akademije (hrvatski jezik)

50/99-1952.

Odluka o iznosu mjesečnih primanja za neophodne lične izdatke polaznika Policijske akademije (bosanski jezik)

50/99-1952.

Odluka o privremenoj isplati najniže plaće namještenika u federalnim organima državne službe (hrvatski jezik)

48/05-4012.

Odluka o privremenoj isplati najniže plaće namještenika u federalnim organima državne službe (bosanski jezik)

48/05-4012.

Odluka o privremenom reguliranju isplate plaća i drugih naknada iz radnog odnosa službenicima i namještenicima Federalnog ministarstva obrane - Sektor za namjensku proizvodnju (hrvatski jezik)

54/05-4558.

Odluka o privremenom reguliranju isplate plaća i drugih naknada iz radnog odnosa službenicima i namještenicima Federalnog ministarstva odbrane - Sektor za namjensku proizvodnju (bosanski jezik)

54/05-4559.

Odluka o utvrđivanju prava na poseban dodatak zaposlenim u Federalnoj komisiji za nestale osobe

55/05-4585.

Odluka o mjerama za ograničavanje operativnih troškova poslovanja i bruto primanja uposlenih u javnim poduzećima i gospodarskim društvima u kojima prava i obveze po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

34/03-1693.


Odluka o mjerama za ograničavanje operativnih troškova poslovanja i bruto primanja uposlenih u javnim preduzećima i privrednim društvima u kojima prava i obaveze po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

34/03-1693.

Odluka o visini plaće i drugim naknadama po osnovu zaposlenosti članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine

18/05-1365.

Odluka o jedinstvenim baznim kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta i utvrđivanje platnih razreda u Uredu za reviziju institucija BiH, Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH i Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS (hrvatski jezik)

66/06-7333.

Odluka o jedinstvenim baznim kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta i utvrđivanje platnih razreda u Kancelariji za reviziju institucija BiH, Kancelariji za reviziju institucija u Federaciji BiH i Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS (srpski jezik)

66/06-7334.

Odluka o jedinstvenim baznim kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta i utvrđivanje platnih razreda u Uredu za reviziju institucija BiH, Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH i Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS (bosanski jezik)

66/06-7334.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o plaćama, naknadama i novčanim primanjima poslanika u Skupštini Unsko-sanskog kantona i nosioca izvršnih i drugih funkcija u Vladi Unsko-sanskog kantona

6/04-344, 3/07-77, 19/07-746, 8/08-393.

Uredba o plaćama, dodacima naplaću i naknadama plaća kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca

9/05-497, 10/06-365, 9/09-397.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe

18/09-731. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe - 9/09-397.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim organima državne službe

18/09-733. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim organima državne službe - 9/09-399.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaću policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova

9/09-400. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova broj 03-017-1382/2009 od 23. 2. 2009. godine.

Odluka o utvrđivanju visine koeficijenta za plaće predsjedavajućem i članovima Komisije za koncesije

3/05-243.

Odluka o visini koeficijenata za zaposlene u visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Bihaću

2/06-166, 8/06-301.

Odluka o visini koeficijenata za zaposlene u ustanovama srednjeg obrazovanja

2/06-166.


Odluka o visini koeficijenata za zaposlene u ustanovama predškolskog i osnovnog obrazovanja

2/06-167.

Pravilnik o radnim mjestima za koja se dodjeljuje trajni dodatak na plaću za posebne uslove rada i visini dodatka izraženog procentualno

8/07-337, 14/07-505.

Zaključak o visini osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika u kantonalnim organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu

3/09-92.

Zaključak o visini koeficijenta za preračun ugovorene neto plaće za uposlene kod budžetskih korisnika Unsko-sanskog kantona

6/09-298.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o novčanim primanjima zastupnika u Skupštini Županije Posavske

1/97-76, 6/97-275, 2/98-70, 2/00-83, 4/03-129.

Uredba o stavljanju van snage Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama policijskim službenicima Županije Posavske

3/09-141. Tekst Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama policijskih službenika Županije Posavske - 2/08-45, 1/09-4.

Odluka o primjeni članka 9. Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (SI. n. F BiH broj 59/06) na izabrane i imenovane dužnosnike Županije Posavske

2/07-136.

Odluka o zabrani dvostrukih primanja dužnosnika i djelatnika kod korisnika Proračuna Županije Posavske

6/99-474.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u županijskim organima državne službe

3/09-142. Tekst Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u županijskim organima državne službe - 8/07-707, 1/09-9.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u županijskim organima državne službe

3/09-146. Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u županijskim organima državne službe - 8/07-709, 9/07-791, 1/09-7.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće uposlenika u osnovnim i srednjim školama Županije Posavske

3/09-146. Tekst Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće uposlenika u osnovnim i srednjim školama Županije Posavske -1/09-8.

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za plaće dužnosnika koje bira, imenuje, odobrava imenovanje ili daje suglasnost na imenovanje Skupština Županije Posavske

9/07-765.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće uposlenika u centrima za kulturu Županije Posavske

1/09-18.

Odluka o utvrđivanju osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika u županijskim tijelima državne službe i ostalih uposlenika korisnika Proračuna

15/08-563.


Odluka o radnim mjestima za koje se dodjeljuje trajni dodatak na plaću za posebne uvjete rada i visini dodatka izraženog procentualno

2/08-62.

Zaključak o visini osnovice za obračun plaća uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske

9/07-807.

Zaključak o dopuni Zaključka o visini osnovice za obračun plaća dužnosnika kod korisnika Proračuna Županije Posavske

9/07-808.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Uredba o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknada i drugih materijalnih prava, službenika i namještenika u organima uprave

6/02-207, 8/02-273, 12/02-509, 1/03-4, 11/03-698, 12/03-754, 4/04-235, 1/05-5, 13/05-448, 8/ 09-761,11/09-1159. Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu i postupku utvrđivanja vrijednosti poslova i zadataka radnika kantonalnih organa uprave (SI. n. TK broj 10/97- 257) i Uredba o izmjenama i dopunama o ... broj 02/01-02-2781/99 od 11.3.1999. god.

Uredba o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Tuzlanskog kantona

14/06,4/07-325,2/08-57,11/09-1159. Osnovni tekst Uredbe o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Tuzlanskog kantona objavljen je u SI. n. TK.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona

12/06-1062, 14/06-1064, 4/07-325, 2/08-58, 2/08-59, 11/09-1159.

Odluka o utvrđivanju plaća i drugih ličnih primanja kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca

12/06-1065, 7/09-679.

Odluka o utvrđivanju plaća i naknada funkcionera koje bira ili imenuje Skupština Tuzlanskog kantona i naknada za vršenje funkcije poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona

4/09-558.

Odluka o utvrđivanju plaće i drugih ličnih primanja sekretara Vlade Tuzlanskog kantona

6/02-216.

Odluka o utvrđivanju plaća ovlaštenih radnika MUP-a TK

12/02-520.

Odluka o visini naknada članovima Javno žalbenog biroa

10/03-687, 8/09-780. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju plaće predsjedavajućem i članovima Javno žalbenog biroa koja je objavljena u SI. n. TK broj 3/03-170.

Odluka o utvrđivanju plaća i drugih ličnih primanja članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona

2/08-66, 11/09-1164.

Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaća i drugih ličnih primanja radnika sudova Tuzlanskog kantona i Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona

7/04,6/07,1/08-50,11/09-1177.

Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih osobnih primanja zaposlenika u visokoj naobrazbi

1/04-160, 2/08-73, 11/09-1173.

Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti kulture

11/09-1172.


Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih osobnih primanja uposlenika u javnim ustanovama u oblasti srednje naobrazbe

2/04-187. Pravilnik o izmjenama 2/04-193, 2/08-73, 11/09-1172, 11/09-1173.

Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih osobnih primanja uposlenika u javnim ustanovama u oblasti osnovne naobrazbe

2/04-180. Pravilnik o izmjenama 2/04-193, 2/08-72.

Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih osobnih primanja uposlenika u javnim ustanovama u oblasti kulture

2/04-193, 2/08-74.

Rješenje o utvrđivanju plaće i drugih ličnih primanja vršioca dužnosti direktora |U Disciplinski centar za maloljetnike TK

11/09-1170.

Uputstvo o obračunu, evidentiranju i isplati bruto plaća i doprinosa poslodavca za zaposlene kod budžetskih korisnika

6/03-311.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o plati i primanjima predsjedavajućeg i poslanika

8/05-342, 7/08-295.

Zakon o plaćama i naknadama rukovoditelja izvršnih organa vlasti

15/03-1219.

Uredba o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko- dobojskog kantona

3/08-79, 10/09-680, 13/09-896.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

10/06-632.

Odluka o plaćama i naknadama rukovodilaca izvršnih organa vlasti Zeničko-dobojskog kantona i službenika izvršnih organa vlasti koje imenuje, odnosno postavlja Vlada Zeničko-dobojskog kantona

8/01-365, 14/02-627, 15/03-1236, 1/04-104.

Odluka o utvrđivanju obračuna rada preko norme i rada u dane sedmičnog odmora, rada u dane državnih praznika, rada noću, odnosno u dane kada se po zakonu ne radi zaposlenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i domova učenika na području Zeničko-dobojskog kantona

1/08-6.

Odluka o načinu isplate plaća i drugih naknada

12/01-531.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plate namještenika u kantonalnim odranima državne službe

12/05-550, 2/06-175.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće zaposlenih u kantonalnim organima - koji nisu državni službenici

10/06-635.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim organima državne službe

8/06-465.

Odluka o utvrđivanju procenta povećanja plaće državnih službenika po osnovu rezultata rada

7/06-405.


Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih , službenika u kantonalnim organima državne službe         '

10/06-632.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim organima državne službe

10/06-634.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća rukovodećih i ostalih službenika u kantonalnim organima državne službe

8/07-208, 13/09-898.

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaća rukovodilaca izvršnih organa vlasti

8/07-210, 13/09-898.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun osnovne plaće namještenika u kantonalnim organima državne službe

8/07-211.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće savjetnika koji nisu državni službenici zaposlenih u kantonalnim organima državne službe

8/07-212, 18/07-449, 13/09-899.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

8/07-213.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca zaposlenih u Kantonalnom pravobranilaštvu Zenica

8/07-213, 13/09-899.

Odluka o privremenom utvrđivanju procenta kojim se povećava osnovna plaća namještenika kantonalnih organa državne službe na osnovu godina radnog staža

10/07-255.

Odluka o utvrđivanju koeficijenta složenosti poslova za obračun osnovne plaće za radna mjesta na JU Univerzitet u Zenici

13/09-900.

Zaključak o utvrđivanju posebnog dodatka na plaću službenicima/namještenicima sudova/ tužilaštava koji postupaju po hitnim predmetima

9/05-484.

Pravilnik o stimulativnim novčanim naknadama za rad inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

11/02-392.

Uputstvo o pravilima za obračun plaća, naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće za uposlenike svih budžetskih korisnika Zeničko-dobojskog kantona

17/09-1015. Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o pravilima za obračun plaća, naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće za uposlenike svih budžetskih korisnika Zeničko-dobojskog kantona broj: 07-34-20309-2/07 od 31. 12. 2007. god.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o naknadama plaća poslanika i plaćama funkcionera koje bira, imenuje ili čiji izbor i imenovanje potvrđuje Skupština BPK Goražde

5/06-345, 5/07-328, 3/08-129.

Uredba o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe

11/07-1067, 7/08-510, 8/08-545.


Uredba o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim organima državne službe

11/07-1069.

Uredba o plaćama i naknadama policijskih službenika BPK Goražde

11/07-1071.

Odluka o utvrđivanju osnovice za platu i naknade za topli obrok

1/07-15.

Odluka o utvrđivanju visine povećanja plate po osnovu radnog staža službenika i namještenika kantonalnih organa državne službe, kao i uposlenika drugih budžetskih korisnika koji se direktno finansiraju iz Budžeta BPK Goražde

4/06-242.

Odluka o utvrđivanju naknade za obavljanje poslaničke funkcije u Skupštini i radnim tijelima Skupštine i utvrđivanju koeficijenata za plaće funkcionera koje bira, imenuje ili čiji izbor i imenovanje potvrđuje Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

6/99, 15/01-198, 19/01-269.

Odluka o utvrđivanju prava i načina plaćanja noćnog rada, rada praznikom i u dane vikenda za službenike sa policijskim ovlaštenjima u MUP-a BPK Goražde

1/05-29.

Instrukcija o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u osnovnim školama BPK Goražde

19/07-1916.

Instrukcija o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u srednjim školama BPK Goražde

19/07-1919.

Instrukcija o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike Centra za stručnu obuku Goražde

14/07-1349.

Instrukcija o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u osnovnim i srednjim školama BPK Goražde

12/07-1116.

Instrukcija za utvrđivanje platnih razreda i koeficijenata za uposlenike u JU "Centar za socijalni rad BPK Goražde"

12/07-1119.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o plaćama i naknadama rukovodilaca izvršnih organa vlasti u Srednjobosanskom kantonu i službenika koje imenuje, odnosno postavlja Vlada Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

7/00-213, 14/03-680, 16/04-1117.

Zakon o plaćama i naknadama dužnosnika izvršnih tijela vlasti u Županiji Središnja Bosna i službenika koje imenuje, odnosno postavlja Vlada Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

7/00-213, 14/03-680, 16/04-1117.

Zakon o pravima izabranih funkcionera, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

12/06-1495, 12/08-1466.

Zakon o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih dužnosti i savjetnika u institucijama vlasti Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

12/06-1495, 12/08-1466.


Zakon o plaćama i naknadama nositelja sudačke i tužiteljske dužnosti u sudovima i tužiteljstvima Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

10/01-440, 2/04-87.

Zakon o plaćama i naknadama nosilaca sudijske i tužiteljske dužnosti u sudovima i tužilaštvima Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

10/01-440, 2/04-87.

Uredba o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

9/07-1125, 5/08-781, 1/09-168.

Uredba o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

9/07-1125, 5/08-781, 1/09-168.

Odluka o utvrđivanju koecifijenta za plaće predsjednikja Vlade i zamjenika predsjednika Vlade, ministara i zamjenika ministara i tajnika Vlade (hrvatski jezik)

12/00-433, 14/03-685, 1/05-154, 5/05-451.

Odluka o utvrđivanju koeficijenta za plaće predsjednika Vlade i zamjenika predsjednika Vlade, ministara i zamjenika ministara i sekretara Vlade (bosanski jezik)

12/00-433, 14/03-685, 1/05-154, 5/05-451.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe (bosanski jezik)

12/08-1487.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim tijelima državne službe (hrvatski jezik)

12/08-1487.

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za plaće službenika koje imenuje odnosno postavlja Vlada Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

12/00-434, 5/02-177.

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za plaće službenika koje imenuje, odnosno postavlja Vlada Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

12/00-434, 5/02-177.

Odluka o plaćama Kantonalnog javnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog javnog pravobranioca (bosanski jezik)

2/98-46, 10/00-344, 6/06-724.

Odluka o plaćama Županijskog javnog pravobranitelja i zamjenika kantonalnog javnog pravobranitelja (hrvatski jezik)

2/98-46, 10/00-344, 6/06-724.

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za plaće zaposlenika osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

12/08-1491.

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za plaće zaposlenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Središnja Bosna (hrvatski jezik)

12/08-1491.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim organima državne službe (bosanski jezik)

12/08-1494.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim tijelima državne službe (hrvatski jezik)

12/08-1494.


Odluka o utvrđivanju koeficijenta i osnovice za obračun plaće direktora Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu (bosanski jezik)

8/06-965.

Odluka o utvrđivanju koeficijenta i osnovice za obračun plaće direktora Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna (hrvatski jezik)

8/06-965.

Odluka o dodatku za posebne uvjete rada (bosanski jezik)

7/07-977.

Odluka o dodatku za posebne uvjete rada (hrvatski jezik)

7/07-977.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe (bosanski jezik)

5/08-848, 8/08-1049, 12/08-1487.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim tijelima državne službe (hrvatski jezik)

5/08-848, 8/08-1049, 12/08-1487.

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za plaće policijskih službenika Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

12/08-1490.

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za plaće policijskih službenika Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

12/08-1490.

Pravila za obračun i isplatu plaća, naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće zaposlenika svih korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

9/08-1093.

Pravila za obračun i isplatu plaća, naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće zaposlenika svih korisnika Proračuna Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

9/08-1093.

Procedure za obračun i isplatu plaća, naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće zaposlenika svih korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

9/08-1112.

Procedure za obračun i isplatu plaća, naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće zaposlenika svih korisnika Proračuna Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

9/08-1112.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Uredba o plaćama i drugim oblicima naknada policijskih službenika Županije Zapadnohercegovačke

7/08-202.

Uredba o uvjetima i načinu dodjele nagrada službenicima i namještenicima u Županiji Zapadnohercegovačkoj

2/01-19.

Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika Proračuna Županije Zapadnohercegovačke

4/02-80.

Odluka o primjeni koeficijenata iz Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj

4/02-80.


Odluka o utvrđivanju osnovice za izračun plaća državnih službenika i namještenika u županijskim tijelima državne službe i ostalih uposlenika korisnika proračuna

4/06-58, 8/06-86, 5/08-143, 10/08-303, 15/08-563.

Odluka o postupku ostvarivanja prava na plaću, naknadu plaće i druga materijalna prava izabranih dužnosnika i savjetnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke

13/07-346, 17/07-454, 4/09-220.

Odluka o utvrđivanju akontativnog iznosa osnovice za izračun bruto plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe i ostalih uposlenika korisnika Proračuna Županije Zapadnohercegovačke

15/09-1174.

Odluka o utvrđivanju osnovice za izračun bruto plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u ŽZH, državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe i ostalih uposlenika korisnika Proračuna ŽZH

2/09-52, 14/09-1094.14/09-1096.

