USTAVNI SISTEM - UPRAVA - PRAVOSUĐE - MEĐUNARODNI ODNOSI

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni

2/92-5, 6/94-74, 13/94-189.

Zakon o nevažnosti pravnih propisa donesenih prije 6.4.1941. godine i za vrijeme neprijateljske okupacije

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. FNRJ, 86/46-1078, 105/46-1401, 96/47-1345.

Zakon o neprimjenjivanju odredaba saveznih zakona i propisa donesenih za njihovo izvršavanje na teritoriji Bosne i Hercegovine

2/92-8, 13/94-189.

Zakon o postupanju sa predstavkama i prijedlozima

33/77-936, 12/87-364, 27/90-785.

Zakon o referendumu

29/77-849, 24/91-764.

Odluka o prihvatanju međunarodnih akata

1/92-1.

Odluka o podnošenju zahtjeva za priznavanje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine kao nezavisne države

4/92-96.

Zakon o preuzimanju sredstava bivše Socijalističke Federativne Republike jugoslavije u svojinu Republike Bosne i Hercegovine

6/92-223, 13/94-189, 50/95-1205.

Odluka o prihvatanju Sporazuma o usvajanju prijedloga Ustava Federacije Bosne i Hercegovine

8/94-117.

Izjava o ratifikaciji Vašingtonskih sporazuma usvojenih na zasjedanju Skupštine Republike Bosne i Hercegovine

8/94-11 7.

Zakon o proglašenju 6. aprila-travnja Danom međunarodnog priznanja Republike Bosne i Hercegovine

8/94-122.

Zakon o odlikovanjima Republike Bosne i Hercegovine

9/94-133, 13/94-189.

Zakon o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom

 •  13/94-189, izmjena i dopuna 12/95-312.
 •  33/94-531.
 •  9/95-293.
 •  33/95-842.
 •  37/95-931, 17/96-278.
 •  2/96-48.

Odluka o proglašenju neposredne ratne opasnosti

1/92-1, 13/94-189.

Odluka o prestanku primjene Odluke o proglašenju neposredne ratne opasnosti na teritoriji F BiH

24/98-820. (Objavljeno u SI. listu F BiH)

Odluka o proglašenju ratnog stanja

7/92-234, 13/94-189. Odluku o proglašenju ratnog stanja donijelo je Predsjedništvo R BiH, 20.6.1992. godine a ista je objavljena u SI. R BiH, broj 7/92-234.


Odluka o ukidanju ratnog stanja

50/95-1205.

Odluka o potvrđivanju Odluke o ukidanju ratnog stanja

1/96-1. Odluku o ukidanju ratnog stanja donijelo je Predsjedništvo R BiH i ista je objavljena u SI. R BiH, broj 50/95-1205.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

USTAV BOSNE I HERCEGOVINE - Aneks 4. mirovnog sporazuma, Dayton, Ohio, USA, 1 -21.11.1995. godine

Član I. - Bosna i Hercegovina

Član II. - Ljudska prava i fundamentalne slobode

Član III. - Nadležnost i odnosi između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta

Član IV. - Parlamentarna skupština

Član V. - Predsjedništvo

Član VI. - Ustavni sud

Član VII. - Centralna banka

Član VIII. - Finansije

Član IX. - Opšte odredbe

Član X. - Amandman

Član XI. - Prelazne odredbe

Član XII. - Stupanje na snagu

Dodatni sporazumi o ljudskim pravima koji će se primjenjivati u Bosni i Hercegovini

 1.  Konvencija za sprečavanje i kažnjavanje zločina genocida iz 1948.
 2.  Ženevske konvencije l-IV o zaštiti žrtava rata iz 1948. i Ženevski protokoli l-ll iz 1977. godine.
 3.  Konvencija koja se odnosi na status izbjeglica iz 1951. i protokol iz 1966.
 4.  Konvencija o nacionalnosti udatih žena iz 1957.
 5.  Konvencija o smanjenju broja osoba bez državljanstva iz 1961. godine
 6.  Međunarodna konvencija o eliminaciji svih vrsta rasne diskriminacije iz 1965.
 7.  Međunarodni ugovor o građanskim i političkim pravima iz 1966. i Opcionalni protokoli iz 1966. i 1989.
 8.  Međunarodni ugovor o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1968.
 9.  Međunarodna konvencija o eliminaciji svih vrsta diskriminacije žena iz 1979.
 10.  Konvencija protiv mučenja i drugih vrsta okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg tretmana ili kažnjavanja iz 1984.
 11.  Evropska konvencija o sprečavanju mučenja, nehumanog ili ponižavajućeg tretmana ili kažnjavanja iz 1987.
 12.  Konvencija o pravima djeteta iz 1989.
 13.  Konvencija o pravima radnika na privremenom radu u inostranstvu i članova njihovih porodica iz 1990.
 14.  Evropska povelja za regionalne jezike i jezike manjina iz 1992. godine
 15.  Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina

ANEX li - Prelazne odredbe

 •  Zajednička prelazna komisija
 •  Kontinuitet propisa
 •  Pravni i administrativni postupci
 •  Institucije
 •  Ugovori

Amandman I. na Ustav Bosne i Hercegovine

25/09-2.

Odluka o Amandmanima na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

13/02-320.

Odluka o Amandmanima na Ustav Republike Srpske (Visoki predstavnik za BiH)

13/02-321.


Zakon o Zastavi Bosne i Hercegovine

19/01-215, 23/04-2098.

Odluka o potvrđivanju izgleda i oblika zastave Bosne i Hercegovine

28/01-349.

Zakon o grbu Bosne i Hercegovine

19/01-216. Usvojen u istovjetnom tekstu kao i Zakon o grbu Bosne i Hercegovine, koji je proglasio Visoki predstavnik za BiH, SI. gl. broj 8/98-351.

Odluka o potvrđivanju izgleda i oblika grba Bosne i Hercegovine

28/01-349.

Zakon o državnoj himni Bosne i Hercegovine

19/01 -217. Usvojen u istovjetnom tekstu kao i Zakon o državnoj himni Bosne i Hercegovine, koji je proglasio Visoki predstavnik za BiH, SI. gl. broj 10/99-83.

Odluka o potvrđivanju sadržaja državne himne Bosne i Hercegovine

28/01-349.

Zakon o pečatu institucija Bosne i Hercegovine

12/98-459, 14/03-296.

Odluka o pečatima u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine

9/02-201.

Zakon o upotrebi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine

30/03-643, 42/04-4228, 50/08-46.

Zakon o odlikovanjima Bosne i Hercegovine

21/03-465. Zakon o izmjeni 24/08-2.

Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina

12/03-242. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 76/05-6173, 93/08-1.

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini

16/03-356.

Zakon o zabrani diskriminacije

59/09-17.

Zakon o popunjavanju upražnjenog mjesta člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine

21/00-456, 21/00-455 (Visoki predstavnik za BiH), 16/02-408.

Zakon o vijeću ministara Bosne i Hercegovine

30/03-644. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 81/06-7031, 81/06-7036, 76/07- 7642, 81/07-9876. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o vijeću ministara i ministarstvima Bosne i Hercegovine objavljen u SI. gl. BiH broj 38/02-1453 (Visoki predstavnik za BiH) odnosno prestaje da važi Zakon o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ministarstvima Bosne i Hercegovine objavljen u SI. gl. BiH broj 11/00-103. Zakon se primjenjuje od 3.12.2002. godine.

Odluka o donošenju autetentičnog tumačenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine donesenog Odlukom visokog predstavnika od 19. oktobra 2007. godine

94/07-10972.

Deklaracija o dobroj upravi

19/09-5.

Odluka o načinu formiranja stručnih komisija i drugih radnih tijela i utvrđivanju kriterija za novčane naknade licima angažovanim u komisijama i drugim radnim tijelima iz nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

81/07-9882.


Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o pitanjima sukcesije

Međunarodni ugovori - 8/01-98.

Odluka o ratifikaciji Sporazuma o pitanjima sukcesije

Međunarodni ugovori -10/01-117.

Odluka o procedurama u postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa acquis communautaire

44/03-1117.

Odluka o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine

38/06-3497, 53/09-114.

Odluka o izgledu i sadržaju obrasca imunitetske iskaznice

21/00-459.

Odluka o Uredu za zakonodavstvo

45/04-4602.

Odluka o uspostavljanju Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

4/05-207.

Poslovnik o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

22/03-471. Danom stupanja na snagu prestaje da važi Poslovnik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine objavljen u SI. gl. broj 7/02-145.

Poslovnik Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

33/06-2912. Izmjene i dopune 41/06-3825. Izmjenen i dopune 81/06-7038. Ispravka Poslovnika 91/06-8379, 91/07-10895. 87/09-1.

Poslovnik Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

33/06-2965. Izmjene i dopune Poslovnika 41/06-3826. Ispravka 91/06-8379, 91/07-10890.

Odluka o Uredu predsjedavajućeg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine

41/03-975.

Odluka o Generalnom sekretarijatu

41/03-976.

Poslovnik o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine

25/01-311.

Odluka o organizaciji Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

92/05-8150. Prestaje da važi Odluka o organizaciji Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine objavljena u SI. gl. BiH broj 5/00-53.

Odluka o osnivanju Ureda Predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne Hercegovine

20/01-243, 25/01-322.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stručnoj službi Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

23/05-1505.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stručnoj službi Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

23/05-1505.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stručnoj službi Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

23/05-1506.


Odluka o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora

4/00-49.

Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu broj 81/01 o Ustavnoj komisiji/povjerenstvu Parlamenta Federacije BiH i Komisiji za ustavna pitanja Narodne Skupštine RS, a u postupku provođenja odluka Ustavnog suda BiH

2/01-13. Ispravka Odluke 10/01-194.

Odluka Visokog predstavnika broj 84/01 o provođenju obavezujuće arbitraže između F BiH i RS o sporu povodom međuentitetske crte razdvajanja u naselju Dobrinja I i Dobrinja IV

5/01-75.

Arbitražna odluka za Dobrinju I i IV

11/01-143.

Odluka Visokog predstavnika za BiH o uspostavi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

9/00-87.

Statut Brčko Distrikta

9/00-88. Ispravka teksta Statuta 23/00-472. Ispravka teksta Statuta 28/00-656.

Odluka Visokog predstavnika broj 84/01 o provođenju obavezujuće arbitraže između F BiH i RS o sporu povodom međuentitetske crte razdvajanja u naselju Dobrinja I i Dobrinja IV (bosanski jezik)

5/01-84.

Odluka Visokog predstavnika broj 84/01 o provođenju obavezujuće arbitraže između F BiH i RS o sporu povodom međuentitetske crte razdvajanja u naselju Dobrinja I i Dobrinja IV (hrvatski jezik)

5/01-85.

Rezolucija o povjerenju i pomirenju u Bosni i Hercegovini

18/01-209.

Rezolucija o ubrzavanju procesa pristupanja Bosne i Hercegovine u članstvo Evropske unije

25/08-52.

Rezolucija o ubrzavanju procesa pristupanja Bosne i Hercegovine u članstvo Evropske unije

27/08-40.

Statut Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine

20/08-267.

Odluka o načinu izbora članova/ica Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine

42/08-3.

Odluka o načinu predlaganja predstavnika iz Bosne i Hercegovine u komitete, odbore i druga međunarodna tijela za ljudska prava

18/08-5.

Odluka o proglašenju 11. jula 2008. godine danom žalosti u Bosni i Hercegovini

64/08-12.

Odluka o izmjenama Odluke o organizaciji Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

63/08-39.

Odluka o postupku kandidovanja i imenovanja međunarodnih predstavnika Bosne i Hercegovine u međunarodnim organizacijama i institucijama

66/08-2.


Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine

11/05-724.

Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa

81/06-7047.

Pravilnik o postupku, načinu evidentiranja, predaje i čuvanja primljenih poklona čija je vrijednost veća od 200,00 KM

95/08-30.

Uputstvo o metodologiji izrade izvještaja o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

96/09-16.

Izborni zakon Bosne i Hercegovine

23/01 -275, 7/02-123 (Visoki predstavnik za BiH), 9/02-197(Visoki predstavnik za BiH), 9/02-198, 20/02-491. Ispravka 25/02-742, 4/04-273 (Visoki predstavnika za BiH), 4/04-291. 25/05-2095, (Visoki predstavnik za BiH), 52/05-4325. Ispravka 65/05-5196,77/05-6186,11/06-758 (Visoki predstavnik za BiH), 24/06-2412, 32/07-4226, 32/07-4236, 33/08-9, 37/08-1.

Poslovnik o radu Izborne komisije Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst)

15/03-318, 20/03-455, 4/05-238, 33/09-5.

Odluka o utvrđivanju kvalifikacija za članove Izbornih komisija

40/06-3744. Prestaje da važiOdluka o utvrđivanju kvalifikacija za članove izbornih komisija i biračkih odbora 31/01-416, Odluka o izmjeni Odluke 37/04-3240.

Odluka utvrđivanju broja članova Izborne komisije

40/06-3743.

Odluka o utvrđivanju nadležnosti Izbornoga povjerenstva entiteta

3/02-40.

Odluka o usvajanju idejnog projekta "Pasivna registracija birača u BiH"

21/06-2011.

Odluka o nazivima osnovnih izbornih jedinica

37/06-3285.

Odluka o uspostavljanju Službe za reviziju finansijskog poslovanja (Pri Izbornoj komisiji)

20/05-1863.

Odluka kojom se dodatno ograničava obim zabrane obavljanja javne funkcije u odlukama Visokog predstavnika o smjenjivanju zvaničnika

33/06-2887.

Odluka o načinu obavještavanja birača na koje se odnosi odredba člana 19.8. stav 3. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine a u vezi mogućnosti ostvarivanja prava glasa

20/02-505, 13/04-1301.

Odluka o donošenju Uputstva za primjenu "Poglavlja 10., Potpoglavlje B - Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine"

28/02-780, 38/02-1457. Ispravka Uputstva 38/02-1465, 14/07-1659.

Odluka o dostavi akta o imenovanju nosioca javne funkcije

1/03-12.

Pravilnik o službenoj legitimaciji državnih službenika u Službi za reviziju finansijskog poslovanja u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine

25/08-58.

Odluka o definiranju kategorije birača koji imaju pravo glasati nepotvrđenim glasačkim listićima

28/02-765.


Poslovnik o proceduri provođenja javne konkurencije i imenovanja članova Izborne komisije BiH

11/04-1135, 51/05-4263.

Poslovnik o radu izbornog vijeća za prigovore i žalbe

12/02-296. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu 46/04-4766. Ispravka 47/04-4836.

Procedure za provjeru povreda Pravila i propisa Privremene izborne komisije od strane zvaničnika u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti u Bosni i Hercegovini

5/02-100.

Proceduralne upute za rješavanje po prigovorima podnesenim općinskim izbornim komisijama i Izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine

12/02-299. Odluka o izmjenama i dopunama proceduralnih uputa 45/04-4614.

Pravilnik o načinu vođenja registra (Izborna komisija)

39/05-3451, 18/09-1, 27/09-2.

Pravilnik o vođenju Centralnog biračkog spiska

37/08-2. Pravilnik o izmjenama 69/08-3.

Pravilnik o prijavi i ovjeri političke stranke, nezavisnog kandidata, koalicije i liste nezavisnih kadidata za učešće na neposrednim izborima i postupak ovjere kandidata za popunu garantiranih mandata za pripadnike nacionalnih manjina

37/08-62, 47/08-32.

Uputstvo za provedbu odredbe člana 19.8 stav 3. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

12/02-295, 13/04-1302.

Pravilnik o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora

52/08-15. Pravilnik o izmjeni Pravilnika 65/08-4. Prestaje da važi Pravilnik o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornoj kampanji objavljen u SI. gl. BiH broj 40/06-3746.

Pravilnik o načinu glasanja i brojanja glasačkih listića

65/08-112. Prestaje da važi Pravilnik o načinu glasanja i brojanju glasačkih listića objavljen u SI. gl. BiH broj 71/06-6355, Pravilnik o dopuni 83/06-7303.

Uputstvo za imenovanje članova Biračkih odbora

25/02-731, 28/02-779, 37/04-3279. Ispravka Uputstva 41/04-4208.

Uputstvo o načinu zaduživanja glasačkih listića za biračka mjesta

25/02-732.

Uputstva o načinu zaduživanja i primopredaje biračkog materijala i glasačkih listića

44/04-4436.

Uputstvo o načinu glasanja nepotvrđenim glasačkim listićima

28/02-779.

Uputstvo o načinu glasanja i brojanju preferencijalnih glasačkih listića

42/04-4250, 46/04-4802.

Uputstvo o načinu i nadležnostima, odgovornosti za rad i rokovima za uspostavljanje Centra za birački spisak

36/06-3277.

Uputstvo o procedurama za akreditiranje posmatrača za izbore u Bosni i Hercegovini

61/08-3. Pestaje da važi Uputstvo o procedurama za akreditiranje posmatrača za izbore u Bosni i Hercegovini 56/06-5283. Ispravka Uputstva o procedurama za akreditiranje posmatrača za izbore u Bosni i Hercegovini objavljen u SI. gl. BiH broj 64/06-5994.


Uputstvo o procedurama za rješavanje po prigovorima i žalbama podnesenim Centralnoj izbornoj komisiji BiH i izbornim komisijama

47/08-52. Ispravka Uputstva 61/08-51.

Uputstvo za primjenu člana 1.8 stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

91/06-8377. Uputstvo o dopuni Uputstva o primjeni člana 1.8 stav 4. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine 96/06-8615.

Instrukcija o načinu prikupljanja i dostavljanja prvih nepotpunih preliminarnih izbornih rezultata

83/06-7306.

Instrukcija o načinu glasanja birača koji se nalaze na dodatku izvoda iz Centralnog biračkog spiska za birače koji imaju status raseljenog lica

83/06-7308.

Instrukcija o žrijebanju u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine

5/09-21.

Pravilnik o objavljivanju preliminarnih i potvrđivanju izbornih rezultata

53/04-5599. Prestaje da važi Pravilnik o objavi preliminarnih i potvrdi konačnih rezultata glasanja objavljen u SI. gl. BiH broj 30/02-844.

Uputstvo o procedurama za imanovanje članova općinske izborne komisije, Izborne komisije Grada Banja Luke, Izborne komisije Grada Mostara i Izborne komisije Brčko distrikta BiH

47/08-36.

Uputstvo o postupku i načinu slanja, primanja, obrade, arhiviranja i zaštite elektronskih prijava i dokumenata

47/08-63.

Uputstvo o načinu kontrole i zaduživanja izbornog materijala

74/08-82.

Instrukcija o načinu i postupku utvrđivanja prestanka mandata izabranom članu organa vlasti prije isteka vremena na koje je izabran

65/08-196.

Smjernice za utvrđivanje prestanka mandata izabranih članova organa vlasti

11/03-237.

Smjernice o načinu i postupku izbora delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

14/07-1661. Dopuna Smjernica 24/07-2999.

Instrukcija o postupku podnošenja i ovjeri kandidatskih listi za popunu upražnjenih mjesta iz reda ostalih u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine

21/07-2642.

Pravila o vođenju postupka (Izborna komisija)

13/03-278, 20/03-455, 4/04-320, Ispravka Pravila 10/04-1122, 102/06-9054.

Uputstvo o provođenju prijevremenih izbora za općinskog načelnika

56/05-4698, 92/05-81 70.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

1/94-1.

Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

1/94-11.


Odluka o prihvatanju sporazuma o provođenju Ustava Federacije Bosne i Hercegovine

1/94-22.

Amandman I na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

1/94-21.

Amandman I na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

1/94-22.

Amandmani ll-XXIV na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

13/97-239.

Amandmani ll-XXIV na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

13/97-239.

Amandmani XXV i XXVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

13/97-233.

Amandmani XXV i XXVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

13/97-236.

Odluka o Amandmanima na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

22/02-817.

Odluka o Amandmanima na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

22/02-818.

Odluka o izmjenama i dopunama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

16/02-604.

Odluka o izmjenama i dopunama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (bosanski jezik)

16/02-604.

Odluka o izmjenama i dopunama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

52/02-2310. Amandmani LXIV - LXVII.

Odluka o izmjenama i dopunama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (bosanski jezik)

52/02-2310. Amandmani LXIV - LXVII.

Odluka o izmjenama i dopunama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

52/02-2313. Amandmani LXVIII - LXXXVII. Ispravka 60/02-2789.

Odluka o izmjenama i dopunama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (bosanski jezik)

52/02-2315. Amandmani LXVIII - LXXXVII. Ispravka 60/02-2789.

Amandman LXXXVIII na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

18/03-670. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 1/94-11.

Amandman LXXXVIII na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

18/03-670. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH broj 1/94-1.


Amandmani LXXXIX-XCIV na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

63/03-3147.

Amandmani LXXXIX-XCIV na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

63/03-3148.

Amandmani LXXXIX-XCIV na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

63/03-3148.

Odluka kojom se proglašavaju izmjene i dopune Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

9/04-216.

Odluka kojom se proglašavaju izmjene i dopune Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

9/04-218.

Odluka kojom se proglašavaju izmjene i dopune Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

9/04-219.

Odluka o proglašenju Amandmana Clll i Amandmana CIV na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

20/04-669.

Odluka o proglašenju Amandmana Clll i Amandmana CIV na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

20/04-669.

Odluka o proglašenju Amandmana Clll i Amandmana CIV na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

20/04-670.

Amandmani CVI - CVIII na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

71/05-6358.

Amandmani CVI - CVIII na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

71/05-6358.

Amandmani CVI - CVIII na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

71/05-6358.

Odluka o izmjenama i dopunama Ustava Federacije BiH (hrvatski jezik)

72/05-6477.

Odluka o izmjenama i dopunama Ustava Federacije BiH (srpski jezik)

72/05-6478.

Odluka o izmjenama i dopunama Ustava Federacije BiH (bosanski jezik)

72/05-6479.

Odluka kojom se ispravlja prevod zvanične Odluke visokog prestavnika kojom se proglašavaju izmjene i dopune Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

32/07-2990.

Odluka kojom se ispravlja prijevod zvanične Odluke visokog prestavnika kojom se proglašavaju izmjene i dopune Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

32/07-2991.

Odluka kojom se ispravlja prijevod zvanične Odluke visokog prestavnika kojom se proglašavaju izmjene i dopune Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

32/07-2989.


Amandman CIX. Na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

88/08-2.

Amandman CIX. Na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

88/08-2.

Amandman CIX. Na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

88/08-2.

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Savjeta nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

79/09-1.

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

79/09-2.

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

79/09-3.

Zakon o federalnim jedinicama (kantonima - županijama)

9/96-303. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava F BiH potvrđen Zakon u Skupštini F BiH -14/97-241.

Zakon o potvrđivanju zakona koje je donijela Ustavotvorna skupština Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

14/97-242.

Zakon o potvrđivanju zakona koje je donijela Ustavotvorna skupština Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

14/97-242.

Zakon o pečatu Federacije Bosne i Hercegovine

2/94-38, 21/96-611. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine

21/96-611, izmjene i dopune 26/96-823. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o upotrebi grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

26/96-823. 17/02-654. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o uporabi grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

26/96-823,17/02-654, Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

56/08-1.

Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

56/08-3.

Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

56/08-5.

Zakon o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

1/94-25, 8/95-249, 58/02-2657 (Visoki predstavnik za BiH), 19/03-736, 2/06-54, 8/06-710. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.


Zakon o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

1/94-25, 8/95-249, 58/02-2656 (Visoki predstavnik za BiH), 19/03-737, 2/06-54, 8/06-710. Na temelju Cl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

1/94-25, 8/95-249, 58/02-2656 (Visoki predstavnik za BiH), 19/03-737, 2/06-54, 8/06-710. Na temelju Cl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Uredba o Glavnom uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

87/07-8929, 52/08-1. Prestaje da važi Uredba o Glavnom uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - 44/07-4149.

Uredba o Glavnom uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

87/07-8930, 52/08-1. Prestaje da važi Uredba o Glavnom uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - 44/07-4149.

Uredba o Glavnom uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

87/07-8932, 52/08-1. Prestaje da važi Uredba o Glavnom uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - 44/07-4149.

Uredba o Sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

22/08-1, 52/08-2.

Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

39/04-1625, 71/06-7693, 44/07-4151. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine objavljena u SI. n. F BiH broj 2/96-17.

Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

39/04-1626, 71/06-7693, 44/07-4151. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine objavljena u SI. n. F BiH broj 2/96-17.

Uredba o Stručnoj službi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

2/96-18, 44/07-4149.

Uredba o Uredu za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

2/05-9, 44/07-4150.

Uredba o Uredu za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

2/05-10.

Uredba o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za poslove upravljanja nekretninama Federacije Bosne i Hercegovine

44/07-41 54.

Odluka o dostupnosti akata koji nastanu u radu Vlade (bosanski jezik)

7/08-42.

Odluka o dostupnosti akata koji nastanu u radu Vlade (hrvatski jezik)

7/08-42.

Poslovnik Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

69/07-7137,2/08-5. Prestaje da važi Poslovnik Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine - 8/97-146, 2/98-111, 26/98-742, 6/03-314, 69/07-7137.

Poslovnik Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

69/07-7158,2/08-6. Prestaje da važi Poslovnik Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine - 8/97-146, 2/98-111, 26/98-742, 6/03-314.


Poslovnik Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

69/07-7179, 2/08-5. Prestaje da važi Poslovnik Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 8/97-129, 2/98-111, 26/98-741, 6/03-313, 69/07-7158.

Poslovnik o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

27/03-1109, 21/09-57.

Poslovnik o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

27/03-1130, 21/09-56.

Poslovnik o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

27/03-1150, 21/09-56.

Poslovnik o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

25/03-1059, 3/06-139, 14/07-1269, 28/07-2781, 79/09-6. Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine objavljen u SI. n. F BiH broj 19/01-369, 39/01-825, 69/09-2.

Poslovnik o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

25/03-1067, 3/06-138, 14/07-1269, 28/07-2781, 79/09-7. Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine objavljen u SI. n. F BiH broj 19/01-375, 39/01-825, 69/09-2.

Poslovnik o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

25/03-1067, 3/06-138, 14/07-1269, 28/07-2781, 79/09-5. Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine objavljen u SI. n. F BiH broj 19/01-375, 39/01-825, 69/09-2.

Odluka o prihvatanju Sporazuma o oživotvorenju Federacije Bosne i Hercegovine zaključenog u Daytonu-SAD 9. studenog 1995. godine

8/95-252.

Odluka o prestanku primjene Odluke o proglašenju neposredne ratne opasnosti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

25/96-820.

Odluka o proglašenju 11. jula Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

48/09-169.

Odluka o davanju saglasnosti na sporazum o prilagođavanju meduentitetske linije razgraničenja

1/98-3.

Odluka o Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

9/98-241.

Odluka o Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

9/98-242.

Odluka o Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

9/98-243, ispravka 10/98-271.

Odluka o Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

9/98-244, ispravka 10/98-271.

Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe

80/07-8154. Ispravka 84/07-8335

Pravilnik o izgledu i sadržaju identifikacijske kartice za članove Vlade Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

71/07-7326.


Pravilnik o izgledu i sadržaju identifikacijske kartice za članove Vlade Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

71/07-7328.

Pravilnik o izgledu i sadržaju identifikacijske kartice za članove Vlade Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

71/07-7330.

Odluka Visokog predstavnika o uspostavi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Nalog Supervizora o uspostavljanju Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine 8. mart 2000. godine. Nalog Supervizora o imenovanju članova Prelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine 8. mart 2000. godine

Statut Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

13/289-289.

Odluka Visokog predstavnika o uspostavi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Nalog supervizora o uspostavljanju Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine 8. ožujak 2000. godine. Nalog supervizora o naimenovanju članova Prijelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine 8. ožujak 2000. godine

Statut Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

13/00-297.

Zvanično obavještenje da je proces izvještavanja završen 12.6.2001. godine (razgraničenje po odluci Arbitražne komisije za naselje Dobrinja I i IV) (Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu) (bosanski jezik)

31/01-598.

Zvanično obavještenje da je proces izvještavanja završen 12.6.2001. godine (razgraničenje po odluci Arbitražne komisije za naselje Dobrinja I i IV) (Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu) (hrvatski jezik)

31/01-598.

Odluka o izmjenama i dopunama Teksta Aneksa 1. Konačne odluke Visokog predstavnika o integriranju općine Žepče koja je objavljena u ("SI. novine F/BiH" broj 56/01) (hrvatski jezik)

14/02-496.

Odluka o izmjenama i dopunama Teksta Aneksa 1. Konačne odluke Visokog predstavnika o integriranju općine Žepče koja je objavljena u ("SI. novine F/BiH" broj 56/01) (bosanski jezik)

14/02-496.

Zakon o utemeljivanju tijela za provedbu izbora u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

26/02-1109.

Zakon o osnivanju organa za provođenje izbora u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

26/02-1110.

Odluka kojom se proglašava Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

55/04-2517. Osnovni tekst Izbornog zakona BiH je objavljen samo u SI. gl. BiH broj 23/01 -275, 7/02-123 (Visoki predstavnik za BiH), 9/02-197 (Visoki predstavnik za BiH), 9/02-198, 20/02-491, Ispravka 25/02-742, 4/04-273 (Visoki predstavnik za BiH), 4/04-291, a nije objavljen u SI. n. F BiH.

Odluka kojom se proglašava Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

55/04-2519. Osnovni tekst Izbornog zakona BiH je objavljen samo u SI. gl. BiH broj 23/01-275, 7/02-123 (Visoki predstavnik za BiH), 9/02-197 (Visoki predstavnik za BiH), 9/02-198, 20/02-491, Ispravka 25/02-742, 4/04-273 (Visoki predstavnik za BiH), 4/04-291, a nije objavljen u SI. n. F BiH.


Odluka kojom se proglašava Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

55/04-2521. Osnovni tekst Izbornog zakona BiH je objavljen samo u SI. gl. BiH broj 23/01 -275, 7/02-123 (Visoki predstavnik za BiH), 9/02-197 (Visoki predstavnik za BiH), 9/02-198, 20/02-491, Ispravka 25/02-742, 4/04-273 (Visoki predstavnik za BiH), 4/04-291, a nije objavljen u SI. n. F BiH.

Odluka o dostavi spisa o imenovanju nositelja javne funkcije (hrvatski jezik)

4/03-203.

Odluka o dostavi akta o imenovanju nosioca javne funkcije (bosanski jezik)

4/03-204.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje broja članova izborne komisije (bosanski jezik)

30/08-39.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje broja članova izbornoga povjerenstva (hrvatski jezik)

30/08-39.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje broja članova izborne komisije (srpski jezik)

30/08-40.

Odluka o utvrđivanju kvalifikacija za članove izbornih komisija (srpski jezik)

50/08-49.

Odluka o utvrđivanju kvalifikacija za članove izbornih komisija (bosanski jezik)

50/08-50.

Odluka o utvrđivanju kvalifikacija za članove izbornih povjerenstava (hrvatski jezik)

50/08-50.

Odluka o definiranju kategorije birača koji imaju pravo glasovati nepotvrđenim glasačkim listićima (hrvatski jezik)

48/02-2136.

Odluka o definiranju kategorije birača koji imaju pravo glasati nepotvrđenim glasačkim listićima (bosanski jezik)

48/02-2136.

Odluka o obliku i sadržaju obrasca osobnih podataka izabranih zvaničnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika (hrvatski jezik)

79/08-12.

Odluka o obliku i sadržaju obrasca ličnih podataka izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika (srpski jezik)

79/08-22.

Odluka o obliku i sadržaju obrasca ličnih podataka izabranih zvaničnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika (bosanski jezik)

79/08-33.

Pravilnik o načinu vođenja registra (bosanski jezik)

(BiH 39/05, 18/09,) 26/09-88.

Pravilnik o načinu vođenja registra (hrvatski jezik)

(BiH 39/05, 18/09,) 26/09-88.

Pravilnik o načinu vođenja registra (srpski jezik)

BiH 39/05, 18/09,) 26/09-89.