Odluka o naknadi plaće za korištenje godišnjeg odmora (regres)

8/03-165.

Odluka o utvrđivanju dodatka na plaću županijskih inspektora za veterinarstvo koji rade u izvoznim klaonicama

10/02-186.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodnih i ostalih državnih službenika u županijskim tijelima državne službe

10/08-303.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u županijskim tijelima državne službe

10/08-304.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON - Službene/Narodne novine

Zakon o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

8/99-1 7.

Nalog Visokog predstavnika za BiH za smanjenje plaća ministrima i doministrima Hercegovačko- neretvanskog kantona

2/03-1.

Zakon o pravima izabranih dužnosnika i nosilaca izvršnih funkcija u institucijama vlasti Hercegovačko-neretvanskog kantona

9/07-29, 1/08-1.

Uredba o utvrđivanju osnovice plaća, platnih razreda i koeficijenata činova za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova HNK

4/08-93, 7/08-4, 1/09-67, 2/09-110

Uredba o plaćama službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona

4/03-5.

Uredba o utvrđivanju kriterija za utvrđivanje plaća i naknada rukovodilaca zakonodavnih i izvršnih organa vlasti HNK

9/06-245.

Odluka o uspostavi centralizovanog obračuna plaća u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

1/09-78.


Odluka o prihvaćanju polazne osnovice za obračun plaća za sve državne službenike i namještenike u Federaciji BiH

6/07-28.

Odluka o naknadi za pojačanu ishranu zbog posebnih psiho-fizičkih uslova rada ovlaštenim licima jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova

10/07-10.

Odluka o privremenom utvrđivanju koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika i namještenika u kantonalnim organima u tijelima državne uprave

5/05-22.

Odluka o utvrđivanju osnovice, platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u organima državne službe HNK

4/08-98, 5/08-11, 1/09-69, 2/09-112

Odluka o produžetku primjene Odluke o određivanju visine otpremnine za zbrinjavanje viška službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova HNK

1/06-13.

Odluka o naknadi poslanicima, plaćama funkcionera i radnika Skupštine Hercegovačko- neretvanskog kantona u prelaznom periodu

2/98-6.

Odluka o naknadi (paušalu) i naknadi materijalnih i drugih troškova poslanicima, plaćama zaposlenih u skupštinskim službama i funkcionerima koje bira ili imenuje Skupština Hercegovačko- neretvanskog kantona

5/98-16, 3/02-51.

Odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za plaće zaposlenih u osnovnim školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona

1/09-70, 2/09-113.

Odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijente za plaće zaposlenih u srednjim školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona

1/09-71, 2/09-114.

Odluka o određivanju visine otpremnine za zbrinjavanje viška službenika i namještenika MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona

2/04-12, 6/04-7.

Odluka o utvrđivanju osnovice, platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u organima državne službe HNK

4/08-97, 5/08-10, 1/09-68, 1/09-69, 2/09-110, 2/09-111

Odluka o utvrđivanju visine naknade za topli obrok svim korisnicima koji primaju plaću iz Budžeta HNK

4/08-103.

Odluka o utvrđivanju plaća Kantonalnog javnog pravobranioca i zamjenika Kantonalnog javnog pravobranioca u Kantonalnom javnom pravobranilaštvu u Mostaru

1/09-71, 2/09-112

Pravilnik o plaćama i naknadama rukovodećih i ostalih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša

7/08-73.

ZAPADNOHERCEGOVAČKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Odluka o plaćama javnih pravobranitelja

4/99-134.


Odluka o naknadi (paušalu) i naknadi drugih troškova zastupnicima i plaćama dužnosnika koje bira i imenuje Skupština Županije Zapadnohercegovačke

13/99-411.

Pravilnik o dodatnim novčanim naknadama za rad županijskih inspektora za veterinarstvo koji rade u mesnoj industriji

14/99-434.

Zaključak o visini osnovice za obračun plaća dužnosnika i djelatnika u tijelima vlasti Županije Zapadnohercegovačke

14/98-588.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Kantonu Sarajevo (prečišćeni tekst)

25/01-1057. Prečišćeni tekst Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Kantonu Sarajevo sadrži tekstove Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Kantonu Sarajevo (SI. n. Kantona broj 13/98), Ispravku Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Kantonu Sarajevo (SI. n. Kantona broj 16/98), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Kantonu Sarajevo (SI. n. Kantona broj 19/99) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Kantonu Sarajevo (SI. n. Kantona broj 20/01).

Zakon o novčanim primanjima poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo

13/99-524, 28/01-1110. Stupanjem na snagu ovog zakona, prestaje da važi Odluka o naknadama plaća poslanika i o plaćama funkcionera koje bira ili imenuje Skupština Kantona Sarajevo, objavljena u SI. n. kantona broj 10/96-215.

Zakon o plaćama i naknadama funkcionera iz oblasti izvršne vlasti i kantonalne uprave u Kantonu Sarajevo, službenika koje imenuje odnosno postavlja Vlada Kantona Sarajevo i službenika koji rukovode stručnim službama

13/99-525, 28/01-1110.

Privremena Odluka o dodatku na plaću zaposlenika Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo

8/06-249.

Ureba o prestanku važenja Uredbe o posebnom dodatku na plaću državnih službenika i namještenika Kantonalne uprave civilne zaštite

16/08-1. Tekst Uredbe o posebnom dodatku na plaću objavljen je u SI. n. kantona broj 35/07-2849, 4/08-286.

Uredba o uslovima i načinu dodjele nagrada službenicima i namještenicima u kantonalnim organima

18/99-702.

Uredba o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

10/09-235. Prestaje da važi Uredba o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - 35/07-2849, 39/08-18.

Uredba o posebnom dodatku na plaću

25/09-22.

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe

15/09-2.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe

31/05-1809, 29/06-1842, 4/09-2.


Privremena Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim organima državne službe

31/05-1810, 4/09-2.

Odluka o utvrđivanju plaće pripravnika

31/05-1809.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe

35/07-2849.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim organima državne službe

35/07-2850.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće zaposlenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo

5/08-49.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće zaposlenika u ustanovama kulture Kantona Sarajevo

10/09-237. Prestaje da važi Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće zaposlenika u ustanovama kulture Kantona Sarajevo - 35/07-2853.

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće zaposlenika u srednjim školama Kantona Sarajevo

35/07-2854, 10/09-236.

Zaključak o visini osnovice za obračunavanje plata i visini naknade za topli obrok radnika korisnika budžeta Kantona Sarajevo, preduzeća i institucija sa pretežnim učešćem državnog kapitala, na području Kantona Sarajevo

5/97-96.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Odluka o naknadi materijalnih troškova zastupnika Skupštine Hercegbosanske županije

2/97-78, 11/99-594.

Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa službenika u Hercegbosanskoj županiji

12/03-240.

Odluka o plaćama u županijskim tijelima uprave i županijskim ustanovama

6/03-90, 2/04-13.

Odluka o visini naknada za rad komisija

13/03-257.

Odluka o naknadi plaće za korištenje godišnjeg odmora (regres)

11/04-210.

Odluka o iznosima novčane naknade troškova službenih putovanja

12/03-245.

Uredba o plaćama ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu unutarnjih poslova

2/04-12.

Odluka o visini osnovice boda za obračun plaća

2/04-13.

Odluka o visini naknade za topli obrok

2/04-14.


BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca Brčko Distrikta BiH

1/06-1.

Nalog supervizora o zabrani isplate određenih dodataka na platu javnim službenicima

10/06-218.

Zakon o plaćama i naknadama zaposlenika u Brčko Distriktu BiH

13/07-507.

Zakon o platama zaposlenih u organima uprave Brčko Distrikta BiH

14/06-260.

Zakon o naknadama i platama korisnika budžetskih sredstava Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

14/06-262.

Odluka o utvrđivanju plate zaposlenika za vrijeme zamjene odsutnog zaposlenika

2/01-52.

Odluka o utvrđivanju cijene nastavnog časa u slučaju zamjene nastavnika, stručnog saradnika i saradnika u nastavi u Brčko Distriktu BiH

43/08-1466.

Odluka o usvajanju Pravilnika o naknadi za rad zastupnika i drugih članova povjerenstva koje nemaju karakter stalnih skupštinskih povjerenstava

22/03-1084.

Pravilnik o platama i naknadama

6/09-140.

Pravilnik o koeficijentima činova i dodatku na plaće policijskih službenika

28/08-871.

Pravilnik o plaćenom odsustvu sudija i tužilaca u Brčko Distriktu BiH

1/08-37.

Pravilnik o raspoređivanju finansijskih sredstava kao dodatka na bruto plaće ovlaštenih službenih lica policije Brčko Distrikta BiH

26/06-576, 26/06-576, 8/08-341.

Pravilnik o raspoređivanju sredstava dodatih budžetu na bruto plaće zaposlenih na pozicijama operater - asistent u pravosuđu Brčko Distrikta BiH

33/07-1291.

Pravilnik o raspoređivanju uvećanih sredstava u Budžetu namijenjenih za bruto plaće ovlaštenih službenih lica policije Brčko Distrikta BiH

33/07-1291.

Uputstvo načinu vođenja evidencije sati, dostavljanja i obračuna zahtjeva za plate

30/08-915.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o plaćama drugim naknadama sudija i tužilaca u Republici Srpskoj

30/07-10, 118/07-14.

Zakon o plaćama uposlenim u organima uprave Republike Srpske

118/07-1, 116/09-2.


Zakon o plaćama uposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kazneno-popravnim ustanovama i sudskoj policiji

118/07-4, 116/09-3.

Zakon o plaćama uposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske

118/07-9, 64/08-2, 116/09-3.

Zakon o plaćama uposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske

11/09-1.

Privremena odluka o utvrđivanju koeficijenata za valoriziranje plaća

32/06-5.

Odluka o utvrđivanju plaće predsjednika Vlade Republike Srpske i ministara u Vladi Republike Srpske

10/08-3, 114/08-13, 117/09-15.

Odluka o utvrđivanju plaća predsjednika, članova i sekretara Odbora državne uprave za žalbe

48/08-4.

Odluka o osnovnoj plaći u agencijama, zavodima, upravama, komisijama i javnim preduzećima u kojima je Republika Srpska većinski vlasnik

70/05-2.

Odluka o platama zaposlenih u državnim organima i organizacijama

21/98-524. Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje primjena Odluke o platama zaposlenih u državnim organima i organizacijama, objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske broj 11/96-513.

Odluka o utvrđivanju statusa i plaća zaposlenika u jedinicama za implementaciju projekata

83/04-1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju statusa i plaća uposlenika u jedinicama za implementaciju projekata 39/05-5.

Odluka o najnižoj ceni rada

35/00-787. (Za korisnike budžetskih sredstava).

Uputstvo o načinu isplate neto plata budžetskih korisnika

67/01-1446, 70/01-1591.

Odluka o posebnim pravima i naknadama izabranih i postavljenih lica i uposlenih u organima državne uprave

15/06-1.

Odluka o naknadama i drugim primanjima zaposlenih, izabranih i postavljenih lica u Vijeću naroda Republike Srpske

38/03-5, ispravka 41/03-22.

Odluka o prestanku važenja Odluke o plaćama i naknadama delegata i funkcionera u Vijeću naroda Republike Srpske

61/08-3.

Pravilnik o normiranju i nagrađivanju (Geodetska uprava)

53/06, 98/06-30.

Pravilnik o plaćenom odsustvu sudija i tužilaca u Republici Srpskoj

10/08-25.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o naknadama za rad članova Komisije za državnu imovinu

4/06-312, 26/06-2558.


Odluka o naknadama angažovanih u Direkciji za provođenje restruktuiranja policije

33/06-3001.

Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Upravnog odbora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine

10/08-6.

Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine

10/08-7.

Odluka o naknadi za rad članovima Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini

16/08-1.

Odluka o naknadi za rad članovima Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana u BiH

16/08-6.

Odluka o naknadi za rad članovima Državne komisije za granicu BiH

1 6/08-7.

Odluka o naknadi za rad članovima Komisije za zaštitu podataka

1 6/08-9.

Odluka o naknadi za rad članovima Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini

22/08-4.

Odluka o naknadi za rad u Konsultativno-radnoj grupi za cjelokupnu pripremu strategije integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju

96/06-8582.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje visine naknada članovima Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica i članovima Odjela za podršku rada Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica

83/09-11. Tekst Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje visine naknada članovima Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica i članovima Odjela za podršku rada Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica - 38/08-11.

Odluka o naknadi uz plaću pravobraniocu Bosne i Hercegovine

81/06-7043.

Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članova Državne komisije za ispitivanje istine o stradanjima Srba, Hrvata, Bošnjaka, Jevreja i ostalih u Sarajevu u periodu od 1992. godine do 1995. godine

83/06-7252.

Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prijevoz sa posla u institucijama Bosne i Hercegovine

4/09-7, 58/09-10.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine

19/09-9.

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na regres za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine

38/09-14, 70/09-3.

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za godišnji odmor i plaćeno odsustvo u institucijama Bosne i Hercegovine

58/09-12.


Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju smrti zaposlenog u institucijama Bosne i Hercegovine

38/09-18.

Odluka o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tokom rada

58/09-9. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada (SI. g. BiH, broj 95/08).

Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Odbora za žalbe policijskih službenika

58/09-3.

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine

58/09-13.

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu državnih službenika za obavljanje poslova drugog radnog mjesta u institucijama Bosne i Hercegovine

58/09-17.

Odluka o visini novčane naknade za rad u Upravnom odboru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

66/09-5.

Odluka o naknadama za rad članovima i sekretarijatu Interresorne radne grupe za izradu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine

66/09-7.

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog

67/09-4.

Odluka o naknadi za rad članovima Komisije za žalbe

67/09-16.

Odluka o naknadi za rad članovima Interresorne radne grupe za izradu Nacrta Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u u Bosni i Hercegovini

77/09-3.

Odluka o naknadi i troškovima za rad članova radne grupe za utvrđivanje državne imovine van teritorije Bosne i Hercegovine

77/09-17.

Odluka o naknadi za rad članovima i angažovanom administrativno-tehničkom osoblju Komisije za državnu imovinu

77/09-18.

Odluka o naknadi za rad članovima Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana u Bosni i Hercegovini

78/09-1,

Odluka o naknadi za rad članovima Državne komisije za integrisano upravljanje granicom BiH

78/09-7.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za rad članovima Državne komisije za integrisano upravljanje granicom Bosne i Hercegovine

80/09-7.

Odluka o utvrđivanju naknade za rad komisije za Kupovinu objekata za potrebe Ambasade i Misije Bosne i Hercegovione pri Evropskoj uniji u Briselu

79/09-76.


Odluka o novčanoj naknadi licima angažovanim u radu Komisije za javne nabavke roba i usluga - kancelarijskog materijala za Zgradu prijateljstva (Objekat 3)

80/09-9.

Odluka o visini naknade za rad Stručnog vijeća Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

81/09-1.

Odluka o naknadi za rad članovima Komisije za izbor teksta himne Bosne i Hercegovine

83/09-10.

Odluka o visini novčane naknade za rad u Upravnom odboru Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

85/09-8.

Odluka o visini novčane naknade za rad u Odboru Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

85/09-9.

Odluka o visini novčane naknade za rad u Vijeću za sport Bosne i Hercegovine

89/09-1.

Odluka o utvrđivanju novčanih naknada za rad članovima Ekspertne grupe za praćenje realiziranja Projekta digitalizacije

92/09-14.

Odluka o visini novčane naknade za rad članova Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini

96/09-5.

Odluka o određivanju naknade za rad članova Komisije za pomilovanje

96/09-7.

Odluka o određivanju naknade Komisiji za uslovni otpust osuđenih lica od strane suda Bosne i Hercegovine

96/09-12.

Odluka o visini plaće i naknadama koje nemaju karakter plaće članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine

79/09-3.

Odluka o naknadi za rad članovima Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga rješanja za adekvatan i funkcionalan model razmjene podataka iz policijskih evidencija u Bosni i Hercegovini

98/09-5.

Odluka o naknadi za rad članovima Radne grupe za izradu prijedloga strategije Bosne i Hercegovine za borbu protiv organizovanog kriminala

98/09-7.

Pravilnik o naknadi troškova sudija i tužilaca za vrijeme privremenog upućivanja u drugi sud odnosno tužilaštvo

15/09-25.

Pravilnik o naknadama za rad u Komisiji za polaganje pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine

52/04-5440.

Rješenje o visini naknade za polaganje pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine i određivanju naknade za rad članova, sekretara i zapisničara u Komisiji za polaganje pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine

100/08-26.


Rješenje o visini troškova polaganja stručnog upravnog ispita i o određivanju naknade za rad u komisijama za polaganje stručnog upravnog ispita

100/08-29.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plače (bosanski jezik)

34/04-1295, 56/04-2696, 75/07-7789. Prestaje da važi Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i službenika federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave 44/98-1897, 49/00-1674, 43/03-2246.

Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (hrvatski jezik)

34/04-1298,56/04-2697,75/07-7789. Prestaje da važi Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i službenika federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave - 44/98-1895, 49/00-1672, 43/03-2245.

Odluka o osobnim primanjima koja nemaju karakter plaće i naknadi troškova smještaja za dužnosnike, rukovodeće djelatnike i djelatnike u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave

10/97-186, 24/97-488.

Odluka o naknadi za korištenje službenog smještaja za privremeni smještaj

64/05-5425.

Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe (bosanski jezik)

6/08-4, 13/09-9.

Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe (hrvatski jezik)

6/08-4, 13/09-9.

Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe (srpski jezik)

6/08-4, 13/09-9.

Odluka o određivanju visine naknada za predsjednika i članove Nadzornog odbora Direkcije cesta Federacije BiH doo Sarajevo

39/08-6.

Pravilnik o plaćenom odsustvu sudija i tužilaca u Federaciji BiH (srpski jezik)

5/08-217.