Pravilnik o vođenju Centralnog biračkog spiska (bosanski jezik)

30/08-42, 53/08-7.


Pravilnik o vođenju Središnjeg biračkog popisa (hrvatski jezik)

30/08-61, 53/08-7.

Pravilnik o vođenju Centralnog biračkog spiska (srpski jezik)

30/08-79, 53/08-7.

Pravilnik o prijavi i ovjeri političke stranke, nezavisnog kandidata, koalicije i liste nezavisnih kandidata za učešće na neposrednim izborima i postupak ovjere kandidata za popunu garantiranih manadata za pripadnike nacionalnih manjina (bosanski jezik)

30/08-97, 37/08-22

Pravilnik o prijavi i ovjeri političke stranke, neovisnoga kandidata, koalicije i liste neovisnih kandidata za sudjelovanje na neposrednim izborima i postupak ovjere kandidata za popunu zagarantiranih manadata za pripadnike nacionalnih manjina (hrvatski jezik)

30/08-172, 37/08-15.

Pravilnik o prijavi i ovjeri političke stranke, nezavisnog kandidata, koalicije i liste nezavisnih kandidata za učešće na neposrednim izborima i postupak ovjere kandidata za popunu garantiranih manadata za pripadnike nacionalnih manjina (srpski jezik)

30/08-247, 37/08-19

Pravilnik o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora (srpski jezik)

43/08-21, 50/08-51.

Pravilnik o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora (bosanski jezik)

43/08-23, 50/08-51.

Pravilnik o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora (hrvatski jezik)

43/08-19, 50/08-52.

Izmjene Pravila o vođenju postupka (srpski jezik)

51/04-2297, 82/06-8906. Osnovni tekst Pravila o vođenju postupka (Izborna komisija) objavljen je samo u SI. gl. BiH            broj 13/03-278, 20/03-455,       4/04-320.          Ispravka          Pravila

10/04-1122, dok u SI. n. F BiH  nije objavljivan.

Izmjene Pravila o vođenju postupka (hrvatski jezik)

51/04-2297, 82/06-8906. Osnovni tekst Pravila o vođenju postupka (Izborna komisija) objavljen je samo u SI. gl. BiH            broj 13/03-278, 20/03-455,       4/04-320.          Ispravka          Pravila

10/04-1122, dok u SI. n. F BiH  nije objavljivan.

Izmjene Pravila o vođenju postupka (bosanski jezik)

51/04-2298, 82/06-8906. Osnovni tekst Pravila o vođenju postupka (Izborna komisija) objavljen je samo u SI. gl. BiH            broj 13/03-278, 20/03-455,       4/04-320.          Ispravka          Pravila

10/04-1122, dok u SI. n. F BiH  nije objavljivan.

Pravilnik o načinu glasanja i brojanja glasačkih listića (bosanski jezik)

51/08-54.

Pravilnik o načinu glasanja i brojanja glasačkih listića (hrvatski jezik)

51/08-106.

Pravilnik o načinu glasanja i brojanja glasačkih listića (srpski jezik)

51/08-158.

Naputak o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta (hrvatski jezik)

39/06-4099.

Uputstvo o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta (srpski jezik)

39/06-4105.


Uputstvo o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta (bosanski jezik)

39/06-4110.

Naputak o procedurama za akreditiranje promatrača za izbore u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

42/06-4329, 59/06-6300.

Uputstvo o procedurama za akreditovanje promatrača za izbore u Bosni i Hercegovini (srpski jezik)

42/06-4341, 59/06-6300.

Uputstvo o procedurama za akreditiranje promatrača za izbore u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

42/06-4352, 59/06-6299.

Uputstvo o načinu zaduživanja glasačkih listića za biračka mjesta (bosanski jezik)

45/02-2071, 49/02-2162.

Naputak o načinu zaduživanja glasačkih listića za biračka mjesta (hrvatski jezik)

45/02-2071.

Pravilnik o postupcima potvrde i načinu brojenja glasova u Glavnom centru za brojenje u Sarajevu (hrvatski jezik)

48/02-2136, 28/02-2155.

Pravilnik o procedurama verifikacije i načinu brojanja glasova u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (bosanski jezik)

48/02-2145, 48/02-2156.

Uputstvo za primjenu "Poglavlja 10. Potpoglavlje b - Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine" Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

48/02-2165, 16/07-1537.

Naputak za primjenu "Poglavlja 10. Potpoglavlje b - Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine" Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

48/02-2164, 16/07-1538.

Uputstvo o za primjenu "Poglavlja 10., potpoglavlje B - Dom naroda Parlamenta Federacije BiH" Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

48/02-2164, 16/07-1538.

Pravilnik o objavi preliminarnih i potvrdi konačnih rezultata glasovanja (hrvatski jezik)

52/02-2382.

Pravilnik o objavi preliminarnih i potvrdi konačnih rezultata glasanja (bosanski jezik)

52/02-2384.

Odluka o donošenju Naputka za primjenu "Poglavlja 10., Potpoglavlje B Izbornog zakona BiH" (Službeni glasnik BiH broj 28/02) (hrvatski jezik)

64/02-3041. Ispravak 64/02-3042.

Odluka o donošenju Upute za primjenu "Poglavlja 10., Potpoglavlje B Izbornog zakona BiH" (Službeni glasnik BiH broj 28/02) (bosanski jezik)

64/02-3041. Ispravak 64/02-3042.

Poslovnik o radu Izborne komisije Bosne i Hercegovine (prečišćen tekst) (bosanski jezik)

50/04-2205, 51/04-2298.

Poslovnik o radu Izbornoga povjerenstva Bosne i Hercegovine (pročišćen tekst) (hrvatski jezik)

50/04-2208, 51/04-2298.

Naputak o načinu i nadležnostima, odgovornosti za rad i rokovima za uspostavljanje Centra za birački popis (hrvatski jezik)

24/06-2597.


Uputstvo o načinu i nadležnostima, odgovornosti za rad i rokovima za uspostavljanje Centra za birački spisak (srpski jezik)

24/06-2598.

Uputstvo o načinu i nadležnostima, odgovornosti za rad i rokovima za uspostavljanje Centra za birački spisak (bosanski jezik)

24/06-2599.

Naputak o utvrđivanju kvalifikacija i broja članova biračkih odbora, postupak ždrijebanja i imanovanja biračkih odbora (hrvatski jezik)

27/06-2965. Ispravka 39/06-4116. 57/06-6093, 59/06-6297.

Uputstvo o utvrđivanju kvalifikacija i broja članova biračkih odbora, postupak žrijebanja i imanovanja biračkih odbora (srpski jezik)

27/06-2966. Ispravka 39/06-4116, 57/06-6093, 59/06-6297.

Uputstvo o utvrđivanju kvalifikacija i broja članova biračkih odbora, postupak žrijebanja i imanovanja biračkih odbora (bosanski jezik)

27/06-2968. Ispravka 39/06-4116, 57/06-6093, 59/06-6296.

Smjernice za utvrđivanje prestanka mandata izabranih članova organa vlasti (bosanski jezik)

1 7/03-657.

Smjernice za utvrđivanje prestanka mandata izabranih članova tijela vlasti (hrvatski jezik)

17/03-660.

Smjernice o načinu i postupku izbora delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

16/07-1539, 33/07-3356.

Smjernice o načinu i postupku izbora izaslanika u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

16/07-1547, 33/07-3356.

Smjernice o načinu i postupku izbora delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

16/07-1554, 33/07-3356.

Uputstvo za primjenu člana 1.8 stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

76/06-8288, 76/06-8289.

Uputstvo za primjenu člana 1.8 stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

76/06-8288, 76/06-8289.

Naputak za primjenu člana 1.8 stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

76/06-8289, 76/06-8290.

Naputak o procedurama za imenovanje članova općinskoga izbornoga povjerenstva, Izbornoga povjerenstva Grada Banja Luka, Izbornoga povjerenstva Grada Mostara i Izbornoga povjerenstva Brčko Disikta BiH (hrvatski jezik)

37/08-25.

Uputstvo o procedurama za imenovanje članova opštinske izborne komisije Izborne komisije Grada Banja Luka, Izborne komisije Grada Mostara i Izborne komisije Brčko Disikta BiH (srpski jezik)

37/08-25.

Uputstvo o procedurama za imenovanje članova općinske izborne komisije, Izborne komisije Grada Banja Luka, Izborne komisije Grada Mostara i Izborne komisije Brčko Disikta BiH (bosanski jezik)

37/08-26.


Naputak o procedurama za rješavanje po prigovorima i žalbama podnesenim Središnjem izbornom povjerenstvu BiH i izbornim povjerenstvima (hrvatski jezik)

37/08-27. Ispravka 48/08-124.

Uputstvo o procedurama za rješavanje po prigovorima i žalbama podnesenim Centralnoj izbornoj komisiji BiH i izbornim komisijama (srpski jezik)

37/08-34. Ispravka 48/08-123.

Uputstvo o procedurama za rješavanje po prigovorima i žalbama podnesenim Centralnoj izbornoj komisiji BiH i izbornim komisijama (bosanski jezik)

37/08-40. Ispravka 48/08-123.

Uputstvo o procedurama za akreditiranje posmatrača za izbore u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

48/08-78. Prestaje da važi Uputstvo o procedurama za akreditiranje promatrača za izbore u Bosni i Hercegovini objavljeno u SI. n. F BiH broj 42/06-4352, 59/06-6299.

Naputak o procedurama za akreditiranje promatrača za izbore u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

48/08-93. Prestaje da važi Naputak o procedurama za akreditiranje promatrača za izbore u Bosni i Hercegovini objavljen u SI. n. F BiH broj 42/06-4329, 59/06-6300.

Uputstvo o procedurama za akreditiranje posmatrača za izbore u Bosni i Hercegovini (srpski jezik)

48/08-108. Prestaje da važi Uputstvo o procedurama za akreditovanje promatrača za izbore u Bosni i Hercegovini objavljeno u SI. n. F BiH broj 42/06-4341, 59/06-6300.

Uputstvo o načinu kontrole i zaduživanja izbornog materijala (bosanski jezik)

57/08-291.

Naputak o načinu kontrole i zaduživanja izbornoga materijala (hrvatski jezik)

57/08-301.

Uputstvo o načinu kontrole i zaduživanja izbornog materijala (srpski jezik)

57/08-311.

Naputak o postupku i načinu slanja, primitka, obrade, arhiviranja i zaštite elektronskih prijava i dokumenata (hrvatski jezik)

37/08-46.

Uputstvo o postupku i načinu slanja, primanja, obrade, arhiviranja i zaštite elektronskih prijava i dokumenata (srpski jezik)

37/08-48.

Uputstvo o postupku i načinu slanja, primanja, obrade, arhiviranja i zaštite elektronskih prijava i dokumenata (bosanski jezik)

37/08-50.

Instrukcija o načinu i postupku utvrđivanja prestanka mandata izabranom članu organa vlasti prije isteka vremena na koje je izabran (srpski jezik)

50/08-52.

Instrukcija o načinu i postupku utvrđivanja prestanka mandata izabranom članu organa vlasti prije isteka vremena na koje je izabran (bosanski jezik)

50/08-55.

Instrukcija o načinu i postupku utvrđivanja prestanka mandata izabranom članu tijela vlasti prije isteka vremena na koje je izabran (hrvatski jezik)

50/08-57.

Instrukcija o žrijebanju u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

5/09-52.


Instrukcija o žrijabanju u Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

5/09-53.

Instrukcija o žrijabanju u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

5/09-54.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Ustav Unsko-sanskog kantona (prečišćeni tekst)

1/04-1.

Amandmani l-VIII na Ustav Unsko-sanskog kantona

11/04-565.

Zakon o grbu i zastavi Unsko-sanskog kantona

3/00-74. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o grbu i zastavi Unsko- -sanskog kantona objavljen u SI. gl. kantona broj 2/97.

Zakon o upotrebi grba i zastave Unsko-sanskog kantona

5/00-241.

Zakon o pečatu Unsko-sanskog kantona

1/95-14, 2/97-61.

Zakon o Vladi Unsko-sanskog kantona

5/08-277. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Vladi Unsko- -sanskog kantona 2/97-14, Zakon o izmjenama i dopunama 3/00-69, 5/00-243, 3/03-77.

Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Unsko-sanskog kantona

5/03-151. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o obrazovanju Kabineta Predsjednika Unsko-sanskog kantona broj 02-26/05-01 od 14.2.2001. godine i Uredba o službi za informisanje i poslove protokola Vlade Unsko-sanskog kantona objavljena u SI. gl. broj 3/02-46.

Uredba o Službi za stručne i zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona i kantonalnih organa uprave

6/00-270. Uredba o izmjenama i dopunama 15/06-581. Danom stupanja na snagu ove uredbe, prestaje da važi Uredba o Službi za stručne i zajedničke poslove Vlade Unsko.sanskog kantona i kantonalnih organa uprave broj 03-017-385/99 od 18.10.1999. godine objavljena u SI. gl. kantona broj 8/99-316.

Poslovnik Skupštine Unsko-sanskog kantona

2/97-25,2/01 -37. Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovniko radu Skupštine Unsko-sanskog kantona u prijelaznom periodu, objavljen u SI. listu kantona broj 2/95-21 i Privremeni poslovnik Skupštine Unsko-sanskog kantona, objavljen u SI. listu kantona broj 6/96-54.

Poslovnik o radu Vlade Unsko-sanskog kantona

4/97-77. Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Vlade Unsko-sanskog kantona objavljen u SI. listu kantona broj 2/95-28

Poslovnik o radu Komisije za izbor

4/06-250.

Odluka o ovlašćenju za čuvanje i upotrebu pečata Unsko-sanskog kantona

2/95-28.

Odluka o utvrđivanju statusnih pitanja i drugih prava poslanika u Skupštini Unsko-sanskog kantona

4/95-53.

Odluka o stručnoj službi Skupštine Unsko-sanskog kantona

3/97-71.


Uredba o službi za informisanje i poslove protokola Vlade Unsko.sanskog kantona

3/02-46.

Pravilnik o poslaničkoj i službenoj legitimaciji poslanika i funkcionera koje bira, imenuje ili potvrđuje Skupština Unsko-sanskog kantona

5/99-235.

Odluka o Metodologiji i rokovima za izradu programa rada, izvještaja o radu i drugih informativnih materijala koji se upućuju Vladi i Skupštini Unsko-sanskog kantona

3/05-236, 18/09-725.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Ustav Županije Posavske

1/96-1. Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine U - 12/97 - 3/98-322.

Amandman na Ustav Županije Posavske

3/96-43.

Amandman na Ustav Županije Posavske

7/99-545.

Amandman na Ustav Županije Posavske

3/00-117.

Amandman na Ustav Županije Posavske

5/00-245.

Amandmani XLI. - XLVI. na Ustav Županije Posavske

10/04-202.

Amandmani V-XII na Ustav Županije Posavske

7/04-289.

Odluka Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

2/05-69.

Zakon o Vladi Županije Posavske

1/96-9, 4/96-72, 8/00-433. 2/07-89.

Zakon o pečatu Županije Posavske

1/96-18.

Uredba o formiranju Kabineta Predsjednika Vlade

6/01-158, 1/06-3.

Uredba o Stručnoj službi Vlade Županije Posavske

2/96-29.

Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Županije Posavske

2/96-30.

Uredba o zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske

1/97-78.

Uredba o utemeljenju Službe za odnose sa javnošću Vlade Županije Posavske

1/04-3, 3/04-82, 6/04-214.

Odluka o načinu obrazovanja i visina naknade za rad stručnih povjerenstava i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Županije Posavske i rukovoditelja županijskih organa državne službe

5/07-472.


Poslovnik Skupštine Županije Posavske

6/01-132.

Poslovnik o radu Vlade Županije Posavske

6/08-584.

Pravilnik o službenoj iskaznici predsjednika, zamjenika predsjednika, dopredsjednika i članova Vlade

1/97-83.

Odluka o broju pozicija u vlasti

6/00-301.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Ustav Tuzlansko-podrinjskog kantona

7/97-161. Na temelju člana 89. Ustava Tuzlansko-podrinjskog kantona, danom stupanja na snagu, prestaje važiti Ustavni zakon Tuzlansko-podrinjskog kantona, te Amandmani l-X na Ustavni zakon Tuzlansko-podrinjskog kantona. Ostali propisi donešeni do dana usvajanja Ustava ostaju na snazi u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa Ustavom. Presuda Ustavnog suda Federacije BiH broj U-14/98 - 8/98-369.

Amandman I na Ustav Tuzlanskog kantona

3/99-38.

Amandmani ll-VI na Ustav Tuzlanskog kantona

13/99-481.

Amandmani od VII do XII na Ustav Tuzlanskog kantona

10/00-410.

Amandmani na Ustav Tuzlanskog kantona (Visoki predstavnik za BiH)

14/02-593.

Odluka o proglašenju Amandmana LXXIV-LXXXII na Ustav Tuzlanskog kantona

10/04-605.

Amandmani na Ustav Tuzlanskog kantona

10/04-605.

Zakon o Vladi Tuzlanskog kantona

17/00-889,1/05-1,11/06-1045. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Vladi Tuzlanskog kantona objavljen u SI. n. broj 2/94-37, 4/95-53, 9/96-196 i 4/00-147.

Uredba o Uredu Vlade Tuzlanskog kantona

6/02-211, 16/02-643, 11/04-669, 6/05-202, 7/06-710. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade objavljena u SI. n. broj 3/94-70, 7/00-284.

Zakon o grbu i zastavi Tuzlanskog kantona

1/00-1.

Zakon o upotrebi grba i zastave Tuzlanskog kantona

1/00-7. Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o utvrđivanju i upotrebi grba i zastave Tuzlansko-podrinjskog kantona, objavljen u SI. n. broj 4/96-77.

Zakon o pečatu Tuzlanskog kantona

4/99-101. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o pečatu Tuzlansko- -podrinjskog kantona objavljen u SI. n. 3/94-45.

Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu

14/09-1266.


Program rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2010. godinu

16/09-1803.

Kodeks ponašanja izabranih zvaničnika i nosioca izvršnih funkcija Tuzlanskog kantona

5/08-239.

Deklaracija o proglašavanju nevažećim odlikovanja i priznanja koja je dodijelio najtraženiji optuženik za ratne zločine Radovan Karadžić

8/08-830.

Odluka o osnivanju Kabineta premijera Vlade Tuzlanskog kantona

3/03-167, 7/06-715.

Odluka o organizaciji Službe Skupštine Tuzlanskog kantona

2/02-61, 2/05-55.

Odluka o načinu ostvarivanja prava i obaveza članova Vlade Tuzlznskog kantona

3/01-89.

Odluka o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona

16/02-649, 2/06-256.

Poslovnik Skupštine Tuzlanskog kantona (prečišćeni tekst)

10/04-616, 13/06-1328, 1/08-2.

Poslovnik o radu Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-11476/05 od 16.06.2005. godine

7/05-235, 11/08-1059.

ZENIČKO-DOBOISKI KANTON - Službene novine

Ustav Zeničko-dobojskog kantona

7/96-179. Ustav Zeničko-dobojskog kantona objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH broj 7/96-179.

Odluka o proglašenju Amandmana na Ustav Zeničko-dobojskog kantona (l-V)

1/96-1.

Odluka o proglašenju Amandmana VI na Ustav Zeničko-dobojskog kantona

10/00-413.

Amandmani od VII do Lll na Ustav Zeničko-dobojskog kantona

8/04-355.

Amandmani LIH do LXI na Ustav Zeničko-dobojskog kantona

10/04-447.

Ispravka u Amandmanu XXX stav 1. alineja druga Izvornika amandmana VII - Lll na Ustav Zeničko- -dobojskog kantona i Amandmana VII - Lll na Ustav Zeničko-dobojskog kantona

10/04-451.

Zakon o Vladi Zeničko-dobojskog kantona

16/00-739, 7/05-315, 4/06-308. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Vladi Zeničko-dobojskog kantona objavljen je u SI. n. F BiH broj 7/96-184, SI. n. kantona broj 1/97-13, 4/97-79, 12/00-517.

Uredba o Uredu premijera Zeničko-dobojskog kantona

13/06-731.

Uredba o Biznis servis centru Zeničko-dobojskog kantona

12/03-511, 5/06-337.


Zakon o grbu i zastavi Zeničko-dobojskog kantona

11/97-899, 12/00-518.

Zakon o upotrebi grba i zastave Zeničko-dobojskog kantona

11/97-900, 12/04-550.

Zakon o pečatu Zeničko-dobojskog kantona

Osnovni tekst Zakona o ... objavljen je u SI. n. F BiH 7/96-194, izmjene i dopune u SI. n. kantona broj 11/97-904, 12/04-549, 15/09-933.

Deklaracija o proglašenju Zeničko-dobojskog kantona otvorenim kantonom

3/98-51.

Poslovnik Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

4/05-69,3/09-217,12/09-779,19/09-1237. Prestaje da važi Poslovnik o radu Skupštine Zeničko- -dobojskog kantona (prečišćen tekst) objavljen je u SI. novinama kantona broj 11/00-449.

Poslovnik o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona

9/06-477. Ispravka Poslovnika 19/07-679.

Uredba o Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Zeničko-dobojskog kantona

8/96-272 (SI. n. F BiH), 2/05-40.

Uredba o Službi za zajedničke poslove

2/05-42.

Uredba o Stručnoj službi Vlade Zeničko-dobojskog kantona

13/06-732.

Odluka o obrazovanju Kolegija Skupštine

2/08-47.

Odluka o organizaciji i djelokrugu Stručne službe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (prečišćeni tekst)

13/02-495. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o organizaciji i djelokrugu Stručne službe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona objavljena je u SI. n. F BiH broj 1/96-16, te SI. n. kantona broj 7/02-179.

Pravilnik o obrascu poslaničke legitimacije i kartona poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona

12/01-631, 5/03-227, 10/03 -468.

Odluka o izboru stalnih radnih tijela Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

4/06-329.

Odluka o kriterijima za imenovanje u Izbornu komisiju Zeničko-dobojskog kantona

15/03-1225, 1/04-103.

jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u Ze-do kantonu

5/08-184.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (prečišćeni tekst)

8/98-193. Prečišćeni tekst Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obuhvata: Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde-objavljen u SI. n. broj 3/97, Amandmane I - IV na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde - objavljene u SI. n. 6/97, i Amandmane V - XVII na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde - objavljene u SI. n. 6/98

Amandman XVIII na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

10/00-121.


Amandmani XIX-XLV na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

5/03-153.

Odluka o proglašenju Amandmana XLVI, XLVII, XLVI11 na ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

8/04-663.

Amandmani na Ustav BPK-a Goražde

8/04-663.

Zakon o postupanju sa prestavkama i prijedlozima

17/04-1291.

Zakon o pečatu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

7/03-261, ispravka 9/03-339. Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje da važi Zakon o pečatu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde objavljen u SI. n. broj 6/97-244.

Zakon o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

5/03-185. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Vladi Bosansko- -podrinjskog kantona Goražde objavljen u SI. n. kantona broj 3/97-116, 17/00-233.

Odluka o formiranju Foruma mladih kao savjetodavnog tijela Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

4/03-137.

Odluka o usvajanju grba i zastave BPK-a Goražde

17/01-230.

Zakon o grbu i zastavi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

18/01 -254. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o grbu i zastavi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, objavljen u SI. n. kantona broj 7/97-282.

Zakon o upotrebi grba i zastave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

7/97-283.

Odluka o obrazovanju radnih tijela skupštine, odbora i komisija

4/97-213, 10/97-443.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa

11/07-1033.

Poslovnik Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

10/08-725.

Poslovnik Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

7/97-288.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Ustav Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

1/97-1, ispravci tiskarskih pogrešaka 7/98-179. Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-13/99,7/00-236. Odnosi se na usklađenost Ustava kantona sa Ustavom F BiH u pogledu upotrebe termina Župan, Županija.

Ustav Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

1/97-8, ispravka štamparskih grešaka 7/98-179. Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-13/99,7/00-236. Odnosi sa na usklađenost Ustava kantona sa Ustavom F BiH u pogledu upotrebe termina Župan, Županija.

Amandman na Ustav Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

5/97-235


Amandman na Ustav Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

5/97-235.

Amandman II na Ustav Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

6/97-257.

Amandman II na Ustav Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

6/97-257.

Amandman III na Ustav Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

6/97-257.

Amandman III na Ustav Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

6/97-257.

Amandmani IV - VIII na Ustav Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

2/98-29.

Amandmani IV - VIII na Ustav Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

2/98-29.

Amandman IX na Ustav Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

8/98-181.

Amandman IX na Ustav Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

8/98-181.

Amandman X na Ustav Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

10/00-315.

Amandman X na Ustav Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

10/00-315.

Amandmani od XI do LXIII na Ustav Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

8/03-377.

Amandmani od XI do LXIII na Ustav Županija Središnja Bosna (hrvatski jezik)

8/03-377.

Amandman LXIV na Ustav Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

2/04-85.

Amandman LXIV na Ustav Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

1/04-85.

Amandmani od LXV do LXIX na Ustav Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

14/04-961.

Amandmani od LXV do LXIX na Ustav Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

14/04-961.

Zakon o grbu i zastavi Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

10/02-494.

Zakon o grbu i zastavi Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

10/02-494.

Zakon o upotrebi grba i zastave Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

10/02-495.

Zakon o uporabi grba i zastave Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

10/02-495.


Zakon o pečatu Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

2/97-79, 10/01-428, 10/02-489, 14/03-682, 10/04-689.

Zakon o pečatu Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

2/97-81, 10/01-428, 10/02-489, 14/03-682, 10/04-689.

Zakon o Vladi Srednjobosanskog kantona (prečišćeni tekst) (bosanski jezik)

5/03-233, 14/03-673. Prečišćeni tekst Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona sadrži Zakon o Vladi Srednjobosanskog kantona objavljen u SI. n. broj 1/97-18, te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona objavljen u SI. n. broj 15/00-546.

Zakon o Vladi Županije Središnja Bosna (pročišćeni tekst) (hrvatski jezik)

5/03-233, 14/03-673. Pročišćeni tekst Zakona o Vladi Županije Središnja Bosna sadrži Zakon o Vladi Županije Središnja Bosna objavljen u SI. n. broj 1/97-15, te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Županije Središnja Bosna objavljen u SI. n. broj 15/00-546.

Uredba o osnivanju Kabineta premijera Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

14/03-684.

Uredba o osnutku Ureda predsjednika Vlade Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

14/03-684.

Uredba o osnivanju Službe za odnose s javnošću Vlade Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

11/04-804.

Uredba o osnutku Službe za odnose s javnošću Vlade Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

11/04-804.

Uredba o osnivanju Stručne službe Vlade Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

5/02-173. Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o Stručnoj službi Vlade Srednjobosanskog kantona, objavljena u SI. n. broj 2/97-113, 8/00-243.

Uredba o osnutku Stručne službe Vlade Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

5/02-173. Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o Stručnoj službi Vlade Županije Središnja Bosna, objavljena u SI. n. broj 2/97-113, 8/00-243.

Odluka o uspostavljanju Kolegija Skupštine Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

12/04-853.

Odluka o uspostavljanju Kolegija Sabora Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

12/04-853.

Odluka o izmjeni Odluke o sastavu Kolegija V. Saziva Skupštine Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

7/08-941.

Odluka o izmjeni Odluke o sastavu Kolegija V. Saziva Sabora Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

7/08-941.

Odluka o izmjenama Odluke o broju profesionalnih zastupnika u Skupštini Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

7/08-941.

Odluka o izmjenama Odluke o broju profesionalnih zastupnika u Saboru Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

7/08-941.

Poslovnik Skupštine Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

3/04-145. Prestaje da važi Poslovnik o radu Skupštine Srednjobosanskog kantona objavljen u SI. n. broj 1/97-35.


Poslovnik Sabora Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

3/04-145. Prestaje da važi Poslovnik o radu Sabora Županije Središnja Bosna objavljen u SI. n. broj 1/97-21.

Poslovnik Vlade Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

10/04-692.

Poslovnik Vlade Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

10/04-692.

Odluka o Stručnoj službi Skupštine Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

2/97-107, 7/05-815.

Odluka o Stručnoj službi Sabora Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

2/97-108, 7/05-815.

Zaključak o rotaciji nosilaca čelnih funkcija u Vladi Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

2/01-44.

Zaključak o izmjeni nositelja čelnih dužnosti u Vladi Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

2/01-44

Zaključak o troškovima za sjednice skupštinskih radnih tijela (bosanski jezik)

12/01-524.

Zaključak o troškovima za sjednice saborskih radnih tijela (hrvatski jezik)

12/01-524.

Pravilnik o obrascima zastupničke iskaznice i glasačkoga kartona zastupnika u Skupštini Srednjobosanskoga kantona (bosanski jezik)

7/07-909.

Pravilnik o obrascima zastupničke iskaznice i glasačkoga kartona zastupnika u Saboru Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

7/07-909.

Obrazac zastupničke iskaznice zastupnika u Skupštini Srednjobosanskoga kantona (bosanski jezik)

7/07-912.

Obrazac zastupničke iskaznice zastupnika u Saboru Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

7/07-912.

Pravilnik o iskaznici župana, zamjenika župana i članova Vlade

3/97-151.

Pravilnik o iskaznici predsjednika Kantona, zamjenika predsjednika Kantona i članova Vlade

3/97-151.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona

2/98-1. Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U.12/99 od 29.3.2000. godine 8/00-69.

Amandman I na Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona

3/98-29. Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na Amandman I. Ustava Hercegovačko-neretvanskog kantona - 5/98-21.

Amandman II na Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona

4/00-1.


Amandmani lll-XII na Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona

7/04-1.

Zakon o Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona

3/07-119, 5/09-1

Zakon o pečatu Hercegovačko-neretvanskog kantona

2/98-15.

Zakon o grbu i zastavi Hercegovačko-neretvanskog kantona

7/04-20.

Zakon o upotrebi grba i zastave HNK

7/04-21.

Odluka o dostupnosti akata koji nastanu u radu Vlade

7/08-42.

Poslovnik o radu Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona

8/04-7. Ispravka Poslovnika o radu Vlade HNK 1/05-67.

Poslovnik o radu Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona

2/05-17. Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Privremeni poslovnik o radu Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljen u Službenim novinama broj 1/98-6.

Zaključak o upotrebi jezika

2/98-42.

Odluka o Stručnoj službi Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona

2/05-39. Prestaje da važi Odluka o stručnoj službi Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljena u SI./N. n. broj 3/98-32.

Odluka o osnivanju Komisije za provođenje izbora u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

1/98-9.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Ustav Županije Zapadnohercegovačke

1/96-2.

Amandmani XV-XVI na Ustav Županije Zapadnohercegovačke

14/00-334.

Amandmani XVII-XXIII na Ustav Županije Zapadnohercegovačke

17/00-402.

Amandmani na Ustav Županije Zapadnohercegovačke

1/03-2.

Deklaracija o ustavno-pravnom položaju Županije Zapadnohercegovačke

6/08-150.

Zakon o grbu i zastavi Županije Zapadnohercegovačke

5/03-125.

Zakon o uporabi grba i zastave Županije Zapadnohercegovačke

5/03-127.

Zakon o pečatu Županije Zapadnohercegovačke

1/96-10.


Zakon o upravi

10/99-324, 10/04-205.

Zakon o Vladi Županije Zapadnohercegovačke

10/04-202. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Vladi Županije Zapadnohercegovačke objavljen u N. n.. 1/96-7, 3/01-26.

Zakon o referendumu

17/00-403. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o referendumu objavljen u SI. listu SR BiH broj 29/77 i 24/91.

Uredbu o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva županijskih i općinskih tijela uprave i županijskih upravnih organizacija

1 3/08-468.

Poslovnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

10/03-207. Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke objavljen u N. n.. broj 14/98-566.

Poslovnik o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke

3/96-29.

Uredba o utemeljenju Ureda predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke

7/02-115.

Odluka o Stručnoj službi Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

5/96-82.

Pravilnik o zastupničkoj iskaznici zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke

8/98-346.