Pravilnik o plaćenom odsustvu sudija i tužilaca u Federaciji BiH (bosanski jezik)

5/08-217.

Pravilnik o plaćenom odsustvu sudaca i tužitelja u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

5/08-218.

Pravilnik o naknadi troškova sudaca i tužitelja tijekom privremenog upućivanja u drugi sud odnosno tužiteljstvo (hrvatski jezik)

12/09-107.

Pravilnik o naknadi troškova sudija i tužilaca za vrijeme privremenog upućivanja u drugi sud odnosno tužilaštvo (srpski jezik)

12/09-108.

Pravilnik o naknadi troškova sudija i tužilaca za vrijeme privremenog upućivanja u drugi sud odnosno tužilaštvo (bosanski jezik)

12/09-109.


Kriteriji o utvrđivanju visine naknada članovima komisija za izbor državnih službenika i pripravnika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine

81/09-37. Prestaju da važe Kriteriji o utvrđivanju visine naknada članovima komisija za izbor državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - 55/05-4621.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Uredba o prestanku važenja Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće

9/06-334. Tekst Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće objavljen je u SI. gl. kantona 2/05-220.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće

11/06-385.

Odluka o visini naknade, odnosno dnevnice za rad i angažovanje u upravnim i drugim odborima

15/04-713.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim primanjima zastupnika i članova stalnih tijela u Skupštini Županije Posavske

2/05-72.

Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće

9/06-727, 6/08-560, 7/09-685

Odluka o utvrđivanju koeficijenta za plaće dužnosnika koje bira, imenuje, odobrava imenovanje ili daje suglasnost na imenovanje Skupština Županije Posavske

2/05-73.

Odluka o naknadama iz osnova materijalnih prava djelatnika

2/96-32.

Odluka o uplati životnog osiguranja za predsjednika Vlade, ministre i dva vozača zajedničkih službi

2/00-85.

Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Županije Posavske i rukovoditelja županijskih organa državne službe

6/08-574.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o uslovima, načinu ostvarivanja i visini određenih materijalnih troškova i drugih primanja funkcionera koje bira ili imenuje Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona i poslanika u Skupštini Tuzlansko-podrinjskog kantona za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti

4/95-55.

Odluka o visini ličnih primanja koja nemaju karakter plaće za kantonalne i općinske organe uprave, ustanove i institucije koje se finansiraju iz budžeta Tuzlansko-podrinjskog kantona

5/97-84. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje primjena tačke 2. stav 1. Odluke o utvrđivanju najvišeg iznosa dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu objavljena u SI. n. kantona broj 1/95 i 4/95.

Odluka o visini naknada članovima Javno žalbenog biroa

10/04-635. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju plaće predsjedavajućem i članovima Javno žalbenog biroa koja je objavljena u SI. n. kantona broj 10/03-687.


Odluka o utvrđivanju plata i drugih ličnih primanja članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona

6/05-214.

Odluka o visini naknade za rad članovima stručnih timova i naknade ostalih troškova u svezi sa izradom Programa borbe protiv bolesti ovisnosti na Tuzlanskom kantonu

3/08-120, 10/08-1023.

Odluka o načinu obrazovanja komisija, radnih grupa i drugih radnih tijela i utvrđivanju naknade licima angažovanim u komisijama, radnim grupama i drugim radnim tijelima

7/09-691.

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju najvišeg iznosa naknada za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora

2/09-67.

ZENIČKO-DOBO/SKI KANTON - Službene novine

Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plače

8/09-635. Prestaje da važi Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plate - 9/05-473, 10/06-626.

Privremena odluka o visini naknade poslanika i članova radnih tijela u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona

2/97-49, 6/97-192, 13/97-970, 2/98-41.

Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad predsjedavajućeg i članova Ureda za pritužbe javnosti za Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

4/08-132.

Rješenje o visini naknade za rad Povjerenstva za polaganje stručnog ispita namještenika i pripravnika srednje stručne spreme u Zeničko-dobojskom kantonu

14/09-14.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Uredba o prestanku važenja Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće

2/09-187. Tekst Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće - 8/05-601. Stupanjem na snagu ove Uredbe primjenjivat će se Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (SI. n. F BiH, broj: 34/04, 56/04, 68/05 i 33/06).

Odluka o utvrđivanju visine naknade za članove Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na području BPK Goražde

6/06-463.

Odluka o visini naknade za rad u Javno-žalbenom birou Ministarstva unutrašnjih poslova

3/05-247, 4/05-334.

Odluka o visini i načinu regulisanja troškova za uposlenike BPK Goražde u vezi upotrebe službenih telefona, sredstava reprezentacije i drugih troškova koji nisu regulisani drugim propisima

11/05-798, 16/08-1269.

Odluka o utvrđivanju osnovice za platu i naknade za topli obrok

4/07-262.

Odluka o utvrđivanju naknade članovima Konisije za provođenje postupka po Javnom pozivu

16/08-1242.

Instrukcija o utvrđivanju naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće za zaposlenike u osnovnim i srednjim školama BPK Goražde

2/09-212.


Rješenje o utvrđivanju visine naknade za članove Komisije za provođenje postupka javne nabavke u BPK-Goražde

12/08-932.

Rješenje o određivanju naknade za polaganje stručnog ispita namještenika, kao i naknade za rad u Kantonalnoj komisiji za polaganje stručnog ispita namještenika

5/06-374.

Rješenje o visini naknade za rad Komisije za implementaciju člana 143. Zakona o radu

2/08-70.

Rješenje o određivanju visine naknade za troškove polaganja stručnog i popravnog ispita namještenika srednje stručne spreme

15/08-1197.

Rješenje o određivanju naknade za rad u Kantonalnoj komisiji za polaganje stručnog i poprevnog ispita namještenika srednje stručne spreme

15/08-1198.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (bosanski jezik)

2/06-130, 8/06-846, 3/07-341.

Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (hrvatski jezik)

2/06-130, 8/06-846, 3/07-341.

Odluka o utvrđivanju naknade za privremeno obavljanje dužnosti premijera Kantona i dužnosti ministra pravosuđa i uprave (bosanski jezik)

4/08-714.

Odluka o utvrđivanju naknade za privremeno obavljanje dužnosti predsjednika Vlade Kantona i dužnosti ministra pravosuđa i uprave (hrvatski jezik)

4/08-714.

Odluka o naknadama članovima komisija za javne nabavke robe i usluga, koje imenuje Vlada Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

1/06-49, 2/07-213.

Odluka o naknadama članovima povjerenstava za javne nabave robe i usluga koja imenuje Vlada Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

1/06-49, 2/07-213.

Odluka o visini naknade za rad članova Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)

10/05-1162.

Odluka o visini nadoknade za rad članova Kantonalnoga povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)

10/05-1162.

Odluka o visini naknade za rad Stručne komisije za reviziju Studije izvodljivosti projekta izgradnje Termoelektrane Bugojno (s rekonstruiranjem Rudnika ugljena Gračanica, Gornji Vakuf - Uskoplje) (bosanski jezik)

9/06-1059.

Odluka o iznosima naknada za rad Stručnoga povjerenstva za reviziju Studije izvodljivosti projekta izgradnje Termoelektrane Bugojno (s rekonstruiranjem Rudnika ugljena Gračanica, Gornji Vakuf - Uskoplje) (hrvatski jezik)

9/06-1059.


Privremena odluka o naknadama zastupnicima (bosanski jezik)

5/97-236, 5/98-139.

Privremena odluka o zastupničkim naknadama (hrvatski jezik)

5/97-236, 5/98-139.

Privremena odluka o naknadama iz osnova materijalnih prava djelatnika, funkcionara, rukovodećih djelatnika i djelatnika u Vladi Županije Središnja Bosna, županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave (hrvatski jezik)

3/97-143, 7/97-315.

Privremena odluka o naknadama iz osnova materijalnih prava radnika, funkcionera, rukovodećih radnika i radnika u Vladi Srednjobosanskog kantona, kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave (bosanski jezik)

3/97-143, 7/97-315.

Odluka o mjesečnoj naknadi zastupnicima u Skupštini Srednjobosanskog kantona

12/01 -512. Prestaje primjena Odluke o naknadama zastupnicima Skupštine Srednjobosanskog Kantona (bosanski jezik) 5/97-236.

Odluka o mjesečnoj paušalnoj nadokandi zastupnicima u saboru Županije Središnja Bosna

12/01 -512. Prestaje primjena Odluke o naknadama zastupnicima Sabora Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik) 5/97-236.

Odluka o ličnim primanjima koja nemaju karakter plaće za organe uprave Kantona, DPZ kantona, ustanove i institucije, preduzeća i druga pravna lica i samostalne privrednike na nivou Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

4/97-169.

Odluka o osobnim primanjima koja nemaju karakter plaće za tijela uprave Županije, DPZ Županije, ustanove i institucije, poduzeća i druga pravna lica i samostalne privrednike na nivou Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

4/97-169.

Odluka o određivanju koeficijenata za utvrđivanje plaća funkcionerima koje bira Skupština Kantona (bosanski jezik)

5/97-237, 6/97-297.

Odluka o određivanju koeficijenata za utvrđivanje plaća dužnosnicima koje bira Sabor Županije (hrvatski jezik)

5/97-237, 6/97-297.

Odluka o utvrđivanju nadoknade za rad predsjedatelju i članovima Javnožalbenog biroa (hrvatski jezik)

2/04-108, 16/04-1124.

Odluka o utvrđivanju naknade za rad predsjedavajućeg i članova javnožalbenog biroa (bosanski jezik)

2/04-108, 16/04-1124.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Odluka o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade ŽZH i rukovoditelja županijskih tijela državne službe

8/08-245, 2/09-49.

Odluka o naknadama iz osnova materijalnih prava djelatnika tijela uprave Županije Zapadnohercegovačke

5/97-102, 2/05-51, 3/06-46.

Odluka o zastupnićkom paušalu i naknadama troškova za službena putovanja zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke

2/97-20, 4/98-163.


Odluka o naknadama iz osnova materijalnih prava djelatnika uposlenih kod korisnika proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj

3/01-31, 2/08-23, 6/09-751, 7/09-782, 8/09-850, 14/09-1094, 16/09-1202.

Odluka o visini naknade za rad članova nadzornih odbora gospodarskih društava koja su u ovlasti Županije Zapadnohercegovačke

6/05-126.

Odluka o visini naknade za rad vršitelja dužnosti direktora gospodarskih društava koja su u ovlasti Županije Zapadnohercegovačke

6/05-127.

Odluka o visini mjesečne naknade za rad članova Nadzornog odbora Šumsko-gospodarskog društva ŽZH doo

17/08-672.

Odluka o naknadama za rad članova upravnih vijeća u domovima zdravlja u ŽZH

17/08-673.

Odluka o naknadama za rad članova Upravnog vijeća |U Ljekarne ŽZH

2/09-48.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju visine naknade za rad Upravnog vijeća Javne ustanove "Razvojna agencija ŽZH"

2/09-51.

Odluka o naknadama za rad u radnim tijelima

4/09-146. Odluka o dopunama 8/09-307.

Odluka o isplati regresa za godišnji odmor

7/09-257.

Rješenje o naknadi za rad Predsjedniku i članovima Povjerenstva za praćenje i kontrolu primjene Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće kod korisnika Proračuna Hercegbosanske županije (za prvo polugodište)

5/09-166.

Kriteriji o utvrđivanju visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj

13/09-1089.

Zaključak o iznosu dnevnica za službena putovanja

3/01 -32.

Zaključak o isplati paušala

4/09-221.

Zaključak o utvrđivanju visine naknade za rad Povjerenstva za prizive Županije Zapadnohercegovačke

20/09-1347.

Zaključak o utvrđivanju visine naknade za rad Povjerenstva za državnu službu ŽZ

20/09-1347.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON - Službene/Narodne novine

Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće

2/05-40, 10/07-3, 10/07-124, 9/08-1.

Odluka o određivanju visine naknade članovima Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona

3/05-135.


Odluka o načinu obarzovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih organa obrazovanih od strane Vlade HNK i rukovodilaca kantonalnih organa državne službe

7/06-14.

Odluka o naknadama izabranim dužnosnicima koji učestvuju u radu komisija i odbora u Skupštini HNK

7/08-3.

Odluka o osobnim primanjima koje nemaju karakter plaće za dužnosnike i djelatnike u Vladi Hercegbosanske županije i u drugim tijelima županijske uprave

1/00-2.

Uputstvo o radu Stručne Ijekarske komisije za davanje ocjene i mišljenja o medicinskoj dokumentaciji radi dodjele jednokratne novčane pomoći državnom službeniku ili namješteniku ili članu njegove uže porodice u slučaju teške invalidnosti ili teške bolesti

2/08-63.

Rješenje o utvrđivanju visine naknada za rad Žalbenom vijeću Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona

2/08-14.

Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad Policijskog odbora Minstarstva unutrašnjih poslova HNK (bosanski jezik)

11/08-105.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Uredba o prestanku važenja Uredbe o ličnim primanjima koja nemaju karakter plaće

29/07-2488. Tekst Uredbe o ličnim primanjima koja nemaju karakter plaće objavljen je u SI. n. kantona broj 5/98-146, 16/00-668, 25/02-1041.

Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe (prečišćeni tekst)

21/09-292. Danom početka primjene Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 4/09). Prestaje da važi Odluka o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija, savjeta i drugih radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodilac kantonalnog organa državne službe ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 4/09-1, 14/09-479.).

Pravilnik o naknadama i nagradama sudija porotnika Kantonalnog suda u Sarajevu i Općinskog suda u Sarajevu

33/05-2032, 33/06-1986.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Rješenje o iznosima novčane naknade troškova službenih putovanja

1/00-4.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o utvrđivanju naknade za rad van radnog vremena članova Komisije za reviziju zakonitosti odluka i ugovora o korištenju stanova Brčko Distrikta BiH

6/03-1 76.

Odluka o naknadama

13/05-380. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama 14/05-422.

Odluka o isplati naknada za rad članovima Nezavisnog odbora za izbor i ocjenjivanje rada Šefa policije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

14/07-515, 20/09-616.


Pravilnik o naknadi troškova sudija i tužilaca za vrijeme privremenog upućivanja u drugi sud odnosno tužilaštvo

6/09-160.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o jedinstvenim baznim kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta i utvrđivanje platnih razreda u Uredu za reviziju institucija BiH, Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH i Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske

108/06-22.

Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o izmjeni Pravilnika o naknadi putnih troškova za službena putovanja sudija, tužilaca i stručnih suradnika u Republici Srpskoj

95/07-13. Pravilnik o naknadi putnih troškova za službena putovanja sudija, tužilaca i stručnih saradnika u Republici Srpskoj objavljen je u SI. gl. RS broj 111/06-21.

Odluka o naknadama i drugim primanjima uposlenih, izabranih i postavljenih lica u Vijeću naroda Republike Srpske

45/06-1.

Odluka o utvrđivanju naknade za rad članovima Odbora državne uprave za žalbe

107/04-3.

Odluka o određivanju visine naknade za rad Radne grupe za utvrđivanje konačnog teksta Ugovora o koncesiji za izgradnju mreže autoputeva u Republici Srpskoj

4/09-4.

Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članova Savjeta za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske

4/09-5.

Odluka o utvrđivanju posebne naknade (letačkog dodatka) za pojedine kategorije uposlenih u Helikopterskom servisu Republike Srpske

4/09-5.

Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad Savjeta za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske

117/09-11.

Pravilnik o naknadi troškova sudija i tužilaca za vrijeme privremenog upućivanja u drugi sud, odnosno tužilaštvo

16/09-30.

Rješenje o naknadi članovima Odbora za reviziju Invasticiono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka

62/08-11.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini

44/03-1079. Odluka - Visoki predstavnik za BiH 52/04-5401, 32/07-4230, 34/07-4335, 4/08-1, 49/09-25.

Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga

62/04-7058, 48/05-4020 (Visoki predstavnik za BiH), 72/05-5529.

Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini

49/09-51. Početkom primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini - 62/04-7074, 48/05-4018 (Visoki predstavnik za BiH), 72/05-5530.

Zakon o prezu na dodatnu vrijednost

9/05-621, 100/08-2.


Odluka o preuzimanju nadležnosti u pogledu poreza na promet domaćih akciznih proizvoda

49/05-4202.

Odluka o načinu izračunavanja koeficijenta raspodjele

3/05-188.

Odluka o postupku oslobađanja i povrata akcize i putarine po osnovu primjene međunarodnih ugovora

26/08-20, 92/08-8.

Odluka o kriterijima za korištenje sveobuhvatne garancije na niži iznos za obezbjeđenje plaćanja indirektnih poreza u unutrašnjoj obradi

35/06-3067, 73/06-6445.

Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete

91/09-5.

Pravilnik o akciznim markicama za duhanske prerađevine, alkoholna pića, voćnu prirodnu rakiju, kahvu i vino

50/09-92. Danom početka primjene ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o poreznim markicama za duhanske prerađevine i kontrolnim markicama za alkoholna pića i vina (SI. glasnik BiH, br. 18/05, 38/05 i 74/05).

Instrukcija o privremenom iznošenju akciznih markica i njihovog razduživanja pri uvozu akciznih proizvoda

68/09-7. Stupanjem na snagu ove Instrukcije stavlja se van snage Instrukcija o izvozu poreznih i kontrolnih markica i njihovog razduženja pri uvozu akcizne robe (Službeni glasnik BiH, broj 73/06).

Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini

50/09-35. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini - 18/05-1649, 45/05-3975.

Pravilnik o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza

28/07-3350.

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

63/04-7128.

Pravilnik o izgledu službenih oznaka, legitimacije i oznaka na objektima

45/04-4610.

Pravilnik o prikupljanju, sravnjenju, raspodjeli prihoda i izvještavanju

5/05-2 77.

Pravilnik o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost

38/05-3261, 67/05-5267.

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

93/05-8215, 21/06-2087, 60/06-5734, 6/07-196, 100/07-11227,35/08-16.

Pravilnik o kontroli indirektnih poreza

78/07-8047. Prestaje da važi Pravilnik o kontroli indirektnih poreza - 3/06-151.

Pravilnik o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje

99/07-11181. Ispravka 31/08-13,51/09-9. Prestaje da važi Pravilnik o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i naknada koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje - 59/04-6803, 76/06-6608.

Pravilnik o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza

21/06-2053, 58/09-32.


Pravilnik o izračunu koeficijenata doznačavanja entitetima

62/08-8.

Uputstvo o postupku povrata poraza na dodatu vrijednost i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja PDV prijave

73/06-6467.

Uputstvo o postupku ostvarivanja prava na paušalnu naknadu

81/06-7055.

Uputstvo o uvjetima i postupku davanja mišljenja Uprave za indirektno oporezivanje

1/07-15.

Uputstvo o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza

81/07-9914.

Naredba o uplatnim računima za uplatu sredstava po zahtjevu za štampanje poreskih i kontrolnih markica

85/05-6793, 1/06-20.

Instrukcija o postupanju pri donošenju PDV prijava primaoca usluga od lica koje nema sjedište u BiH i lica u posebnoj šemi u građevinarstvu

24/07-2924.

Instrukcija o utvrđivanju nadležnosti poreskih uprava entiteta i Distrikta Brčko za kontrolu obračuna i plaćanja poreza na promet akciznih proizvoda i akcize u postupcima koji su započeti, a nisu pravosnažno završeni do 31.12.2004. godine

68/05-5342.

Instrukcija o postupku uvođenja posebne šeme dužnika

35/08-27.

Instrukcija o razrezu poreza po službenoj dužnosti

4/09-59.

Instrukcija o provedbi postupka povrata akcize i putarine po osnovu međunarodnih sporazuma

5/09-12.

Instrukcija o privremenom iznošenju akciznih markica i njihovog razduživanja pri uvozu akciznih proizvoda

68/09-7. Stupanjem na snagu ove Instrukcije stavlja se van snage Instrukcija o izvozu poreznih i kontrolnih markica i njihovog razduženja pri uvozu akcizne robe (Službeni glasnik BiH, broj 73/06-6479).

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga - Prečišćeni tekst - (bosanski jezik)

49/02-2169. Izmjene i dopune 37/03-2052,14/04-383, 39/04-1621. Prečišćeni tekst Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga obuhvata tekstove objavljene u SI. n. F BiH broj 6/95-200, 25/97-509, 13/00-381, 36/00-1191, 54/00-1996, 22/01-454. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga ■ Prečišćeni tekst - (hrvatski jezik)

49/02-2180. Izmjene i dopune 37/03-2052, 14/04-383, 39/04-1621. Prečišćeni tekst Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga obuhvata tekstove objavljene u SI. n. F BiH broj 6/95-200, 25/97-509, 13/00-382, 36/00-1191, 54/00-1996, 22/01-453. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga (srpski jezik)

49/02-2169. Izmjene i dopune 37/03-2054,14/04-383, 39/04-1621 .Prečišćeni tekst Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga obuhvata tekstove objavljene u SI. n. F BiH broj 6/95-200, 25/97-509, 13/00-381, 36/00-1191, 54/00-1996, 22/01-454. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH -14/97-241.


Zakon o posebnom porezu na naftne derivate (bosanski jezik)

6/95-213, 7/98-794, 27/98-794, 41/98-1532, 51/99-1994, 29/02-1176, 37/03-2057. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o posebnom porezu na naftne derivate (hrvatski jezik)

6/95-213, 7/98-795, 27/98-795, 41/98-1532, 51/99-1995, 29/02-1177, 37/03-2056. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o posebnom porezu na naftne derivate (srpski jezik)

6/95-213, 7/98-795, 27/98-795, 41/98-1532, 51/99-1995, 29/02-1177, 37/03-2057. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o posebnom porezu na pivo (bosanski jezik)

6/95-215, izmjene i dopune 51/99-1989, 52/01-1166, 37/03-2061. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiFt -14/97-241.

Zakon o posebnom porezu na pivo (hrvatski jezik)

6/95-215, izmjene i dopune 51/99-1990, 52/01-1164, 37/03-2060. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o posebnom porezu na pivo (srpski jezik)

6/95-215, izmjene i dopune 51/99-1989, 52/01-1166, 37/03-2060. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH -14/97-241.

Zakon o posebnom porezu na kahvu (bosanski jezik)

6/95-217, 51/99-1996, 52/01-1167, 37/03-2058. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o posebnom porezu na kavu (hrvatski jezik)

6/95-217, 51/99-1996, 52/01-1167, 37/03-2058. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o posebnom porezu na kafu (srpski jezik)

6/95-217, 51/99-1996, 52/01-1167, 37/03-2058. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH -14/97-241.

Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića (bosanski jezik)

6/95-219, izmjene i dopune 51/99-1990,52/01 -1172, 37/03-2063,39/04-1622. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH

 1.  14/97-241.

Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića (hrvatski jezik)

6/95-219, izmjene i dopune 51/99-1991, 52/01 -1171, 37/03-2062, 39/04-1622. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH

 1.  14/97-241.

Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića (srpski jezik)

6/95-219, izmjene i dopune 51/99-1990, 52/01 -1172,37/03-2063,39/04-1622. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH

 1.  14/97-241.

Zakon o posebnom porezu na alkohol (bosanski jezik)

6/95-222, izmjene i dopune 51/99-1992, 52/01-1162, 37/03-2065. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH -14/97-241.

Zakon o posebnom porezu na alkohol (hrvatski jezik)

6/95-222, izmjene i dopune 51/99-1993, 52/01-1161, 37/03-2064. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH -14/97-241.


Zakon o posebnom porezu na alkohol (srpski jezik)

6/95-222, izmjene i dopune 51/99-1992, 52/01-1162, 37/03-2064. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH -14/97-241.

Zakon o posebnom porezu na duhanske prerađevine (bosanski jezik)

6/95-225, 6/95-225, 8/00-127, 13/00-379, 52/01-1170.

Zakon o posebnom porezu na duhanske prerađevine (hrvatski jezik)

6/95-225, 8/00-125,13/00-380, 52/01-1170.

Memorandum o razumijevanju o sistemu raspodjele akciza prema mjestu krajnje potrošnje

36/02-1564.

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji vina, bezalkoholnog piva, mineralne vode, voćnih sokova, sirupa, gaziranih i negaziranih pića (hrvatski jezik)

63/05-5377.

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji vina, bezalkoholnog piva, mineralne vode, voćnih sokova, sirupa, gaziranih i negaziranih pića (bosanski jezik)

63/05-5377.

Odluka o utvrđivanju kriterija i načinu raspodjele prihoda od neizravnih poreza koji se uplaćuju putem Jedinstvenog računa između korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

6/05-168.

Odluka o utvrđivanju kriterija i načinu raspodjele prihoda od indirektnih poreza koji se uplaćuju putem Jedinstvenog računa između korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

6/05-169.

Odluka o utvrđivanju kriterija i načinu raspodjele prihoda od indirektnih poreza koji se uplaćuju putem Jedinstvenog računa između korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

6/05-170.

Odluka o preuzimanju nadležnosti nad štampanjem i izdavanjem poreskih i kontrolnih markica (srpski jezik)

70/05-61 77.

Odluka o preuzimanju nadležnosti nad štampanjem i izdavanjem poreskih i kontrolnih markica (bosanski jezik)

70/05-6177.

Odluka o preuzimanju ovlasti nad tiskanjem i izdavanjem poreznih i kontrolnih markica (hrvatski jezik)

70/05-61 78.

Odluka o namjenskoj potrošnji prihoda od izdavanja poreznih markica za duhanske prerađevine i kontrolnih markica za alkoholna pića i vina (bosanski jezik)

2/09-14.

Odluka o namjenskoj potrošnji prihoda od izdavanja poreznih markica za duhanske prerađevine i kontrolnih markica za alkoholna pića i vina (hrvatski jezik)

2/09-14.

Odluka o namjenskoj potrošnji prihoda od izdavanja poreskih markica za duhanske prerađevine i kontrolnih markica za alkoholna pića i vina (srpski jezik)

2/09-15.

Odluka o pokretanju postupka uvođenja fiskalnih kasa u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

10/09-10.

Odluka o pokretanju postupka uvođenja fiskalnih kasa u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

10/09-11.


Odluka o pokretanju postupka uvođenja fiskalnih kasa u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

10/09-11.

Uredba o načinu i postupku raspolaganja oduzetom robom od pravnih i fizičkih lica (bosanski jezik)

1 5/02-581.

Uredba o načinu i postupku raspolaganja oduzetom robom od pravnih i fizičkih lica (hrvatski jezik)

15/02-583.

Odluka o preuzimanju nadležnosti nad štampanjem i izdavanjem poreskih i kontrolnih markica (bosanski jezik)

50/05-4198. Pravilniko štampanju, plaćanju, evidentiranju i rukovanju nadzornim markicama za obilježavanje duhanskih prerađevina - 4/97-91, 6/98-194, 23/00-699, 36/02-1567, 54/02-2509, 7/03-349, 30/03-1407, 36/04-1441.

Odluka o preuzimanju ovlasti nad tiskanjem i izdavanjem poreznih i kontrolnih markica (hrvatski jezik)

50/05-4198. Pravilnik o štampanju, plaćanju, evidentiranju i rukovanju nadzornim markicama za obilježavanje duhanskih prerađevina - 4/97-91 i 6/98-194, 23/00-703, 36/02-1565, 54/02-2508, 7/03-349, 30/03-1407, 36/04-1440.

Odluka o preuzimanju nadležnosti nad štampanjem i izdavanjem poreskih i kontrolnih markica (srpski jezik)

50/05-4198. PraviIniko štampanju, plaćanju, evidentiranju i rukovanju porezkim markicama za obilježavanje duhanskih prerađevina - 4/97, 6/98, 23/00, 36/02, 54/02, 7/03, 30/03, 36/04-1440.

Pravilnik o dostavi podataka u vezi proizvodnih kapaciteta, isporučenih količina piva, stanju zaliha i uplaćenom posebnom porezu na pivo (hrvatski jezik)

4/97-73. Pravilnik o izmjenama i dopunama 2/00-19, 34/02-1428, 37/03-2071.

Pravilnik o dostavi podataka u vezi proizvodnih kapaciteta, isporučenih količina piva, stanju zaliha i uplaćenom posebnom porezu na pivo (bosanski jezik)

4/97-73. Pravilnik o izmjenama i dopunama 2/00-20, 34/02-1428, 37/03-2071.

Pravilnik o dostavi podataka u vezi proizvodnih kapaciteta, isporučenih količina piva, stanju zaliha i uplaćenom posebnom porezu na pivo (srpski jezik)

4/97-73. Pravilnik o izmjenama i dopunama 2/00-20, 34/02-1428, 37/03-2071.

Pravilnik o vođenju evidencija, izvješćivanju o proizvedenim, uvezenim količinama bezalkoholnih pića i obračunatom i plaćenom posebnom porezu (hrvatski jezik)

2/00-27, 34/02-1422, 37/03-2074. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obračunavanju i plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića, iskazivanju i dostavljanju izvještaja objavljen u SI. n. F BiH broj 4/97-69.

Pravilnik o vođenju evidencija, izvještavanju o proizvedenim, uvezenim količinama bezalkoholnog pića i obračunatom i uplaćenom posebnom porezu (bosanski jezik)

2/00-30, 34/02-1422, 37/03-2073. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obračunavanju i plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića, iskazivanju i dostavljanju izvještaja objavljen u SI. n. F BiH broj 4/97-69.

Pravilnik o vođenju evidencija, izvještavanju o proizvedenim i uvezenim količinama bezalkoholnih pića i obračunatom i plaćenom posebnom porezu (srpski jezik)

2/00-30, 34/02-1422, 37/03-2074. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obračunavanju i plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića, iskazivanju i dostavljanju izvještaja objavljen u SI. n. F BiH broj 4/97-69.

Pravilnik o načinu vođenja evidencije i proizvodnji i nabavkama, isporukama i zalihama alkohola pića, te obračunatom i uplaćenom posebnom porezu na alkohol (hrvatski jezik)

4/97-76, 2/00-22, 34/02-1415, 37/03-2074, 41/04-1829, 61/04-3375.


Pravilnik o načinu vođenja evidencije o proizvodnji i nabavkama, isporukama i zalihama alkohola i alkoholnih pića, te obračunatom i uplaćenom posebnom porezu na alkohol (bosanski jezik)

4/97-76, 2/00-25, 34/02-1419, 37/03-2075, 41/04-1829, 61/04-3375.

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o proizvodnji i nabavkama, isporukama i zalihama alkohola i alkoholnih pića, te obračunatom i uplaćenom posebnom porezu na alkohol (srpski jezik)

4/97-76, 2/00-25, 34/02-1419, 37/03-2075, 41/04-1829, 61/04-3375.

Odluka o kriterijima i načinu raspodjele prihoda od indirektnih poreza koji se uplaćuju putem Jedinstvenog računa između korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

14/06-1446.

Odluka o kriterijima i načinu raspodjele prihoda od neizravnih poreza koji se uplaćuju putem Jedinstvenog računa između korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

14/06-1447.

Odluka o kriterijumima i načinu raspodjele prihoda od indirektnih poreza koji se uplaćuju putem Jedinstvenog računa između korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

14/06-1448.

Instrukcija Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

50/05-4198.

Instrukcija Upravi za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

50/05-4199.

Instrukcija Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

50/05-4199.

Naputak o učešću kantona po osnovu poreza na promet duhanskih prerađevina i načinu raspoređivanja tih prihoda (hrvatski jezik)

44/02-1994, 20/03-807, 37/03-2075, 8/05-351.

Uputstvo o učešću kantona po osnovu poreza na promet duhanskih prerađevina i načinu raspoređivanja tih prihoda (bosanski jezik)

44/02-1994, 20/03-808, 37/03-2075, 8/05-351.

Uputstvo o učešću kantona po osnovu poreza na promet duhanskih prerađevina i načinu raspoređivanja tih prihoda (srpski jezik)

44/02-1994, 20/03-808, 37/03-2075, 8/05-351.

Memorandum o razumijevanju o implementaciji zakona i podzakonskih propisa koji se odnosi na promjenu mjesta naplate poreza na promet akciznih proizvoda

37/03-2076.

Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o nadležnostima u oblasti indirektnog oporezivanja (hrvatski jezik)

64/03-3169.

Odluka o davanju saglasnosti na Sporazum o nadležnostima u oblasti indirektnog oporezivanja (srpski jezik)

64/03-3169.

Odluka o davanju saglasnosti na Sporazum o nadležnostima u oblasti indirektnog oporezivanja (bosanski jezik)

64/03-3169.

UNSKO SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o porezu na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

5/97-171.


Odluka o kriterijima i načinu raspodjele prihoda od indirektnih poreza koji se uplaćuju sa jedinstvenog računa Fedracije BiH između Kantona i općina na području Unsko-sanskog kantona

4/06-242.

Uputstvo o učešću općina po osnovu poreza na promet akciznih proizvoda i načinu raspoređivanja tih prihoda

10/03-376. Prestaje da važi Uputstvo o učešću općina po osnovu poreza na promet duhanskih prerađevina i načinu raspoređivanja tih prihoda objavljeno u SI. gl. kantona broj 7/03-233.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o prestanku Zakona o posebnom porezu na promet usluga

4/00-156. Zakon o posebnom porezu na promet usluga objavljen je u SI. n. županije broj 2/97.

Odluka o utvrđivanju udjela općina u dijelu prihoda od neizravnih poreza

1/06-5.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o visini zatezne kamate

3/00-66, 16/07-382.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od indirektnih poreza

8/09-644. Tekst Odluke o privremenoj respodjeli prihoda od indirektnih poreza - 5/06-339.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Uputstvo o učešću opština po osnovu poreza na promet akciznih proizvoda

16/04-1184.

Odluka o kriterijima i načinu raspodjele prihoda od indirektnih poreza koji se uplaćuju sa Posebnog računa Federacije BiH između Kantona i općina na području BPK Goražde

6/06-499.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Odluka o privremenom utvrđivanju kriterija raspodjele prihoda od neizravnih poreza uplaćenih sa posebnog računa Proračuna Federacije BiH na depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda Županije Zapadnohercegovačke

5/06-58.

Odluka o uključenju u sustav PDV-a Vlade ŽZH

10/08-296.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zaključak o odricanju dijela prihoda po osnovu poreza na promet

6/97-137, 22/97-553.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Naputak o sudjelovanju općina po osnovi poreza na promet visokotarifnih proizvoda i naknada za putove iz cijene naftnih derivata i načinu raspoređenja tih prihoda

2/04-25.

Naputak o sudjelovanju općina po osnovu poreza na promet visokotarifnih proizvoda i naknada za ceste iz cijene naftnih derivata i način raspoređivanja tih prihoda

10/04-302.


BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o akcizama

2/02-49, 16/03-886.

Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga u prometu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

7/02-447, 16/03-885. Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 21/03-1041, Zakon o izmjenama i dopunama 11/04-578.

Memorandum o razumijevanju o implementaciji Zakona i podzakonskih propisa, koji se odnose na promjenu mjesta naplate poreza na promet akciznih proizvoda

16/03-887.

Odluka o preuzimanju nadležnosti nad štampanjem i izdvajanjem poreskih i kontrolnih N markica

23/05-855.

Pravilnik o procedurama prisilne naplate poreznih obaveza

23/05-819.

Odluka o procedurama rukovanja poreskim markicama

7/02-460.