Odluka o neprenošenju nadležnosti Županije Zapadnohercegovačke na Federaciju Bosne i Hercegovine u oblastima zajedničke nadležnosti

14/08-498.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Ustav Kantona Sarajevo

1/96-1, 2/96-50, 3/96-83.

Amandmani od I do XIII na Ustav Kantona Sarajevo

1 6/97-375.

Amandmani XIV i XV na Ustav Kantona Sarajevo

14/00-553.

Amandmani XVI-XVIII na Ustav Kantona Sarajevo

4/00-125.

Amandmani XIX do XLII na Ustav Kantona Sarajevo

28/04-2025.

Odluka o proglašenju Amandmana XIX do XLII na Ustav Kantona Sarajevo

31/04-2241.

Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo (prečišćeni tekst)

3/09-1. Prestaje da važi Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo - 9/99-342,16/03-830, 39/08-5.

Zakon o pečatu Kantona Sarajevo (prečišćeni tekst)

3/09-3.


Zakon o utvrđivanju i obilježavanju dana Kantona Sarajevo

33/05-2023.

Zakon o Vladi Kantona Sarajevo (Prečišćeni tekst)

24/03-1445. Prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo sadrži tekstove koji su objavljeni u SI. n. kantona broj 7/96-175, 10/96-209, 20/98-757, 4/01-125, 16/03-829, Ispravka 18/03-886.

Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo

30/08-1, 14/09-3.

Zakon o javnim priznanjima Kantona Sarajevo (Prečišćeni tekst)

7/06-209. Prestaje a važi Zakon o dopunama Zakona o javnim priznanjima Kantona Sarajevo objavljen u SI. n. broj 12/06-401.

Zakon o postupanju sa predstavkama i prijedlozima

4/02-85,16/03-831. Stupanjem na snagu ovog zakona na području Kantona Sarajeva prestaje primjena Zakona o postupanju sa predstavkama i prijedlozima koji je objavljen u SI. listu SR BiH broj 33/77-936, 12/87-364, 27/90-785, kao i Odluka o postupanju s predstavkama i prijedlozima, objavljena u SI. novinama Grada Sarajeva broj 21/81.

Zakon o proglašavanju žalosti u Kantonu Sarajevo

26/08-1.

Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo (Prečišćeni tekst)

5/06-145. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo objavljen u SI. n. kantona broj 1/97-2, 31/01-1186, 13/03-646.

Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo

7/01-226, 31/01-1186, 34/05-2066.

Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo (Prečišćeni tekst)

5/06-146. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o obrazovanju Kabineta premijera i zamjenika premijera, objavljen u Službenim novinama kantona broj 8/01-315, 31/01-1187, 13/03-647.

Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove (Prečišćeni tekst)

5/06-146.

Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa (Novi prečišćeni tekst)

7/06-215. Prestaje da važi Zakon o javnim priznanjima Kantona Sarajevo 19/97-444, 33/05-2023.

Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i izvještaja o radu kantonalnih organa

29/01-1144.

Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo

1 3/03-647.

Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

13/03-648.

Odluka o metodologiji izrade i donošenja Programa rada i Izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija

30/08-27.

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo

7/08-15. Tekst Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (prečišćen tekst) - 12/05-673.


Odluka o proglašenju 5. februara Danom sjećanja na sve stradale građane Grada Sarajeva u periodu opsade 1992.-1995. godine

34/07-2709.

Poslovnik konstituirajuće sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

27/02-1117.

Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo (prečišćen tekst)

12/05-673. Prečišćeni tekst Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo sadrži tekstove Poslovnika sa izmjenama i dopunama objavljenim u SI. n. kantona broj 25/03-1509, 7/05-389.

Poslovnik Vlade Kantona Sarajevo

2/02-54.

Privremena odluka o uslovima i načinu dodjele Šestoaprilske nagrade

6/97-128. Donošenjem ove Odluke prestaje da važi Odluka o uslovima i načinu dodjele šestoaprilske nagrade grada Sarajeva, objavljene u Službenim novinama Grada Sarajeva broj 3/85.

Poslovnik o radu Odbora za dodjelu javnih priznanja Kantona Sarajevo

12/06-403. Izmjene i dopune Poslovnika 12/06-404. Prestaje da važi Poslovnik o organizaciji i načinu rada Odbora za dodjelu Šestoaprilske nagrade Sarajeva objavljen u SI. n. kantona br 6/97-138.

Etički kodeks poslanika/zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo

22/09-33.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Ustav Hercegbosanske županije (pročišćeni tekst)

3/96-29.

Amandman na Ustav Hercegbosanske županije

9/00-155.

Amandmani ll-IV na Ustav Hercegbosanske županije

9/04-274.

Zakon o pečatu Hercegbosanske županije

1/96-14.

Zakon o Vladi Hercegbosanske županije

2/96-21.

Zaključak o provedbi zabrane za izabrane dužnosnike uslijed sukoba interesa

2/00-26.

Odluka o utvrđivanju teksta prisege članova Vlade Hercegbosanske županije

2/96-27.

Uredba o utemeljenju Službe za odnose s javnošću

4/04-117.

Uredba o utemeljenju Ureda predsjednika Vlade

4/04-118.

Pravilnik o unutarnjem ustroju Stručne službe Skupštine Hercegbosanske županije

13/98-604.

Poslovnik Skupštine Hercegbosanske županije

8/03-114, 14/03-275, 1/04-2. Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Skupštine Hercegbosanske županije objavljen u N. n.. broj 6/98-186.


Pravilnik o službenoj iskaznici članova i dužnosnika Vlade Hercegbosanske županije

9/99-41 7.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka Visokog predstavnika o uspostavi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

1/00-1.

Nalog supervizora o uspostavljanju Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine - 8. mart 2000. godine

1/00-1.

Nalog Supervizora o usaglašavanju i zamjeni novih entitetskih zakona u Brčko Distriktu BiH

16/03-887.

Nalog Supervizora kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu

23/06-491.

Dopuna Naloga supervizora kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Distrikta Brčko i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distrikt od 04.avgusta 2006. godine

1/08-2.

Dopuna Naloga Supervizora od 04.08.2006. godine kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetska granica u Distriktu

39/09-937.

Nalog supervizora kojim se donosi Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta BiH i Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Brčko Distrikta

Aneks I Naloga supervizora od 24. oktobra 2008. godine kojim se donosi Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta BiH kao i Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Brčko Distrikta - Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Brčko Distrikta Aneks II Naloga supervizora od 24. oktobra 2008. godine kojim se donosi Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta BiH kao i Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Brčko Distrikta - Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta BiH 43/08-1429.

Nalog supervizora kojim se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko Distrikta i kojim se rješava status Kancelarije koordinatora za Brčko u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine

Aneks naloga supervizora od 24. oktobra 2008. godine kojim se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko Distrikta i kojim se rješava status Kancelarije koordinatora za Brčko u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko Distrikta 43/08-1434.

Nalog supervizora o zašttiti slobode vjeroispovijesti u vezi sa održavanjem nastave vjeronauke i radnim statusom vjeroučitelja u javnim školama Brčko Disstrikta

37/08-1320.

Aneks I naloga Supervizora od 6. maja 2008. godine - Revidirani Statut Brčko Distrikta BiH koji stupa na snagu 6. maja 2008. godine

17/08-551 ( Nalog Supervizora). Osnovni tekst Statuta Brčko Distrikta BiH - prečišćeni tekst objavljenje u SI. gl. Distrikta broj 19/06-401, Nalog Supervizora kojim se donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta BiH 3/07-47.

Aneks II naloga Supervizora od 6. maja 2008. godine - Izborni zakon Brčko Distrikta BiH koji stupa na snagu 6. maja 2008. godine

17/08-551. ( Nalog Supervizora). Osnovni tekst Izbornog zakona Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. Distrikta broj 20/03-1012, 28/07-1112.

Aneks III naloga Supervizora od 6. maja 2008. godine - Poslovnik o radu Skupštine Brčko Distrikta BiH koji stupa na snagu 6. maja 2008. godine

17/08-551. ( Nalog Supervizora). Osnovni tekst Poslovnika Skupštine Brčko Distrikta BiH - prečišćeni tekst objavljen je u SI. gl. Distrikta broj 11/03-667.


Statut Brčko Distrikta BiH - prečišćeni tekst

19/06-401. Prečišćeni tekst Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine sadrži objave iz Sl.glasnika broj 1/00-1. Ispravka teksta Statuta 4/00-55.

Nalog supervizora o izmjeni Statuta Brčko Distrikta BiH

7/04-315. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Brčko Distrikta BiH 20/05-686.

Nalog supervizora o zmjenama Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

24/05-856.

Nalog Supervizora kojim se donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta BiH

3/07-47.

Nalog Supervizora kojim se donose izmjene Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

39/09-931.

Nalog Supervizora kojim se donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta

39/09-934.

Nalog Supervizora koji se zahtijeva da referendumi na području Brčko Distrikta BiH budu predmet prethodne saglasnosti Supervizora za Brčko Distrikt u pisanoj formi i budu organizovani jedino pod uslovima koje odobri Suprevizor za Brčko

3/07-60.

Zakon o zastupnicima Skupštine Brčko Distrikta BiH

29/04-1281. Zakon o izmjenama Zakona o zastupnicima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine 2/08-40 (Nalog Supervizora) i 17/08-551 (Nalog Supervizora), 1/09-2 (Nalog Supervizora).

Odluka o proglašenju Dana žalosti u Brčko Distriktu BiH

18/09-579.

Poslovnik Skupštine Brčko Distrikta BiH - prečišćeni tekst

11/03-667. Prečišćeni tekst Poslovnika Skupštine Brčko Distrikta BiH sadrži tekstove koji su objavljeni kao Poslovnik Skupštine Brčko Distrikta BiH u SI. gl. Distrikta broj 1/00-8, Odluka o izmjeni i dopuni 3/00-38, Ispravka Odluke o izmjeni i dopuni u 5/03-147 i 8/03-535.

Poslovnik o radu Zakonodavne komisije Skupštine Brčko Distrikta BiH

9/09-226.

Poslovnik o radu Komisije za praćenje rada Vlade, institucija Distrikta i predstavke građana

9/09-228.

Poslovnik o radu Komisije za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoliša, Skupštine Brčko Distrikta BiH

9/09-230.

Poslovnik o radu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu, Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

9/09-232.

Poslovnik o radu Komisije za obrazovanje, sport, kulturu i saradnju sa vjerskim zajednicama Skupštine Brčko Distrikta BiH

9/09-234.

Poslovnik o radu Komisije za ekonomski razvoj i poljoprivredu

10/09-245.

Poslovnik o radu Komisije za upravu i finansije

10/09-247.


Poslovnik o radu Komisije za izbor i imnovanje i mandatno-imunitetske komisije Skupštine Brčko Distrikta BiH

12/09-277.

Poslovnik o radu Komisije za praćenje primjene Poslovnika o radu Skupštine Brčko Distrikta BiH

15/09-539.

Poslovnik o radu Komisije za zaštitu ljudskih prava

17/09-561.

Kodeks ponašanja zastupnika Skupštine Brčko Distrikta BiH

7/08-303.

Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa za nosioce izvršnih funkcija u Brčko Distriktu BiH

9/09-239.

Poslovnik o radu Komisije za sprovodenje Kodeksa ponašanja zastupnika Skupštine Brčko Distrikta BiH

22/08-731.

Zakon o izvršnoj Vlasti Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

2/00-1, 5/01-196, 9/01-357, 12/01-526, 16/01-772, 17/02-945, 8/03-504, 31/04-1343.

Zakon o članovima Vlade Brčko Distrikta BiH

34/04-1442.

Zakon o vladi Brčko Distrikta BiH

36/07-1340, 23/08-740, Zakon o izmjeni Zakona o Vladi Brčko Distrikta BiH 2/08-40 (Nalog Supervizora) i 17/08-551 ( Nalog Supervizora). Osnovni tekst Zakona o Vladi Brčko Distrikta BiH objavljen je u SI. gl. Distrikta broj 36/07-1340, Pismo Supervizora kojim se mijenja Zakon o Vladi Brčko Distrikta BiH 38/07-1359.

Pismo Supervizora kojim se mijenja Zakon o Vladi Brčko Distrikta BiH

38/07-1359.

Poslovnik o radu Vlade Brčko Distrikta BiH

31/07-1227. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Vlade Brčko Distrikta BiH 43/08-1435.

Pravilnik o internoj kontroli u odjeljenju za stručne administrativne poslove Vlade Brčko Distrikta BiH

39/07-1376.

Uputstvo o postupku izrade "Press klipinga"

33/09-840.

Uputstvo o medijskom predstavljanju Vlade Brčko Distrikta BiH

33/09-840.

Odluka o proceduri organizovanja plaćenog medijskog predstavljanja

39/09-944.

Zakon o pečatu Brčko Distrikta BiH

12/01-525, Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o pečatu Brčko Distrikta BiH 2/08-40 (Nalog Supervizora).

Zakon o imunitetu Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

15/02-877.

Odluka o izradi pečata Brčko DistriktaBiH

4/00-96.

Odluka o izradi prijedloga organizacije i sistematizacije, opisa zadataka i broja izvršilaca u Vladi Brčko Distrikta

3/00-48.


Odluka o proceduri izrade nacrta zakona i drugih propisa

39/07-1372.

Odluka o procedurama u postupku usklađivanja propisa Brčko Distrikta BiH sa acquis communataire

25/09-738.

Odluka o prihvatanju Memoranduma o implementaciji obaveza iz Konačne Arbitražne odluke za Brčko Distrikt

6/00-226.

Izborni zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

20/03-1012, 28/07-1112.

Izborni zakon Bosne i Herecegovine

SI. gl. BiH broj 23/01-275. Izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) 11/02-682, izmjene i dopunel 1/02-683, izmjene i dopune 11/02-683, Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH 4/04-236.

Ovjerene Kandidatske liste za učešće na Lokalnim izborima koji se održavanju 05. oktobra 2008. godine

35/08-1070.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje broja članova izborne komisije

19/08-632.

Odluka o obliku i sadržaju Obrasca ličnih podataka izabranih zvaničnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika

47/08-1865.

Odluka o utvrđivanju kvalifikacija za članove izbornih komisija

33/08-1038.

Odluka Centralne izborne komisije BiH o nazivima osnovnih izbornih jedinica

15/06-276.

Odluka o načinu obavještavanja birača na koje se odnosi odredba člana 19.8. stav 3. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

11/02-714.

Pravilnik o vođenju Centralnog biračkog spiska

19/08-615, 36/08-1311.

Pravilnik o prijavi i ovjeri političke partije, nezavisnog kandidata, koalicije i nezavisnih kandidata za učešće na neposrednim izborima i postupak ovjere kandidata za popunu garantiranih mandata za pripadnike nacionalnih manjina

20/08-638.

Pravilnik o načinu glasanja i brojanja glasačkih listića

33/08-984.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja registra

6/09-159, 11/09-266.

Instrukcija o žrijebanju u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine

3/09-76.

Uputstvo o procedurama za rješavanje po prigovorima i žalbama podnesenim Centralnoj izbornoj komisiji BiH i izbornim komisijama

23/08-750, Ispravka Uputstva 30/08-937.

Uputstvo o procedurama za imenovanje članova općinske izborne komisije, Izborne komisije Grada Banja Luke, Izborne komisije Grada Mostara i Izborne komisije Brčko Distrikta BiH

23/08-757.


Nalog Supervizora o Izbornoj komisiji Brčko Distrikta BiH i kojim se Skupštini Brčko Distrikta BiH nalaže da imenuje nove članove Izborne komisije Brčko Distrikta BiH

31/08-939.

Pravilnik o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora

25/08-786, 31/08-957.

Uputstvo o procedurama za akreditiranje posmatrača za izbore u Bosni i Hercegovini

30/08-921.

Uputstvo o postupku i načinu slanja, primanja, obrade, arhiviranja i zaštite elektronskih prijava i dokumenata

25/08-780.

Uputstvo o načinu kontrole i zaduživanja izbornog materijala

36/08-1298.

Smjernice o načinu i postupku izbora delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

4/07-83, 5/07-133.

Instrukcija o načinu i postupku prestanka mandata izabranom članu organa vlasti prije isteka vremana na koje je izabran

33/08-1036.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Ustav Republike Srpske

21/92-829.

Ustavni zakon za sprovodenje Ustava Republike Srpske

21/92-839.

Amandmani XXVI-XLIII na Ustav Republike Srpske

28/94-785.

Amandmani XLIV-LI na Ustav Republike Srpske

8/96-381.

Amandmani LIV na Ustav Republike Srpske

13/96-553. Ispravka 15/96-669.

Amandman Lili na Ustav Republike Srpske

16/96-673.

Amandmani LIV-LXV na Ustav Republike Srpske

21/96-877.

Ustavni Amandmani od LXVI do XCI na Ustav Republike Srpske (Visoki predstavnik za BiH)

21/02-1.

Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu broj 150/02 o izmenama i dopunama

21/02-5.

Amandmani LXVI-XCII na Ustav Republike Srpske

21/02-5.

Ispravka u Ustavnim Amandmanima od LXVI do XCII na Ustav Republike Srpske

30/02-23. Tekst Amandmana od LXVI do XCII na Ustav Republike Srpske objavljen je u SI. gl. RS broj 21/02-5.


Ispravka o Ustavnim amandmanima od LXVI do XCII na Ustav Republike Srpske

26/02-19. Tekst Amandmana LXVI do XCII na Ustav Republike Srpske objavljen je u SI. gl. RS broj 21/02-5.

Odluka o Amandmanima na Ustav Republike Srpske (Visoki predstavnik za BiH)

31/02-30.

Ustavni zakon za provođenje Amandmana CXV-CXXI na Ustav Republike Srpske

117/05-1.

Odluka o izmjenama i dopunama Ustava Republike Srpske (Visoki predstavnik za BiH)

69/02-20. Proglašavaju se Amandmani na Ustav Republike Srpske XCIII - XCVII.

Odluka kojom se donose izmjene i dopune Ustava Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02 i 31/02)

31/03-5.

Odluka o promjeni Ustava Republike Srpske

98/03-2.

Odluka da se pristupi izmjeni Ustava Republike Srpske donošenjem amandmana na Ustav Republike Srpske

12/04-1.

Odluka da se pristupi promjeni Ustava Republike Srpske donošenjem amandmana na Ustav Republike Srpske

104/05-1.

Odluka o izmjenama i dopunama Ustava Republike Srpske

115/05-30.

Amandmani CXV-CXXI na Ustav Republike Srpske

117/05-1.

Odluka o proglašenju Ustavnog zakona za provođenje Amandmana CXV-CXXI na Ustav Republike Srpske

117/05-1.

Odluka da se pristupi promjeni Ustava Republike Srpske donošenjem amandmana na Ustav Republike Srpske

115/07-1.

Odluka o usklađenosti Ustava F BiH i Ustava RS sa Ustavom BiH

Djelimična Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U-5/98,12/00-274.

Djelimična odluka Ustavnog suda BiH broj U-5/98

31/00-720.

Izdvojeno mišljenje sudije Hansa Daneliusa

31/00-724

Djelimična odluka Ustavnog suda BiH broj 5/98 od 1.7.2000. godine o ustavnosti odredbi Ustava BiH, Ustava F BiH i Ustava RS

36/00-814.

Odluka o komisiji za implementaciju Delimične presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

4/01-87. Ispravka Odluke 10/01-215.

Odluka o utvrđivanju Nacrta amandmana na Ustav Republike Srpske

27/08-1.


Odluka o osnivanju Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske

18/07-2.

Deklaracija o opredjeljenju Republike Srpske za demokratsko uređenje i evropsku budućnost Bosne i Hercegovine

29/07-1.

Poslovnik Narodne skupštine Republike Srpske - Prečišćeni tekst

79/07-1. Prestaje da važi Poslovnik Narodne skupštine Republike Srpske - Prečišćen tekst 99/06-1.

Poslovnik Vijeća naroda Republike Srpske - Prečišćeni tekst

64/08-4.

Poslovnik o radu Vlade Republike Srpske

10/09-2. Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik Vlade Republike Srpske objavljen u SI. gl. RS broj 14/01-305, 23/05-12.

Poslovnik o radu Zajedničke komisije Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata

76/04-1.

Kodeks ponašanja delegata u Vijeću naroda Republike Srpske

29/04-1.

Zakon o amblemu Republike Srpske

49/07-1.

Uredba o izgledu i načinu upotrebe amblema Republike Srpske

50/07-1.

Ustavni zakon o dopuni Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni Republike Srpske

125/08-1.

Uredba o korištenju amblema Republike Srpske

50/07-10.

Zakon o pečatima

11/92-390, 63/01-1306, 49/07-1.

Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina

2/05-1.

Zakon o zaštiti naziva Republike Srpske

73/08-1.

Zakon o Vladi Republike Srpske

118/08-1.

Zakon o Ekonomsko-socijalnom savjetu

110/08-1.

Odluka o obrazovanju Službe predsjednika Republike

47/08-1.

Odluka o određivanju naziva objekta sjedišta Predsjednika Republike

53/08-1.

Uredba o Republičkom protokolu

80/07-1.


Uredba o sekretarijatu Vlade Republike Srpske

64/02-9,70/03-1. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o Sekretarijatu Vlade Republike Srpske 21/98-523, 11/01-217.

Uredba o Službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske

90/07-2, 114/07-3.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje sekretara Vlade Republike Srpske

100/03-2.

Uredba o sadržaju i obliku legitimacije i značke inspektora Republičke uprave za inspekcijske poslove

31/06-1.

Zakon o odlikovanjima i priznanjima

4/93-89, 26/93-1009, 48/02-7.

Statuti ordena i medalja Republike Srpske

12/95-377.

Odluka o ukidanju ratnog stanja

27/95-709.

Odluka o ukidanju ratnog stanja i stanja neposredne ratne opasnosti

15/96-669.

Odluka o postupku i načinu usklađivanja zakonodavstva Republike Srpske sa zakonodavstvom Evropske unije (acquis communautaire)

81/07-1.

Odluka o sadržaju i obliku delegatske legitimacije

90/07-1.

Odluka o osnivanju Saveta za bezbednost Republike

47/01-961. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o osnivanju Saveta za bezbednost Republike objavljena u SI. gl. RS broj 2/94-33.

Odluka o obrazovanju Saveta za unutrašnju politiku i bezbednost

28/97-737.

Odluka o obrazovanju Ekonomskog Saveta

28/97-737.

Odluka o osnivanju fondacije Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje i registraciji fondacije prema Zakonu o zadužbinama, fondacijama i fondovima Republike Srpske i Zakonu o fondacijama i zakladama Federacije Bosne i Hercegovine

24/01-517.

Odluka o osnivanju Auto-servisa Vlade Republike Srpske i o uslovima i načinu korištenja putničkih automobila

2/96-6.

Odluka o uvjetima i načinu korištenja putničkih automobila za obavljanje službenih poslova u Vijeću naroda Republike Srpske

67/04-1.

Odluka Visokog predstavnika o uspostavi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

7/00-181.

Nalog supervizora o uspostavljanju Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

7/00-181.


Nalog supervizora o imenovanju članova Prelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

7/00-181.

Statut Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

7/00-181.

Zvanično obaveštenje

35/01-781. Zvanično obaveštenje da je proces izveštavanja završen 12.6.2001. godine (razgraničenje po odluci Arbitražne komisije za naselje Dobrinja I i IV u Sarajevu)

Odluka o izmenama i dopunama Izbornog Zakona Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

17/02-37, 23/02-5, 23/02-5. Izborni zakon Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 23/01 -275, 7/02-123 (Visoki predstavnik za BiH), 9/02-197(Visoki predstavnik za BiH), 9/02-198, 20/02-491, Ispravka 25/02-742, 15/04-3 (Visoki predstavnik za BiH).

Poslovnik o radu Izborne komisije Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst)

46/03-1. Odluka o izmjenama Poslovnika 60/03-23.

Pravila o vođenju postupka

60/03-23, 2/07-32.

Izborni zakon Republike Srpske

34/02-1, 35/03-366, 24/04-4, 19/05-1.

Odluka o postupku konstituisanja Vijeća naroda

32/03-2.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu korištenja putničkih automobila za obavljanje službenih poslova u Vijeću naroda

43/06-1.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju funkcionera i delegata na stalnom radu u Vijeću naroda Republike Srpske

45/06-2.

Kodeks ponašanja imenovanih predstavnika iz Republike Srpske u radnim tijelima za izradu zakona, drugih propisa i projekata na nivou Bosne i Hercegovine

53/08-5.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje broja članova izborne komisije

50/08-1.

Odluka o utvrđivanju kvalifikacija za članove izbornih komisija

79/08-15.

Odluka o obliku i sadržaju Obrasca ličnih podataka izabranih zvaničnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika

120/08-27.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove "Spomen-područje Donja Gradina" Kozarska Dubica - Donja Gradina

125/06-1.

Odluka o načinu obavještavanja birača na koje se odnosi odredba člana 19.8. stav 3. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a u vezi sa mogućnošću ostvarivanja prava glasa

49/02-22.

Odluka o definisanju kategorije birača koji imaju pravo glasati nepotvrđenim glasačkim listićima

64/02-12.

Odluka o utvrđivanju funkcionera i delegata na stalnom radu u Vijeću naroda Republike Srpske

38/03 -4.


Uputstvo za primjenu člana 1.8 stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

111/06-21, 118/06-24.

Uputstva o načinu zaduživanja i primopredaje biračkog materijala i glasačkih listića

85/04-9.

Uputstvo o načinu glasanja nepotvrđenim glasačkim listićima

64/02-13.

Uputstvo za primjenu "Poglavlja 10, Poglavlje B-Dom naroda Parlamenta Federcije Bosne i Hercegovine" Izbornog Zakona Bosne i Hercegovine

64/02-14, 12/07-30.

Uputstvo o načinu i postupku provođenja prijevremenih izbora

2/07-1.

Smjernice o načinu i postupku izbora delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

12/07-30. Dopuna smjernica 17/07-36.

Smjernice za utvrđivanje prestanka mandata izabranih članovima organa vlasti

31/03-11.

Pravila o vođenju postupka (Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH)

37/03-7.

Uputstvo za primjenu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine

43/03-5, Ispravka 60/03-23.

Pravilnik o prijavi i ovjeri političke stranke, nezavisnog kandidata, koalicije i liste nezavisnih kandidata za učestvovanje na neposrednim izborima i postupak ovjere kandidata za popunu garantiranih mandata za pripadnike nacionalnih manjina

50/08-3, 58/08-1.

Pravilnik o vođenju Centralnog biračkog spiska

50/08-71, 81/08-13.

Pravilnik o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora

59/08-20, 72/08-22.

Pravilnik o načinu glasanja i brojanja glasačkih listića

80/08-1.

Uputstvo o postupku i načinu slanja, primanja, obrade, arhiviranja i zaštite elektronskih prijava i dokumenata

58/08-4.

Uputstvo o procedurama za rješavanje po prigovorima i žalbama podnesenim Centralnoj izbornoj komisiji BiH i izbornim komisijama

58/08-10. Ispravka Uputstva 72/08-31.

Uputstvo o procedurama za imenovanje članova općinske izborne komisije Izborne komisije Grada Banja Luka, Izborne komisije Grada Mostara i Izborne komisije Brčko Distrikta BiH

58/08-15.

Uputstvo o procedurama za akreditiranje posmatrača za izbore u Bosni i Hercegovini

75/08-21.

Uputstvo o načinu kontrole i zaduživanja izbornog materijala

91/08-6.


Instrukcija o žrijebanju u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine

13/09-45.

Instrukcija o načinu i postupku utvrđivanja prestanka mandata izabranom članu organa vlasti prije isteka vremana na koje je izabran

79/08-16.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o upravi

32/02-1225, 102/09-18.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave

Osnovni tekst Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave objavljen u SI. gl. BiH broj 5/03-167, 42/04-4226, 45/06-4195, 88/07-10697.

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine

5/03-167, Zakon o izmjenama i dopunama 42/04-4226, 45/06-4195, 88/07-10697, 35/09-9, 59/09-8, 103/09-162.

Odluka o Direkciji za evropske integracije

41/03-989.

Odluka o formiranju Agencije za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini

12/04-1242.

Odluka o određivanju jedinica u institucijama Bosne i Hercegovine za implementaciju Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine

35/06-3051.

Odluka o organizaciji i djelatnostima Viječa za poticaj izvoza Bosne i Hercegovine

98/06-8708.

Odluka o Direkciji za ekonomsko planiranje

98/06-8711.

Odluka o poslovima osnovnih djelatnosti i pomočno-tehničkim poslovima i uslovima za njihovo obavljanje u organima uprave institucija Bosne i Hercegovine

12/03-245. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena Uredbe o nazivima poslova i zadataka i uslovima za njihovo vršenje u organima uprave, objavljene u SI. listu SR BiH broj 11/89, kao i drugih propisa kojima se uređuje ova materija, a koji se primjenjuju na nivou institucija Bosne i Hercegovine.

Odluka o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije uprave institucija Bosne i Hercegovine

12/03-248. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije republičkih organa uprave i republičkih upravnih organizacija - novi prečišćeni tekst, objavljena u SI. listu SR BiH broj 2/92, kao i drugih propisa kojima se ureduje ova materija, a koji se primjenjuju na nivou institucija Bosne i Hercegovine.

Odluka o Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

17/99-181.

Odluka o formiranju službe za informisanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

9/01-120.

Odluka o prijenosu dijela poslova iz nadležnosti Ministarstava vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Ministarstvo za trezor institucija BiH

9/01-121.

Odluka o uspostavljanju koordinacije u oblasti infrastrukture kvalitete

24/08-7.


Odluka o uspostavljanju organizacionih jedinica za evropske integracije u organima uprave Bosne i Hercegovine

66/08-11.

Odluka o osnivanju Državnog tijela za prekograničnu saradnju

38/08-4.

Odluka o načinu imenovanja, razrješenja te pravima i obavezama državnog koordinatora za instrument pretpristupne pomoc'i (IPA)

92/08-4.

Odluka o uspostavljanju funkcije voditelja projekata u ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, utvrđivanju nadležnosti i neophodnoj institucionalnoj podršci

5/09-5.

Odluka o osnivanju Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu

77/09-4.

Odluka o prihvatanju Sporazuma o preuzimanju opreme, arhive, dokumentacije i zaposlenih entitetskih regulatornih tijela za zaštitu od zračenja i Inspektorata u Državnu regulatornu agenciju za radijacijsku i nuklearnu sigurnost

91/09-3.

Sporazum o preuzimanju opreme, arhive, dokumentacije i zaposlenih entitetskih regulatornih tijela za zaštitu od zračenja i Inspektorata u Državnu regulatornu agenciju za radijacijsku i nuklearnu sigurnost

102/09-83.

Uputstvo o izradi i održavanju službenih internet stranica institucija Bosne i Hercegovine

21/09-52.

Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine

11/05-724.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

35/05-2499. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen u Službene novine Federacije BiH broj 28/97-561, 26/02-1107.

Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

35/05-2515. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen u Službene novine Federacije BiH broj 28/97-575, 26/02-1105.

Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

35/05-2431. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen u Službene novine Federacije BiH broj 28/97, 26/02.

Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (hrvatski jezik)

19/03-738,38/05-2762,2/06-55, 8/06-711,61/06-6486. Osnovni tekst Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (Visoki predstavnik za BiH) objavljen je u SI. n. F BiH broj 58/02-2664.

Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (bosanski jezik)

19/03-743,38/05-2764,2/06-55, 8/06-711, 61/06-6485. Osnovni tekst Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (Visoki predstavnik za BiH) objavljen je u SI. n. F BiH broj 58/02-2659.


Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (srpski jezik)

19/03,38/05-2766. Osnovni tekst Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (Visoki predstavnik za BiH) objavljen je u SI. n. F BiH broj 58/02-2659,2/06-55,8/06-712, 61/06-6484. Osnovni tekst Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (Visoki predstavnik za BiH) objavljen je u SI. n. F BiH broj 58/02-2659.

Zakon o finansijskoj - financijskoj policiji

2/95-145. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

69/05-5896.