Odluka o izuzetnim slučajevima povrata akcize

7/02-461.

Odluka o postupku za izdavanje licence za nabavku akciznih roba iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske

7/02-461.

Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga u prometu

1/04-29, 6/05-181.

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, podnošenju izvještaja i sadržaju posebne fakture o izvršenom prometu akciznih roba sa pravnim licima iz entiteta Bosne i Hercegovine

7/02-456.

Pravilnik o načinu i postupku raspolaganja oduzetim predmetima

34/09-852.

Uputstvo o načinu obilježavanja, izdavanja, štampanja i evidentiranja poreskih markica za duhanske prerađevine i alkoholnih pića

7/02-463.

Odluka o visini naknade za mišljenje Porezne uprave

15/02-896.

Odluka o načinu primjene propisa entiteta i utvrđivanju stopa u oblasti poreza i doprinosa

5/00-140.

Instrukcija o sprovođenju postupka pripadnosti PDV-a pojedinim vrstama prihoda

26/06-575.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o prestanku važenja Zakona o akcizama i porezu na promet

41/05-1. Osnovni tekst Zakona o akcizma i porezu na promet objavljen je u SI. gl. RS broj 25/02-1. Ispravka 30/02-23, 60-II dio/02-1, 96/03-17, 99/04-1

Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama i porezu na promet

65/02-34, 62/03-1.


Uredba o privremenom utvrđivanju akciza na određene proizvode

2/00-13. Danom stupanja na snagu ove uredbe, prestaje da važi Uredba o privremenom utvrđivanju akciza na određene proizvode, objavljena u SI. glasniku RS broj 19/99-457 i 32/99-669.

Uredba o načinu obračuna i uplate poreza na promet određenih proizvoda

25/93-980 . Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje primjena Odluke o republičkim naknadama na određene proizvode, objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske broj 6/92.

Uredba o proizvodima koji spadaju u sredstva za naoružanje i opremu za oružane snage i sredstva za naoružanje za opštenarodnu odbranu na čiji se promet ne plaća porez na promet proizvoda

2/94-37. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje da važi Odluka o proizvodima koji spadaju u sredstva za naoružanje i opremu za oružane snage i sredstva za naoružanje za opštenarodnu odbranu na čiji se promet ne plaća porez na promet proizvoda.

Uredba o privremenoj uplati poreza na promet

9/99-141.

Uredba o plaćanju maloprodajne takse na određene proizvode

9/99-141.

Uredba o privremenom utvrđivanju akcize za oblu i rezanu građu i luksuzne proizvode

33/00-761.

Uredba o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresku olakšicu kod kupovine građevinskog materijala

43/02-14.

Uredba o uslovima ostvarivanja subvencije na ime akcize i poreza na promet za lož ulje

76/02-1.

Odluka o učešću općina i gradova u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda

38/09-5.

Odluka o odgovornosti za kontrolu i naplatu akcize i poreza na promet

2/06-15.

Obrazac Mjesečne obavještajne prijave za porez po odbitku - OP-MOP i Godišnje obavještajne prijave za porez po odbitku - OP-Gop

24/06-5. Ispravka Obrasca Mjesečne obavještajne prijave za porez po odbitku 28/06-50.

Odluka o preuzimanju nadležnosti nad štampanjem i izdavanjem poreskih i kontrolnih markica

98/05-28. Prestaje da važi Odluka o preuzimanju nadležnosti nad štampanjem i izdavanjem poreskih i kontrolnih markica objavljeno u SI. gl. RS broj 79/05-14.

Odluka o kontinuitetu štampanja i izdavanja postojećih poreznih markica za duhanske prerađevine i kontrolnih markica za alkoholna pića i vino

70/05-2.

Odluka o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i poreznih dadžbina po osnovu međunarodnih ugovora i projekata obnove i rekonstrukcije

71/05-2.

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize i poreza na promet akciznih proizvoda, sadržaju specijalnog računa u prometu sa kupcima iz Federacije BiH i Distrikta Brčko

69/03-23. Danom stupanja na snagu prestaje da važi Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, podnošenju izvještaja i sadržaju posebne fakture u međuentitetskom prometu, koji je objavljen u SI. gl. RS broj 43/02-15.


Memorandum o razumijevanju o implementaciji zakona i podzakonskih propisa koji se odnosi na promjenu mjesta naplate poreza na promet akciznih proizvoda

60-11 dio/03-2.

Memorandum o razumevanju o sistemu raspodjele akciza prema mjestu krajnje potrošnje

43/02-1 7.

Sporazum o međusobnoj pomoći i administrativnoj saradnji u oblasti oporezivanja

43/02-18.

Odluka o načinu raspodjele poreza na promet na akcizne proizvode

82/03-1.

Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na promet proizvoda i/ili usluga po međunarodnim ugovorima koje je zaključila Republika Srpska

14/02-12. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na promet proizvoda i/ili usluga po međunarodnim ugovorima koje je zaključila Republika Srpska objavljena u SI. gl. RS broj 55/01-1121.

Uputstvo o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga po međunarodnim ugovorima

20/02-2. Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o postupku ostvarivanja prava na oslobađanja od plaćanja poreza na promet, proizvoda i usluga po međunarodnim ugovorima, objavljeno u SI. gl. RS broj 55/01-1131.

Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na promet za proizvode koje OHR nabavlja za svoje potrebe

41/98-1042.

Odluka o određivanju proizvoda za koje se pri njihovom uvozu u 1999. godini plaća posebna taksa i o visini te takse (Savet ministara BiH)

6/99-82.

Uredba o alokaciji akcize u međuentiteskom prometu proizvoda

64/01-1342.

Upustvo o formi, sadržaju i načinu dostave izveštaja o međuentiteskoj trgovini proizvoda koji podležu plaćanju akcize

54/01-1117.

Uputstvo o postupku ostvarivanja prava na oslobađanja od plaćanja poreza na promet, proizvoda i usluga po međunarodnim ugovorima

55/01-1131.

Uputstvo o popunjavanju poreske prijave za akcizu i porez na promet (PP-APP)

79/03-3.

Uputstvo o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja porezna na promet proizvoda i usluga po međunarodnim ugovorima

61/02-6.

Pravilnik o dopuštenoj visini kala, rasipa, kvara i loma na proizvodima u trgovini robom na malo i veliko

112/05-23.

Pravilnk o kvalitetnim grupama duvanskih prerađevina i žestokih alkoholnih pića

20/99-484, 28/99-613, 36/99-763.

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize i poreza na promet i o sadržini i načinu vođenja evidencije - prečišćeni tekst

16/96-718, izmene i dopune 11/98-272, 3/99-32, 6/99-82, 8/99-137, 18/00-404.


Pravilnik o načinu obilježavanja, izdavanja i evidentiranja poreskih markica za duvanske prerađevine i kontrolnih markica za alkoholna pića

51/02-3,61/02-6. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu obilježavanja, izdavanja i evidentiranju poreskih markica za duvanske prerađevine i kontrolnih markica za alkoholna pića koji je objavljen u SI. gl. RS broj 38/02-2. Ispravka 41/02-18, 43/02.

Pravilnik o postupanju sa zaplijenjenom robom koja nije evidentirana u poslovnim knjigama poreskog obveznika

60/02-3.

Pravilnik o kriterijima za određivanje velikih poreznih obveznika

1/07-6.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Prijelazni zakon o spajanju carinskih uprava i osnivanju Uprave za indirektno oporezivanje

18/03-431.

Odluka o isplati obaveza u vezi s prihodima koje prikuplja Uprava za indirektno oporezivanje

24/08-15.

Odluka o uspostavi Komisije za indirektnu poresku politiku (Visoki predstavnik za BiH)

4/03-125.

Odluka o organizacionoj strukturi regionalnih centara: Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

51/04-5253, 59/04-6801, 79/09-96.

Poslovnik o radu Upravnog odbora uspostavljanog prema Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini

14/09-13.

Odluka o određivanju velikih obveznika indirektnih poreza

31/06-2825.

Odluka o produženju mandata prvog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje

33/06-2891.

Pravilnik o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima Uprave za indirektno oporezivanje

98/06-8720.

Uputstvo o prinudnoj naplati

1/07-54, 58/09-59.

Instrukcija o povratu poreza na dodatu vrijednost stranim državljanima

1/07-127.

Instrukcija o nadležnosti organizacionih jedinica Sektora za poreze za provedbu Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini i Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini

98/09-210.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o postupku podnošenja poreznih prijava (hrvatski jezik)

66/02-3163, 54/03-2895, 74/04-4362, 38/09-16.

Pravilnik o postupku podnošenja poreznih prijava (bosanski jezik)

66/02-3166, 54/03-2892, 74/04-4359, 38/09-11.

Pravilnik o postupku podnošenja poreskih prijava (srpski jezik)

66/02-3166, 54/03-2898, 74/04-4364, 38/09-21.


Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

39/02-1669, 1/03-8.

Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

39/02-1683, 1/03-8.

Pravilnik o uslovima, postupku i naknadama za mišljenja Porezne uprave (bosanski jezik)

54/03-2889.

Pravilnik o uslovima, postupku i naknadama za mišljenja Porezne uprave (hrvatski jezik)

54/03-2890.

Pravilnik o uslovima, postupku i naknadama za mišljenja Poreske uprave (srpski jezik)

54/03-2891.

Pravilnik o ovlastima i ovlaštenim službenim osobama Uprave za neizravno oporezivanje (hrvatski jezik)

78/06-8529.

Pravilnik o ovlašćenjima i ovlašćenim službenim osobama Uprave za indirektno oporezivanje (srpski jezik)

78/06-8530.

Pravilnik o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim osobama Uprave za indirektno oporezivanje (bosanski jezik)

78/06-8532.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Zakona o postupku prisilne naplate neizravnih poreza (hrvatski jezik)

51/09-80.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Zakona o postupku prisilne naplate indirektnih poreza (srpski jezik)

51/09-80.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Zakona o postupku prisilne naplate indirektnih poreza (bosanski jezik)

51/09-81.

Uputstvo za dostavu podataka prijave poreza po odbitku (Obrazac DP) putem diskete ili CD-a

4/04-43.

Uputa o izmjenama Upute o prisilnoj naplati (hrvatski jezik)

51/09-81.

Uputstvo o izmjenama Uputstva o prisilnoj naplati (srpski jezik)

51/09-94.

Uputstvo o izmjenama Uputstva o prisilnoj naplati (bosanski jezik)

51/09-107.

Uputstvo o otvaranju namjenskog transakcijskog računa za grantove (darovana sredstva) Federalnim proračunskim korisnicima (hrvatski jezik)

62/06-6615.

Uputstvo o otvaranju namjenskog transakcijskog računa za grantove (donatorska sredstva) Federalnim budžetskim korisnicima (srpski jezik)

62/06-6615.


Uputstvo o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za puteve u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2010. godinu (srpski jezik)

67/09-40.

Uputstvo o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za puteve u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2010. godinu (bosanski jezik)

67/09-43.

Uputa o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od od neizravnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2010. godinu (hrvatski jezik)

67/09-40.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o poreskoj upravi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

3/02-87, 42/04-1795.

Zakon o Upravi prihoda Brčko Distrikta BiH - prečišćeni tekst

31/06-736.

Nalog supervizora o restruktuiranju Uprave prihoda Brčko Distrikta u okviru Vlade Distrikta koji uključuje i petu dopunu naloga supervizora od 8. marta 2000. godine o imenovanju direktora Uprave prihoda Distrikta

19/06-400.

Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o registraciji poreskih obveznika i dodjeljivanju identifikacionih brojeva

6/03-195.

Odluka o uplatnim računima prihoda Budžeta i Fondova Brčko Distrikta BiH, način uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda

25/06-502.

Pravilnik o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima uprave za indirektno oporezivanje

37/06-912.

Pravilnik o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza

33/07-1273.

Pravilnik o načinu i rokovima obavještavanja Poreske uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na sprečavanju pranja novca, te načinu vođenja popisa prikupljenih podataka

22/03-1103.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji pozicija administracije Uprave prihoda Brčko Distrikta BiH

6/01-218, 20/03-1034, 24/03-1159, 16/06-369.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza

23/09-678.

Uputstvo o izmjenama Uputstva o prinudnoj naplati

23/09-678.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o poreskoj upravi - Prečišćeni tekst

112/07-1. Ispravka Zakona o Poreskoj upravi - Prečišćeni tekst 22/08-39.


Uredba o postupku i načinu preuzimanja zaposlenih, predmeta upravnog postupka, arhive i drugog registraturnog materijala, sredstava Poreske uprave od Republičke uprave javnih prihoda i Finansijske policije

3/02-1.

Odluka o učešću općina/gradova u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda

56/07-2. Prestaje da važi Odluka o učešću općina i gradova u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda - 4/07-1.

Odluka o načinu ispunjenja dospjelih poreznih obaveza

110/06-3, 86/09-5.

Odluka o raspodjeli sredstava prinudne naplate

77/06-9.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje

18/09-8.

Pravilnik o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima Uprave za indirektno oporezivanje

118/06-21.

Pravilnik o obrascu službene legitimacije, izgledu službene značke, sadržaju i korišćenju uniforme i oznaka Finansijske policije

21/96-945.

Pravilnik o načinu povrata i preknjižavanja više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda

87/03-7.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza

74/09-26.

Uputstvo o izmjenama Uputstva o prinudnoj naplati

74/09-27.

Instrukcija Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

79/05-14.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o primjeni propisa i o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa (Prečišćeni tekst)

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 47/83-1349.

Zakon o porezima građana (Prečišćeni tekst)

18/91-577, 25/94-423, 33/94-531. Prestaje primjena odredbi čl. 1., 4., 5., 6., 12., 13., 14., 24., 26. do 36., 132., 133., 134., 190., 191. i 192. Odluka Ustavnog suda BiH o utvrđivanju da odredba člana 195b. stav 1. Zakona o porezima građana prestaje da važi 39/95-955, 2/96-9.

Zakon o oporezivanju igara na sreću i zabavnih igara

2/96-45. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važnost odredaba Zakona o porezima građana -18/91 -577 (Prečišćeni tekst, 25/94-423, 33/94-531), koje se odnose na oporezivanje dobitaka kod igara na sreću.

Zakon o stopama poreza i doprinosa za dobit od privredne profesionalne djelatnosti

36/90-1008.

Zakon o utvrđivanju katastarskog prihoda

7/89-177, 29/90-809.


Zakon o porezu na promet nepokretnosti

5/95-175, 9/95-293. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava (6/82, 13/82, 30/85, 45/86, 14/91).

Odluka o visini kamatne stope na iznos poreza na promet nepokretnosti koji nije plaćen u propisanom roku

45/95-1149.

Pravilnik o knjigovodstvu poreza

5/91-167.

Uputstvo o evidenciji zgrada

21/73-767.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o porezima Unsko-sanskog kantona

9/99-331, 3/07-78. Danom početka primjene ovog zakona na području kantona prestaje primjena Zakona o porezima građana, objavljen u SI. listu SR BiH broj 18/91-577, prečišćeni tekst, SI. R BiH broj 25/94-423 i 2/96-9, Zakona o stopama poreza i doprinosa na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti, objavljen u SI. listu SR BiH broj 36/90-1008 i 2/96-9, i odredbe člana 1-17. i člana 20-27. Zakona o oporezivanju igara na sreću i zabavnih igara, objavljen u SI. listu R BiH broj 2/96-45, te Zakon o porezu na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, objavljen u SI. glasniku US kantona broj 5/97-171.

Zakon o porezu na promet nekretnina

6/04-341.

Zakon o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon

4/09-101.

Uredba o paušalnom plaćanju poreza

8/03-275, 3/04-193.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o porezima Županije Posavske

5/03-177, 2/08-37.

Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i dar

9/08-993, 4/09-153.

Odluka o neoporezivom iznosu čistog prihoda za plaćanje poreza na ukupan prihod fizičkih osoba

9/08-1005.

Odluka o iznosu dobiti za paušalno oporezivanje

10/01-336.

Odluka o stopama poreza iz ukupnog prihoda građana

1/99-87.

Odluka o visini godišnjeg paušalnog iznosa poreza kojeg plaćaju fizičke osobe

1/04-5.

Odluka o uvjetima plaćanja poreza na dobit fizičkih osoba u godišnjem paušalnom iznosu

1/04-6.

Odluka o neoporezivom iznosu čistog prihoda za plaćanje poreza na ukupan prihod fizičkih osoba

9/07-771.


TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava

11/01-561, 13/01-699, 13/03-790.

Zakon o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon

14/09-1263. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o kantonalnim porezima ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 5/98-209, 13/03-777, 6/06-440, 13/06-1328.).

Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o kantonalnim porezima

4/04-237, 7/04-422. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 11/04-731.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o porezima Zeničko-dobojskog kantona (prečišćen tekst)

13/08-483.

Autentično tumačenje odredbe člana 76. stav 1. Zakona o porezima Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 24/99 i 4/04)

8/07-197.

Zakon o porezu na promet nekretnina

6/09-535.

Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon

9/09-649. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o porezima Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 13/08).

Odluka o visini zatezne kamate

8/00-344, 7/02-182, 11/02-385, 13/06-734.

Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o porezima Zeničko-dobojskog kantona

4/00-89, 7/03-332.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o porezima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

6/98-159, 10/98-239, izmjene i dopune 8/99-212, 13/02-245.

Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava

18/01-252.

Zakon o porezu na imovinu, naslijede i poklon

7/09-697. Početkom primjene ovog zakona na području BPK Goražde prestaje da važi Zakon o porezima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko- -podrinjskog kantona Goražde", broj 17/04-1241).

Odluka o oslobađanju, djelimičnom oslobađanju i umanjenju plaćanja poreza od poljoprivredne djelatnosti

5/06-427.

Uputstvo o obliku i sadržaju prijave za razrez poreza na dobitke od igara na sreću

1/03-71.