Zakon o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

69/05-5912.

Zakon o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

69/05-5927.

Odluka o prihvatanju Strategije za reformu javne uprave (bosanski jezik)

44/06-4490.

Odluka o prihvatanju Strategije za reformu javne uprave (hrvatski jezik)

44/06-4491.

Odluka o prihvatanju Strategije za reformu javne uprave (srpski jezik)

44/06-4491.

Uredba o obrazovanju Federalne komisije za nestale osobe

15/97-258.

Uredba o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

15/97-259, 46/06-4725, 10/07-666, 17/09-1.

Uredba o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

15/97-259, 46/06-4725, 10/07-666, 17/09-1.

Uredba o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

15/97-259, 46/06-4725, 10/07-666, 17/09-1.

Uredba o osnivanju Ureda za rješavanje statusnih pitanja izbjeglica i raseljenih osoba za područje Republike Srpske

15/97-260.

Uredba o načelima za utvrđivanje unutarnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (hrvatski jezik)

36/06-3913. Prestaje da važi Uredba o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva federalnih organa uprave i federalnih ustanova 20/98-542.

Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (srpski jezik)

36/06-3918. Prestaje da važi Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih ustanova 20/98-542.

Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (bosanski jezik)

36/06-3924. Prestaje da važi Uredba o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva federalnih organa uprave i federalnih ustanova 20/98-546.


Odluka o određivanju sjedišta Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik) 24/03-1011.

Etički kodeks za inspektore u Federaciji Bosne i Hercegovine

29/09-168.

Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice inspektora organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

15/08-3.

Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice inspektora organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

15/08-13.

Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice inspektora organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

15/08-22.

Memorandum o razumijevanju o reguliranju poslova pravne pomoći između institucija Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (bosanski jezik)

25/98-728.

Memorandum o razumijevanju o reguliranju poslova pravne pomoći između institucija Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (hrvatski jezik)

25/98-730.

UNSKO SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave

6/02-228, 3/03-77, 7/04-381, 10/05-541, 12/06-393. Danom stupanja na snagu ovog zakona, na području Kantona prestaje primjena Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave, koji je objavljen u SI. gl. kantona broj 3/00-69.

Zakon o organizaciji i djelokrugu kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija

12/08-533.

Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija

2/08-81.

Uredba o Službi za stručne poslove Vlade Unsko-sanskog kantona

4/97-80. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o Službi za stručne i zajedničke poslove Vlade, ministarstava i drugih organa državne uorave Unsko-sanskog kantona u prijelaznom periodu, objavljen u SI. listtu broj 2/95-32 i 2/95-33.

Odluka o obrazovanju organizacionih jedinica van sjedišta kantonalnih organa uprave

3/98-79.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave

1/96-11, izmjene i dopune Zakona o ... 3/96-44, 1/97-75, 8/00-434, 1/03-1, 2/03-76.

Zakon o upravi u Županiji Posavskoj

3/98-295.

Zakon o organizaciji i djelokrugu tijela uprave i upravnih organizacija Županije Posavske 4/08-241.

Uredba o načelima za utvrđivanje organizacije županijskih i općinskih tijela uprave i upravnih organizacija

6/08-553.


Odluka o nadležnostima i kriterijima za postavljanje direktora Županijske uprave za inspekcijske poslove

7/08-722.

Pravilnik o iskaznici komunalnog inspektora

3/98-178.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona

17/00-894,3/01-85,12/03-702,10/05-341, 3/08-97. Danom stupanj na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o ministarstvima Tuzlanskog kantona objavljen u SI. n. broj 3/94-48, 6/97-118, 14/97-430 i 1/98-21, 4/00-148.

Zakon o inspekcijama Tuzlanskog kantona

8/08-805.

Uredba o općim načelima za unutrašnju organizaiju uprave

7/99-218, 16/02-644, 9/04-536.

Uredba o obrazovanju zajedničkih službi

3/94-70, 10/97-256.

Odluka o osnivanju Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa

1/05-9.

Odluka o osnivanju Službe za upravljanje ljudskim resursima

16/02-647.

Odluka o obrazovanju Komisije za stambena pitanja

11/01-571.

Odluka o obrazovanju Komisije za kadrovska pitanja

11/01-573.

Odluka o obrazovanju Komisije za administrativna pitanja

11/01-574.

Odluka o obrazovanju Komisije za drugostepeno upravno rješavanje

9/08, 10/09-1107.

Odluka o nadležnostima i kriterijima za postavljenje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, broj: 02/1-34-22828/05 od 22.12.2005. godine

13/05-502.

Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (prečišćen tekst) (bosanski jezik)

13/08-507.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (prečišćen tekst) (hrvatski jezik)

13/08-507.

Zakon o Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)

2/02-1.

Zakon o Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)

2/02-2.


Odluka o vraćanju poslova turističko-ugostiteljske inspekcije u nadležnost općinskim turističko- ugostiteljskim inspektorima (hrvatski jezik)

13/03-546. Odluka o preuzimanju poslova općinske tržišne i turistićko-ugostiteljske inspekcije objavljena je u SI. n. kantona broj 5/01-296.

Odluka o vraćanju poslova turističko-ugostiteljske inspekcije u nadležnost općinskim turističko- ugostiteljskim inspektorima (bosanski jezik)

13/03-546.Odlukao preuzimanju poslova općinske tržišne i turističko-ugostiteljske inspekcije objavljena je u SI. n. kantona broj 5/01-296.

Uredba o načelima za utvrđivanje unutarnje organizacije kantonalnih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija (bosanski jezik)

8/06-452. Prestaje da važi Uredba o općim načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalne uprave 10/02-280.

Uredba o načelima za utvrđivanje unutarnje organizacije kantonalnih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija (hrvatski jezik)

8/06-452. Prestaje da važi Uredba o općim načelima za utvrđivanje unutarnje organizacije kantonalne uprave 10/02-286.

Uredba o službi za logistiku (bosanski jezik)

10/02-295. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o Službi zajedničkih poslova kantonalnih organa objavljena u SI. n. F BiH broj 8/96-273.

Uredba o službi za logistiku (hrvatski jezik)

10/02-295. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o Službi zajedničkih poslova kantonalnih organa objavljena u SI. n. F BiH broj 8/96-273.

Uredba o Službi zajedničkih poslova kantonalnih organa

8/96-273 (SI. n.F BiH).

Odluka o formiranju organa i tijela za obnovu i rekonstrukciju Zeničko-dobojskog kantona

16/96-546 (SI. n.F BiH).

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o kantonalnoj upravi Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

5/98-117, 10/01-427, 15/01-734.

Zakon o županijskoj upravi Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

5/98-117, 10/01-427, 15/01-734.

Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona (Prečišćeni tekst) (bosanski jezik)

8/03-385. Prečišćeni tekst obuhvata Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona sa osnovnim tekstom i izmjenama i dopunama objavljenim u SI. n. kantona broj 2/97-65, 6/97-295, 9/00-271, 5/01-218, 6/02-264, 14/03-678.

Zakon o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave Županije Središnja Bosna (Pročišćeni tekst) (hrvatski jezik)

8/03-385. Prečišćeni tekst obuhvata Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona sa osnovnim tekstom i izmjenama i dopunama objavljenim u SI. n. kantona broj 2/97-65, 6/97-295, 9/00-271, 5/01-218, 6/02-264, 14/03-678.

Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

4/97-166.

Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Županija Središnja Bosna (hrvatski jezik)

4/97-166.


Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih ustanova (bosanski jezik)

2/99-35, 9/00-284, 7/05-816.

Uredba o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva županijskih tijela uprave i županijskih upravnih ustanova (hrvatski jezik)

2/99-35, 9/00-284, 7/05-81 6.

Uredba o osnivanju Službe za zajedničke poslove organa Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

5/02-175. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o Službi zajedničkih poslova kantonalnih organa objavljena je u SI. n. broj 3/97-137.

Uredba o utemeljenju Službe za zajedničke poslove tijela Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

5/02-175. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o Službi zajedničkih poslova županijskih tijela objavljena u SI. n. broj 3/97-137.

Uredba o osnivanju inspekcijskih centara u Bugojnu, Kiseljaku i Travniku (hrvatski jezik)

8/00-245.

Uredba o osnivanju inspekcijskih centara u Bugojnu, Kiseljaku i Travniku (bosanski jezik)

8/00-245.

Uredba o načinu rada Kantonalne uprave za pitanja boraca i invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata

2/01-47.

Uredba o načinu rada Županijske uprave za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata

2/01-47.

Odluka o načinu osnivanja stručnih komisija, drugih radnih tijela i komisija u upravnom postupku, koje osniva Vlada Srednjobosanskog kantona i rukovodioci kantonalnih organa državne službe te o visini naknade za rad u komisijama (bosanski jezik)

3/05-245.

Odluka o načinu osnivanja i visini nadoknade za rad stručnih povjerenstava i drugih radnih tijela i povjerenstava u upravnom postupku koje osniva Kanton Središnja Bosna i rukovoditelji kantonalnih tijela državne službe (hrvatski jezik)

3/05-245.

Odluka o konstituiranju Komisije za koordinaciju obnove i razvitka u Srednjebosanskom kantonu (bosanski jezik)

2/97-139.

Odluka o konstituiranju Komisije za koordinaciju obnove i razvitka u Županiji Središnja Bosna (hrvatski jezik)

2/97-139.

Odluka o privremenom uređivanju nadležnosti kantonalnih organa uprave i općinskih službi za upravu u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja, izdavanja urbanističke saglasnosti i nadzora (bosanski jezik)

11/03-539.

Odluka o privremenom uređivanju mjerodavnosti županijskih organa uprave i općinskih službi za upravu u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja, izdavanja urbanističke saglasnosti i nadzora (hrvatski jezik)

11/03-539.

Odluka o osnivanju Komisije za drugostepeno upravno rješavanje (bosanski jezik)

11/03-546.

Odluka o utemeljenju Povjerenstva za drugostupanjsko upravno rješavanje (hrvatski jezik)

11/03-546.


BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima Kantonalne uprave

5/03-188. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde objavljen u Službenim novinama kantona broj 3/97-120, 8/97-342, 17/99-402, 17/00-234, 17/99-402, 8/04-558.

Odluka o utvrđivanju sjedišta za kantonalne uprave i direkcije

8/03-284.

Zakon o inspekciji za obrazovanje

17/99-397.

Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija

6/08-443.

Uredba o službi za zajedničke poslove kantonalnih organa

7/97-293.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave

17/09-1218. Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 9/04-174, 9/06-142, 13/07-341, 5/08-136, 13/08-462.).

Zakon o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj

9/06-110.

Zakon o inspekcijama Županije Zapadnohercegovačke

4/09-190.

Zakon o upravi za inspekcijske poslove

9/04-177, 9/05-198.

Zakon o sanitarnoj inspekciji

9/06-130.

Uredba o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva županijskih tijela uprave

6/00-1 74.

Uredba o Stručnoj službi Vlade Županije Zapadnohercegovačke

2/96-27.

Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke

1/00-2. Stupanjem na snagu ove Uredbe, prestaje da važi Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke, objavljena u N. n.. županije broj 6/97-118.

Odluka o određivanju sjedišta Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke

18/99-539.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Zakon o kantonalnim ministarstvima (bosanski jezik)

4/98-4, 1/02-51, 4/07-5.

Zakon o županijskim ministarstvima (hrvatski jezik)

4/98-4, 1/02-51, 4/07-5.


Zakon o prosvjetnoj inspekciji (bosanski jezik)

4/04-14.

Zakon o prosvjetnoj inspekciji )hrvatski jezik)

4/04-14.

Zakon o nadležnosti kantonalnih organa vlasti u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)

8/06-112.

Zakon o nadležnosti županijskih tijela vlasti u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)

8/06-112.

Uredba o načelima za utvrđivanje uređenja kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija (bosanski jezik)

1/00-10.

Uredba o načelima za utvrđivanje ustroja županijskih tijela uprave i upravnih organizacija (hrvatski jezik)

1/00-10.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o ministarstvima Kantona Sarajevo

4/00-126, 13/02-601, 16/03-830, 26/04-1721. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o ministarstvima Kantona Sarajevo - prečišćeni tekst, objavljen u SI. n. kantona Sarajevo broj 14/00-588.

Zakon o kantonalnim upravnim ustanovama

14/97-306, 7/98-242, 28/01-1109.

Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo

7/08-16. Ispravka Zakona 16/08-256.

Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade kantona Sarajevo (Prečišćeni tekst)

7/06-214. Prestaje da važi Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo objavljena u SI. n. kantona broj 7/01-226, 31/01-1186.

Uredba o osnivanju Ureda za uvođenje i održavanje sistema kvaliteta prema ISO 9001:2000 u organima uprave, upravnim ustanovama i stručnim službama

10/04-705, 37/05, 20/06-1097.

Uredba o općim načelima unutrašnje organizacije kantonalne uprave (prečišćeni tekst)

1/02-3. Prečišćeni tekst sadrži objavljene tekstove Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih ustanova objavljene u SI. n. kantona broj 9/99, 26/01-1067.

Uredba o osnivanju Ureda za uvođenje i održavanje sistema kvaliteta prema ISO 9001:2000 u organima uprave, upravnim ustanovama i stručnim službama

10/04-705.

Uredba o postupku pripremanja, izrade i dostavljanja propisa (Prečišćeni tekst)

28/01-1128.

Odluka o obrazovanju Savjeta iz oblasti urbanizma i prostornog uređenja

7/97-177.

Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove

2/97-6, 31/01-1187.


Odluka o organizaciji Umjetničkog savjeta Ministarstva kulture i sporta

7/97-178.

Odluka o mjerama za unapređenje šalterskih službi u kantonalnim organima uprave i gradskim i općinskim službama za upravu

13/98-564.

Uputstvo o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku

13/98-567.

Uputstvo o načinu vođenja evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima upravnih inspektora Kantona Sarajevo

5/98-148.

Metodologija izrade i donošenja programa rada kantonalnih organa i izvještaja o radu kantonalnih organa

Vidi: Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i izvještaja o radu kantonalnih organa - 29/01-1144.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu županijske uprave (integralni tekst)

15/99-796, 2/01-10, 3/01-31, 8/03-110, 8/09-300.

Zakon o upravi

4/98-78.

Zakon o tržišnoj inspekciji

13/00-243.

Uredba o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva županijskih tijela uprave, županijskih ustanova i opčinskih službi za upravu

6/01-131.

Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Hercegbosanske županije

7/97-186.

Uredba o osnivanju Ureda za suradnju s međunarodnim organizacijama i institucijama

6/98-194.

Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice inspektora rada i evidenciji o izdatim iskaznicama

3/98-68.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva industrije, energetike i rudarstva

1/00-6. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Ministarstva industrije, energetike i rudarstva broj 4/97-124.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva gospodarstva

1/00-11. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Ministarstva gospodarstva objavljen u N. n.. županije broj 4/97-130.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva branitelja i stradalnika Domovinskog rata Hrvatskog vijeća odbrane (HVO-a)

4/00-67. Izmjene i dopune 10/00-166.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije

4/97-105.

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije (Pročišćeni tekst)

6/98-197.


Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Stručne i zajedničke službe Vlade Hercegbosanske županije

4/97-117.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave

4/97-121.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

4/97-125.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva rada, socijalne skrbi i prognanih

4/97-138.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva društvenih djelatnosti

5/97-155.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva financija

5/97-162, 12/98-518.

Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora

2/98-19.

Pravilnik o službenoj iskaznici glavnog županijskog inspektora cestovnog prometa

16/98-747.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda za zakonodavstvo Hercegbosanske županije

11/98-494.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva obnove i razvitka

12/98-514.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Nalog supervizora u integrisanoj administraciji Brčko Distrikta BiH

11/01-523

Nalog supervizora o restruktuiranju uprave Brčko distrikta BiH

32/05-1107.

Nalog supervizora kojim se nalaže restruktuiranje Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

24/06-493.

Zakon o povjeravanju javnih ovlaštenja

6/04-290, 11/09-258.

Zakon o inspekcijama Brčko distrikta BiH

24/08-758. Ispravka 25/08-788.

Zakon o Upravi Brčko Distrikta BiH

31/04-1335.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko Distrikta BiH

2/08-40. (Nalog Supervizora)

Odluka o organizovanju i radu općinskih administracija, javnih ustanova, preduzeča i institucija Brčko Distrikta u prelaznom periodu

3/00-50.

Odluka o izmjeni organizacionog plana Uprave Brčko Distrikta BiH

48/04-2029.


Odluka o izmjenama i dopunama Organizacionog plana uprave Brčko Distrikta BiH

43/05-1312.

Odluka o uspostavljanju Razvojne agencije Brčko Distrikta BiH

17/02-961.

Odluka o otvaranju matične službe u Ulicama

4/00-98.

Odluka o davanju ovlaštenja inspekcijskim službama Vlade Brčko Distrikta BiH

18/03-964.

Pravilnik o načinu postupanja po žalbama i protutužbama građana na rad organa javne uprave i Policije Brčko Distrikta BiH

2/09-58.

Instrukcija za definisanje nadležnosti i koordinaciju u postupku pružanja usluga, evidencije i naplate potraživanja za obavljene servise koje potražuju odjeljenja Vlade i institucije Brčko Distrikta BiH

5/03-169.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji pozicija administracije uprave prihoda Brčko Distrikta BiH

6/01-218, 20/03-1034, 24/03-1159.

Pravilnik o korištenju motornih vozila u vlasništvu Brčko Distrikta BiH

4/00-99.

Poslovnik o radu Apelacione komisije Brčko Distrikta BiH

26/07-1084.

Instrukcija o provođenju projekta reforme javne uprave u Brčko Distriktu u skladu sa nalazima DEELOITTE TOUCHE

19/05-681.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske

16/02-1, 62/02-1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da se primjenjuje Zakon o državnoj upravi, objavljen u SI. gl. RS broj 11/94-404 i za državne službenike Zakon o radnim odnosima u državnim organima, objavljen u SI. gl. RS broj 11/94-414, 6/97-179.

Zakon o ministarstvima

70/02-1, 33/04-10, 118/05-5. 33/06-3. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o ministarstvima, objavljen u SI. glasniku Republike Srpske broj 3/97-43,10/98-236, 15/00-329.

Zakon o inspekcijama u Republici Srpskoj

113/05-1, 1/08-45. Danom primjene ovog zakona prestaju važiti:

 1.  Zakon o tržišnoj inspekciji ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 10/97 i 52/01);
 2.  Zakon o poljoprivrednoj inspekciji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 10/97);
 3.  Zakon o sanitarnoj inspekciji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 14/94);
 4.  Zakon o inspekciji rada ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 32/01);
 5.  Odredbe čl. 86, 87, 88. i 89. Zakona o šumama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 66/03);
 6.  Odredbe čl. 49. i 50. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/97);
 7.  Odredbe čl. 55, 56, 57. i 58. Zakona o sjemenu i sadnom materijalu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/97);
 8.  Odredbe čl. 85-88. Zakona o zaštiti bilja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/97);
 9.  Odredbe čl. 77, 78. i 79. Zakona o lovstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 4/02);
 10. Odredbe čl. 38,39. i 40. Zakona o ribarstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 4/02);


 1. Odredbe čl. 116-128. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 11/95, 10/97 i 52/01);
 2.  Odredbe čl. 48-52. Zakona o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 37/02);
 3.  Zakon o energetskoj inspekciji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 12/93);
 4.  Odredbe čl. 102-110. Zakona o rudarstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 10/95, 18/95, 10/98 i 63/02);
 5.  Odredbe čl. 50-57. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 51/04);
 6.  Odredbe čl. 112-117. Zakona o vodama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 10/98 i 51/0 I);
 7.  Odredbe čl. 53. i 54. Zakona o pošti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/97 i 63/01);
 8.  Odredbe čl. 56-60. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 4/00);
 9.  Odredbe člana 154. stav I. i člana 155. Zakona o željeznicama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 58/01);
 10.  Odredbe čl. 62, 63, 64. i 65. Zakona o javnim putevima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 3/04);
 11.  Odredbe člana 85. st. 3, 5, 6. i 7. i člana 86. Zakona o unutrašnjoj plovidbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 58/01);
 12.  Odredbe čl. 104-119. Zakona o telekomunikacijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 19/96);
 13.  Odredbe čl. 85-88. Zakona o lijekovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 19/01 );
 14.  Odredbe čl. 87-91. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 53/02);
 15.  Odredbe čl. 58-62. Zakona o zaštiti voda ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 53/02),
 16.  Odredbe čl. 18-21. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 53/02).
 17.  Odredbe čl. 106-108. Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 55/03);
 18.  Odredbe člana 43. Zakona o zaštiti prirode ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 50/02);
 19.  Odredbe člana 44. Zakona o zaštiti zraka ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 53/02);
 20.  Odredbe čl. 88. i 89. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 18/99);
 21.  Odredbe člana 39. Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i o radijacionoj sigurnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 52/0 I) i
 22.  Odredbe člana 19. stav 1. Zakona o zaštiti od nejonizujucih zračenja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 2/05).

Zakon o republičkoj upravi

118/08-5, 11/09-4.

Zakon o upravnoj inspekciji

1/09-15. .

Uredba o nosiocu poslova elektronske certifikacije u republičkim organima uprave

114/08-1.

Uredba o Registru odobrenja i inspekcijskih postupaka i predmeta kontrole u privredi

25/08-1.

Uredba o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u upravi Republike

Srpske

1/03-2, 29/03-2, 41/06-1. Prestaje da važi Uredba o načelima za unutrašnju organizaciju i

sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima i posebnim organizacijama objavljena u SI. gl.

RS broj 3/95-56 i 5/97-134.

Uredba o osnivanju i delovanju komisije za popis i procenu ratne štete

3/93-59.


Uredba o osnivanju Vazduhoplovnog servisa Republike Srpske

16/95-470.

Uredba o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u republičkim organima uprave Republike Srpske

18/09-1.

Uredba o kategorijama i zvanjima državnih službenika

18/09-3.          

Uredba o radnim mjestima namještenika

18/09-4.

Odluka o obrazovanju Komisije za koordinaciju i praćenje realizacije povlastica Evropske unije

31/98-865.

Odluka o obrazovanju Komisije za harmonizaciju pravnog sistema Republike Srpske sa regulativom Evropske unije, Saveta Evrope i Svetske trgovinske organizacije

31/98-865.

Odluka o obrazovanju Komisije za koordinaciju i implementaciju PHARE programa Evropske unije

31/98-866.

Odluka o obrazovanju Komisije za trgovinsku, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju sa Ruskom Federacijom

31/98-866.

Odluka o obrazovanju Savjeta za regulatornu reformu privrednog sistema

31/06-3.

Pravilnik o načinu i obrascu vođenja evidencija u obavljanju poslova javnih ovlaštenja i ovlaštenja

107/09-23.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o izvršenim inspekcijskim nadzorima upravnih inspektora

20/09-19.

Pravilnik o obliku, izgledu, sadržaju i načinu izdavanja službene legitimacije upravnog inspektora

20/09-20.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

59/01-1243, 5/02-15.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu upravu

66/02-24.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske

15/09-25, 101/09-30.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Republičke direkcije za obnovu i izgradnju

114/09-23

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o Ombudsmanu za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu (Visoki predstavnik za BiH)

32/00-809, 35/04-3091, 32/06-2861. Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine 38/06-3526.


Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

60/05-4924. Ispravka Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 76/05-6183, 64/08-27, 56/09-10.

Poslovnik o radu Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine

82/05-6656. Prestaje da se primjenjuje Poslovnik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - novi prečišćeni tekst objavljen u SI. gl. BiH broj 2/04-159.

Dom za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu Pravila procedure broj 2/12.1998

26/98-729.

Odluka kojom se mijenja Pravilo 63. Pravila procedure Doma

30/03-654.

Odluka o zastupniku/agentu Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava i Uredu zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava

41/03-978, 65/05-5156.

Sporazum u skladu sa članom XIV Aneksa 6. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Dom za ljudska prava - Komisija za ljudska prava)

35/03-776.

Pravila procedure Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

23/05-1990, 58/05-4770.

Pravila procedure za rješavanje predmeta bivšeg Doma za ljudska prava Bosne i Hercegovine/ Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

38/07-4709.

Pravila za funkcioniranje Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

45/04-4674. Danom stupanja na snagu ovih pravila prestaju važiti Pravila Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, objavljena u Službeni glasnik BiH broj 25/01-329 i 39/03-956.

Odluke Ustavnog suda BiH o usaglašenosti entitetskih ustava sa Ustavom BiH djelimična odluka broj U 5/98 I

11/00-108.

Aneks - izdvojeno mišljenje na Odluku broj 5/98 I

11/00-113.

Djelimična odluka broj U 5/98 II

17/00-370.

Aneks - izdvojeno mišljenje na Odluku broj 5/98 I

17/00-374.

Djelimična odluka broj U 5/98 III

23/00-472.

Aneks - pozitivno izdvojeno mišljenje sudije Hansa Daneliusa na Djelimičnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 5/98 od 1.7.2000. godine

23/00-487.

Aneks - izdvojeno mišljenje sudije Zvonka Miljka na Djelimičnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 5/98 od 1.7.2000. godine

23/00-489.

Aneks - izdvojeno mišljenje sudije Snežane Savić na Djelimičnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 5/98 od 1.7.2000. godine

23/00-491.


Aneks - izdvojeno mišljenje sudije Vitomira Popovića na djelimičnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 5/98 od 1.7.2000. godine

23/00-501.

Aneks - izdvojeno mišljenje sudije Mirka Zovke na djelimičnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 5/98 od 1.7.2000. godine

23/00-505.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine nije nadležan da cijeni ustavnost i zakonitost odluka Visokog predstavnika za BiH

Vidi: Rješenje broj U-20/00 (bosanski jezik) objavljeno u SI. n. F BiH broj 11/01-213, odnosno (hrvatski jezik) 11/01-213.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

6/95-175, 37/03-2050. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

6/95-175, 37/03-2051. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

6/95-175, 37/03-2052. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o prestanku važenja Zakona o Sudu za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

37/03-2061. Osnovni tekst Zakona o sudu za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 6/95-178. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o prestanku važenja Zakona o Sudu za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

37/03-2062. Osnovni tekst Zakona o sudu za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 6/95-178. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o prestanku važenja Zakona o Sudu za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

37/03-2061. Zakon o sudu za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 6/95-178. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o ombudsmanima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

32/00-1096.

Zakon o ombudsmenima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

32/00-1099.

Odluka o Zakonu o Ombudsmanu za ljudska prava za Bosnu i Hercegvoinu (hrvatski jezik)

54/00-1977. (Visoki predstavnik za BiH)

Odluka o Zakonu o Ombudsmanu za ljudska prava za Bosnu i Hercegvoinu (bosanski jezik)

54/00-1981. (Visoki predstavnik za BiH)

Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

53/05-4355, 49/08-207, 43/09-17.

Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

53/05-4374, 49/08-207, 43/09-1 7.


Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

53/05-4392, 49/08-207, 43/09-1 7.

Pravila postupka (hrvatski jezik)

8/03-376. Prestaju da važe Pravila postupka (Ombudsman za BiH) objavljena u SI. n. F BiH broj 46/01-1034.

Pravila postupka (bosanski jezik)

8/03-378. Prestaju da važe Pravila postupka (Ombudsman za BiH) objavljena u SI. n. F BiH broj 46/01-1034.

Pravila procedure Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

65/04-3767, 51/05-4212.

Pravila procedure komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

65/04-3773, 51/05-4211.

Pravila procedure Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

65/04, 51/05-4211.

Pravila procedure za rješavanje predmeta bivšeg Doma za ljudska prava Bosne i Hercegovine/ Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

36/07-2594.

Pravila procedure za rješavanje predmeta bivšeg Doma za ljudska prava Bosne i Hercegovine/ Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

36/07-3601.

Pravila procedure za rješavanje predmeta bivšeg Doma za ljudska prava Bosne i Hercegovine/ povjerenstva za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

36/07-3607.

Odluka o ustrojstvu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

39/04-1637, 48/08-56.

Odluka o organizaciji Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

39/04-1638, 48/08-57.

Odluka o organizaciji Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

39/04-1640, 48/08-56.

Odluka o postupku izbora sudaca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje bira Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

6/05-161.

Odluka o postupku izbora sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje bira Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

6/05-161.

Odluka o postupku izbora sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje bira Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

6/05-162.

Uredba o Uredu za saradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

28/05-1826, 32/07-2992.

Poslovnik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (Novi prečišćeni tekst) (bosanski jezik)

55/04-2524.


Poslovnik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ( Novi prečišćeni tekst) (hrvatski jezik)

55/04-2532.

Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

39/04-1646. Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen u SI. n. F BiH broj 24/98-1232,46/01 -1033.

Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

39/04-1651. Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen u SI. n. F BiFt broj 24/98, 46/01.

Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

39/04-1656. Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen u SI. n. F BiH broj 24/98-1232,46/01 -1033.

Pravila o načinu obavljanja funkcije i unutrašnjoj organizaciji ombudsmena (bosanski jezik)

1/95-1.

Pravila o načinu obavljanja dužnosti i unutarnjem ustrojstvu ombudsmana (hrvatski jezik)

1/95-3.

Pravilnik o službenoj legitimaciji u Instituciji ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

34/03-1748.

Pravilnik o službenoj legitimaciji u Instituciji ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

34/03-1751.

Pravilnik o službenoj legitimaciji u Instituciji ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

34/03-1753.

Odluka kojom se mijenja Pravilo 63. Pravila procedure Doma

77/03-12.

Dodatak Pravilima procedure Doma

86/03-19. Osnovni tekst Pravila procedure Doma za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu objavljen je u SI. gl BiH broj 26/98-729.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Pravila postupka (Ombudsmen Bosne i Hercegovine)

12/01-530.

Pravilnik o radu kancelarije za žalbe i pritužbe građana Brčko Distrikta BiH

39/04-1 726.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o Ustavnom sudu Republike Srpske

29/94-793, 23/98-557, 97/04-5. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o Ustavnom sudu Republike Srpske, objavljen u SI. glasniku Republike Srpske broj 12/93-472.

Poslovnik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - Novi prečišćeni tekst

18/04-22. Novi prečišćeni tekst sadrži tekstove koji su objavljeni u SI. gl. RS broj 6/00-136, 56/01-1168, 30/02-13.

Poslovnik o radu Ustavnog suda Republike Srpske

29/05-6.


Odluka o organizaciji Ustavnog suda Republike Srpske

44/05-16. Prestaje primjena Odluke o organizaciji Ustavnog suda Republike Srpske objavljena u SI. gl. RS broj 15/99-289, 12/02-13, 28/04-17.

Zakon o prestanku važenja Zakona o ombdusmanu Republike Srpske - zaštitniku ljudskih prava

118/09-3.

Odluka o postupku izbora sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojeg bira narodna skupština Republike Srpske

5/07-2.

Pravila postupka (ombudsman za ljudska prava BiH)

61/01-1275. Ova Pravila su dodatak Zakonu o ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, objavljenu SI. gl. BiH broj 32/00-809.

Pravila postupka (ombudsmeni)

40/05-6.

Pravila procedure Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

43/05-17.

Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

80/05-11, 76/08-15.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o usvajanju Zakona o davanju imena ili mijenjanju postojećih imena objekata i pravnih osoba od javnog interesa za Bosnu i Hercegovinu

32/07-4234.

Odluka kojom se donosi Zakon o davanju imena ili mijenjanju postojećih imena objekata i pravnih osoba od javnog interesa za Bosnu i Hercegovinu (Visoki predstavnik za BiH)

81/05-6478.

Odluka o uspostavljanju Komisije za reformu grada Mostara

31/03-662.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

101/05-18.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

49/06-5077.

Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

49/06-5082.

Zakon o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

49/06-5087.

Zakon o područjima opština SR BiH

47/62-259, 6/65-49, 14/66-105, 23/67-365. Čl. 5. Zakona... 3/70-42, 35/77-1047,35/77-1408, 31/78-1142. Čl. 3. Zakona... 22/80-966. Čl. 5. Zakona... 33/90-910. Čl. 3. Zakona... 33/90-916. Čl. 3. Zakona... 8/91-246. Čl. 3. Zakona... 32/91-987.