Uputstvo o obliku i sadržaju prijave za razrez poreza na prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja

1/03-77.


SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o porezima Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

4/99-101, 1/00-7, 10/01-429, 11/03-525, 10/04-690, 1/05-149, 7/06-735, 1/08-152.

Zakon o porezima Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

4/99-101, 1/00-7, 10/01-429, 11/03-525, 10/04-690, 1/05-149, 7/06-735, 1/08-152.

Zakon o porezu na promet nekretnina (bosanski jezik)

4/99-126, 1/00-8, 16/04-1116, 10/06-1141.

Zakon o porezu na promet nekretnina (hrvatski jezik)

4/99-126, 1/00-8, 16/04-1116, 10/06-1141.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON - Službene/Narodne novine

Zakon o porezima Hercegovačko-neretvanskog kantona

2/09-76. Ispravka 3/09-1. Prestaje da važi Zakon o porezima Hercegovačko-neretvanskog kantona 6/98-1, 5/04-55, 5/05-1, 4/07-5, 2/08-1.

Zakon o porezu na promet nekretnina Hercegovačko-neretvanskog kantona (bosanski jezik)

8/00-6, 5/04-56, 11/08-3.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o porezu na promet nekretnina

17/99-506.

Zakon o porezima Županije Zapadnohercegovačke

12/09-1006. Ispravka Zakona 15/09-1170. Prestaje da važi Zakon o porezima Županije Zapadnohercegovačke - 17/99-510, 7/03 -150, 2/06-38, 16/07-420, 17/08-634.

Pravilnik o tiskanicama poreznih prijava

1/05-22.

Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o nastanku porezne obveze poreza na promet nekretnina

6/00-194.

Odluka o utvrđivanju poreznih obveznika poreza na dobit fizičkih osoba koje plaćaju porez na dobit u paušalnom iznosu i osnovice poreza na dobit za paušalno oporezivanje

16/00-390.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o porezima Kantona Sarajevo (Prečišćeni tekst)

8/02-321. Ispravka Zakona 1/02-36, 8/03-440.

Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava (Prečišćen tekst)

23/05-1289, 25/06-1477, 41/08-5. Prečišćeni tekst Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava sadrži tekstove zakona objavljene u SI. n. kantona broj 10/99, 7/00, 20/01-880, 33/01-1267, 10/05-553.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava

41/08-5.

Zakon o porezu na imovinu

7/09-1.

Uredba o paušalnom plaćanju poreza

21/97-503, 15/98-644, 9/01-345.


HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o porezu na promet nekretnina i prava

7/02-179.

Zakon o porezima Hercegbosanske županije

10/09-407. Prestaje da važi Zakon o porezima Hercegbosanske županije -12/01 -286

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o porezu na dohodak

12/03-762. Ispravka 13/03

Opšti Pravilnik o sprovođenju Zakona o porezu na dohodak Brčko Distrikta BiH

4/05-95.

Odluka o visini stope poreza na nekretnine u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine za 2010. godinu

40/09-1002.

Pravilnik o povratu plaćenog poreza za stambenu izgradnju

22/04-903, 27/04-1077.

Uputstvo o vođenju Knjige prihoda i rashoda (PK-1)

1/04-44.

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na nekretnine u Brčko Distriktu BiH

12/08-424.

Instrukcija o formiranju i zadacima radne grupe za reformu oporezivanja nekretnina

19/05-681

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o porezima na imovinu

51/01-1039.

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

37/01-805, 37/01, 35/07-2.

Zakon o porezu na nepokretnosti

110/08-6, 118/09-5.

Uredba za primenu Zakona o porezima na imovinu

30/02-1.

Pravilnik o sadržaju prijave za registracije

2/02-47, 31/02-29.

Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika

31/02-27.

Pravilnik o poreznom računu i načinu plaćanja poreza na nepokretnosti

29/09-6. Ispravka 33/09-30.

Uputstvo o popunjavanju porezne prijave za ostale naknade (PP - ON)

8/04-3, 39/06-18.

Uputstvo o podnošenju i popunjavanju podataka u godišnjoj poreskoj prijavi za posebnu republičku taksu (PP-GRT)

36/02-20.


Uputstvo o podnošenju i popunjavanju podataka u poreskoj prijavi za porez na registrovano oružje (PP-APP)

36/02-22.

Uputstvo o podnošenju i popunjavanju podataka u poreskoj prijavi za prihod od poljoprivrede i šumarstva (PP-PPŠ)

47/02-6.

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za porez na imovinu, poreske prijave za prenos nepokretnosti i prava i poreza na nasleđe i poklon

70/01-1547.

Pravilnik o načinu utvrđivanja tržišne vrednosti nepokretnosti

15/94-584.

Pravilnik o utvrđivanju procenta ukupnih rashoda u postupku oporezivanja dobiti

15/99-287.

Obrazac porezne prijave za ostale naknade (PP-ON)

76/05-2.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)

46/05, 61/07-5301.

Odluka o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih temeljem posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)

46/05, 61/07-5302.

Naputak o načinu obračunavanja i uplati posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)

44/04-1996, 15/08-3.

Uputstvo o načinu obračunavanja i uplati posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (srpski jezik)

44/04-1997, 15/08-3.

Uputstvo o načinu obračunavanja i uplati posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)

44/04-1994, 15/08-3.

Naputak o otvaranju posebnog transakcijskog računa za sredstva za zaštitu i spašavanje u okviru Jedinstvenog računa Riznice, za prikupljanje i korištenje novčanih sredstava po osnovi posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine

3/06-185.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o iznosu ukupnog čistog prihoda za oporezivanje

1/01-3.

Odluka o iznosu dobiti za paušalno oporezivanje

1/01-3.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o doprinosu za obnovu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za državljane BiH, Federacije BiH sa područja Bosansko-podrinjskog kantona koji privremeno žive i rade u inostranstvu

4/97-210.


Odluka o utvrđivanju deficitarnih i niskoakumulativnih djelatnosti na području Bosansko- podrinjskog kantona Goražde

14/98-301, izmjena i dopuna 16/98-325.

Odluka o stopi poreza na ukupan prihod fizičkog lica

14/98-303.

Uputstvo o načinu vođenja evidencije o otpisu poreza zbog nenaplativosti

8/99-233.

Uputstvo o obliku i sadržaju prijave za razrez poreza na prihod od imovine i imovinskih prava i prijave za razrez poreza na ukupan prihod fizičkih lica

8/99-234.

Naredba o načinu evidentiranja računa i naplati dospjelih poreza

8/99-238.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON - Službene/Narodne novine

Uredba o utvrđivanju poreznih obveznika poreza na dobit fizičkih lica koja plaćaju porez na dobit u paušalnom iznosu i visine poreza

10/99-39.

Upute za primjenu Zakona o porezima Hercegovačko-neretvanskog kantona

10/99-42.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Pravilnik o obrascima poreznih prijava

18/00-424.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Uredba o paušalnom plaćanju poreza

21/97-503, 15/98-644.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o porezu na platu po osnovu rada u inostranstvu

10/95-244.

Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom utvrđivanju plaćanja poreza od privredne i profesionalne delatnosti

3/97-61. Zakon o privremenom utvrđivanju plaćanja poreza od privredne i profesionalne delatnosti objavljen je u SI. glasniku Republike Srpske broj 29/94-797, 6/95-152, 12/95-376 i 3/96-42.

Zakon o porezu na dohodak građana

50/01-1042, 68/01-1458, 65/03-4, 128/06-5. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o porezu na dohodak građana objavljen u SI. gl. RS broj 23/98-537.

Pravilnik o primeni Zakona o porezu na dohodak građana

70/01-1515.

Uredba o načinu obračunavanja kamate zbog neplaćenih poreza i drugih javnih prihoda u zakonom propisanom roku

3/94-81.

Pravilnik o obliku i sadržini poreskih prijava za utvrđivanje akontacionih poreza na prihod građana

15/94-585.


Pravilnik o načinu indeksacije akontacionih poreza i poreskih olakšica i oslobođenja

15/94-572.

Pravilnik o utvrđivanju visine troškova prinudne naplate

15/94-588.

Pravilnik o poreskom knjigovodstvu

1 5/94-576.

Pravilnik o sadržini i načinu sastavljanja poreskog bilansa obveznika poreza na dohodak građana za prihode od samostalne delatnosti

3/99-29.

Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na prihode građana

3/99-33.

Uputstvo o načinu obračuna i uplate sredstava za posebne namene

8/95-215, 9/95-227, 13/95-413.

Uputstvo o načinu naplate i raspodele poreza na platu po osnovu rada u inostranstvu

12/95-413.

Naredba o postupku i načinu plaćanja javnih prihoda od strane državljana Republike Srpske zaposlenih kod nevladinih i drugih međunarodnih organizacija

34/97-1142.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o administrativnim taksama

14/99-139, 32/00-809 (Visoki predstavnik za BiH), 16/02-409, 19/02-467, 43/04-4275, 8/06-557, 76/07-7643.

Odluka o plaćanju administrativne takse

1/06-20.

Odluka o izmjeni visine administrativne takse

13/07-1073.

Pravilnik o izdavanju, puštanju u tečaj, distribuciji, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih administrativnih maraka

101/06-8847.

Tarifa administrativnih taksa

14/99-141, 6/02-117, 3/08-12,42/08-5.

Odluka o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem

30/06-2822.

Odluka o smanjenju administrativnih taksi za Zahtjev za prestanak državljanstva Bosne i Hercegovine izjavom o odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine

27/01-341.

Odluka o otvaranju depozitnog računa sa posebnom namjenom za uplatu taksi za prelet preko teritorije Bosne i Hercegovine

19/98-570, 23/00-472.

Naredba o uplatnom računu za uplatu sredstava za administrativne takse

11/08-13.

Naredba o uplatnom računu za takse koje se uplaćuju za upis u Registar pravnih lica koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine

17/05-1482.


Naredba o uplatnom računu za uplatu sredstava za administrativne takse

24/06-2443.

Naredba o uplatnom računu za uplatu administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim viječem

46/06-4181, 60/06-5733.

Naredba o uplatnim računima za administrativne takse

90/07-10867.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o federalnim upravnim pristojbama i tarifi federalnih upravnih pristojbi (hrvatski jezik)

6/98-162, 8/00-121.

Zakon o federalnim upravnim pristojbama i tarifi federalnih upravnih pristojbi (bosanski jezik)

6/98-170, 8/00-121.

Pravilnik o izdavanju, puštanju u tečaj, raspačavanju, povlačenju iz uporabe i zamjeni Federalnih upravnih biljega (hrvatski jezik)

34/99-1533, 4/01-67, 1/08-1.

Pravilnik o izdavanju, puštanju u tečaj, distribuciji, povlačenju iz upotrebe i zamjeni Federalnih upravnih taksenih maraka (bosanski jezik)

34/99-1534, 4/01-67, 1/08-2.

Pravilnik o izdavanju, puštanju u tečaj, distribuciji, povlačenju iz upotrebe i zamjeni federalnih upravnih taksenih maraka (srpski jezik)

34/99-1534, 4/01-67,1/08-2.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa

3/97-56, 9/98-247, 8/99-295, 7/01-255, ispravka 10/01-395, 4/03-141, 4/09-106.

Uredba o taksenim markama (administrativne)

5/99-217.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o kantonalnim administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa

12/97-309, 14/02-600, 7/03-317, 1/08-1.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o kantonalnim administrativnim taksama (prečišćeni tekst)

13/02-479, 12/03-511, 4/04-183, 5/04-247, 4/08-111, 7/09-621. Prečišćeni tekst Zakona o kantonalnim administrativnim taksama obuhvata tekst Zakona sa izmjenama i dopunama objavljenim u SI. n. broj 15/97-1019, 11/98-377, 6/99-105, 7/00-285, 15/00-659, 5/01-288, 12/01-627, 5/02-123.

Uredba o taksenim markama

3/00-63.

Pravilnik o štampanju i rukovanju taksenim markama

4/00-133.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o administrativnim taksama BPK Goražde

17/04-1269, 14/08-1037.


Uredba o taksenim markama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

9/03-302.

Pravilnik o prodaji kantonalnih taksenih marki

1/05-83.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o kantonalnim administrativnim taksama (bosanski jezik)

11/03-526, 1/04-1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o kantonalnim adminstrativnim taksama - sa Tarifom koji je objavljen u SI. n. broj 5/97-221, 2/99-26, 7/00-225, 15/01-703, 14/02-689.

Tarifa administrativnih taksa (prečišćeni tekst)

11/03-530.

Zakon o kantonalnim administrativnim pristojbama (hrvatski jezik)

11/03-526, 1/04-1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o županijskim adminstrativnim pristojbama - sa Tarifom koji je objavljen u sl.n. broj 5/97-221, 2/99-26, 7/00-225, 15/01-703, 14/02-689.

Tarifa administrativnih pristojbi (prečišćeni tekst)

11/03-530.

Uredba o izdavanju, štampanju, puštanju u tečaj, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni kantonalnih taksenih maraka (bosanski jezik)

13/02-637.

Uredba o izdavanju, puštanju u tečaj, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni županijskih pristojbenih maraka (hrvatski jezik)

13/02-637.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o županijskim upravnim pristojbama

1/97-67, 1/98-21, 3/98-110, 16/99-474, 4/01-77, 8/01-249, 2/03-76, 13/08-461.

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi Zakona o županijskim upravnim pristojbama

14/01-314, 8/01-227, 7/04-122.

Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz uporabe i zamjeni županijskih biljega

3/00-99, 15/08-594.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Zakon o administrativnim taksama Hercegovačko-neretvanskog kantona

8/00-12, 4/04-48, 7/07-1.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o administrativnim taksama

6/97-114, 14/97-308 i 10/98-436, 17/99-667, 30/01-1169, 22/02913, 10/05-554, 26/08-11.

Uredba o taksenim markama (administrativne)

15/98-643, 15/00-593, 18/02-778, 4/03-132.

Pravilnik o štampanju, distribuciji i prodaji taksenih maraka

13/04-1044.


HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o upravnim pristojbama

3/98-45. Ispravka 9/98-412.

Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz uporabe i zamjeni županijskih biljega

5/00-78.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o administrativnim taksama

21/05-733, 2/08-40 (Nalog Supervizora), 17/09-552.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o administrativnim taksama i naknadama (Prečišćeni tekst)

8/09-1.

Uredba o republičkim administrativnim taksama-carinskim taksama

40/01 -837.

Uredba o preračunavanju Tarife republičkih administrativnih taksa

29/99-617,5/01 -93. Osnovni tekst Uredbe o preračunavanju tarife republičkih administrativnih taksa objavljen je u SI. gl. RS broj 29/99-617, a Tarifa Republičkih administrativnih taksa objavljena je u SI. gl. RS broj 8/94-317, 10/98-237.

Zakon o posebnim republičkim taksama

8/94-314, 29/00-683. Ustavni sud RS - 20/96-868. Izmjene i dopune 18/01-401, 22/01-493, 60-II dio/03-2. Zakon o izmjenama i dopunama 14/04-33.

Uredba o valorizaciji sudskih taksa

7/96-215. Ispravka 11/97-351.

Uredba o plaćanju posebne takse na određene proizvode

25/96-1001, 26/96-1025, 30/96-1081.

Uredba o plaćanju dodatne takse na registraciju putničkih i privrednih vozila

6/00-118, 25/00-634.

Odluka o visini naknade za pregled izvršen od strane Republičke tržišne inspekcije

17/94-606, 17/96-740.

Uputstvo o štampanju, puštanju u opticaj, distribuciji, povlačenju iz upotrebe i zamjeni administrativnih pristojbenih maraka

91/05-5.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine

39/03-945.

Naredba o uplatnim računima za sudske takse

17/04-1683.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o sudskim taksama u postupku pred Vrhovnim sudom F BiH (hrvatski jezik)

48/99-1876.

Zakon o sudskim taksama u postupku pred Vrhovnim sudom F BiH (hrvatski jezik)

48/99-1878.


UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o sudskim taksama

3/97-46, 6/98-165, 9/98-247, 4/03-140, 8/05-480, 22/07-817.

Uredba o taksenim markama (sudske)

5/99-217.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o sudskim pristojbama

2/09-122.

Tarifa sudskih pristojbi

1/97-56, 5/97-236, 7/98-427. Ispravka 4/99-335.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o sudskim taksama

5/09-561. Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/97 i 14/99).

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o sudskim taksama - Tarifa sudskih taksi

12/09-767. Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o sudskim taksama Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/97-20, 11/98-379, 14/98-429, 16/00-746, 4/04-184, 4/08-111).

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o sudskim taksama

6/97-230.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o sudskim taksama (bosanski jezik)

2/97-85, 5/97-235, 8/98-182, 1/00-5, 4/02-134.

Tarifa sudskih taksa

2/97-88.

Zakon o sudskim pristojbama (hrvatski jezik)

2/97-95, 5/97-235, 8/98-182, 1/00-5, 4/02-134.

Tarifa sudskih pristojbi

2/97-99.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Zakon o sudskim taksama sa tarifom

4/09-2. Prestaje da važi Zakon o sudskim taksama s tarifom - 5/04-31, 7/04-23.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o sudskim pristojbama

2/97-6, 3/98-121, 16/99-484, 8/08-222, 10/09-934.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o sudskim taksama

21/09-280,29/09-1. Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o sudskim taksama - 3/97-28, 11/97- 237 i 10/98-435.


Uredba o taksenim markama (sudske)

15/00-593,18/02-778, 4/03-132.

Pravilnik o štampanju i rukovanju taksenim markama

1 6/98-674.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o sudskim pristojbama

5/98-158. Na dan stupanja na snagu ovog Zakona prestaje primjena Uredbe o sudskim pristojbama, objavljena u Narodnom listu.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o sudskim taksama Brčko Distrikta

5/01-170, 12/02-745, 23/03-1116.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o sudskim taksama

73/08-18, 49/09-19.Prestaje da važi Zakon o sudskim taksama objavljen u SI. gl. RS broj 18/99-393, Ispravka 23/99-550, 65/03-3, 97/04-7.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o plaćanju administrativne takse

10/04-921.