Odluka o granicama opština na teritoriji SR BiH

28/59-266, 26/61-169, 18/81-693.

Zakon o obrazovanju Općine Čelić

6/94-76, 13/94-189.


Zakon o obrazovanju Općine Bužim

6/95-209, 33/95-842.

Uredba o ratifikaciji Evropske povelje o lokalnoj samoupravi

31/94-504.

Zakon o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

49/06, 51/09-4.

Zakon o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

49/06, 51/09-5.

Zakon o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

49/06, 51/09-6.

Zakon o konstituiranju novih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom-međužupanijskom crtom (hrvatski jezik)

6/98-137.

Zakon o konstituiranju novih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom-međužupanijskom crtom (bosanski jezik)

6/98-141.

Zakon o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

19/08-1. Prestaje da važi Zakon o izravnom izboru općinskog načelnika u Federaciji Bosne i Hercegovine - 20/04-672.

Zakon o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika opština u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

19/08-2. Prestaje da važi Zakon o direktnom izboru opštinskog načelnika u Federaciji Bosne i Hercegovine - 20/04-673.

Zakon o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

19/08-3. Prestaje da važi Zakon o direktnom izboru općinskog načelnika u Federaciji Bosne i Hercegovine - 20/04-671.

Zakon o izmjenama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama (bosanski jezik)

14/04-384, 59/05-4997, 68/05-5851.

Zakon o izmjenama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama (hrvatski jezik)

14/04-384, 59/05-4997, 68/05-5851.

Zakon o izmjenama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim opštinama (srpski jezik)

14/04-385, 59/05-4997, 68/05-5852.

Odluka o jedinstvenim kriterijima za konstituiranje novih općina ili izmjenu granica postojećih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine

4/95-158.

Odluka o Općini Gornji Vakuf-Uskoplje (bosanski jezik)

45/01-961.

Sporazum za Gornji Vakuf-Uskoplje

45/01-962.

Statut općine Gornji Vakuf -Uskoplje (nacrt)

45/01-963.


Poslovnik o radu Općinskog vijeća (nacrt)

45/01-973.

Aneks 4.-spisak imenovanih dodatnih vijećnika u Prijelazno općinsko vijeće sa rezervnim spiskom

45/01-979.

Odluka o općini Gornji Vakuf-Uskoplje (hrvatski jezik)

45/01-961.

Sporazum za Gornji Vakuf-Uskoplje

45/01-980.

Statut općine Gornji Vakuf-Uskoplje (nacrt)

45/01-981.

Poslovnik o radu Općinskog vijeća (nacrt)

45/01-992.

Aneks 4.-spisak imenovanih dodatnih vijećnika u Prijelazno općinsko vijeće sa rezervnim spiskom

45/01-997.

Odluka Visokog predstavnika za BiH broj     121/01 (hrvatski jezik) - Konačna odluka o integriranju

Općine Žepče, Aneks 1 - Zakon o izmjeni     granica Općine Žepče

56/01-1249.

Odluka Visokog predstavnika za BiH broj     121/01 (bosanski jezik) - Konačna odluka     o          integraciji

Općine Zepče, Aneks 1 - Zakon o izmjeni     granica Općine Žepče

56/01-1250.

Odluka o uspostavi Komisije za reformu grada Mostara (bosanski jezik)

60/03-3019.

Odluka o uspostavljanju Povjerenstva za reformu grada Mostara (hrvatski jezik)

60/03-3020.

Odluka o uspostavljanju Komisije za reformu grada Mostara (srpski jezik)

60/03-3021.

Odluka o provođenju reorganizacije Grada Mostara (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

9/04-223.

Odluka o provođenju reorganizacije Grada Mostara (Visoki predstavnik za BiH) (srpski jezik)

9/04-226.

Odluka o provođenju reorganizacije Grada Mostara (Visoki predstavnik za BiH) (bosanski jezik)

9/04-229.

Odluka kojom se zabranjuje gradskim općinama grada Mostara davanje naziva ili promjena postojećih naziva ulica, trgova, mostova i ostalih sličnih javnih mjesta (bosanski jezik)

14/04-381.

Odluka kojom se zabranjuje gradskim općinama grada Mostara davanje naziva ili promjena postojećih naziva ulica, trgova, mostova i ostalih sličnih javnih mjesta (hrvatski jezik)

14/04-382.

Odluka kojom se zabranjuje gradskim opštinama grada Mostara davanje naziva ili promjena postojećih naziva ulica, trgova, mostova i ostalih sličnih javnih mjesta (srpski jezik)

14/04-382.

Odluka o osnivanju Saveza općina i gradova Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

50/02-2285.


Odluka o osnivanju Saveza općina i gradova Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

50/02-2286.

Odluka o nadležnostima, načinu rada i sastavu skupštinskih komisija saveza

29/08-66.

Statut Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

29/08-69.

Odluka o obrazovanju Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

50/02-2284.

Odluka o obrazovanju Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

50/02-2285.

Odluka o izboru Nadzornog odbora Skupštine Saveza općine i gradova F BiH (hrvatski jezik)

50/02-2286.

Odluka o izboru Nadzornog odbora Skupštine Saveza općine i gradova F BiH (bosanski jezik)

50/02-2287.

Odluka o organizaciji Stručne službe Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

56/03-2960.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o lokalnoj samoupravi

5/97-133, 1/98-1, 2/00-46, 7/01-254, 13/04-637.

Zaključak o priznavanju posebnog statusa Općini Bosanska Krupa na području Unsko-sanskog kantona

2/00-65.

Zakon o prenošenju poslova kantonalne uprave na općinskog načelnika

8/98-228.

Zaključak o priznavanju posebnog statusa Općini Bužim na području Unsko-sanskog kantona

5/00-259.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o lokalnoj samoupravi

7/00-369.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o lokalnoj samupravi (bosanski jezik)

6/98-241, 7/02-231.

Zakon o lokalnoj samoupravi (hrvatski jezik)

6/98-247, 7/02-233.

Uredba o obrazovanju Savjeta za lokalnu samoupravu Vlade Tuzlansko-podrinjskog kantona

3/94-71.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o lokalnoj samoupravi (bosanski jezik)

13/98-415, 8/00-342. Stupanjem na snagu ovog Zakona, na području Zeničko-dobojskog kantona prestaje se primjenjivati Zakon o načelima postupka obrazovanja mjesnih zajednica, objavljen u SI. I. R BiH broj 22/81-785 i 18/91-246.


Zakon o lokalnoj samoupravi (hrvatski jezik)

13/98-420, 8/00-342. Stupanjem na snagu ovog Zakona, na području Zeničko-dobojske županije prestaje se primjenjivati Zakon o načelima postupka obrazovanja mjesnih zajednica, objavljen u SI. I. R BiH broj 22/81-785 i 18/'91-246.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj upravi

2/05-38.

Zakon o prenošenju određenih ovlaštenja Kantona na općine (bosanski jezik)

11/98-380.

Zakon o prenošenju određenih ovlaštenja Županije na općine (hrvatski jezik)

11/98-381.

Odluka o privremenom prenošenju određenih poslova iz nadležnosti Kantona na općine (bosanski jezik)

14/00-595, 7/01-315.

Odluka o privremenom prenošenju određenih poslova iz nadležnosti Kantona na općine (hrvatski jezik)

14/00-596, 7/01-315.

Odluka o integraciji Općine Žepče (Visoki predstavnik) (hrvatski jezik)

44/00-1493.

Odluka o integraciji Općine Žepče (Visoki predstavnik) (bosanski jezik)

44/00-1495.

Odluka o broju vijećnika Skupštine općine Žepče za općinske izbore u Žepču 2002. godine (Visoki predstavnik za BiH) (bosanski jezik)

12/02-417.

Odluka o broju vijećnika Skupštine općine Žepče za općinske izbore u Žepču 2002. godine (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

12/02-417.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o utvrđivanju najmanjeg broja stanovnika za konstituisanje novih općina na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

7/97-261.

Zakon o lokalnoj samoupravi

8/97-336, 17/00-239.

Zakon o prenošenju dijela nadležnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na općine u njegovom sastavu

8/97-343.

Zakon o prenošenju dijela nadležnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na općine u njegovom sastavu

6/98-180.

Uredba o organizaciji općinskih službi za upravu za obavljanje prenesenih poslova kantonalne uprave

10/98-217.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o lokalnoj samoupravi (bosanski jezik)

1/98-1. Stupanjem na snagu ovog Zakona na području Kantona prestaje primjena propisa koji su regulisali poslove lokalne samouprave i postupak osnivanja mjesnih zajednica.


Zakon o lokalnoj samoupravi (hrvatski jezik)

1/98-1. Stupanjem na snagu ovog Zakona na području Županije prestaje primjena propisa koji su regulisali poslove lokalne samouprave i postupak osnivanja mjesnih zajednica.

Program utroška sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije "Transfer općinama, prema članu 62. federalnog Zakona o šumama" Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2007. godinu (bosanski jezik)

9/07-1163.

Program trošenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, sa stavke "Prijenos sredstava općinama, sukladno članku 62. federalnog Zakona o šumama" utvrđenih Proračunom Kantona Središnja Bosna za 2007. godinu (hrvatski jezik)

9/07-1163.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke

3/09-70. Prestaje da važi Zakon o lokalnoj samoupravi - 9/00-219, 5/03-124, 10/04-205.

Uredba o načelima ustrojstva službi za upravu jedinica lokalne samouprave

10/00-230, 11/00-254.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Zakon o lokalnoj samoupravi (bosanski jezik)

4/00-1.

Zakon o lokalnoj samoupravi (hrvatski jezik)

4/00-1.

Odluka o revidiranju naloga kojima se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduju, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih lica

77/08-6.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o lokalnoj samoupravi (prečišćeni tekst)

22/00-962.

Autentično tumačenje člana 27. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

22/97-538.

Zakon o prenošenju poslova kantonalne uprave na općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika

2/98-29.

Uredba o organizaciji službi za upravu jedinica lokalne samouprave i službi u pravnom licu, za obavljanje prenesenih poslova kantonalne uprave

2/98-30, 19/00-809.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o lokalnoj samoupravi

4/98-89, 13/00-242.

Odluka o potvrđivanju akata Povjerenstva Vlade za Općinu Drvar, broj 01-20-883/96 od

20.11.1996. godine

5/98-149.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o određivanju forme i sadržaja akta o pristupanju Mjesnoj zajednici

14/03-833.


Odluka o formiranju područja mjesnih zajednica u Brčko distriktu BiH

19/04-774.

Odluka o određivanju sjedišta MZ u Brčko distriktu BiH

34/04-1469.

Odluka o određivanju sjedišta mjesnih zajednica u Brčko Distriktu BiH

43/04-1862.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o lokalnoj samoupravi

101/04-1, 42/05-17. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o lokalnoj samoupravi objavljen u SI. gl. RS broj 35/99-697, 20/01-446, 51/01-1050.

Zakon o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave

96/05-1.

Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske

69/09-1. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o teritorijalnoj organizaciji i lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 11/94-389, 6/95-149, 26/95-677, 15/96-655, ispravka 17/96-762, 19/96-825 i 6/97-177, 103/05-4.) i Zakon o promjeni naziva općine Foča i naseljenog mjesta Foča u Srbinje ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/93).

Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske

11/94-389, 6/95-149, 26/95-677, 15/96-655, ispravka 17/96-762, 19/96-825 i 6/97-177, 103/05-4.

Zakon o referendumu

4/94-86.

Zakon o utvrđivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom na jedinice lokalne samouprave

70/06-2.

Odluka o kriterijima za ocjenu razvijenosti općina u Republici Srpskoj

32/07-1.

Poslovnik o radu Odbora za žalbe jedinica lokalne samouprave

22/06-38. Odluka o izmjenama Poslovnika o radu Odbora za žalbe jedinica lokalne samouprave 33/06-11.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

118/06-17.

Odluka o Opštini Srebrenica (Visoki predstavnik za BiH)

42/00-973.

Zakon o Gradu Banja Luka

6/97-177.

Zakon o Gradu Istočno Sarajevo

25/93, 8/96, 27/96, 74/05-4.

Zakon o obrazovanju Srpske opštine Stolac

17/92-721.

Zakon o obrazovanju Srpske opštine Kalesija

17/92-721.

Zakon o obrazovanju Srpske opštine Pelagićevo

17/92-722.


Zakon o obrazovanju Srpske opštine Goražde

4/93-149.

Zakon o obrazovanju opštine Milici sa sedištem u Milićima

4/93-149.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju naseljenih mesta i o izmenama u nazivima naseljenih mesta u određenim opštinama

4/93-149.

Zakon o promeni naziva opštine Bosanski Petrovac i naseljenog mesta Bosanski Petrovac u Petrovac

17/92-720.

Zakon o promeni naziva opštine Bosansko Grahovo i naseljenog mesta Bosansko Grahovo u Grahovo

17/92-721.

Zakon o promeni naziva opštine Bosanska Krupa u Krupa na Uni i naseljenog mesta Arapuša u Srednji Petrovac

17/92-721.

Zakon o promeni naziva naseljenog mesta Skender Vakuf i opštine Skender Vakuf u Kneževo

3/93-58.

Zakon o promeni naziva opštine Bosanska Gradiška i naseljenog mesta Bosanska Gradiška u Gradiška

3/93-58.

Zakon o obrazovanju srpske opštine Stari Grad Sarajevo

12/93-505.

Zakon o promeni naziva naseljenog mesta i utvrđivanju novog naseljenog mesta i obrazovanju opštine Petrovo

12/93-506, ispravka - 21/93-861.

Zakon o obrazovanju Srpske opštine Orašje

12/93-506.

Zakon o promeni naziva opštine Foča i naseljenog mesta Foča u Srbinje

25/93-977.

Zakon o promeni naziva naseljenog mesta

25/93-978. (Tramošnica u Opštini Pelagićevo mijenja naziv u "Novo Selo").

Zakon o promeni naziva naseljenog mesta Prud u Opštini Samac

9/94-329.

Zakon o promeni naziva naseljenog mesta Ivanjska u opštini Banja Luka

9/94-330.

Odluka o formiranju i određivanju naziva naseljenog mjesta i promjeni naziva naseljenih mjesta

47/04-3.

Odluka o kriterijumima za ocjenu razvijenosti opština u Republici Srpskoj

48/03-12.

Odluka o promjeni naziva naseljenih mjesta u opštinama Milići i Šamac

7/04-2,

Odluka o promeni naziva naseljenih mesta (Vukosavlje, Brezik, Vidikovac, Kaluđer)

29/98-791.

Odluka o promjeni naziva naseljenih mjesta i formiranju novih naseljenih mjesta

64/03-1.


Odluka o formiranju i određivanju naziva naseljenog mjesta

104/03-1.

Odluka o utvrđivanju granice između opština Vlasenica i Milici

5/97-144.

Odluka o pripajanju dela teritorije Opštine Modriča Opštini Vukosavlje

16/96-712.

Odluka o promeni naziva naseljenog mesta

20/96-849. Naseljeno mjesto "Ćela" u općini Prijedor mijenja naziv u "Petrovo"

Odluka o naseljenim mestima i katastarskim opštinama koje ulaze u sastav Opštine Srpska Kostajnica

2/95-15.

Pravilnik o osnovnim načelima za organizaciju opštinske uprave

9/00-202.

Smjernice o unapređenju ekonomičnosti rada administrativne službe jedinice lokalne samouprave

89/05-10.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o udruživanju građana

33/94-546.

Zakon o javnim skupovima (Prečišćeni tekst)

41/90-1201, 14/91-494 (ispr.), 13/93-332, 13/94-189.

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica

36/76-1202.

Zakon o udruženjima ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida i poginulih boraca i demobilisanih pripadnika oružanih snaga

33/95-844, 37/95-931.

Zakon o političkim organizacijama

27/91.

Uputstvo o provođenju Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica

83/06-7262.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o finansiranju političkih partija

22/00-465, 102/09-15.

Zakon o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine

32/01-441, 63/08-32.

Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini

5/04-332.

Zakon o Društvu crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

49/04-5124.

Odluka kojom se obustavljanju sve isplate sa utvrđenih budžetskih pozicija za potrebe finansiranja političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ i SBiH iz Budžeta BiH, Budžeta F BiH i Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona i umanjuje se finansiranje za potrebe političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ iSBiH iz Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona

41/07-5117.


Odluka kojom se mijenja Odluka kojom se obustavljanju sve isplate sa utvrđenih budžetskih pozicija za potrebe finansiranja političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ iSBiH iz Budžeta BiH, Budžeta F BiH i Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona i umanjuje se finansiranje za potrebe političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ iSBiH iz Budžeta Hercegovačko- -neretvanskog kantona od 29. maja 2007. godine 45/07-5275.

Pravilnik o uspostavi i vođenju Jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini

46/04-4740.

Odluka o ratifikaciji Osnovnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Srpske pravoslavne crkve

6/08-182.

Memorandum o razumijevanju za uspostavljanje Zajedničkog registra udruženja i fondacija u Bosni i Hercegovini

6/05-387.

Pravilnik o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija

9/02-207, 25/02-722.

Naredba o uplatnom računu za naknade koje se uplačuju za upis u registar crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini

53/04-5570.

Odluka kojom se ograničava obim zabrane obavljanja javne funkcije u odlukama Visokog predstavnika o smjenjivanju zvaničnika

90/05-7303.

Pravilnik o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka

61/06-5738. Prestaje da važi Pravilnik o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka objavljen u SI. gl. BiH broj 10/04-922.

Pravilnik o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima političkih subjekata

61/06-5807. Prestaje da važi Pravilnik o finansijskim izvještajima političkih subjekata koji učestvuju na izborima objavljen u SI. gl. BiH broj 10/04-934.

Pravilnik o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka

103/08-34.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o udruženjima i fondacijama (bosanski jezik)

45/02-1997. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o udruživanju građana - 6/95-180, Zakon o fondacijama i zakladama -16/98-389, Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama (osim člana 2., 5., 11.,. i 12, člana 22. Stav 2., čl. 26. i 27., član 29. Stav 2., član 30. Stav 1 i čl. 34. i 35) - 35/98-1253,

Zakon o udrugama i fondacijama (hrvatski jezik)

45/02-2002. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o udruživanju građana - 6/95-180, Zakon o fondacijama i zakladama -16/98-385, Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama (osim člana 2., 5., 11.,. i 12, člana 22. Stav 2., čl.

 1. i 27., član 29. Stav 2., član 30. Stav 1 i čl. 34. i 35) - 35/98-1256.

Autentično tumačenje člana 52. Zakona o udruženjima i fondacijama (SI. n. F BiH, br. 45/02) (bosanski jezik)

85/07-8837.

Autentično tumačenje članka 52. Zakona o udrugama i fondacijama (SI. n. F BiH, br. 45/02) (hrvatski jezik)

85/07-8837.


Autentično tumačenje člana 52. Zakona o udruženjima i fondacijama (Službene novine Federacije Bosne i Flercegovine", br. 45/02) (srpski jezik)

85/07-8837.

Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama (bosanski jezik)

35/98-1253. Prestao da važi osim člana 2., 5., 11. i 12., član 22. Stav 2., čl.26 i 27., član 29. stav 2., član 30. stav 1 i član 34. i 35.

Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama (hrvatski jezik)

35/98-1256. Prestao da važi osim člana 2., 5., 11. i 12., član 22. stav 2., čl. 26 i 27., član

 1. stav 2., član 30. stav 1 i član 34. i 35.

Odluka kojom se ograničava obim zabrane obavljanja javne funkcije u odlukama Visokog predstavnika o smjenjivanju zvaničnika (bosanski jezik)

74/05-6629.

Odluka kojom se ograničava obujam zabrane obavljanja javne dužnosti u odlukama Visokog predstavnika o smjenjivanju dužnosnika (hrvatski jezik)

74/05-6631.

Odluka kojom se ograničava obim zabrane obavljanja javne funkcije u odlukama Visokog predstavnika o smjenjivanju zvaničnika (srpski jezik)

74/05-6633.

Pravilnik o načinu vođenja Registra udruženja i fondacija i stranih i međunarodnih nevladinih organizacija (bosanski jezik)

61/02-2841, 8/08-25.

Pravilnik o načinu vođenja Registra udruga i fondacija i stranih i međunarodnih nevladinih organizacija (hrvatski jezik)

61/02-2841, 8/08-42.

Pravilnik o načinu vođenja registra udruženja i fondacija i stranih i međunarodnih nevladinih organizacija (srpski jezik)

61/02-2841, 8/08-7.

Pravilnik o godišnjim finansijskim izvještajima političkih partija (srpski jezik)

46/06-4740.

Pravilnik o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka (bosanski jezik)

46/06-4740.

Pravilnik o godišnjim financijskim izvješćima političkih stranaka (hrvatski jezik)

46/06-4784.

Pravilnik o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima političkih subjekata (srpski jezik)

46/06-4806.

Pravilnik o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima političkih subjekata (bosanski jezik)

46/06-4807.

Pravilnik o predizbornim i poslijeizbornim financijskim izvješćima političkih subjekata (hrvatski jezik)

46/06-4808.

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra humanitarnih organizacija, dozvoli za humanitarni projekat i ličnoj iskaznici (bosanski jezik)

45/98-1927.

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra humanitarnih organizacija, dozvoli za humanitarni projekat i osobnoj iskaznici (hrvatski jezik)

45/98-1950.


Pravilnik o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije financijskih izvješća političkih stranaka (hrvatski jezik)

88/08-149.

Pravilnik o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih partija (srpski jezik)

88/08-152.

Pravilnik o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka (bosanski jezik)

88/08-1 54.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka Visokog predstavnika za BiH kojom se obustavljaju sve isplate sa utvrđenih proračunskih pozicija za stranačko financiranje HDZ-a

3/04-57.

Nalog Visokog predstavnika za BiH kojom se produžava obustava svih isplata sa utvrđenih proračunskih pozicija za stranačko financiranje HDZ-a

4/04-93.

Odluka Visokog predstavnika za BiH kojom se umanjuje stranačko financiranje političkih stranaka zbog propuštanja da usklade svoje zakonske propise o osnovnom i srednjem obrazovanju sa okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini

5/04-153.

Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima građana" utvrđenim Proračunom Županije Posavske za 2007. godinu

3/07-234.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o obrazovanju Komisije za pitanja organizacija i udruženja Tuzlanskog kantona

5/03-244.

Rješenje o utvrđivanju visine naknade za registraciju udruženja

6/05-220, 8/08-849.

Odluka o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka za izbor i sufinanciranje programa i projekata udruga Tuzlanskog kantona

2/05-80.

Odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010020 - Pomoć vjerskim zajednicama

10/09-1136.

Odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 22010001 - Grantovi neprofitnim organizacijama-manifestacije

12/09-1207.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Rješenje o visini naknade za upis u Registar udruženja

5/03-239.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o standardima i kriterijima za raspodjelu sredstava za rad udruženja koja se finansiraju- sufinansiraju iz Budžeta BPK Goražde za 2006. godinu

4/06-258.


Odluka o utvrđivanju kriterija, i postupku dodjele finansijskih sredstava za 2006. godinu, neprofitnim nevladinim organizacijama i udruženjima građana

6/06-510.

Odluka o standardima i kriterijima za raspodjelu sredstava za rad udruženja koja se finansiraju- sufinansiraju iz Budžeta PBK Goražde za 2007. godinu

6/07-441.

Odluka o utvrđivanju kriterija, načinu i postupku dodjele finansijskih sredstava za 2007. godinu neprofitnim nevladinim organizacijama i udruženjima građana

6/07-503.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Odluka o utvrđivanju paušalne naknade za objavljivanje oglasa o upisu udruga građana u Registar udruga građana (hrvatski jezik)

4/97-168.

Odluka o utvrđivanju paušalne naknade za objavljivanje oglasa o upisu udruženja građana u Registar udruženja građana (bosanski jezik)

4/97-168.

Odluka Visokog predstavnika međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu (bosanski jezik)

9/04-625.

Odluka Visokog predstavnika međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu (hrvatski jezik)

9/04-625.

Nalog o umanjenju iznosa sredstava za finansiranje političkih stranaka, dodijeljenih Hrvatskoj demokratskoj zajednici (bosanski jezik)

9/04-626.

Nalog o umanjenju iznosa sredstava za financiranje političkih stranaka, dodijeljenih Hrvatskoj demokratskoj zajednici (hrvatski jezik)

9/04-626.

Odluka Visokog predstavnika (hrvatski jezik)

10/04-685.

Odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu (bosanski jezik)

10/04-685.

Odluka Visokog predstavnika međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu (bosanski jezik)

11/04-785.

Odluka Visokog predstavnika međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu (hrvatski jezik)

11/04-785.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjeljivanje statusa udruga od posebnog značaja s područja Županije Zapadnohercegovačke

4/07-92.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Narodne novine

Nalog Visokog predstavnika za BiH kojim se produžava obustava svih isplata s utvrđenih budžetskih pozicija za stranačko finansiranje HDZ-a br. 213/04 od 28.05.2004. (bosanski jezik)

5/04-1.

Nalog Visokog predstavnika za BiH kojim se produžava obustava svih isplata s utvrđenih proračunskih pozicija za stranačko financiranje HDZ-a br. 213/04 od 28.05.2004. (hrvatski jezik)

5/04-1.


Nalog Visokog predstavnika kojim se umanjuje stranačko finansiranje političkih stranaka zbog propuštanja da usklade svoje zakone o osnovnom i srednjem obrazovanju sa Okvirnim zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju u BiH br. 215/04 od 04.06.2004. (bosanski jezik)

5/04-2.

Nalog Visokog predstavnika kojim se umanjuje stranačko financiranje političkih stranaka zbog propuštanja da usklade svoje zakone o osnovnom i srednjem obrazovanju sa Okvirnim zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini br. 215/04 od 04.06.2004. (hrvatski jezik)

5/04-2.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Rješenje o visini naknade za upis u Registar udruženja građana

1/01-3.

Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju paušalne naknade za upis udruženja građana u registar udruženja građana

4/03-129.

Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju naknade za objavljivanje rješenja o upisu udruženja građana u registar udruženja građana

4/03-129.

Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju cijene obrazaca za upis udruženja građana u registar udruženja građana Kantona Srajevo

4/03-129.

Odluka o kriterijima za sufinansiranje udruženja iz Budžeta Kantona Sarajevo - sa pozicije Ministarstva zdravstva

21/03-1305.

Kriterij za finansiranje/sufinansiranje rada udruženja osoba sa invaliditetom

38/07-3381.

Pravilnik o kriterijima za sufinansiranje udruženja građana iz Budžeta Kantona Sarajevo

23/04-1430.

Pravilnik o kriterijima za sufinansiranje udruženja iz Budžeta Kantona Sarajevo - sa razdjela Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo

27/03-1581.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Odluka Visokog predstavnika za BiH broj: 196/04 - Odluka o zabrani finansiranja HDZ-a

4/04-110.

Odluka Visokog predstavnika broj:215/04

6/04-166.

Odluka Visokog predstavnika za BiH broj: 213/04 o Nalogu kojim se produžava obustava svih isplata sa utvrđenih proračunskih pozicija za stranačko financiranje HDZ-a

5/04-150.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o udruženjima i fondacijama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

12/02-739.

Zakon o političkim organizacijama

12/02-743, Zakon o izmjeni Zakona o političkim organizacijama 2/08-40 (Nalog Supervizora).

Zakon o finansiranju političkih stranaka iz Budžeta Brčko Distrikta BiH

29/04-1283, 14/07-513.


Nalog supervizora o poništavanju određenih amandmana na Zakon o finansiranju političkih stranaka iz Budžeta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

29/04-1281.

Odluka o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje programa i projekata udruženja građana, fondacija i drugih pravnih lica Brčko Distrikta BiH

15/08-507.

Odluka o raspodjeli političkim strankama sredstava namijenjenih za finansiranje pred izborne kampanje

33/04-1439.

Odluka o revidiranju Naloga kojima se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduju, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih lica

37/08-1316.

Pravilnik o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka

21/06-466.

Pravilnik o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima političkih stranaka

21/06-469.

Pravilnik o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Brčko Distrikta BiH

8/03-530.

Pravilnik o registru političkih organizacija Brčko Distrikta BiH

8/03- 532.

Pravilnik o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka

47/08-1862.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o političkim organizacijama

15/96-651. Odluka o izmenama i dopunama 17/02-38 (Visoki predstavnik za BiH).

Zakon o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Republike, opštine i grada

17/00-381, 65/08-1. Autentično tumačenje Zakona o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Republike, općine i grada 62/04-2.

Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske

52/01-1067, 42/05-18. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o udruženjima građana objavljen u SI. listu SR BiH broj 5/90 i 21/90 te Zakon o zadužbinama, fondacijama i fondovima, objavljen u SI. gl. RS broj 14/94.

Zakon o omladinskom organiziranju

98/04-10, 119/08-40.

Uredba o postupku za dodjelu i prestanak statusa udruženja od javnog interesa

71/05-1.

Odluka o revidiranju naloga kojima se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduju, čiji su imaoci, odnosno koji glase na ime određenih lica

87/08-17.

Pravilnik o upisu u registar omladinskih organizacija i drugih oblika omaldinskog organizovanja u Republici Srpskoj

30/05-5.

Nalog kojim se preusmjeravaju budžetske pozicije namijenjene finansiranju SDS-a

62/04-4.


Odluka kojom se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduje čiji je imalac, odnosno koji glase na ime SDS-a i kojom se od SDS-a zahtijeva da uspostavi jedan bankovni račun

62/04-5.

Odluka kojom se nalaže SDS-u Doboj da podnosi mjesečne izvještaje o svim finansijskim transakcijama

92/05-10.

Odluka kojom se proširuje djelovanje Odluke Visokog predstavnika, broj 221/04 od 30. juna 2004. godine, kojom se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduje, čiji je imalac, odnosno koji glase na ime SDS-a i kojom se od SDS-a zahtijava da uspostavi jedan bankovni račun ("Službeni glasnik BiH", broj 36/04)

92/05-12.

Nalog kojom se zamjenjuje Nalog Visokog predstavnika kojim se preusmjeravaju budžetske pozicije namijenjene finansiranju SDS-a, broj: 220/04 od 30. juna 2004. godine

114/05-19.

Odluka kojom se ograničava obim zabrane obavljanja javne funkcije u odlukama Visokog predstavnika o smjenjivanju zvaničnika

114/05-22.

Pravilnik o jedinstvenom registru političkih organizacija i udruženja

16/96-728.

Pravilnik o jedinstvenom registru udruženja i fondacija

59/01-1240.

Pravilnik o upisu u registar humanitarnih organizacija

31/96-1118.

Pravilnik o načinu i uvjetima za upis udruženja potrošača u Registar

38/08-3.

Pravilnik o kriterijima za izbor udruženja potrošača kojima se dodjeljuju novčana sredstva za obavljanje poslova iz oblasti zaštite potrošača

38/08-5.

Pravilnik o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka

120/08-33.

Pravilnik o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka

80/06-1.

Pravilnik o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima političkih subjekata

80/6-4.

Pravilnik o načinu vođenja registra

55/05-21.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

49/04-5073, 19/05-1681, 52/05-4323 i 52/05-4325, 92/05-8146, 8/06-559, 24/06-2441, 70/06-6241, 57/07, 87/07, 12/09-19. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Odluka o postupku nabavke roba, usluga i ustupanju radova za potrebe institucija Bosne i Hercegovine. Entiteti i Distrikt Brčko BiH dužni su u roku od 60 dana nakon stupanja na snagu ovog zakona staviti van snage Zakon o postupku nabavke robe, usluga i ustupanju radova objavljen u SI. gl. RS broj 20/01-440, Uredbu o postupku nabave robe, vršenju usluga i ustupanju radova koja je objavljena u SI. n. F BiH broj 40/03-21784, 58/03-2998, 11/04-277, te Pravilnik o postupku nabavke robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine koji je objavljen u SI. gl. Brčko Distriktra BiH broj 12/02-759, 14/02-860, 2/03-53, 19/04-798.


Odluka o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki

29/09-2. Prestaje da važi Odluka o obveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki - 50/05-4207, 65/06-5999.

Odluka o kancelarijskom poslovanju ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara BiH

21/01-251, 29/03-636.

Odluka o načinu preuzimanja poslova između ministarstava osnovanih ranijim Zakonom o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ministarstava Bosne i Hercegovine i ministarstava osnovanih Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine

15/03-317.

Odluka o provođenju postupka zajedničkih javnih nabavki za institucije Bosne i Hercegovine

63/08-48.

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

53/06-5161, 20/09-9.

Pravilnik o akreditaciji i registraciji predavača javnih nabavki

99/06-8764, 59/08-62.

Poslovnik o radu Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

100/06-8790, 24/07-3001.

Pravilnik o monitoringu postupaka javnih nabavki

48/08-10.

Uputstvo o načinu izrade, čuvanja, vođenja evidencije i uništavanja pečata institucija Bosne i Hercegovine

38/03-909. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o načinu izrade, čuvanja, vođenja evidencije i uništavanju pečata institucija Bosne i Hercegovine koje je obavljeno u SI. gl. BiH broj 22/98-617.

Uputstvo o pripremi i dostavi izvještaja o dodjeli ugovora u postupcima javnih nabavki iz poglavlja II Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

81/09-16.

Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

3/05-174, 24/09-11.

Uputstvo o obliku i sadržaju Izvještaja o provedenom postupku javnih nabavki iz poglavlja III Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

101/06-8858.

Uputstvo o arhivskoj knjizi, čuvanju registraturne i arhivske građe, odabiranju arhivske građe i primopredaji arhivske građe između ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Arhiva Bosne i Hercegovine

16/06-1157.

Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

35/03-777, 92/05-8168, 40/07-5074. Danom stupanja na snagu ovog Uputstva prestaje primjena Uputstva o sprovođenju kancelarijskog poslovanja, koje je objavljeno u SI. listu SR BiH broj 33/71 i 36/73.

Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

3/05-174.

Uputstvo o načinu pripreme obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke

17/05-1450.

Uputstvo o načinu vođenja Zapisnika o otvaranju ponuda

17/05-1473, 27/08-43.


Lista ugovornih organa, po kategorijama, koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

3/05-186, 86/06-7878.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o priznavanju javnih isprava na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

4/98-125. Od 14.10.1997. godine na teritoriji Federacije važit će javne isprave izdate na temelju zakona i drugih propisa Bosne i Hercegovine, federalnih zakona i drugih federalnih propisa, kantonalno-županijskih zakona i drugih kantonalno-županijskih propisa, odnosno propisa općine i grada.

Zakon o priznavanju javnih isprava na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

4/98-126. Od 14.10.1997. godine na teritoriji Federacije važit će javne isprave izdate na temelju zakona i drugih propisa Bosne i Hercegovine, federalnih zakona i drugih federalnih propisa, kantonalno-županijskih zakona i drugih kantonalno-županijskih propisa, odnosno propisa općine i grada.

Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u F BiH (hrvatski jezik)

20/98-550. Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje primjena Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa uprave i organizacija, objavljenu u SI. SR BiH broj 31/71-824.

Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u F BiH (bosanski jezik)

20/98-552. Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje primjena Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa uprave i organizacija, objavljenu u SI. SR BiH broj 31/71-824.

Uredba o organiziranju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

22/03-930.

Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

22/03-934.

Uredba o uvjetima i načinu korištenja službenih putničkih automobila u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

33/09-2.

Uredba o uslovima i načinu korištenja službenih putničkih automobila u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

33/09-3.

Uredba o uslovima i načinu korištenja službenih putničkih automobila u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

33/09-4.

Naputak o arhivskoj knjizi, čuvanju registracijskog materijala i arhivske građe, odabiranju arhivske građe i primopredaji arhivske građe i službi za upravu i nadležnog arhiva (hrvatski jezik)

26/98-749. Danom stupanja na snagu ovog naputka prestaje primjena Uputstva o načinu vođenja i korištenja knjige organa uprave i organizacije, objavljeno u SL SR BiH broj 25/72, Uputstva o načinu primopredaje arhivske građe između imatelja arhivske građe i nadležnog arhiva, objavljeno u SI. SR BiH broj 41/88-1056, Pravilnika o uslovima i rokovima čuvanja registraturskog materijala i arhivske građe iz registraturskog materijala, objavljeno u SI. SR BiH br. 41/88-1054.

Uputstvo o arhivskoj knjizi, čuvanju registraturskog materijala i arhivske građe, odabiranju arhivske građe i primopredaji arhivske građe i službi za upravu i nadležnog arhiva (bosanski jezik)

26/98-754. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje primjena Uputstva o načinu vođenja i korištenja knjige organa uprave i organizacije, objavljeno u SL SR BiH broj 25/72, Uputstva o načinu primopredaje arhivske građe između imatelja arhivske građe i nadležnog arhiva, objavljeno u SI. SR BiH broj 41/88-1056, Pravilnika o uslovima i rokovima čuvanja registraturskog materijala i arhivske građe iz registraturskog materijala, objavljeno u SI. SR BiH br. 41/88-1054.


Odluka o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena u federalnim organima uprave, federalnim ustanovama i stručnim službama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

29/98-993.

Odluka o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena u federalnim organima uprave, federalnim ustanovama i stručnim službama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

29/98-994.

Odluka o uvjetima i načinu korištenja putničkih automobila koji su namijenjeni za potrebe izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine

19/05-1380.

Naputak o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

30/98-1000, 49/98-2226, 5/00-78.

Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

30/98-1028, 49/98-2224, 5/00-78.

Uputstvo o radu pečatoreznice, načinu vođenja evidencije o izrađenim pečatima, uništavanju pečata, nestanku pečata i evidenciji o pečatima i označavanju novih pečata

16/96-536.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Uputstvo o radu pečatoreznice, načinu vođenja evidencije o izrađenim pečatima, uništavanja pečata i označavanja novih pečata koji se izrađuju umjesto nestalih

8/99-318.

Odluka o radnom vremenu u kantonalnim organima uprave, kantonalnim ustanovama i Službi za stručne i zajedničke poslove Vlade i organa uprave Unsko-sanskog kantona

6/00-270. Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje primjena Odluke o radnom vremenu u kantonalnim organima uprave, kantonalnim ustanovama i Službi za stručne i zajedničke poslove Vlade i organa uprave Unsko-sanskog kantona broj 03-017-14/98 od 23.12.1998. godine objavljena u SI. gl. kantona broj 1/99-1.

Rješenje o određivanju organizacionih jedinica, brojčanih oznaka i internih dostavnih knjiga za Skupštinu Kantona, Kabinet premijera Kantona, Vladu Kantona, organe uprave, kantonalne ustanove i stručne službe Skupštine i Vlade Kantona za 2005. godinu

2/05-225.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Uredba o ovjeri potpisa, rukopisa i prijepisa

3/98-311.

Odluka o signaturi akata Vlade Županije Posavske i županijskih tijela uprave

2/96-32, 4/96-75 (izmjene).

Naputak o sadržini i načinu vođenja evidencije o pečatima Županije Posavske i načinu označavanja novih pečata Županije Posavske koji se izrađuju umjesto nestalih pečata Županije Posavske 1/98-44.

Naputak o radu pečatoreznice ovlaštene za izradu pečata Županije Posavske

1/98-46.

Naputak o načinu uništenja neuporabljivih pečata Županije Posavske i vođenje evidencije o uništenim pečatima Županije Posavske

1/98-48.


Uredba o obliku i sadržaju natpisne ploče tijela županijske uprave i lokalne samouprave

2/97, 4/03-130.

Odluka o signaturi akata Vlade županije Posavske i županijskih tijela uprave

2/03-82, 4/07-92, 5/08-400.

Odluka o pravu korištenja i načinu obračuna službenih mobilnih telefona kod korisnika Proračuna Županije Posavske

9/08-1011.

Odluka o korištenju službenih vozila

1/07-32.

Odluka o utemeljenju drugostupanjske upravne komisije

6/01-165.

Odluka o utvrđivanju nadležnosti u postupku nabave roba i ustupanju usluga i radova u županiji Posavskoj

2/03-81.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o radnom vremenu (bosanski jezik)

14/01 -768. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o radnom vremenu kantonalnih organa uprave, objavljena u SI. n. kantona broj 6/97-134.

Odluka o organizaciji osiguranja i kućnom redu u organima uprave Tuzlanskog kantona

12/09-1194. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Uputstvo o kućnom redu u organima uprave od 20.05.1997. godine

Uputstvo o čuvanju i upotrebi pečata Tuzlansko-podrinjskog kantona

1/95-21.

Rješenje o davanju ovlašćenja za izradu pečata Tuzlansko-podrinjskog kantona

1/95-21.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Uredba o organizaciji osiguranja i kućnom redu u zgradi kantonalnih organa uprave, kantonalnih upravnih organizacija, stručnih i drugih službi Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

13/08-520.

Odluka o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena u kantonalnim organima državne službe (bosanski jezik)

9/05-481. Prestaje da važi Odluka o radnom vremenu kantonalnih ministarstava i drugih tijela uprave objavljena u SI. n. broj 4/01 -156, 12/01 -637, 7/02-184.

Odluka o nabavci opreme za potrebe ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave Zeničko- -dobojskog kantona (bosanski jezik)

19/07-543.

Uputstvo o načinu iskazivanja podataka u godišnjim izvještajima kantonalnih i općinskih organa uprave o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku (bosanski jezik)

2/08-52.

Uputstvo o radu pečatoreznice, načinu vođenja evidencije o izrađenim pečatima, uništavanju pečata, nestanku pečata, evidenciji o pečatima i označavanju novih pečata (bosanski jezik)

14/97-999.


Uputstvo o čuvanju i upotrebi pečata

8/96-277.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o vrstama roba, usluga i ustupanju radova na koje se ne odnose odredbe Uredbe o postupku nabavke roba, pružanju usluga i ustupanju radova za potrebe Službe za odnose sa javnošču BPK Coražde

1/05-3.

Odluka o radnom vremenu u kantonalnim organima državne službe, kantonalnim ustanovama i Stručnim službama Vlade BPK Goražde

4/06-241.

Odluka o promjeni radnog vremena za rad organa uprave

11/08-806.

Odluka o pravu, visini i načinu regulisanja troškova za uposlenike BPK Goražde u vezi upotrebe službenih telefona, sredstava reprezentacije i drugih troškova koji nisu regulisani drugim propisima

6/08-403, 9/08-691.

Pravilnik o postupku direktnog sporazumijevanja sa pojedinačnim dobavljačem davaocem usluga i izvođačem radova

11/05-795.

Pravilnik o postupku direktnog sporazumijevanja sa pojedinačnim dobavljačem davaocem usluga i izvođačem radova (Vlada Kantona)

12/05-851.

Pravilnik o postupku direktnog sporazumijevanja sa pojedinačnim dobavljačem davaocem usluga i izvođačem radova (Kabinet Premijera)

12/05-853.

Uputstvo o radu pečetoreznice, načinu vođenja evidencije o izrađenim pečatima, uništavanju pečata, nestanku pečata, evidenciji o dobijenim pečatima i označavanju novih pečata

2/09-221. Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje da važi Uputstvo o radu pečetoreznice, načinu vođenja evidencije o izrađenim pečatima, uništavanju pečata, nestanku pečata, evidenciji o dobijenim pečatima i označavanju novih pečata broj: 07-6359-214/96 od  31.12.1996.     godine

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa (bosanski jezik)

7/00-200.

Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa (hrvatski jezik)

7/00-200.

Odluka o postupku primopredaje službenih akata između ukinutih i novoosnovanih kantonalnih organa uprave i kantonalnih ustanova

2/01-58.

Odluka o postupku primopredaje službenih akata između ukinutih i novoosnovanih županijskih tijela uprave i županijskih ustanova

2/01-58.

Odluka o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena u kantonalnim organima državne službe (bosanski jezik)

7/05-851,9/06-1049. Prestaje da važi Odluka o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena u kantonalnim organima uprave, kantonalnim ustanovama i službama Vlade Srednjobosanskog kantona objavljena u SI. n. broj 9/98-206.


Odluka o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena u kantonalnim tijelima državne službe (hrvatski jezik)

7/05-851,9/06-1049. Prestaje da važi Odluka o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena u županijskim tijelima uprave, županijskim ustanovama i službama Vlade Županije Središnja Bosna objavljena u SI. n. broj 9/98-206.

Uredba o obliku i sadržaju natpisnih ploča organa vlasti u Srednjobosanskom kantonu (bosanski jezik)

12/04-864, 12/04-869.

Uredba o obliku i sadržaju natpisnih ploča tijela vlasti u Županiji Središnja Bosna (hrvatski jezik)

12/04-864, 12/04-869.

Naputak o čuvanju i uporabi pečata (hrvatski jezik)

3/97-150

Uputstvo o čuvanju i upotrebi pečata (bosanski jezik)

3/97-150

Naputak o radu pečatoreznice, načinu vođenja evidencije o izrađenim pečatima, uništavanju pečata, nestanku pečata i evidenciji o pečatima i označavanju novih pečata (hrvatski jezik)

3/97-153

Uputstvo o radu pečatoreznice, načinu vođenja evidencije o izrađenim pečatima, uništavanju pečata, nestanku pečata i evidenciji o pečatima i označavanju novih pečata (bosanski jezik)

3/97-153

Odluka o visini nadoknade za usluge plotiranja

1/03-25.

Odluka o visini nadoknade za usluge plotanja

1/03-25.

Pravilnik o korištenju službenih automobila za potrebe kantonalnih organa vlasti (bosanski jezik)

10/05-1171.

Pravilnik o korištenju službenih automobila za potrebe kantonalnih tijela vlasti (hrvatski jezik)

10/05-1171.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu Hercegovačko-neretvanskog kantona

1/00-6.

Odluka o signaturi akata Vlade, ministarstava i drugih organa kantonalne uprave (bosanski jezik)

6/07-30.

Uputstvo o načinu obavljanja kancelarijskog poslovanja u kantonalnim organima uprave i službama za upravu jedinica lokalne samouprave HNK (bosanski jezik)

7/00-1.

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (bosanski jezik)

8/06-142.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

10/98-456. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje primjena Uredbe o ovjeri potpisa, rukopisa i prijepisa, objavljena u Narodnom listu HR HB broj 7/94, kao i provedbenih propisa donesenih na osnovu navedene Uredbe na području Županije Zapadnohercegovačke.


Uredba o uredskom poslovanju tijela uprave i službi za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj

11/09-976. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o uredskom poslovanju tijela uprave i službi za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 7/00-198.

Uredba o obliku i sadržaju natpisne ploče tijela vlasti u Zapadnohercegovačkoj županiji

3/97-50.

Odluka o signaturi akata Vlade Županije Zapadnohercegovačke i tijela županijske uprave

3/05-67, 15/08-563.

Uredba o prestanku važenja Uredbe o postupku nabavke robe, obavljanju usluga i ustupanju radova

2/05-46. Tekst Uredbe o postupku nabave robe, obavljanju usluga i ustupanju radova objavljen je u N. n.. broj 12/00-280.

Uredba o uvjetima i načinu uporabe službenih vozila

7/03-153.

Odluka o korištenju službenih vozila

18/09-1250.

Uredba o poslovima osnovnih djelatnosti i pomoćno-tehničkim poslovima te uvjetima za njihovo obavljanje u tijelima i službama za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj

1/01-2.

Odluka o signaturi akata Vlade Županije Zapadnohercegovačke i tijela županijske uprave

14/98, 3/00, 1/01-7.

Odluka o načinu korištenja telefona i mobilnih telefona Županijskih tijela uprave

3/01-30, dopuna Odluke 10/01-274, 6/03-139, 2/09-49.

Odluka o korištenju službenih mobilnih telefona

19/09-1315. Stupanjem na snagu ovepdluke prestaje važiti Odluka o korištenju službenih mobilnih telefona ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 1/07 i 2/09).

Naputak o načinu obavljanja uredskog poslovanja u tijelima uprave i službama za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj

14/09-1118. Prestaje da važi Naputak o načinu obavljanja uredskog poslovanja u tijelima uprave i službama za upravu u Županiji Zapadnohercegovačkoj - 13/00-290.

Naputak za izvršenje Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

10/98-461. Danom početka primjene ovog Naputka prestaje važiti Naputak za provedbu Uredbe o ovjeri potpisa, rukopisa i prijepisa, objavljen u Narodnim novinama HR HB broj 7/94.

Naputak o radu pečatoreznice, načinu vođenja evidencije o otiscima pečata i o načinu uništavanja neuporabljivih pečata

4/97-93.

Naputak o sadržaju i načinu vođenja evidencije o otiscima pečata i načinu označavanja novih pečata koji se izrađuju umjesto nestalih pečata

4/97-95.

Naputak o arhivskoj knjizi, čuvanju registraturskog materijala i arhivske građe i primopredaja arhivske građe između tijela uprave, službi za upravu i nadležnog arhiva

15/00-376.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa

2/97-5, 34/05-2065.


Uredba o radnom vremenu u kantonalnim ministarstvima, kantonalnim upravama i kantonalnim upravnim ustanovama i stručnim službama Kantona Sarajevo

7/99, 4/02-106, 10/02-505.

Uredba o vršenju službe obezbjeđenja i o kućnom redu u kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu

15/98-640, 20/03-949.

Odluka o utvrđivanju posebnih usluga i radova posebne namjene, interesa i okolnosti

7/04-483.

Odluka o internet i internet portalu Kantona Sarajevo

31/09-1.

Odluka o softveru u Kantonu Sarajevo

31/09-2.

Odluka o standardnoj radnoj stanici u Kantonu Sarajevo

31/09-4.

Odluka o utvrđivanju domene i poddomena internet portala i adresa elektronske pošte u Kantonu Sarajevo

31/09-5.

Odluka o upotrebi informatičke opreme i zaštiti podataka u Kantonu Sarajevo

31/09-6.

Odluka o korištenju elektronskih mreža u Kantonu Sarajevo

31/09-8.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Uredba o obliku i sadržaju natpisne ploče županijskih tijela uprave, upravnih organizacija, općinskog vijeća, poglavarstva i upravnih odjela

5/97-149.

Uredba o radnom vremenu u tijelima uprave, službama za upravu i upravnim ustanovama Hercegbosanske županije

9/04-275.

Odluka o signaturi akata Vlade Hercegbosanske županije i tijela županijske uprave

4/03-61, 15/03-284, 15/03-284, 10/09-420.

Odluka o formiranju zajedničkih pisarnica

15/03-284.

Pravilnik o postupku izravnog sporazuma

10/09-439.

Naputak o radu pečatoreznice, načinu vođenja evidencije o otiscima pečata i o načinu uništavanja neuporabljivih pečata

2/00-27. Stupanjem na snagu ovog naputka prestaje da važi Naputak ... objavljen u N. n.. županije broj 3/97.

Naputak o sadržaju i načinu vođenja evidencije o pečatima i označavanja novih pečata koji se izrađuju umjesto nestalih pečata

2/00-30.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE -Službeni glasnik

Odluka o kancelarijskom poslovanju Organa uprave i stručnih službi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

14/07-526.


Odluka o oznakama za organizacione jedinice

11/07-462.

Odluka o usvajanju Pravilnika o ovjeri kopija, potpisa, rukopisa i prijepisa Brčko Distrikta BiH

6/00-233.

Odluka o usvajanju privremenog pravilnika o kućnom redu u zgradi Vlade Brčko Distrikta

5/00-152.

Odluka o usvajanju Pravilnika o organizaciji i radu službe obezbjeđenja zgrade Vlade Brčko Distrikta

5/00-154.

Odluka o korištenju motornih vozila u vlasništvu Brčko Distrikta

5/00-151, 13/01-559.

Odluka o uništavanju paljenjem

7/01-235.

Odluka o oznakama za organizacione jedinice

6/02-420.

Odluka o nabavci u hitnim slučajevima usljed mogućeg nastanka ekološke zagađenosti vode i zemljišta

26/04-1036.

Odluka o visini naknade za otkup tenderskih dokumentacija u postupcima javnih nabavki

21/08-710.

Odluka o uključivanju predstavnika mjesnih zajednica u realizaciji kapitalnih projekata u segmentu opisa radova u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije i nadzora tokom izvođenja radova

31/08-945.

Pravilnik o procedurama za signiranje, razvrstavanje i odlaganje radne dokumetacije

6/09-137.

Pravilnik o upotrebi fiksnih telefona i interneta

6/09-139.

Pravilnik o internoj kontroli korištenja vozila, korištenja pogonskog goriva i održavanja vozila

4/08-98.

Uputstvo za zaštitu magnetnih medija

29/06-639.

Uputstvo o načinu obrade na računarima

29/06-640.

Uputstvo o načinu provođenja zaštite tajnosti podataka na računaru

29/06-640.

Odluka o mjerama zaštite podataka i integralnom informacionom sistemu Brčko Distrikta BiH

29/06-645.

Operativno uputstvo za zaštitu podataka

29/06-654.

Procedure pristupa komunikacijskoj i sistemskoj sali

29/06-655.

Instrukcija o obliku, sadržaju, tekstu i formatu prijemnog - protokolarnog štambilja organa i institucija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

6/02-439.


Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata

6/09-157.

Uputstvo o načinu vođenja evidencije o izrađenim pečatima sa grbom Brčko Distrikta BiH

2/03-53.

Uputstvo o radu pečatoreznice kojoj je povjerena izrada pečata sa grbom Brčko Distrikta BiH

2/03-57.

Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja organa uprave i stručnih službi Brčko Distrikta BiH

1/08-4.

Uputstvo o uslovima i postupku korištenja službenih automobila

4/09-99.

Instrukcija o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova u Brčko Distriktu BiH

26/08-789.

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova za ugovorni organ Brčko Distrikt BiH

17/07, 34/09-856.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prijepisa

106/09-20.

Zakon o prestanku važenja Zakona o postupku nabavke robe, usluga i ustupanju radova

41/05-2. Tekst Zakona o postupku nabavke robe, usluga i ustupanju radova objavljen je u SI. gl. RS broj 20/01-440.

Zakon o izmjenama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

11/09-27. Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, objavljen je u SI. gl. BiH broj 49/04-5073, 19/05-1681, 52/05-4323 i 52/05-4325, 92/05-8146, 8/06-559, 24/06-2441, 70/06-6241, 57/07, 87/07, 12/09-19.

Uredba o kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave

1/04-1, 13/07-1. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave objavljena u SI. gl. RS broj 2/95-13.

Uredba o mjerama zaštite podataka i informacija u Informacionom sistemu republičkih organa i organizacija

25/04-1.

Odluka o preuzimanju registraturskog materijala i arhivske građe Predstavništva Republike Srpske u Beogradu

49/03-57.

Uputstvo o provođenju uredskog poslovanja republičkih organa uprave

31/05, 5/06-2, 10/06-6, 10/07-31, 31/09-6, 43/09-34, 74/09-26, 99/09-16.

Uputstvo o načinu vođenja i korištenja arhivske knjige organa državne uprave

12/95-399.

Uputstvo za izvršavanje Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

16/95-471.

Uputstvo o radu pečatoreznica ovlašćenih za izradu pečata sa grbom Srpske Republike Bosne i Hercegovine

12/92-461.


Uputstvo o načinu vođenja evidencije o izrađenim pečatima sa grbom Srpske Republike Bosne i Hercegovine

12/92-462.

Uputstvo o načinu vođenja i korištenja arhivske knjige organa državne uprave

12/95-399.

Odluka o radnom vremenu republičkih organa uprave

13/03-2.

Pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenih vozila

111/05-4.

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

10/09-11.

Uputstvo za procjenu postojanja javnog interesa kod samoinicijativne ponude

103/05-6.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o opštem upravnom postupku (Prečišćeni tekst)

2/92-93, izmj. i dop. 16/92-426, 21/93-481, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 47/86-1401.

Zakon o naknadi troškova svjedocima, vještacima i tumačima u upravnom postupku

24/67-373.

Zakon o prekršajima

19/86-587, 42/87-1295, 33/89-857, 2/90-18, 22/91-729, 16/92-423, 13/94-189.

Zakon o uslovima za obavljanje poslova vještačenja (u upravnom i prekršajnom postupku)

8/85-289.

Zakon o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima

2/92-96, 16/92-426, 13/94-189.

Zakon o povećanju novčanih kazni i drugih novčanih iznosa

6/94-73, 13/94-189.

Zakon o usklađivanju novčanih kazni i drugih novčanih iznosa

28/94-456, 33/94-519.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o upravnom postupku

29/02-783, 12/04-1191, Zakon o izmjenama Zakona 88/07-10700, 93/09-1.

Zakon o prekršajima

41/07-5127.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije

25/09-47.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o upravnom postupku

2/98-33.Danom početka primjene ovog Zakona, prestaje primjena Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa o upravnom postupku koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH.

Zakon o prekršajima kojima se povređuju federalni propisi (bosanski jezik)

9/96-288, 29/00-915.


Zakon o prekršajima kojima se povređuju federalni propisi (hrvatski jezik)

9/96-288, 29/00-916.

Odluka o troškovima prekršajnog naloga (bosanski jezik)

16/07-1535.

Odluka o troškovima prekršajnog naloga (hrvatski jezik)

16/07-1535.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije (srpski jezik)

44/08-32.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije (bosanski jezik)

44/08-32.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije (hrvatski jezik)

44/08-32.

Naputak o načinu i postupku unosa podataka u Registar novčanih kazni (hrvatski jezik)

80/07-8157.

Uputstvo o načinu i postupku unosa podataka u Registar novčanih kazni (srpski jezik)

80/07-8158.

Uputstvo o načinu i postupku unosa podataka u Registar novčanih kazni (bosanski jezik)

80/07-8159.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o javnom redu i miru

8/02-289. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje na području kantona primjena Zakona o javnom redu i miru - prečišćeni tekst, objavljen u SI. listu SR BiH broj 42/90.

Zakon o prekršajima

4/97-53, 7/98-1 70, 8/99-294. Osnovni tekst Zakona o prekršajima objavljen je u SI. gl. USK broj 4/97-53, 7/98-170.

Odredbe čl. 194. st. 3.; čl. 195; čl. 196. st. 1. i čl. 199. i 203. Zakona o prekršajima Unsko- -sanskog kantona (Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona broj 4/97) nisu u suprotnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine

Vidi: Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-3/98 od 23.3.1998. godine, objavljena u SI. n. F BiH broj 20/98-569.

Odluka o utvrđivanju broja sudija za prekršaje Unsko-sanskog kantona

1/03-33.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o prekršajima

1/97-24, 5/97-223, 3/98-295.

Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira

5/00-256. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Hrvatske Republike Herceg-Bosne, objavljen u Nlistu HR HB broj 32/94.

Pravilnik o orjentacijskim mjerilima za rad sudaca općinskih sudova za prekršaje

3/98-1 79.


Pravilnik o unutarnjem poslovanju sudova za prekršaje

4/01 -88. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o unutarnjem poslovanju sudova za prekršaje, objavljen u SI. listu SR BiH broj 37/91.

Pravilnik o naknadi troškova u prekršajnom postupku

6/01-171.

Naputak o načinu iskazivanja podataka u izvješćima o rješavanju upravnih predmeta iz andležnosti Županije Posavske

1/00-4.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o prestanku važenja Zakona o prekršajima

1/07-1. Zakon o prekršajima - 4/98-117, 13/01-693.

Zakon o javnom redu i miru

9/01-469, ispravka 11/01-608, 11/07-762.

Uredba o naknadi troškova svjedocima, vještacima i tumačima u upravnom postupku

1/09-4.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o javnom redu i miru (bosanski jezik)

8/00-337, 15/03-1220. Danom stupanja na snagu ovog zakona na području Zeničko- -dobojskog kantona neče se primjenjivati Zakon o javnom redu i miru - prečišćeni tekst, objavljen u SI. listu R BiH broj 42/90-1233, ispr. 14/91-494.

Uredba o naknadi troškova svjedocima, vještacima i tumačima u upravnom postupku (bosanski jezik)

10/01-538.

Uredba o sastavu komisija i naknadama članova komisija u okviru kantonalnih organa uprave i općinskih službi za upravu u upravnom postupku (bosanski jezik)

10/01-542.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o javnom redu i miru BPK Goražde

10/00-138. 8/08-535, Ispravka Zakona 9/08-717.

Zakon o prestanku važenja Zakona o prekršajima

8/08-534. Tekst Zakona o prekršajima objavljen je u SI. n. kantona broj 4/97-171, Izmjena i dopuna 10/97-415.

Odluka o prekršajima protiv javnog reda i mira

4/07-293.

SREDNIOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o prekršajima (prečišćeni tekst) (bosanski jezik)

1 2/04-909.

Zakon o prekršajima (pročišćeni tekst) (hrvatski jezik)

12/04-909.

Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (bosanski jezik)

7/00-194, 8/05-877. Danom stupanja na snagu ovog zakona na području kantona prestaju se primjenjivati Zakon o javnom redu i miru (SI. list R BiH broj 31/80) i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (Narodni list HR HB, broj 32/94) i drugi propisi koji regulišu ovu oblast, a primjenjuju se na području kantona.


Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (hrvatski jezik)

7/00-194, 8/05-877. Danom stupanja na snagu ovog zakona na području kantona prestaju se primjenjivati Zakon o javnom redu i miru (Si. list R BiH broj 31/80) i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (Narodni list HR HB, broj 32/94) i drugi propisi koji regulišu ovu oblast, a primjenjuju se na području kantona.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCECOVAČKA - Narodne novine

Zakon o prekršajima

6/96-85, 5/97-100, 10/99-338, 8/02-155, 1/06-29, 9/06-141.

Zakon o javnom redu i miru

4/09-185. Prestaje da važi Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira -16/99-494.

Uredba o naknadi troškova svjedocima, vještacima i tumačima u upravnom postupku

6/01-114.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Zakon o prekršajima HNK (bosanski jezik)

8/99, 1/03-15.

Zakon o javnom redu i miru (bosanski jezik)

2/05-10. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnom redu i miru objavljen u SI. n. broj 8/00-1.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o prekršajima (Prečišćeni tekst)

16/01-713. Ispravka Zakona o prekršajima 27/01-1301, 4/02-85, 7/08-20.

Zakon o javnom redu i miru

9/99-345, 16/02-720.

Zakon o javnom okupljanju

32/09-1. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o javnom okupljanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/01- 772 ).

ŽUPANIJA HERCEGBOSANSKA - Narodne novine

Zakon o prekršajima

2/97-38.

Zakon o prekršajima javnog reda i mira

13/98-577. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o prekršajima javnog reda i mira Hrvatske Republike Herceg-Bosne, objavljen u Narodnom listu HR HB broj 32/94.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o upravnom postupku Brčko Distrikta BiH

3/00-1, 9/02-644, 8/03-506. 25/05-887, 8/07-279, 2/08-40. (Nalog Supervizora), 36/09-881

Zakon o prekršajima

8/00-308, izmjene i dopune 1/01-4, 6/02-406.

Zakon o javnom redu i miru Brčko Distrikta BiH

32/09-817. Prestaje da važi Zakon o javnom redu i miru - 2/02-53.

Zakon o okupljanju građana

26/04-1027.


Odluka o određivanju prostora za okupljanje građana u gradu Brčko

33/04-1432.

Odluka o određivanju prostora za okupljanje građana u gradu Brčko

46/04-1951.

Odluka o privremenoj primjeni jedinstvenih mandatnih kazni iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na području Brčko Distrikta BiH

2/01-53.

Odluka o visini troškova uviđaja saobraćajne nezgode

9/02-615.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije

38/07-1361, 8/08-342.