Odluka o otvaranju depozitnog računa sa posebnom namjenom za uplatu taksi za prelet preko teritorije Bosne i Hercegovine

19/98-570.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Uredba o boravišnoj pristojbi (hrvatski jezik)

18/09-1.

Uredba o boravišnoj taksi (srpski jezik)

18/09-3.

Uredba o boravišnoj taksi (bosanski jezik)

18/09-5.

Odluka o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992-1995. godina (bosanski jezik)

8/09-9, 28/09-18.

Odluka o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992-1995. godina (hrvatski jezik)

8/09-10, 28/09-18.

Odluka o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992-1995. godina (srpski jezik)

8/09-10, 28/09-18.

Odluka o godišnjoj visini takse za držanje pasa (hrvatski jezik)

6/98-194.

Odluka o godišnjoj visini takse za držanje pasa (bosanski jezik)

6/98-194.


Naredba o visini takse za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja

24/96-81 7.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o komunalnim pristojbama

4/09-149.

TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o visini boravišne takse na području Tuzlansko-podrinjskog kantona (bosanski jezik)

6/97-137.

Odluka o visini boravišne takse na području Tuzlansko-podrinjske županije (hrvatski jezik)

6/97-137.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o visini boravišne takse na području Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

6/97-193.

Odluka o visini boravišne takse na području Zeničko-dobojske županije (bosanski jezik)

6/97-194.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o komunalnim taksama BPK Goražde

17/04-1280. Prestaje primjena Zakona o komunalnim taksama koji je objavljen u SI. n. kantona broj 6/98-138.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o komunalnim taksama (bosanski jezik)

5/97-229, 1/00-10, 7/06-733.

Zakon o komunalnim pristojbama (hrvatski jezik)

5/97-229, 1/00-10, 7/06-733.

Odluka o iznosu boravišne takse na području Srednjobosanskog kantona (hrvatski jezik)

7/99-271.

Odluka o iznosu boravišne pristojbe na području Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

7/99-271.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o komunalnim taksama (prečišćeni tekst)

14/06-663. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama 34/07-2653.

Odluka o raspoređivanju sredstava boravišne takse i članarine turističkim zajednicama

8/98-297.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o privremenom utvrđivanju taksi za izdavanje licenci za međunarodni, međuentitetski i republički prevoz na području Brčko Distrikta

9/02-614.

Odluka o prihvatanju prijedloga visine takse za zamjenu rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova

6/03-194.


REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o posebnim republičkim taksama

8/94-314, 29/00-683, 18/01-401, 22/01-493 i 60-11 dio/03-2, 41/05-2, 14/04-33, 51/06-3.

Uredba o plaćanju posebne takse na određene proizvode

27/98-737. Dopuna 32/98-885, 19/99-457.

Uredba o prestanku važenja Uredbe o plaćanju maloprodajne takse na određene proizvode

6/01-117. Tekst Uredbe plaćanju maloprodajne takse na određene proizvode objavljen je u SI. gl. RS broj 25/96-1001, 26/96-1025, 30/96-1081.

Odluka o visini pristojbe za držanje pasa

17/05-35. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje primjena Odluke o visini takse za držanje pasa, objavljena u SI. gl. broj 2/98-11.

Odluka o visini taksi za uverenja o zdravstvenom stanju životinja

2/98-10, 93/05-5.

Uredba o plaćanju dodatne takse na registraciju putničkih i privrednih vozila

6/00-118.

Uputstvo o načinu postupanja obveznika koji su obračunali i naplatili maloprodajnu taksu

8/02-6.

Uputstvo o stavljanju van snage Uputstva za provođenje Uredbe o plaćanju posebne pristojbe na određene proizvode

43/07-11. Uputstvo za sprovođenje Uredbe o plaćanju posebne takse na određene proizvode objavljeno u SI. gl. RS broj 34/98-931.

Obrazac o izmjeni obrasca Porezne prijave za posebnu republičku pristojbu (PP-GRT)

113/03, 6/07-15.

Pravilnik o načinu i postupku korišćenja sredstava od taksa za uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja, taksa za držanje pasa i naknada za veterinarsko-sanitarne preglede

23/03-6.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o određivanju posebne republičke takse na promet motornih benzina i dizel goriva

68/02-1. Tekst Odluke o određivanju visine posebne republičke takse na promet motornih benzina i dezel goriva objavljen je u SI. gl. RS broj 23/01-497.


BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o kriterijima za dodjelu grant sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva za sredstva iz fonda EU-FP7" za 2010. godinu

27/10-45.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o prijenosu ovlaštenja predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve

11/10-6.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o dopunama Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

9/10-86. Osnovni tekst Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. Federacije BiH br. 19/06-1901, 76/08-1, 5/09-1, 32/09-49. Odluka kojom se donosi Zakon o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine 51/09-3.

Zakon o dopunama Zakona o proračunima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

9/10-87. Osnovni tekst Zakon o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. Federacije BiH br. 19/06-1908, 76/08-1, 5/09-1, 32/09-50. Odluka kojom se donosi Zakon o dopuni Zakona o proračunima u Federaciji BiH 51/09-1.

Zakon o dopunama Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

9/10-87. Osnovni tekst Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH br. 19/06-1893, 76/08-1, 5/09-2, 32/09-50, Odluka kojom se donosi Zakon o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine 51/09-2.

Odluka o utvrđivanju i visini novih zaduženja i servisiranju duga u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu

2/10-34.

Odluka o drugoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (srpski jezik)

1 7/10-10.

Odluka o drugoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje (bosanski jezik)

17/10-11.

Odluka o drugoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)

17/10-13.

Odluka o isplati kamata dospjelih 27.3.2009. godine i 27.9.2009. godine po osnovu planirane emisije obveznica stare devizne štednje u 2008. godini (srpski jezik)

17/10-14.

Odluka o isplati kamata dospjelih 27.3.2009. godine i 27.9.2009. godine po osnovu planirane emisije obveznica stare devizne štednje u 2008. godini (bosanski jezik)

1 7/10-14.


Odluka o isplati kamata dospjelih 27.3.2009. godine i 27.9.2009. godine po osnovu planirane 4emisije obveznica stare devizne štednje u 2008. godini (hrvatski jezik)          

17/10-15.

Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (srpski jezik)

17/10-15.

Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)

17/10-15.

Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (hrvatski jezik)

17/10-15.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

2/10-18, 10/10-30. Osnovni tekst Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 41/09-6, 46/09-6, 56/09-14, 63/09-12, 77/09-18.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

2/10-18, 10/10-28. Osnovni tekst Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 41/09-31, 46/09-5, 56/09-14, 63/09-12, 77/09-19.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda proračuna i vanproračunskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

2/10-19, 10/10-28. Osnovni tekst Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda proračuna i vanproračunskih fondova na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 41/09-19, 46/09-6, 56/09-14, 63/09-12, 77/09-18.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju poslova po osnovu emisije obveznica za ratna potraživanja fizičkih i pravnih lica (srpski jezik)

14/10-3. Osnovni tekst Pravilnika o obavljanju poslova po osnovu emisije obveznica za ratna potraživanja fizičkih i pravnih lica objavljen je u SI. n. F BiH br. 72/09-11.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju poslova po osnovu emisije obveznica za ratna potraživanja fizičkih i pravnih lica (bosanski jezik)

14/10-4. Osnovni tekst Pravilnika o obavljanju poslova po osnovu emisije obveznica za ratna potraživanja fizičkih i pravnih lica objavljen je u SI. n. Federacije BiH br. 72/09-11.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju poslova po osnovu emisije obveznica za ratne tražbine fizičkih i pravnih lica (hrvatski jezik)

14/10-4. Osnovni tekst Pravilnika o obavljanju poslova po osnovu emisije obveznica za ratne tražbine fizičkih i pravnih osoba objavljen je u SI. n. Federacije BiH br. 72/09-10.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Budžet Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu

5/10-97.


Zakon o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu

5/10-97.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o izvršavanju Proračuna Županije posavske za 2010. godinu

11/09-877.

Proračun Županije posavske za 2010. godinu

11/09-881.

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske

11/09-949. Osnovni tekst Odluke o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske objavljen je u N. n. broj 9/08-1024.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu

3/10-143.

Zakon o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu

3/10-230.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2010. godinu

1/10-2.

Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2010. godinu

1/10-7.

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2010. godinu i procjenu plana za 2011. i 2012. godinu

1/10-34.

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2010. godinu

1/10-37.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Izmjene i dopune Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2009. godinu

8/09-3

Odluka o privremenom finansiranju javnih potreba Hercegovačko-neretvanskog kantona za prvo tromjesečje 2020. godine

9/09-33.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Budžet Kantona Sarajevo za 2010. godinu

6/10-1.

Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2010. godinu

6/10-210.


REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga Republike Srpske (prečišćeni tekst)

7/10-1.

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske

29/10-2.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

5/10-21. Osnovni tekst Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak objavljen je u SI. gl. RS broj 129/06, 72/07-17, 81/07-27.

Pravilnik o investiranju javnih sredstava za 2010. godinu

23/10-3.

Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreznih obveznika

25/10-5. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreznih obveznika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 104/03 i 1 29/06).

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, općina i gradova i fondova

2/10-1. Osnovni tekst Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, općina i gradova i fondova objavljen je u SI. gl. RS broj 18/09-22.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka u vezi angažmana vanjske revizije za ispitivanje prikupljanja i raspodjele prihoda za 2009. godinu

10/10-10.

FEDERACI]A BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o jedinstvenom uređivanju prava na gotovinsku naknadu pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

9/10-88.

Zakon o jedinstvenom uređivanju prava na gotovinsku naknadu pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

9/10-89.

Zakon o jedinstvenom uređivanju prava na gotovinsku naknadu pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

9/10-90.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

2/10-19. Osnovni tekst Pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH br. 39/02-1669, 1/03-8.


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

2/10-22. Osnovni tekst Pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH br. 39/02-1669, 1/03-8.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju identifikacijskih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

2/10-24. Osnovni tekst Pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH br. 39/02-1683, 1/03-8.

Pravilnik o čuvanju i sigurnosti podataka jedinstvenog sistema (srpski jezik)

8/10-38.

Pravilnik o čuvanju i sigurnosti podataka jedinstvenog sistema (bosanski jezik)

8/10-40.

Pravilnik o čuvanju i sigurnosti podataka jedinstvenog sustava (hrvatski jezik)

8/10-42.

Pravilnik o vrstama i oblicima plombi fiskalnog sistema (srpski jezik)

11/10-14.

Pravilnik o vrstama i oblicima plombi fiskalnog sistema (bosanski jezik)

11/10-14.

Pravilnik o vrstama i oblicima plombi fiskalnog sustava (hrvatski jezik)

11/10-14.

Pravilnik o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata, značenja pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama, obliku i sadržaju fiskalnog loga (srpski jezik)

11/10-16.

Pravilnik o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata, značenja pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama, obliku i sadržaju fiskalnog loga (bosanski jezik)

11/10-43.

Pravilnik o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata, značenja pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama, obliku i sadržaju fiskalnog loga (hrvatski jezik)

11/10-69.

Pravilnik o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema (srpski jezik)

11/10-95.

Pravilnik o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema (bosanski jezik)

11/10-120.


Pravilnik o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sustava, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sustava (hrvatski jezik)

11/10-144.

Pravilnik o formiranju i radu Revizorskih timova za kontrolu i revizorskog tima za koordinaciju

14/10-39.

Pravilnik o načinu i postupku vršenja revizije

14/10-41.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Uputstvo o načinu rada i postupanju stručnih savjetnika za internu reviziju u Ministarstvu finansija Unsko-sanskog kantona

22/09-1004.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o kriterijima raspodjele finansijskih sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2010. godnu

1/10-34.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Pravilnik o procedurama za povrat pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

1/10-88. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o procedurama povrata pogrešno ili više uplaćenih prihoda ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj 1/04).

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Pravilnik o obrascima poreskih prijava

1/10-139.

Odluka o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 01.01. - 31.03.2010. godine

1/10-143.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o načinu ispunjenja dospjelih poreznih obaveza preduzeća "Energoinvest - Rasklopna oprema" a.d. Istočno Sarajevo

12/10-38.

Uputstvo za izradu godišnjeg obračuna za korisnike prihoda budžeta Republike, općina i gradova i fondova za 2009. godinu

7/10-12. Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje važiti Uputstvo za izradu godišnjeg obračuna za korisnike prihoda budžeta Republike, općina i gradova i fondova za 2008. godinu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 11/09).

Uputstvo za podnošenje i popunjavanje porezne prijave za ostale naknade (PP-ON)

1/10-22.


Obrazac porezne prijave za ostale naknade (PP-ON)

1/10-23.

Poslovnik o radu Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske

9/1 0-22.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine

8/10-1. Osnovni tekst Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH), objavljen je u Službenom glasniku BiH broj 12/02-279, 19/02-474, (Visoki predstavnik za BiH) 8/03-195, 35/03-773, (Visoki predstavnik za BiH) 17/04-1652, 26/04-2337, 37/04-3227, 48/05-4056, 2/06-25, 32/07-4228, 43/09-9.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine

8/10-62. Osnovni tekst Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH br 34/07-3482, 14/09-32.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, strojarstva i prometa (hrvatski jezik)

4/10-51. Osnovni tekst Pravilnika o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, strojarstva i prometa objavljen je u SI. n. F BiH broj 9/06-751.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, strojarstva i prometa (srpski jezik)

4/10-51. Pravilnik o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja objavljen je u SI. n. F BiH broj 9/06-757.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju stručniih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, strojarstva i prometa (bosanski jezik)

4/10-52. Osnovni tekst Pravilnika o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja objavljen je u SI. n. F BiH broj 9/06-763.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Program za polaganje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske

11/10-22. Danom primjene ovog programa prestaje važiti Program za polaganje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 7/03 i 73/03).

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o utvrđivanu dodatka na plaću zaposlenih u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

11/10-7.


FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o dopunama Zakon o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Flercegovine (bosanski jezik)

9/10-85.

Zakon o dopunama Zakon o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Flercegovine (hrvatski jezik)

9/10-85.

Zakon o dopunama Zakon o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

9/10-86.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe

22/09-1003.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama, dodatcima i naknadama policijskih službenika Županije posavske

11/09-927.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona

2/10-118.

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun plaća rukovodilaca izvršnih organa vlasti

2/10-121.

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca zaposlenih u Kantonalnom pravobranilaštvu u Zenici

2/10-122.

Odluka o visini osnovice za obračun plaća u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period 1.1.2010. godine do 31.3.2010. godine

2/10-122.

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe

2/10-123.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o utvrđivanju osnovice za platu i naknade za topli obrok za mjesec decembar 2009. godine

1/10-1.


Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec februar 2010. godine

4/10-378.

Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec mart 2010. godine

5/10-562.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Odluka Vlade broj 01-02-02-1711/09 od 9.9.2009. godine

7/09-3. Stavljaju se van snage:

 1.  Uredba o izmjeni Uredbe o utvrđivanju plaća, platnih razreda i koeficijenta za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona 2/09-110.
 2.  Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice, platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u organima državne službe Hercegovačko-neretvanskog kantona 2/09-111.
 3.  Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice, platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u organima državne službe Hercegovačko-neretvanskog kantona 2/09-110.
 4.  Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice, platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u organima državne službe Hercegovačko-neretvanskog kantona 2/09-112.
 5.  Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaća kantonalnog javnog pravobranioca u Kantonalnom javnom pravobranilaštvu u Mostaru 2/09-112.
 6.  Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenata za plaće zaposlenih u osnovnim školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona 2/09-113.
 7.  Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenata za plaće zaposlenih u srednjim školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona 2/09-114.
 8.  Odluka o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plaća za izabrane dužnosnike i nosioce izvršnih funkcija za fiskalnu 2009. godinu 2/09-111.

Odluka o prihvatanju sporazuma o načinu isplate plata i naknada od 1.8.2009. godine do 31.12.2009. godine, te regresa za 2009. godinu

7/09-3.

Odluka o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća svim korisnicima Budžeta HNK za mjesec avgust 2009. godine

7/09-4.

Odluka o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća svim korisnicima Budžeta za mjesec septembar 2009. godine

7/09-142.

Odluka o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća svim korisnicima Budžeta za mjesec oktobar 2009. godine

8/09-54.

Odluka o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća svim korisnicima Budžeta za mjesec novembar i decembar 2009. godine

8/09-64.

Odluka o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća svim korisnicima Budžeta za mjesec januar 2010. godine

1/10-27.


REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća šefova predstavništava i uposlenika u predstavništvima Republike Srpske u inostranstvu za kalendarsku 2010. godinu

21/10-2.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o isplati drugog dijela regresa za godišnji odmor zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2009. godinu

3/10-11.

Odluka o naknadi za rad članovima Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini

15/10-6.

Odluka o utvrđivanju naknade za rad u Projektnom odboru za realiziranje Projekta upravljanja zračnim prometom u Bosni i Hercegovini

7/10-2.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o visini naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period 1.1.2010. godine do 31.3.2010. godine

2/10-121.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zaključak o isplati toplog obroka i troškova prijevoza za studeni 2009. godine

1/10-41.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Odluka o utvrđivanju visine toplog obroka za period avgust-decembar 2009. godine svim korisnicima koji primaju plaću iz Budžeta HNK

7/09-4.

Odluka o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora iz Budžeta HNK za 2009. godinu

7/09-5.