Odluka o odobravanju obrazaca prekršajnih naloga - prilog obrasci

40/07-1386.

Instrukcija o načinu pokretanja prekršajnog postupka

21/09-630. Stupanjem na snagu ove instrukcije, stavlja se izvan snage Interna naredba o dokumentovanju prekršaja i sadržaj prekršajne prijave od 5.11.2002. godine

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o opštem upravnom postupku

13/02-1, 87/07-15.

Zakon o prekršajima Republike Srpske

34/06-1, 1/09-20. Prestaje primjena Zakona o prekršajima koji je objavljen u SI. gl. RS broj 12/94-453, 16/95-452, 16/95-452, 21/96-928, 40/98, 96/03-19.

Zakon o javnom redu i miru

20/07-1. Danom stupanja na snagu ovog Zakona, prestaje da važi Zakon o javnom redu i miru - 25/02-17.

Zakon o javnom okupljanju

118/08-34.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije

39/08-2.

Uredba o minimumima i maksimumima novčanih kazni za prekršaje kao i novčanim kaznama u posebnim propisima

8/93-302, 18/93-709, 22/93-873.

Naredba o visini naknade za pokrivanje troškova Republičke tržišne inspekcije, nastalih prilikom žigosanja - plombiranja elektronskog mernog sistema na benzinskim pumpnim stanicama

32/02-7.

Uputstvo o postupanju ovlaštenih organa u postupku izvršavanja Zakona o amnestiji prekršaja

71/06-1.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine

43/03-1042.

Zakon o parlamentarnom vojnom povjereniku Bosne i Hercegovine

49/09-20. Ispravka Zakona o... 51/09-97.


Zakon o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine

88/05, 53/07, 59/09-10.

Zakon o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu

14/05-1098.

Zakon o imlementaciji Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, gomilanja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju

15/06-1063.

Odluka o ratifikaciji Sporazuma između država članica Sjevernoatlanskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga, Dodatnog protokola Sporazumu između država članica Sjevernoatlanskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga i Daljnjeg dodatnog protokola Sporazumu između država članica Sjevernoatlanskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga 7/08-1 72.

Odluka o smještaju Operativne komande Oružanih snaga BiH u kampu Butmir Sarajevo

81/06-7041.

Odluka o zvaničnim putovanjima u inozemstvo iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pozivanju i prijemu posjeta iz inozemstva u Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i Oružane snage Bosne i Hercegovine

14/06-1035.

Odluka o produženju mandata jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) u operaciji podrške miru "Iračka sloboda" u Iraku

21/07-2613.

Odluka o potvrđivanju odluka Predsjedništva BiH o produženju mandata jedinice Oružanih snaga BiH za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) u operaciji podrške miru "Iračka sloboda" u Iraku

37/07-4653.

Odluka o potvrđivanju Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine o učešću jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji podrške miru "Iračka sloboda" u Iraku

63/08-40.

Odluka o produžetku mandata pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji Snage međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan

96/09-2.

Odluka o osnovici i koeficijentima za plaće profesionalnih vojnih lica

33/07-4276.

Rezolucija o spremnosti Bosne i Hercegovine za NATO integracije

25/08-50.

Odluka o prenošenju ovlaštenja Predsjedništva BiH na generalnog sekretara SKVP-a za odobravanje prelaska entitetskih oružanih snaga u BiH preko međuentitetske linije razgraničenja

1/03-2.

Odluka kojom se uspostavlja Komisija za odbrambenu reformu (Visoki predstavnik za BiH)

14/03-293.

Odluka o organizaciji i radu Stalnog komiteta za vojna pitanja Bosne i Hercegovine

6/02-113.

Odluka kojom se proširuje mandat Komisije za reformu u oblasti odbrane

4/04-282.


Odluka o organizaciji i radu institucija odbrane Bosne i Hercegovine (prečišćen tekst)

4/04-297.

Odluka o službi generala u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine

45/04-4598.

Odluka o racionalizaciji i smanjenju personala u oblasti odbrane u 2005. godini

66/05-5201.

Odluka o izmjeni Odluke o veličini i strukturi oružanih snaga Bosne i Hercegovine

66/05-5202.

Pravilnik o utvrđivanju povjerljivih podataka iz djelokruga rada Državnog koordinacionog tijela za implementaciju Konvencije o zabrani hemijskog oružja, stepena njihove povjerljivosti, mjerama i postupcima za njihovu zaštitu

4/05-201.

Pravilnik o izbornim kriterijima za izbor državnih službenika i zaposlenika za postavljenje i raspoređivanje na radna mjesta u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine

62/06-5841.

Instrukcija o utvrđivanju i obavezi poštovanja rokova o zabrani prometa malog i lakog naoružanja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

43/04-4283, 47/04-4831, 47/04-4833.

Zaključak o formiranju Zajedničke komisije za odbrambenu i sigurnosnu politiku i nadzor nad radom odbrambenih i sigurnosnih struktura na nivou Bosne i Hercegovine

38/03-907.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o prestanku važenja Zakona o službi u vojsci Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

2/06-53. Tekst Zakona o službi u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 34/04-1271.

Zakon o prestanku važenja Zakona o službi u vojsci Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

2/06-53. Tekst Zakona o službi u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 34/04-1283.

Zakon o prestanku važenja Zakona o službi u vojsci Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

2/06-54. Tekst Zakona o službi u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 34/04-1259.

Zakon o prestanku važenja Zakona o odbrani Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

2/06-56. Tekst Zakona o odbrani Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 34/04-1223.

Zakon o prestanku važenja Zakona o obrani Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

2/06-57. Tekst Zakona o obrani Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 34/04-1241.

Zakon o prestanku važenja Zakona o odbrani Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

2/06-58. Tekst Zakona o odbrani Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 34/04-1205.

Odluka o odobravanju prijenosa nadležnosti u oblasti odbrane sa Federacije Bosne i Hercegovine na Bosnu i Hercegovinu (bosanski jezik)

2/06-100.

Odluka o odobravanju prijenosa nadležnosti u oblasti obrane sa Federacije Bosne i Hercegovine na Bosnu i Hercegovinu (hrvatski jezik)

2/06-100.


Odluka o odobravanju prenosa nadležnosti u oblasti odbrane sa Federacije Bosne i Hercegovine na Bosnu i Hercegovinu (srpski jezik)

2/06-100.

Uredba o privremenom pruzimanja funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vođenja evidencija i upravnog postupka o pripadnosti oružanim snagama i okolnostima stradavanja

10/07-666.

Uredba o izvršenju obveze davanja materijalnih sredstava i stoke iz popisa za potrebe obrane (hrvatski jezik)

6/01-105.

Uredba o izvršenju obaveze davanja materijalnih sredstava i stoke iz popisa za potrebe obrane (bosanski jezik)

6/01-107.

Uredba o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu mirovinu vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

18/04-629, 47/04-2057.

Uredba o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

18/04-630, 47/04-2057.

Pravilnik o organizaciji, radu i ovlaštenjima Glavne inspekcije odbrane i vršenju inspekcijskog nadzora (bosanski jezik)

37/98-1392.

Pravilnik o organizaciji, radu i ovlastima Glavne inspekcije odbrane i vršenju inspekcijskog nadzora (hrvatski jezik)

37/98-1396.

Pravilnik o izvršavanju vojne obaveze i civilne službe (bosanski jezik)

30/97-683.

Pravilnik o izvršavanju vojne obveze i civilne službe (hrvatski jezik)

30/97-691.

Naredba o osnivanju Regrutnih komisija (bosanski jezik)

49/98-2219.

Zapovijed o osnutku Novačkih komisija (hrvatski jezik)

49/98-2219.

Odluka o preuzimanju nepokretne i pokretne imovine, arhive i druge dokumentacije Federalnog ministarstva obrane-Federalnog ministarstva odbrane

74/05-6639.

Odluka o davanju na korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja Federalno ministarstvo odbrane-Federalno ministarstvo obrane

74/05-6640.

Rješenje o klasifikaciji roba i usluga za posebne namjene obrane (hrvatski jezik)

32/02-1288.

Rješenje o klasifikaciji roba i usluga za posebne namjene odbrane (bosanski jezik)

32/02-1289.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o naknadi za rad članovima Vojno-invalidske komisije I. stupnja

3/03-112. Prestaje primjena Odluka o naknadi za rad članovima Vojno-invalidske komisije i stupnja objavljena u N. n. broj 7/02-209.


TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o obrazovanju komisije za realizaciju Projekta podizanje jedinstvenog spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije i MUP-a u ratu 1992-1995. godine (bosanski jezik)

4/01-185.

Odluka o obrazovanju komisije za realizaciju Projekta podizanje jedinstvenog spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije i MUP-a u ratu 1992-1995. godine (hrvatski jezik)

4/01-185.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Odluka o utvrđivanju naknade za rad Prvostepene vojnoinvalidske komisije za ocjenu pripadnika HVO-a (bosanski jezik)

15/02-743.

Odluka o utvrđivanju nadoknade za rad Prvostupanjske vojnoinvalidske komisije za ocjenu zdravstvenog stanja pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (hrvatski jezik)

15/02-743.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o prestanku važenja Zakona o odbrani Republike Srpske

117/05-2. Tekst Zakona o odbrani objavljen je u SI. gl. RS broj 21/96-884, 46/01-957, (Visoki predstavnik za BiH) 31/03-6, 33/04-1.

Zakon o prestanku važenja Zakona o vojsci Republike Srpske

117/05-2. Tekst Zakona o Vojsci Republike Srpske objavljen je u SI. gl. Rs broj 31/96-1089, 46/01-957, (Visoki predstavnik za BiH) 31/03-7, 33/04-5.

Zakon o parlamentarnom nadzoru u oblasti odbrane i bezbjednosti

25/05-1.

Uredba o kriterijima za raspoređivanje građana i materijalnih sredstava za potrebe popune Vojske Republike Srpske i druge potrebe odbrane

7/05-1.

Uredba o obaveznoj obuci obveznika popune rezervnog sastava

7/05-2.

Uredba o kriterijumima za raspoređivanje građana i materijalno-tehničkih sredstava za potrebe popune Vojske Republike Srpske i druge potrebe odbrane

17/97-501.

Uredba o pribavljanju, raspolaganju, upravljanju i korišćenju nepokretne imovine za potrebe odbrane Republike Srpske

19/97-537.

Uredba o načinu raspoređivanja i usmeravanja sredstava posebnog poreza za finansiranje Vojske RS

22/93-877.

Odluka o utvrđivanju rokova za zabranu prometa malog i lakog naoružanja Vojske Republike Srpske

74/04-3, 82/04-4.

Sporazum između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o prenosu nadležnosti u oblasti odbrane

4/06-2.

Uredba o prenošenju evidencija o licima koja su regulirala vojnu obavezu

17/06-1, 72/06-1, 45/07-2.


Odluka o raspodjeli neperspektivnih lokacija i ostalih nekretnina koje su služile za potrebe sistema odbrane na teritoriji Republike Srpske

15/07-2.

Odluka o izmjeni Odluke o dopuni Odluke Vlade Republike Srpske o raspodjeli neperspektivnih lokacija i ostalih nekretnina koje su služile za potrebe sistema odbrane na teritoriji Republike Srpske, broj: 02/1-020-126/05, od 3. februara 2005. godine

16/07-11.

Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja evidencije o licima koja su regulirala vojnu obavezu

105/06-9.

Pravilnik o stambenom obezbjeđenju u Vojsci i Ministarstvu odbrane Republike Srpske

58/02-3, 2/03-12, 112/05-18.

Pravilnik o službenim stanovima u Vojsci Republike Srpske

65/04-3.

Pravilnik o prijemu u aktivnu vojnu službu

12/96-540.

Pravilnik o upućivanju pripadnika Vojske Republike Srpske i Ministarstva odbrane na rad u međunarodne organizacije i inostrana predstavništva Republike Srpske i BiH

3/02-3.

Pravilnik o služenju vojnog roka bez oružja i u civilnoj službi

16/02-24.

Pravilnik o službenoj legitimaciji organa bezbednosti i organa vojne policije Vojske Republike Srpske i o znaku jedinica vojne policije

22/95-598.

Pravilnik o nadgrobnom spomeniku palom borcu Republike Srpske

15/94-595.

Pravilnik o naknadi troškova za izgradnju nadgrobnog spomenika poginulom borcu

34/97-1137. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o nadgrobnom spomeniku palom borcu Republike Srpske, objavljen u Službenom glasniku RS broj 15/94-595.

Odluka o odobravanju izdvajanja i usmeravanja sredstava za izgradnju nadgrobnih spomenika poginulih boraca Republike Srpske

21/98-525.

Pravilnik o nadležnostima starešina u Vojsci Republike Srpske prilikom odlučivanja o šteti i o postupku za naknadu štete

21/94-656.

Uredba o osnovnim elementima protivelektronskog obezbjeđenja

6/00-119.

Uredba o organizovanju i funkcionisanju veza rukovođenja

6/00-120.

Odluka o transformaciji Vojne ustanove "Krajina" u ODP "Romanija-Sarajevo" sa sedištem u sedištu Ministarstva odbrane

13/97-412.

Odluka o operativnim procedurama za dobijanje saglasnosti za prelazak oružanih snaga FBiH u R Srpsku


BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o deminiranju u Bosni i Hercegovini

5/02-67.

Okvirni Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH

50/08-40.

Metodologija za izradu procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća

86/09-29.

Odluka o osnivanju Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini

15/02-387. Prestaje primjena Odluke o osnivanju Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine objavljena u SI. gl. BiH broj 3/97-298.

Odluka o osnivanju Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini

16/02-419. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o osnivanju Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini objavljena u SI. gl. BiH broj 3/97-298, 24/98-719, 22/99-265, 24/00-519, Ispravka 24/00-520, 33/00-822.

Odluka o produženju mandata Komisiji za deminiranje u Bosni i Hercegovini

93/07-10946.

Odluka o ukidanju Agencije za zaštitu od mina i uklanjanje mina na teritoriji Bosne i Hercegovine

33/02-1250. Osnovni tekst Odluke o osnivanju Agencije za zaštitu od mina i uklanjanja mina na teritoriji Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. broj 13/96-229.

Odluka o davanju saglasnosti na ratifikaciju Konvencije o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i prijenosa protivpješadijskih mina i o njihovom uništavanju

4/98-309.

Pravilnik o organizaciji, uvjetima i načinu funkcionisanja Operativno-komunikacijskog centra BiH-112

56/09-1 7.

Memorandum o razumijevanju Vijeća ministara o Komisiji za deminiranje Bosne i Hercegovine

3/98-291.

Program zaštite od hcmijskog oružja i reagiranja u slučaju nesreća i incidenata u koje su uključene hemikalije

80/06-6997.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)

39/03-2117.

Zakon o spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)

39/03-2137.

Zakon o spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (srpski jezik)

39/03-2156.

Uredba o Federalnom štabu civilne zaštite (bosanski jezik)

54/03-2880, 38/06-3989, 74/07-7454.

Uredba o Federalnom stožeru civilne zaštite (hrvatski jezik)

54/03-2881, 38/06-3989, 74/07-7454.

Uredba o organizaciji, sadržaju i provođenju mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara (bosanski jezik)

7/98-801. Danom stupanja prestaje da važi Uredba o organizaciji, sadržaju i provođenju mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara objavljena u SI. n. F BiH broj 27/98-801.


Uredba o organizaciji, sadržaju i provođenju mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara (hrvatski jezik)

27/98-808. Danom stupanja prestaje da važi Uredba o organizaciji, sadržaju i provođenju mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara objavljena u SI. n. F BiH broj 27/98-808.

Uredba o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa (hrvatski jezik)

21/05-1436, 59/07-5261.

Uredba o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa (srpski jezik)

21/05-1449, 59/07-5262.

Uredba o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa (bosanski jezik)

21/05-1461, 59/07-5263.

Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)

75/04-4377, 38/06-3991, 56/09-6.

Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (srpski jezik)

75/04-4432, 38/06-3991, 56/09-10.

Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)

75/04-4487, 38/06-3991, 56/09-2.

Uredba o načinu davanja i vraćanja materijalnih sredstava uzetih za potrebe civilne zaštite (bosanski jezik)

23/04-820, 38/06-3991.

Uredba o načinu davanja i vraćanja materijalnih sredstava uzetih za potrebe civilne zaštite (hrvatski jezik)

23/04-823, 38/06-3991.

Uredba o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite (bosanski jezik)

23/04-827, 38/06-3991.

Uredba o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite (hrvatski jezik)

23/04-828, 38/06-3992.

Uredba o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

58/06-6106.

Uredba o organiziranju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

58/06-6108.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa (hrvatski jezik)

59/07-5261.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa (srpski jezik)

59/07-5262.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa (bosanski jezik)

59/07-5263.


Uredba o organizovanju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite (bosanski jezik)

51/08-4.

Uredba o organizovanju federalnih specijaliziranih postrojbi civilne zaštite (hrvatski jezik)

51/08-9.

Odluka o određivanju poslova koje obavljaju obveznici civilne službe (hrvatski jezik)

12/00-281.

Odluka o određivanju poslova koje obavljaju obveznici civilne službe (bosanski jezik)

12/00-282.

Odluka o vrsti i minimalnim količinama sredstava potrebnih za provođenje lične i kolektivne zaštite građana i zaposlenika u poslovnim objektima i stambenim zgradama od prirodnih o drugih nesreća (bosanski jezik)

23/04-843, 58/06-6112.

Odluka o vrsti i minimalnim količinama sredstava potrebnih za provođenje osobne i kolektivne zaštite građana i uposlenika u poslovnim objektima i stambenim zgradama od prirodnih o drugih nesreća (hrvatski jezik)

23/04-844, 58/06-6112.

Odluka o Procjeni ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća

41/05-3117.

Sporazum o međusobnoj saradnji u ostvarivanju zadataka u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)

65/05-5539.

Sporazum o međusobnoj suradnji u ostvarivanju zadaća u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)

65/05-5540.

Metodologija za izradu procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća (srpski jezik)

70/09-41.

Metodologija za izradu procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća (bosanski jezik)

70/09-47.

Metodologija za izradu procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća (hrvatski jezik)

70/09-54.

Odluka o utvrđivanju funkcija u federalnim organima uprave čiji su izvršioci po položaju članovi Federalnog štaba civilne zaštite (bosanski jezik)

35/00-1179.

Odluka o utvrđivanju funkcija u federalnim organima uprave čiji su izvršitelji po položaju članovi Federalnog stožera civilne zaštite (hrvatski jezik)

35/00-1180.

Odluka o mobilizaciji građana, postrojbi, stožera i povjerenika civilne zaštite i spašavanja radi zaštite od požara kao elementarne nepogode koja je zahvatila Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

36/00-1199.

Odluka o mobilizaciji građana, postrojbi, štabova i povjerenika civilne zaštite i spašavanja radi zaštite od požara kao elementarne nepogode koja je zahvatila Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

36/00-1199.


Odluka o osnivanju Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine (BHMAK)

3/98-291, 24/00-519.

Odluka o vršenju poslova koji se odnose na sredstva namijenjena deminiranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

12/03-492.

Odluka o vršenju poslova koji se odnose na sredstva namijenjena deminiranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

12/03-492.

Sporazum o suradnji u ostvarivanju zadaća Civilne zaštite (hrvatski jezik)

36/01-747.

Sporazum o saradnji u ostvarivanju zadataka Civilne zaštite (bosanski jezik)

36/01-749.

Pravilnik o sadržaju i načinu vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Federalne i kantonalnih uprava civilne zaštite (bosanski jezik)

3/07-143.

Pravilnik o sadržaju i načinu vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite i spašavanja iz mjerodavnosti Federalne i kantonalnih uprava civilne zaštite (hrvatski jezik)

3/07-147.

Pravilnik o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite (hrvatski jezik)

8/07-488.

Pravilnik o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite (srpski jezik)

8/07-518.

Pravilnik o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite (bosanski jezik)

8/07-549.

Pravilnik o odjeći i obući, oznakama specijalnosti i komandnih dužnosti, upotrebi znaka Civilne zaštite i identifikacionoj iskaznici za pripadnike Civilne zaštite (bosanski jezik)

77/06-8348.

Pravilnik o odjeći i obući, oznakama specijalnosti i zapovjednih dužnosti, upotrebi znaka Civilne zaštite i identifikacionoj iskaznici za pripadnike Civilne zaštite (hrvatski jezik)

77/06-8380.

Pravilnik o odjeći i obući, oznakama specijalnosti i komandnih dužnosti, upotrebi znaka Civilne zaštite i identifikacionoj iskaznici za pripadnike Civilne zaštite (srpski jezik)

77/06-8411.

Pravilnik o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika Civilne zaštite (bosanski jezik)

77/06-8442, 5/07-295.

Pravilnik o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika Civilne zaštite (hrvatski jezik)

77/06-8451, 5/07-294.

Pravilnik o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite (srpski jezik)

77/06-8451, 5/07-294.

Pravilnik o organiziranju službi zaštite i spašavanja i jedinica Civilne zaštite, njihovim poslovima i načinu rada (bosanski jezik)

77/06-8461.

Pravilnik o organiziranju službi zaštite i spašavanja i postrojbi Civilne zaštite, njihovim poslovima i načinu rada (hrvatski jezik)

77/06-8472.


Pravilnik o organiziranju i funkcioniranju Centara motrenja i uzbunjivanja (hrvatski jezik)

9/05-466.

Pravilnik o organizovanju i funkcionisanju Centara osmatranja i uzbunjivanja (srpski jezik)

9/05-497.

Pravilnik o organizovanju i funkcionisanju Centara osmatranja i uzbunjivanja (bosanski jezik)

9/05-528.

Program razvitka zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH za razdoblje od 2007. do 2011. godine (hrvatski jezik)

92/07-9141.

Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH za period od 2007. do 2011. godine (srpski jezik)

92/07-9201.

Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH za period od 2007. do 2011. godine (bosanski jezik)

92/07-9264.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Uredba o Kantonalnom štabu Civilne zaštite

13/04-639, 2/09-35.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Uredba o osnivanju i organizaciji Županijskog stožera civilne zaštite

2/04-25, 4/04-96. 1/07-61, 5/08-354.

Odluka o visini naknade za rad članova Županijskog stožera civilne zaštite

9/07-771.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o formiranju Kantonalnog štaba civilne zaštite kao stručno operativnog tijela Tuzlanskog kantona

4/04-232.

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tijela za poslove deminiranja na području Tuzlansko- -podrinjskog kantona

6/96-1 69.

Odluka o formiranju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća

6/05-202.

Odluka o kriterijima za postavljenje ravnatelja Kantonalne uprave civilne zaštite

13/05-502, 2/06-262.

Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijanih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu za period 2008-2012. godine

3/09-203.

Pravilnik o dozvoli za lica koja vrše miniranje (bosanski jezik)

9/02-339.

Pravilnik o dozvoli za osobe koje vrše miniranje (hrvatski jezik)

9/02-340.


ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o Kantonalnoj upravi civilne zaštite

7/04-298, 5/08-183.

Uredba o formiranju Kantonalnog štaba civilne zaštite

12/04-552, 5/08-195.

Uredba o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Zeničko-dobojskom kantonu

7/08-295.

Odluka o usvajanju Programa zaštite i spašavanja u Zeničko-dobojskom kantonu za period 2006- 2010. godine

4/06-311.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka kojom se utvrđuju nadležnosti opštinskih organa vlasti u izvršavanju poslova iz oblasti zaštite i spašavanja, kao i organizovanje i funkcionisanje civilne zaštite na nivou opštine Goražde

1/05-108.

Odluka o utvrđivanju visine naknade za predsjednika i članove Komisije za procjenu štete od prirodnih i drugih nesreća na području BPK Goražde

11/07-1043.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Uredba o Kantonalnom stožeru civilne zaštite (hrvatski jezik)

2/04-101.

Uredba o Kantonalnom štabu civilne zaštite (bosanski jezik)

2/04-101.

Odluka o utvrđivanju funkcija u kantonalnim organima uprave i u Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu čiji su izvršioci po položaju i profesionalnom radu članovi Kantonalnog štaba civilne zaštite (bosanski jezik)

16/01-758.

Odluka o utvrđivanju funkcija u županijskim tijelima uprave i u Županijskoj upravi za civilnu zaštitu čiji su izvršioci po položaju i profesionalnom radu članovi Županijskoga stožera civilne zaštite (hrvatski jezik)

16/01-758.

Odluka o organizovanju službi za zaštitu i spašavanje u Srednjobosanskom kantonu (bosanski jezik)

6/08-903.

Odluka o organiziranju službi za zaštitu i spašavanje u Kantonu Središnja Bosna (hrvatski jezik)

6/08-903.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Narodne novine

Uredba o Kantonalnom štabu civilne zaštite (bosanski jezik)

7/08-4.

Uredba o Županijskom stožeru civilne zaštite (hrvatski jezik)

7/08-4.

Odluka o preuzimanju javnih skloništa koja su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području HNK i stavljanje u nadležnost Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo (bosanski jezik)

6/05-87.


Odluka o preuzimanju javnih skloništa koja su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području HNŽ i stavljanje u mjerodavnost Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo (hrvatski jezik)

6/05-87.

Pravilnik o načinu održavanja i korištenja javnih skloništa (bosanski jezik)

1/06-38.

Pravilnik o načinu održavanja i korištenja javnih skloništa (hrvatski jezik)

1/06-38.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu održavanja i korištenja javnih skloništa u miru (bosanski jezik)

7/08-96.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu održavanja i korištenja javnih skloništa u miru (hrvatski jezik)

7/08-96.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Uredba o osnivanju Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo

8/05-425. Prestaje da važi Uredba o osnivanju Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo objavljena u SI. n. KS broj 1/97-1

Uredba o organizovanju službi zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo

2/08-19.

Uredba o organizovanju jedinica civilne zaštite specijalizovane namjene Kantona Sarajevo

2/08-21.

Odluka o donošenju programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća područja Kantona Šarajevo 2006-2010. godina

27/06-1596.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Uredba o osnutku i ustrojstvu Županijskog stožera civilne zaštite

3/04-85.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o utvrđivanju metodologije za izradu planova Civilne zaštite

1/05-15.

Metodologija za izradu Procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća

32/09-822.

REPUBLIKA SRPSKA -Službeni glasnik

Zakon o civilnoj zaštiti

26/02-1, 39/03-7. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o civilnoj zaštiti objavljen u SI. gl. RS broj 20/97-561.

Odluka o osnivanju Republičkog štaba civilne zaštite Republike Srpske

35/07-5. Prestaje da važi Odluka o osnivanju Republičkog štaba civilne zaštite - 40/03 -3, Odluka o dopuni 105/03-2.

Metodologija za izradu procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća

103/09-24.


Odluka o izradi metodologije za izradu planova civilne zaštite

44/02-1.

Odluka o obavezi davanja materijalnih sredstava za potrebe civilne zaštite

44/02-9.

Odluka o okvirnoj, ličnoj i materijalnoj formaciji štabova i jedinica Civilne zaštite Republike Srpske

15/03-1.

Nastavni plan i program obuke struktura civilne zaštite Republike Srpske za 2009. i 2010. godinu

15/09-36.

Pravilnik o načinu upotrebe znaka civilne zaštite u miru i ratu

69/02-10.

Pravilnik o veličini, sadržaju i upotrebi lične karte za pripadnike civilne zaštite

69/02-10.

Uputstvo o poslovima i zadacima i načinu rada povjerenika civilne zaštite

69/02-12.

Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja evidencije pripadnika civilne zaštite i materijalno-tehničkih sredstava

69/02-15.

Pravilnik o utvrđivanju liste pitanja za prikupljanje i prenošenje podataka službe osmatranja i obaveštavanja

11/98-268.

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Centra Republike Srpske za uklanjanje mina

23/03-5. Osnovni tekst Odluke o osnivanju Centra Republike Srpske za uklanjanje mina objavljen je u SI. gl. RS broj 16/98-358, 32/00-751.

Odluka o formiranju Kancelarije za praćenje i provođenje procesa deminiranja

9/00-195.

Pravilnik o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite

15/03-24.

Uputstvo o formi, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca za prijavu obaveza i potraživanja budžetskih korisnika, fondova i institucija na dan 31. decembar 2002. godine

16/03-199.

Odluka o sadržaju i izgledu poziva i rješenja

51/03-3.

Uputstvo o odjeći i obući Civilne zaštite Republike Srpske

51/03-5.

Pravilnik o načinu i vremenu korištenja odjeće i obuće civilne zaštite u Republičkoj upravi civilne zaštite

104/05-13.

Uputstvo o oznakama specijalnosti jedinica i starješinskih dužnosti pripadnika Civilne zaštite Republike Srpske

51/03-7. Izmjene i dopune Uputstva 8/05-20 i 8/05-21.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o uvozu i izvozu oružja i vojne opreme

5/03-171, izmjene i dopune 33/03-718, 14/05-1104.


Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme

9/04-891, 25/09-3.

Zakon o kontroli kretanja oružja i vojne opreme

53/09-5.

Odluka o određivanju međunarodnih graničnih prijelaza za promet naoružanja i vojne opreme, opasnih, eksplozivnih i radioaktivnih materija i sredstava dvojne namjene

89/06-8179.

Zajednička lista vojne opreme obuhvaćene pravilima ponašanja Evropske unije o postupanju kod izvoza oružja

9/03-213.

Zajednička lista vojne opreme obuhvaćena Pravilima ponašanja Evropske unije o postupanju kod izvoza oružja

75/05-5900.

Odluka o preuzimanju liste naoružanja i vojne opreme za čije kretanje je potrebno odobrenje

94/09-2.

Pravilik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencija, te rokovima čuvanja podataka u evidencijama koje vode organi nadležni za izdavanje odobrenja za kretanje oružja i vojne opreme

89/09-12.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencija, te rokovima čuvanja podataka u evidencijama koje vode organi nadležni za izdavanje odobrenja za kretanje oružja i vojne opreme

94/09-17. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencija, te rokovima čuvanja podataka u evidencijama koje vode organi nadležni za izdavanje odobrenja za kretanje oružja i vojne opreme 89/09-12.

Pravilnik o načinu i postupku nadzora i kontrole nad provođenjem Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme

93/09-44.

Uputstvo o proceduri registracije pravnih i fizičkih lica u prometu oružjem i vojnom opremom

14/03-297.

Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o načinu vođenja registra pravnih osoba koje se bave uvozom i prometom određenih proizvoda

37/04-3238.

Uputstvo o proceduri izdavanja dozvola pravnim licima za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme i načinu vođenja evidencije u Centralnom registru

36/04-3214.

Uputstvo o reguliranju izvoza, uvoza, tranzita i posredovanja u prometu oružja i vojne opreme

56/05-4640. Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje da važi Uputstvo o izdavanju dozvola za izvoz i uvoz naoružanja i opreme, objavljeno u SI. gl. BiH broj 14/03-297.

Uputstvo o obavezama carinskih organa u provođenju Zakona o uvozu i izvozu oružja i vojne opreme

14/03-303.

Odluka o uvjetima i postupku registriranja ugovora o proizvodnoj saradnji iz oblasti oružja i vojne opreme

14/03-306.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u F BiH (bosanski jezik)

79/07-8086.


Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

79/07-8088.

Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

79/07-8090.

Uputstvo o proceduri izdavanja prethodne saglasnosti pravnim i fizičkim licima prije registracije za promet naoružanjem i vojnom opremom

88/07-9000.

Uputstvo za uspostavljanje sistema kvaliteta u privrednim društvima koja se bave proizvodnjom naoružanja i vojne opreme

8/08-59.

Uputstvo o istraživanju, razvoju i osvajanju sredstava naoružanja i vojne opreme

20/08-3.

Uputstvo o proceduri izdavanja saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine pravnim licima za obavljanje djelatnosti proizvodnje i remonta naoružanja i vojne opreme i načinu vođenja evidencije u Centralnom registru

29/08-21.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uredba o izvršavanju obaveza preduzeća koja se bave proizvodnjom naoružanja i vojne opreme i o poslovima u vezi sa nabavkom naoružanja i vojne opreme

11/93-434.