Odluka o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za mjesec januar 2010. godine svim korisnicima koji primaju plaću iz Budžeta HNK

1/10-5.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o prestanku važenja Pravilnik o nadoknadi putnih troškova za službena putovanja sudija, tužilaca i stručnih saradnika u Republici Srpskoj

21/10-22. Ovom odlukom prestaje da važi Pravilnik o nadoknadi putnih troškova za službena putovanja sudija, tužilaca i stručnih saradnika u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 111/06).

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine          

Pravilnik o registraciji proizvođača/zastupnika fiskalnih sustava (hrvatski jezik)

4/10-52.


Pravilnik o registraciji proizvođača/zastupnika fiskalnih sistema (srpski jezik)

4/10-59.

Pravilnik o registraciji proizvođača/zastupnika fiskalnih sistema (bosanski jezik)

4/10-64.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o porezu na promet nekretnina i prava

11/09-922.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon

4/10-443. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje se primjenjivati Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o kantonalnim porezima ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/04, 7/07 i 11/04).

Ispravka Zakona o izmjeni Zakona o porezu na imovinu, naslijede i poklon

4/10-452.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava

2/10-215.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o izmjenama tarife administrativnih taksi

3/10-5.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o izmjenama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama

2/10-57.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama

4/10-436.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Uredba o prestanku važenja Uredbe o stalnim sudskim tumačima

2/10-223.


REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o garantnom fondu Republike Srpske

50/10-1.

 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

36/10-16. Osnovni tekst Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09 i 9/10.

Zakon o dopuni Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

36/10-17. Osnovni tekst Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09 i 9/10.

Zakon o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

36/10-17. Osnovni tekst Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09 i 9/10.

Odluka o dopuni Odluke o prvoj emisiji obveznica Federacije BiH za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (bosanski jćzik)

27/10-16. Osnovni tekst Odluke o prvoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza za osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje objavljen je u SI. n. F BiH broj 67/09-35.

Odluka o dopuni Odluke o prvoj emisiji obveznica Federacije BiH za izmirenje obveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)

27/10-16. Osnovni tekst Odluke o prvoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza za osnovu verificiranih računa stare devizne štednje objavljen je u SI. n. F BiH broj 67/09-37.

Odluka o dopuni Odluke o prvoj emisiji obveznica Federacije BiH za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (srpski jezik)

27/10-16. Osnovni tekst Odluke o prvoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza za osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje objavljen je u SI. n. F BiH broj 67/09-34.

Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva, obrazaca i obavještenja ostalih pratećih dokumenata uz fiskalne sisteme (bosanski jezik)

30/10-19.

Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva, obrazaca i obavještenja ostalih pratećih dokumenata uz fiskalne sisteme (hrvatski jezik)

30/10-75.

Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva, obrazaca i obavještenja ostalih pratećih dokumenata uz fiskalne sisteme (srpski jezik)

30/10-131.

Pravilnik o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sustava (hrvatski jezik)

31/10-16.

Pravilnik o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema (srpski jezik)

31/10-46.


Pravilnik o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema (bosanski jezik)        

31/10-77.

Pravilnik o postupcima i redosljedu radnji u procesu fiskalizacije (hrvatski jezik)

31/10-108.

Pravilnik o postupcima i redosljedu radnji u procesu fiskalizacije (srpski jezik)

31/10-110.

Pravilnik o postupcima i redosljedu radnji u procesu fiskalizacije (bosanski jezik)

31/10-113.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Proračun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu

2/10-81.

Zakon o izvršenju Proračuna Tuzlanskog kantona za 2010. godinu

2/10-349.

Uredba o dopunama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načinu i rokova raspodjele

6/10-856. Osnovni tekst Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele Objavljen je u SI. n. TK broj 15/07-1495, 2/08-57, 4/08-208, 5/08-294, 8/08-831, 12/09-1194.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele

7/10-901. Osnovni tekst Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele Objavljen je u SI. n. TK broj 15/07-1495, 2/08-57, 4/08-208, 5/08-294, 8/08-831, 12/09-1194.

Odluka o upravljanju i korištenju sredstava proračuna Tuzlanskog kantona prikupljenih na temelju Uredbe o šumama

6/10-856.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2010. godinu

1/10-2.

Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2010. godinu

1/10-7.

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2010. godinu i procjenu plana za 2011. i 2012. godinu

1/10-34.

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2010. godinu

1/10-37.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Budžet Kantona Sarajevo za 2010. godinu

6/10-1.


Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2010. godinu

6/10-210.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za 2009. godinu

1/10-4.

Zakon o izvršenju budžeta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za 2010. godinu

1/1 0-5.

Odluka o usvajnaju amandmana na budžet Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za 2010. godinu

13/1 0-322.

Instrukcija broj 2 o izradi prijedloga budžeta za 2010. godinu

1/10-15.

Budžet Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za fiskalnu 2010. godinu

16/10-403.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uplatnim računima prihoda budžeta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda

17/10-691. Osnovni tekst Odluke o uplatnim računima prihoda budžeta i fondova Brčko Distrikta BIH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda objavljen je u SI. gl. BiH broj 1/01-7, 2/01-55, 10/01-403, 19/02-1142, 13/05-400, 3/08-76, 22/08-733.

Odluka o usvajanju finansijskog plana Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2010. godinu

1 7/1 0-697.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda proračuna i vanproračunskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

25/10-36. Osnovni tekst Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda proračuna i vanproračunskih fondova na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. Federacije Bosne i Hercegovine broj 41/09-19, 46/09-6, 56/09-14, 63/09-12, 77/09-1 8.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

25/10-36. Osnovni tekst Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. Federacije Bosne i Hercegovine broj 41/09-31, 46/09-5, 56/09-14, 63/09-12, 77/09-19.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

25/10-37. Osnovni tekst Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 41/09-6, 46/09-6, 56/09-14, 63/09-12, 77/09-18.


BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Uputstvo o donošenju Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli odobrenih budžetskih sredstava

1 7/10-688.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII: stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji BiH

25/10-48.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita

43/10-6. Osnovni tekst odluke je objavljen u SI. gl. BiH broj 96/07.

Program pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine

50/10-20.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Metodologija za razvrstavanje radnih mjesta srednje stručne spreme u platne razrede utvrđene Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine

31/10-29.

Ispravka Metodologije za razvrstavanje radnih mjesta srednje stručne spreme u platne razrede utvrđene Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine

40/10-128.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Uredba o izmjenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u organima uprave

6/10-855. Osnovni tekst Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim pravima, službenika i namještenika u organima uprave objavljen je u SI. n. TK broj 6/02-207, 8/02-273, 12/02-509, 1/03-4, 11/03-698, 12/03-754, 4/04-235, z-N   1 /05-5, 13/05-448, 8/09-761, 11 /09-1159.

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju plaća i drugih osobnih primanja kantonalnog pravobranitelja i zamjenika kantonalnog pravobranitelja

6/10-856. Osnovni tekst Odluke o utvrđivanju plaća i drugih ličnih primanja kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca objavljen je u SI. n. TK broj 12/06-1065, 7/09-679.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec februar 2010. godine

4/10-378.

Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec mart 2010. godine

5/10-562.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o naknadi za rad Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica

43/10-18.


Ispravka Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produženog radnopravnog statusa izabranih lica i imenovanih zvaničnika u institucijama Bosne i Hercegovine

31/10-102. Osnovni tekst Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produženog radnopravnog statusa izabranih osoba i imenovanih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 58/09-20.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o utvrđivanju visine naknade promjenljivim članovima Komisije za koncesije (bosanski jezik)

33/10-56.

Odluka o utvrđivanju visine naknade promjenljivim članovima Komisije za koncesije (hrvatski jezik)

33/10-57.

Odluka o utvrđivanju visine naknade promjenljivim članovima Komisije za koncesije (srpski jezik)

33/10-57.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zaključak o isplati toplog obroka i troškova prijevoza za studeni 2009. godine 1/1 0-41.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o određivanju velikih obveznika indirektnih poreza

19/10-75.

Uputstvo o izmjeni i dopunama Uputstva o postupku povrata poreza na dodatu vrijednost i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja PDV prijave

40/10-107. Osnovni tekst Uputstva o postupku povrata poraza na dodatu vrijednost i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja PDV prijave objavljen je u SI. gl. BiH broj 73/06-6467.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uredba o dopunama Uredbe o izmirenju poreznih obaveza putem obveznica Republike Srpske

38/10-1. Osnovni tekst Uredbe o izmirenju poreznih obaveza putem obveznica Republike Srpske objavljen je u SI. gl. RS broj 58/09.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2010. godinu

35/10-25.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina u periodu jul-decembar 2009. godine

1/10-19.


Odluka o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2010. godinu

15/10-394.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o izmjeni Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon

3/10-357. Osnovni tekst Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon objavljen je u SI. n. TK broj 14/09-1263.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse

20/10-7. Osnovni tekst Naredbe o uplatnom računu za uplatu sredstava za administrativne takse objavljen je u SI. gl. BiH broj 11/08-13.


REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o prihvaćanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj uniji i Memoranduma o razumijevanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine

72/10-1.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

44/10-1.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

44/10-3.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

44/10-4.

Zakon o dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

45/10-23.

Zakon o dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

45/10-23.

Zakon o dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

45/10-24.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda proračuna i vanproračunskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

40/10-118, 50/10-3.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

40/10-118, 50/10-2.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

40/10-119. 50/10-3.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sustava (hrvatski jezik)

43/10-36.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema (srpski jezik)

43/10-36.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema (bosanski jezik)

43/10-37.


UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2010. godinu

3/10-250.

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu

7/10-334.

Odluka o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava tekuće rezerve

6/10-299.

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih kapitalnih grantova utvrđenim Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

9/10-411.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Uredba o izmjeni Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele

8/10-985.

BOSANSKO-PODRINISKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

6/10-601.

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2010. godinu

6/10-652.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o upravljanju i načinu korištenja finansijskih sredstava ostvarenih kao prihod Budžeta Kantona Sarajevo u skladu sa odredbama Uredbe o šumama

12/10-5.

BRČKO DISTRIKT BIH - Službeni glasnik

Instrukcija broj 2 o izradi Prijedloga budžeta za fiskalnu 2011. godinu

30/10-1199.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o dopuni Pravilnika o registraciji u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

78/10-17. Osnovni tekst Pravilnika o registraciji u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 110/09.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

40/10-1.


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

40/10-5.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

40/10-9.

Pravilnik o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

47/10-29.

Pravilnik o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

47/10-30.

Pravilnik o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

47/10-32.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o procedurama za povrat i preknjiženje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora USK, ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 7/06).

9/10-423.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o raspodjeli prihoda prikupljenih od naknada za izvršene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu i izdate svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja

9/10-1227.

BRČKO DISTRIKT BIH - Službeni glasnik

Pravilnik o načinu trošenja sredstava reprezentacije u Direkciji za finansije Brčko Distrikta BiH

30/10-1198.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine

60/10-12. Osnovni tekst Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 26/04-2322, 7/05-517, 48/05-4053.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o slučajevima u kojima se može dati odobrenje državnom službeniku da obavlja dodatnu djelatnost

58/10-31. Osnovni tekst Odluke o slučajevima u kojima se može dati odobrenje državnom službeniku da obavlja dodatnu aktivnost objavljen je u SI. gl. BiH broj 21/04-1858.

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

62/10-36. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Instrukcija o načinu vršenja internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 26/03, 96/06, 77/08 i 56/09).


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljanja državnih službenika u slučaju prijenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucije Bosne i Hercegovine

54/10-44. Osnovni tekst Pravilnika o postupku premještaja postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 28/04-2539, 26/06-2592.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o dopunama Pravilnik o uslovima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

41/10-19. Pravilnik o uslovima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan teritorije Federacije Bosne i Hercegovine odnosno izvan Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst objavljen je u SI. n. F BiH broj 7/08-13.

Pravilnik o dopunama Pravilnik o uslovima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

41/10-20. Pravilnik o uvjetima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan teritorije Federacije Bosne i Hercegovine odnosno izvan Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst objavljen je u SI. n. F BiH broj 7/08-14.

Pravilnik o dopunama Pravilnik o uvjetima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

41/10-20. Pravilnik o uvjetima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan teritorija Federacije Bosne i Hercegovine odnosno izvan Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst objavljen je u SI. n. F BiH broj 7/08-13.

Dopuna liste eksperata sa koje se imenuju članovi komisija za izbor državnih službenika

37/10-59.

BRČKO DISTRIKT BIH - Službeni glasnik

Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika Policije Brčko Distrikta BiH

31/10-1219.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju, uslovima i načinu utvrđivanja kredita za završene obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

65/10-6.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Program pravosudnog ispita

47/10-33. Danom stupanja na snagu ovog Programa prestaje da važi Program pravosudnog ispita ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/06).

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o dodatku na plaću zaposlenim u Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

55/10-38.


Odluka o utvrđivanju dodatka na plaću uposlenim s visokom školskom spremom u Agenciji

za javne nabavke na temelju obavljanja složenih informatičko-aplikacijskih poslova

55/10-41.

Odluka o dodatku na plaću po osnovu obavljanja složenih informatičko-aplikacijakih

poslova u centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini

63/10-93.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH (bosanski jezik)

45/10-1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena:

 

Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH (hrvatski jezik)

45/10-8. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena:

Zakon o platama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH (srpski jezik)

45/10-15. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena:


Federacije BiH", broj 59/06, 84/08 i 9/10) koje se odnose na plače, naknade i druga materijalna prava izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije,

Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

 1. 45/10-25. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

 1. 45/10-29. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

 1. 45/10-32. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o dopuni Zakona o novčanim primanjima zastupnika u Skupštini Županije Posavske i članova stalnih tijela

3/10-245.


Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe

6/10-301. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 18/09).

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim organima državne službe

6/10-303. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim organima državne službe ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 18/09).

Odluka o visini osnovice i koeficijenta za zaposlene u ustanovama predškolskog i osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona

6/10-304.

Odluka o visini osnovice i koeficijenta za zaposlene u ustanovama srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona

6/10-305.

Odluka o visini osnovice i koeficijenta za zaposlene u visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Bihaću

6/10-305.

Odluka o visini osnovice i koeficijenta za zaposlene u kantonalnim ustanovama kulture

6/10-306. Stavlja se van snage Odluka Vlade Unsko-sanskog kantona, broj 03-017-795/2008, od 28. 7. 2008. godine.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona

7/10-589. Osnovni tekst Uredbe o ... objavljen je u SI. n. Ze-do kantona broj 3/08, 10/09, 13/09 i 2/10.

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca zaposlenih u Kantonalnom pravobranilaštvu u Zenica

7/10-597. Osnovni tekst Odluke objavljen je u SI. n. Ze-do kantona broj 8/07, 13/09 i 2/10-122.

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe

7/10-597. Osnovni tekst Odluke objavljen je u SI. n. Ze-do kantona broj 8/07, 13/09 i 2/10-122.

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaća rukovodilaca izvršnih organa vlasti

7/10-598. Osnovni tekst Odluke objavljen je u SI. n. Ze-do kantona broj 8/07, 13/09 i 2/10-122.


BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec maj 2010. godine

8/10-796.

Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec juli 2010. godine

8/10-835.

BRČKO DISTRIKT BIH - Službeni glasnik

Uputstvo o načinu obračuna bruto plaća u organima uprave i institucijama Brčko Distrikta BiH

30/10-1199. Stupanjem na snagu ovog uputstva stavlja se van snage Uputstvo o načinu obračuna bruto plaća u organima uprave Brčko Distrikta BiH broj: 04.1-02-30/090 od

godine.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o visini novčane naknade za rad u Odboru Agencije za javne nabavke

55/10-36.

Odluka o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2010. godinu

55/10-54.

Odluka za propisivanje kriterija za utvrđivanje visine naknada članovima komisija za izbor državnih službenika

55/10-2.

Odluka o utvrđivanju naknade za rad članovima Radne skupine za izradu Akcijskog plana za provedbu Strategije Bosne i Hercegovine za borbu protiv organiziranog kriminala 2009-2012. godine

54/10-13.

Odluka o visini novčane naknade za rad Komisije za medicinska sredstva Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

57/10-2.

Odluka o visini novčane naknade za rad Komisije za lijekove Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

57/10-3.

Odluka o visini novčane naknade za rad Komisije za klinička ispitivanja Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

57/10-5.

Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade za rad članovima Vijeća za genetički modificirane organizme

58/10-27.

Odluka o određivanju novčane naknade za rad članovima Međudržavne komisije za praćenje provođenja i primjenu Ugovora o plovidbi plovnim putevima unutrašnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju

58/10-28.


Odluka o visini novčane naknade za rad u Vijeću za sport Bosne i Hercegovine

58/10-30.

Odluka o naknadi za rad članovima Radne grupe za izradu Prijedloga strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma (za period 2010-2013)

63/10-95.

Odluka o dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine

65/10-2. Osnovni tekst Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 58/09-13.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uredba o naknadama za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za uposlenike u javnom sektoru Republike Srpske

73/10-34. Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o izdacima za službena putovanja u inostranstvo koji se organima uprave priznaju u materijalne troškove ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 124/06).

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Pravilnik o dopunama Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza

54/10-43. Osnovni tekst Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza objavljen je u SI. gl. BiH broj 28/07-3350.

Poslovnik o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Upravnog odbora uspostavljenog prema Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini

65/10-26.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

65/10-27.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o dopuni Zakona o federalnim administrativnim taksama i tarifi federalnih administrativnih taksi (bosanski jezik)

45/10-22.

Zakon o dopuni Zakona o federalnim administrativnim pristojbama i tarifi federalnih administrativnih pristojbi (hrvatski jezik)

45/10-22.

Zakon o dopuni Zakona o federalnim administrativnim taksama i tarifi federalnih administrativnih taksi (srpski jezik)

45/10-23.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o dopunama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama

6/10-505.


BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o sudskim taksama

6/10-628.

Tarifa sudskih taksi

6/10-639.