Uredba o organizovanju proizvodnje za potrebe Vojske i MUP-a Republike Srpske

2/94-38.

Odluka o određivanju preduzeća za proizvodnju naoružanja i vojne opreme preduzećima od posebnog značaja za odbranu Republike

10/92-368, 11/92-406, 12/92-432, 2/93-43, 6/95-158.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o transformaciji vojnih ustanova u osnovana državna preduzeća

9/00-194. Odluka o transformaciji vojnih ustanova u osnovna državna preduzeća objavljena je u SI. gl. broj 32/97-1053. Rešenjem Predsednika Republike Srpske broj 01-412/97 od 15.12.1997. stavljeno van snage - 35/97-1167.

Odluka o promjeni sjedišta i formiranju Odjeljenja Republičke direkcije za proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme

67/03-12.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o prihvatanju Sporazuma o restrukturiranju policijskih struktura u Bosni i Hercegovini

76/05-6176.

Zakon o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine

12/04-1212, 27/04-2401,56/06-5237, 32/07-4229, 12/09-1. Prestaje primjena Zakona o Agenciji za informacije i zaštitu Bosne i Hercegovine koji je objavljen u SI. gl. BiH broj 15/02-374.

Zakon o zaštiti tajnih podataka

54/05-4507, 12/09-4.

Zakon o ispitivanju, žigosanju i obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije

21/03-463.


Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine

27/04-2426, Visoki prestavnikza BiH 63/04-7104, 5/06-407. 33/06-2893, 58/06-5469, 58/06-5470, 58/06-5471, 15/08-3, 63/08-20, 35/09-3.

Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

27/04, 63/04-7106 (Visoki predstavnik za BiH), 35/05, 49/09-30.

Zakon o nezavisnimi nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine

36/08-4.

Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine

36/08-17.

Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

103/09-144.

Odluka o obavezi međusobnog usklađivanja entitetskih, kantonalnih i Brčko Distrikta BiH propisa o naoružanju i njihovom usklađivanju sa međunarodnim aktima

57/09-26, 92/09-4.

Odluka o načinu popunjavanja upražnjenih radnih mjesta za čin mlađeg inspektora u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

8/09-41.

Odluka o sjedištu i početku rada Agencije za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine

24/09-2.

Odluka o početku rada Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH

10/08-10.

Odluka o logotipu Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosni i Hercegovini

74/09-1.

Odluka o određivanju objekata i imovine koji se štite

58/09-4.

Odluka o osnivanju Odbora državne službe za žalbe

16/02-421, 1/04-29.

Odluka o uspostavljanju Ministarskog vijeća za saradnju po policijskim pitanjima

65/05-5154.

Odluka o formiranju Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizovane ilegalne imigracije

3/04-185,103/06-9059.

Odluka o uspostavi Grupe za borbu protiv terorizma i jačanja sposobnosti za borbu protiv terorizma (Task Force)

33/04-2764.

Odluka o formiranju Državne komisije za sprovodenje Akcionog plana za sprečavanje trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

9/02-203.

Odluka o procedurama i načinu koordinacije aktivnosti na sprečavanju trgovine ljudima i ilegalne imigracije u Bosni i Hercegovini i uspostavljanje funkcije državnog koordinatora za Bosnu i Hercegovinu

24/03-531, 37/04-3234.

Odluka o uspostavljanju centralnog registra u kojem se vodi službena evidencija o izdatim dozvolama za sve osobe koje imaju pravo pristupa tajnim podacima stepena povjerljivo, tajno i vrlo tajno

38/06-3500.


Odluka o određivanju državnog sigurnosnog organa koji prati provođenje Zakona o zaštiti tajnih podatakai drugih propisa donesenih na osnovu njega i o određivanju organa za informatičku sigurnost prilikom prijenosa tajnih podataka

38/06-3501.

Odluka kojom se uspostavlja Komisija za restruktuiranje policije

36/04-3113.

Odluka o nastavku funkcionisanja sistema održavanja CIPS projekta

15/04-1485.

Odluka o policijskoj misiji Evropske unije (EUPM) (Visoki predstavnik za BiH)

3/03-21.

Pravilnik o radu Komisije za zaštitu podataka

2/02-16.

Odluka kojom se uspostavlja Stručna komisija za reformu obavještajno-sigurnosnih poslova (Visoki predstavnik za BiH)

16/03-355.

Odluka o načinu i visini naknade za rad u posebnim uslovima

18/05-1559.

Odluka o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika

18/05-1562.

Odluka o formiranju Direkcije za provođenje restruktuiranja policije

1/06-1.

Odluka o uspostavi grupe za borbu protiv terorizma i jačanja sposobnosti za borbu protiv terorizma (Task Force)

21/06-2025.

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Policijskog odbora Bosne i Hercegovine

98/06, 30/07-3493.

Odluka o formiranju Komisije za harmonizaciju postojećih zakona relevantnih za rad tijela uspostavljenih Zakonom o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine, kao i Zakonom o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine sa odredbama Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine kao i odredbama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine 77/08-14.

Pravilnik o Centralnoj evidenciji nestalih lica Bosne i Hercegovine

80/09-81.

Pravilnik o nagradama policijskih službenika

18/05-1565.

Pravilnik o načinu držanja, nošenja oružja i municije

18/05-1570.

Pravilnik o proceduri za unapređenje policijskih službenika u policijskim organima Bosne i Hercegovine

60/09-5. Prestaje da važi Pravilnik o proceduri unapređenja policijskih službenika u policijskim organima Bosne i Hercegovine -18/05-1580.

Pravilnik o stručnom usavršavanju policijskih službenika Bosne i Hercegovine

18/05-1586.


Pravilnik o internom premještaju policijskih službenika

18/05-1590.

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika Bosne i Hercegovine

18/05-1598, 34/08-5.

Pravilnik o ocjenjivanju rada policijskih službenika

18/05-1618.

Pravilnik o upotrebi sile

20/05-1839.

Pravilnik o izgledu policijske uniforme

90/05-7324.

Pravilnik o policijskoj iskaznici i policijskoj znački

20/05-1846, 92/05-8166, 76/06-6604.

Pravilnik o sadržaju Zapisnika o pretresu stana i drugih prostorija, potvrde o ulasku u stan i druge prostorije i potvrde o upotrebi saobraćajnog sredstva i sredstva veze

25/05-2098.

Pravilnik o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika

20/05-1851.

Pravilnik o činovima policijskih službenika i o postupku dodjeljivanja oduzimanja činova policijskim službenicima u policijskim organima Bosne i Hercegovine

7/06-530.

Pravilnik o proceduri za unapređenje policijskih službenika u prelaznom periodu

83/06-7268, 70/09-63.

Pravilnik o postupku upućivanja pripadnika policijskih službi u Bosni i Hercegovini u oprecije podrške miru i druge aktivnosti u inostranstvu, izboru i obuci, pravilma, obavezama i odgovornostima, postupanju pripadnika policijskih službi tokom trajanja operacije podrške miru i po povratku iz operacije podrške miru, o pravima, obavezama i odgovornostima komandanta kontigenta

93/06-8419, 24/08-10.

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački

91/06-8373.

Pravilnik o unutrašnjem nadzoru nad provođenjem Zakona o zaštiti tajnih podataka i propisa donijetih na osnovu Zakona

97/06-8617.

Pravilnik o listi funkcionera koji imaju pristup tajnim podacima stepena interno i povjerljivo bez sigurnosne provjere i dozvole

97/06-8621.

Pravilnik o načinu izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima druge države, međunarodne ili regionalne organizacije

97/06-8622.

Pravilnik o listi organa čiji su službenici i lica koja se prijavljuju za rad predmet osnovnog sigurnosnog provjeravanja

97/06-8632.

Pravilnik o načinu i obliku oznaka tajnosti podataka, te fizičkim, organizacijskim, tehničkim mjerama i postupcima za čuvanje tajnih podataka

97/06-8635.


Pravilnik o zaštiti povjerljivih informacija

13/07-1648.

Pravilnik o načinu i postupku obrade zahtjeva za izdavanje odobrenja za kretanje naoružanja kao i obimu provjere zahtjeva

88/09-12.

Poslovnik o radu Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima Bosne i Hercegovine

84/09-15.

Poslovnik o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine

93/09-12.

Uputstvo o načinu polaganja i tekstu zakletve policijskih službenika Bosne i Hercegovine

20/05-1849.

Instrukcija o obliku i sadržaju Ugovora o radu

18/05-1633.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

49/05-4017. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o unutrašnjim poslovima F BiH objavljen u SI. n. F BiH broj 19/03, Ispravka Zakona 21/03.

Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

49/05-4021. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o unutrašnjim poslovima F BiH objavljen u SI. n. F BiH broj 19/03-705, Ispravka Zakona 21/03-925.

Zakon o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

49/05-4026. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o unutarnjim poslovima F BiH objavljen u SI. n. F BiH broj 19/03-713, Ispravka Zakona 21/03-925.

Zakon o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

27/05-1770, 70/08-19.

Zakon o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

27/05-1786, 70/08-21.

Zakon o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

27/05-1802, 70/08-23.

Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (bosanski jezik)

78/08-1.

Zakon o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (hrvatski jezik)

78/08-7.

Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (srpski jezik)

78/08-13.

Uredba o naoružanju i opremi Federalne uprave policije (srpski jezik)

55/06-5734. Prestaje da važi Uredba o naoružanju i opremi Federalne policije i drugih službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova objavljena u SI. n. F BiH broj 5/98-129.

Uredba o naoružanju i opremi Federalne uprave policije (bosanski jezik)

55/06-5735. Prestaje da važi Uredba o naoružanju i opremi Federalne policije i drugih službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova objavljena u SI. n. F BiH broj 5/98-129.


Uredba o naoružanju i opremi Federalne uprave policije (hrvatski jezik)

55/06-5737. Prestaje da važi Uredba o naoružanju i opremi Federalne policije i drugih službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova objavljena u SI. n. F BiH broj 5/98-130.

Uredba o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

62/05-5272, 19/06-1923, 69/09-2.

Uredba o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

62/05-5267, 19/06-1924, 69/09-2.

Uredba o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

62/05-5270, 19/06-1924, 69/09-2.

Uredba o činovima i oznakama činova u Federalnoj policiji i zvanjima ovlaštenih službenih osoba u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministrastvu unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)

28/00-874.

Uredba o činovima i oznakama činova u Federalnoj policiji i zvanjima ovlaštenih službenih osoba u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministrastvu unutrašnjih poslova (bosanski jezik)

28/00-878.

Uredba o Uredu za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

51/04-2249.

Uredba o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije (srpski jezik)

33/07-3193.

Uredba o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije (bosanski jezik)

33/07-3195.

Uredba o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije (hrvatski jezik)

33/07-3197.

Odluka o osiguranju članova predsjedništva Bosne i Hercegovine iz F BiH, predsjednika i potpredsjednika F BiH, premijera i zamjenika premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

44/01-938.

Odluka o osnivanju Federalne policijske jedinice

4/95-45.

Poslovnik o radu Odbora Državne službe za žalbe (bosanski jezik)

8/05-352.

Poslovnik o radu Odbora Državne službe za prizive (hrvatski jezik)

8/05-353.

Poslovnik o radu Odbora Državne službe za žalbe (srpski jezik)

8/05-353.

Odluka o imenovanju Komisije za utvrđivanje nestalih osoba na području Federacije i Republike Bosne i Hercegovine

7/95-233.


Uredba o jedinstvenoj federalnoj uniformi policije u Federaciji Bosne i Hercegovine

5/96-67.

Odluka o privremenom prijenosu poslova ukinute Uprave administracije u sastavu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)

66/05-5633.

Odluka o privremenom prenošenju poslova ukinute Uprave administracije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (srpski jezik)

66/05-5633.

Odluka o privremenom prenošenju poslova ukinute Uprave administracije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)

66/05-5634.

Uredba o tekstu i načinu polaganja zakletve policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

62/05-5257.

Uredba o tekstu i načinu polaganja prisege policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

62/05-5258.

Uredba o tekstu i načinu polaganja zakletve policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

62/05-5258.

Uredba o uspostavljanju Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

62/05-5259, 19/08-5.

Uredba o uspostavljanju Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

62/05-5259, 19/08-5.

Uredba o uspostavljanju Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

62/05-5260, 19/08-5.

Uredba o jedinstvenoj policijskoj uniformi (bosanski jezik)

62/05-5260, 44/07-4152.

Uredba o jedinstvenoj policijskoj odori (hrvatski jezik)

62/05-5261, 44/07-4152.

Uredba o jedinstvenoj policijskoj uniformi (srpski jezik)

62/05-5261, 44/07-4152.

Uredba o obliku službene policijske iskaznice i značke (bosanski jezik)

62/05-5262, 44/07-4153, 69/09-2.

Uredba o obliku službene policijske iskaznice i značke (hrvatski jezik)

62/05-5263, 44/07-4153, 69/09-1.

Uredba o obliku službene policijske iskaznice i značke (srpski jezik)

62/05-5264, 44/07-4153, 69/09-1.

Uredba o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika (bosanski jezik)

62/05-5266.

Uredba o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika (hrvatski jezik)

62/05-5266.


Uredba o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika (srpski jezik)

62/05-5267.

Uredba o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

62/05-5267.

Uredba o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

62/05-5270.

Uredba o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

62/05-5272.

Odluka o davanju saglasnosti za produženje misije pripadhika bosanskohercegovačkog kontigenta civilne policije s područja Federacije BiH u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji

52/08-3.

Odluka o davanju saglasnosti o produženju misije pripadnicima bosanskohercegovačkog kontigenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine, u Mirovnoj misiji UN-a na Haitiju

62/05-5285.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova-Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stepen uvećanja staža osiguranja (bosanski jezik)

62/05-5286.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova-Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stepen uvećanja staža osiguranja (hrvatski jezik)

62/05-5288.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova-Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stepen uvećanja staža osiguranja (srpski jezik)

62/05-5291.

Odluka o određivanju radnih mjesta u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova kod kojih postoje posebni uvjeti rada

10/08-42.

Odluka o prihvatanju Sporazuma o restrukturiranju policijskih struktura u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

63/05-5305.

Odluka o prihvatanju Sporazuma o restruktuiranju policijskih struktura u Bosni i Hercegovini (srpski jezik)

63/05-5305.

Odluka o prihvatanju Sporazuma o restruktuiranju policijskih struktura u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

63/05-5305.

Odluka o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (srpski jezik)

47/06-4830, 52/09-70.

Odluka o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)

47/06-4830, 52/09-70.


Odluka o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (hrvatski jezik)

47/06-4830, 52/09-70.

Odluka o prijenosu u vanbilansnu evidenciju obaveza Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova iz ranijih godina

3/06-142.

Odluka o davanju saglasnosti o produženju misije pripadnicima bosanskohercegovačkog kontigenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine, u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji

11/06-1042.

Odluka o obliku (kroju) i izradbi jedinstvene policijske odore (hrvatski jezik)

15/06-1536.

Odluka o obliku (kroju) i izradi jedinstvene policijske uniforme (srpski jezik)

15/06-1538.

Odluka o obliku (kroju) i izradi jedinstvene policijske uniforme (bosanski jezik)

15/06-1540.

Pravilnik o proceduri za unapređenje policijskih službenika (bosanski jezik)

65/05-5508, 22/09-36.

Pravilnik o postupku za promicanje policijskih službenika (hrvatski jezik)

65/05-5510, 22/09-36.

Pravilnik o proceduri za unapređenje policijskih službenika (srpski jezik)

65/05-5511, 22/09-35.

Pravilnik o nagradama policijskih službenika (bosanski jezik)

65/05-5513, 1/08-2, 67/09-50.

Pravilnik o nagradama policijskih službenika (hrvatski jezik)

65/05-5514, 1/08-2, 67/09-52.

Pravilnik o nagradama policijskih službenika (srpski jezik)

65/05-5515, 1/08-2, 67/09-47.

Pravilnik o obrascu policijske legitimacije - iskaznice ovlaštenih službenih lica i legitimacije - iskaznice pripadnika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)

35/01-719.

Pravilnik o tiskanici policijske legitimacije - iskaznice ovlaštenih službenih osoba i legitimacije - iskaznice pripadnika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (hrvatski jezik)

35/01-721.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o zaštitnom znaku Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)

51/09-49. Tekst Pravilnika o zaštitnom znaku Fedralnog ministarstva unutrašnjih poslova- Federalnog ministarstva unutarnjih poslova objavljen je u Službene novine Federacije BiH broj 36/01-735.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o zaštitnom znaku Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (srpski jezik)

51/09-49. Tekst Pravilnika o zaštitnom znaku Fedralnog ministarstva unutrašnjih poslova- Federalnog ministarstva unutarnjih poslova objavljen je u Službene novine Federacije BiH broj 36/01-735.


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o zaštitnom znaku Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)

51/09-50. Tekst Pravilnika o zaštitnom znaku Fedralnog ministarstva unutrašnjih poslova- Federalnog ministarstva unutarnjih poslova objavljen je u SI. n. F BiH broj 36/01-739.

Odluka o određivanju ličnosti i zgrada Federacije Bosne i Hercegovine koje se posebno i osiguravaju i načinu njihovog osiguranja

5/96-77.

Protokol o saradnji dvaju ministarstava (bosanski jezik)

25/98-727.

Protokol o saradnji dvaju ministarstava (hrvatski jezik)

25/98-727.

Pravilnik o stručnom ispitu i naknadama za polaganje stručnog ispita u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (hrvatski jezik)

36/98-1281. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje primjena podzakonskih akata koji su regulirali ovu problematiku, a koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine do dana stupanja na snagu ovog pravilnika

Pravilnik o stručnom ispitu i naknadama za polaganje stručnog ispita u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (bosanski jezik)

36/98-1284. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje primjena podzakonskih akata koji su regulisali ovu problematiku, a koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Pravilnik o policijskoj znački Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova

30/02-1224.

Pravilnik o zapošljavanju i odabiru policijskih službenika tijekom prijelaznog razdoblja (hrvatski jezik)

88/08-12.

Pravilnik o zapošljavanju i selekciji policijskih službenika tokom prelaznog perioda (srpski jezik)

88/08-14.

Pravilnik o zapošljavanju i selekciji policijskih službenika tokom prelaznog perioda (bosanski jezik)

88/08-1 6.

Pravilnik o knjigama evidencije o agencijama za zaštitu ljudi i imovine koje vodi Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (bosanski jezik)

54/02-2441.

Pravilnik o knjigama evidencije o agencijama za zaštitu ljudi i imovine koje vodi Federalno ministarstvo unutarnjih poslova - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)

54/02-2437.

Pravilnik o obrascima pojedinačnih akata koji se koriste za provođenje Zakona o agencijama za zaštitu ljudi i imovine (hrvatski jezik)

54/02-2445.

Pravilnik o obrascima pojedinačnih akata koji se koriste za provođenje Zakona o agencijama za zaštitu ljudi i imovine (bosanski jezik)

54/02-2445.

Pravilnik o knjigama evidencije o agencijama za zaštitu ljudi i imovine koje vode kantonalna ministarstva unutarnjih poslova (hrvatski jezik)

54/02-2464.


Pravilnik o knjigama evidencije o agencijama za zaštitu ljudi i imovine koje vode kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova (bosanski jezik)

54/02-2470.

Pravilnik o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite (hrvatski jezik)

60/09-83.

Pravilnik o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite (srpski jezik)

60/09-84.

Pravilnik o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite (bosanski jezik)

60/09-85.

Pravilnik o uređajima i opremi koji se mogu koristiti za zaštitu finansijskih institucija (bosanski jezik)

65/09-31.

Pravilnik o uređajima i opremi koji se mogu rabiti za zaštitu financijskih institucija (hrvatski jezik)

65/09-32.

Pravilnik o uređajima i opremi koji se mogu koristiti za zaštitu finansijskih institucija (srpski jezik)

65/09-32.

Pravilnik o kriterijima za provjeru zdravstvene sposobnosti lica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine (bosanski jezik)

65/09-33.

Pravilnik o kriterijima za provjeru zdravstvene sposobnosti osoba koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine (hrvatski jezik)

65/09-38.

Pravilnik o kriterijima za provjeru zdravstvene sposobnosti lica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine (srpski jezik)

65/09-43.

Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice lica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine (srpski jezik)

16/09-23. Prestaje da važi Pravilnik o službenoj iskaznici lica koja obavljaju poslove fizičke ili tehničke zaštite ljudi i imovine - 54/02-2482, 58/07-5240.

Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice lica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine (bosanski jezik)

16/09-26. Prestaje da važi Pravilnik o službenoj iskaznici lica koje obavljaju poslove fizičke ili tehničke zaštite ljudi i imovine - 54/02-2482, 58/07-5239.

Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice osoba koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine (hrvatski jezik)

16/09-29. Prestaje da važi Pravilnik o službenoj iskaznici osoba koje obavljaju poslove fizičke ili tehničke zaštite ljudi i imovine - 54/02-2480, 58/07-5240.

Pravilnik o knjigama evidencije koje vode agencije za zaštitu ljudi i imovine (hrvatski jezik)

54/02-2483.

Pravilnik o knjigama evidencije koje vode agencije za zaštitu ljudi i imovine (bosanski jezik)

54/02-2489.

Pravilnik o obuci radi sticanja certifikata za obavljanje poslova fizičke ili tehničke zaštite ljudi i imovine (hrvatski jezik)

54/02-2495.


Program obuke za sticanja certifikata za obavljanje poslova fizičke ili tehničke zaštite ljudi i imovine (članak 2. Stavak 1. Pravilnika) (hrvatski jezik)

54/02-2495.

Pravilnik o obuci radi sticanja certifikata za obavljanje poslova fizičke ili tehničke zaštite ljudi i imovine (bosanski jezik)

54/02-2499.

Program obuke za sticanja certifikata za obavljanje poslova fizičke ili tehničke zaštite ljudi i imovine (člana 2. stav 1. Pravilnika) (bosanski jezik)

54/02-2499.

Pravilnik o obliku i sadržaju certifikata za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine (srpski jezik)

55/09-1.

Pravilnik o obliku i sadržaju certifikata za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine (bosanski jezik)

55/09-5.

Pravilnik o obliku i sadržaju certifikata za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine (hrvatski jezik)

55/09-9.

Pravilnik o uvjetima obavljanja poslova pratnje i osiguranja novca, vrijednosnih papira i dragocjenih kovina i metala te načinu izdavanja i oduzimanja posebnog odobrenja za obavljanje tih poslova (hrvatski jezik)

54/02-2503.

Pravilnik o uvjetima obavljanja poslova pratnje i osiguranja novca, vrijednosnih papira i dragocjenih kovina i metala te načinu izdavanja i oduzimanja posebnog odobrenja za obavljanje tih poslova (bosanski jezik)

54/02-2504.

Pravilnik o uporabi fizičke sile i vatrenog oružja pri obavljanju poslova fizičke zaštite ljudi i imovine (hrvatski jezik)

54/02-2505.

Pravilnik o upotrebi fizičke sile i vatrenog oružja pri vršenju poslova fizičke zaštite ljudi i imovine (bosanski jezik)

54/02-2507.

Pravilnik o načinu organizovanja periodične provjere sposobnosti rukovanja oružjem, zdravstvene i psihofizičke sposobnosti zaposlenika agencije za zaštitu ljudi i imovine (hrvatski jezik)

60/09-53.

Pravilnik o načinu organizovanja periodične provjere sposobnosti rukovanja oružjem, zdravstvene i psihofizičke sposobnosti zaposlenika agencije za zaštitu ljudi i imovine (srpski jezik)

60/09-63.

Pravilnik o načinu organizovanja periodične provjere sposobnosti rukovanja oružjem, zdravstvene i psihofizičke sposobnosti zaposlenika agencije za zaštitu ljudi i imovine (bosanski jezik)

60/09-73.

Pravilnik o kriterijima i postupku za utvrđivanje tjelesne i duševne sposobnosti osoba za obavljanje fizičke i tehničke zaštite (bosanski jezik)

64/02-3013, 18/04-632. Lista bolesti i zdravstvenih stanja koja čine zapreku za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite (Prema članu 3. Pravilnika).

Pravilnik o kriterijima i postupku za utvrđivanje tjelesne i duševne sposobnosti osoba za obavljanje fizičke i tehničke zaštite (hrvatski jezik)

64/02-3018, 18/04-632. Lista bolesti i zdravstvenih stanja koja čine zapreku za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite (Prema članu 3. Pravilnika).


Pravilnik o kriterijumima i postupku za utvrđivanje tjelesne i duševne sposobnosti osoba za vršenje fizičke i tehničke zaštite (srpski jezik)

64/02,18/04-632. Lista bolesti i zdravstvenih stanja koja čine zapreku za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite (Prema članu 3. Pravilnika).

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (srpski jezik)

60/05, 22/09-34.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)

60/05, 22/09-34.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stegovnoj odgovornosti policijskih službenika Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)

60/05, 22/09-35.

Pravilnik o vrsti tehničkih naprava, sredstvima i opremi kojima se obavljaju poslovi zaštite i načinu njihove ugradnje i projektovanja (srpski jezik)

70/09-29.

Pravilnik o vrsti tehničkih naprava, sredstvima i opremi kojima se obavljaju poslovi zaštite i načinu njihove ugradnje i projektovanja (hrvatski jezik)

70/09-32.

Pravilnik o knjigama evidencija agencija za zaštitu ljudi i imovine i pravnih lica koja koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite koju vodi Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (srpski jezik)

31/09-1.

Pravilnik o knjigama evidencija agencija za zaštitu ljudi i imovine i pravnih lica koja koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite koju vodi Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (bosanski jezik)

31/09-3.

Pravilnik o knjigama evidencija agencija za zaštitu ljudi i imovine i pravnih lica koja koja imaju ustrojenu vlastitu unutarnju zaštitarsku službu koju vodi Federalno ministarstvo unutarnjih poslova - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)

31/09-4.

Pravilnik o načinu korišćenja vatrenog oružja i fizičke sile tokom obavljanja poslova fizičke zaštite ljudi i imovine (srpski jezik)

31/09-6.

Pravilnik o načinu korištenja vatrenog oružja i fizičke sile tokom obavljanja poslova fizičke zaštite ljudi i imovine (bosanski jezik)

31/09-8.

Pravilnik o načinu uporabe vatrenog oružja i fizičke sile tokom vršenja poslova fizičke zaštite ljudi i imovine (hrvatski jezik)

31/09-9.

Pravilnik o knjigama evidencija agencija za zaštitu ljudi i imovine i pravnih lica koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite koju vode kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova (srpski jezik)

31/09-11.

Pravilnik o knjigama evidencija agencija za zaštitu ljudi i imovine i pravnih lica koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite koju vode kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova (bosanski jezik)

31/09-13.


Pravilnik o knjigama evidencija agencija za zaštitu  ljudi i imovine i pravnih licakoja imaju ustrojenu vlastitu unutarnju zaštitarsku službu koju            vode kantonalna ministarstva unutarnjih

poslova (hrvatski jezik)

31/09-15.

Pravilnik o knjigama evidencija agencija za zaštitu  ljudi i imovine i pravnih lica koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite (srpski jezik)

31/09-18.

Pravilnik o knjigama evidencija agencija za zaštitu ljudi i imovine i pravnih lica koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite (bosanski jezik)

31/09-20.

Pravilnik o knjigama evidencija agencija za zaštitu ljudi i imovine i pravnih lica koja imaju ustrojenu vlastitu unutarnju službu zaštite (hrvatski jezik)

31/09-23.

Pravilnik o uniformi za kadete Policijske akademije (bosanski jezik)

29/06-3130.

Pravilnik o odori za kadete Policijske akademije (hrvatski jezik)

29/06-3132.

Pravilnik o uniformi za kadete Policijske akademije (srpski jezik)

29/06-3134.

Pravilnik o izgledu, obilježavanju, registraciji i upotrebi vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)

38/06-4008.

Pravilnik o izgledu, obilježavanju, registriranju i uporabi vozila Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)

38/06-4010.

Pravilnik o izgledu, obilježavanju, registraciji i upotrebi vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (srpski jezik)

38/06-4012.

Pravilnik o posebnoj uniformi i dopunskim dijelovima uniforme policijskih službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (srpski jezik)

49/06-5111.

Pravilnik o posebnoj uniformi i dopunskim dijelovima uniforme policijskih službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)

49/06-5115.

Pravilnik o posebnoj odori i dopunskim dijelovima odore policijskih službenika Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)

49/06-5119.

Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera koje su u nadležnosti policije (hrvatski jezik)

9/06-738.

Pravilnik o načinu sprovedbe zaštitnih mjera koje su u nadležnosti policije (srpski jezik)

9/06-743.

Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera koje su u nadležnosti policije (bosanski jezik)

9/06-747.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku za ispitivanje, žigosanje i obilježavanje ručnog vatrenog oružja, municije i ručnih aparata i naprava

42/09-2.


Uputstvo o sadržaju obrasca zahtjeva za dobijanje odobrenja za rad agencija za zaštitu ljudi i imovine i saglasnosti za akt o organizovanju službe zaštite i odobrenja za rad pravnih lica koja su organizovala službu zaštite (srpski jezik)

58/09-43.

Uputstvo o sadržaju obrasca zahtjeva za dobijanje odobrenja za rad agencija za zaštitu ljudi i imovine i saglasnosti za akt o organizovanju službe zaštite i odobrenja za rad pravnih lica koja su organizovala službu zaštite (bosanski jezik)

58/09-47.

Naputak o sadržaju obrasca zahtjeva za dobivanje odobrenja za rad agencija za zaštitu ljudi i imovine i suglasnosti za akt o ustrojavanju zaštitarskeslužbe i odobrenja za rad pravnih osoba koje su ustrojile zaštitersku službu (hrvatski jezik)

58/09-51.

Rješenje o utvrđivanju troškova obuke i polaganju ispita radi sticanja certifikata za obavljanje poslova fizičke ili tehničke zaštite ljudi i imovine

62/02-2904. Zaključak o dopuni 64/02-3023, 16/08-20.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona

1/97-1, 1/02-1, 6/02-226, 8/02-293, 11/03-406. Ispravka 11/03-408. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o policiji objavljen u SI. gl. broj 3/96-25.

Zakon o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona

13/06-549, 5/08-280.

Zakon o oružju i municiji

11/08-493.

Uredba o činovima i obilježjima u Kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova

9/02-336. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o činovima i oznakama činova u policiji i zvanjima ovlaštenih službenih osoba u Kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova 6/00-265.

Uredba o javnom žalbenom birou

9/02-340, 9/06-333, 18/07-599.

Uredba o uredu za pritužbe javnosti

10/09-1009.

Odluka Visokog predstavnika za BiH o isticanju i upotrebi zajedničkih i neutralnih simbola i oznaka

9/99-329.

Odluka o određivanju ličnosti Unsko-sanskog kantona koje se posebno osiguravaju i način njihovog osiguranja

8/98-229.

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika Unsko-sanskog kantona

2/07-33, 14/08-612, 4/09-119.

Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o radu

2/07-45.

Pravilnik o internom objavljivanju slobodnih radnih mjesta

2/07-50.

Pravilnik o proceduri za unapređenje policijskih službenika

2/07-51.


Pravilnik o načinu držanja i nošenja oružja i municije

2/07-55.

Pravilnik o upotrebi sile

2/07-65.

Pravilnik o proceduri o internom premještaju policijskih službenika

2/07-73.

Pravilnik o ocjeni rada policijskih službenika

5/07-121, 2/08-96.

Pravilnik o naknadi štete

5/07-131.

Pravilnik o stručnom usavršavanju policijskih službenika

7/07-302.

Pravilnik o posebnoj uniformi i dopunskim dijelovima uniforme policijskih službenika Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

7/07-304.

Pravilnik o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika

8/07-338.

Pravilnik o procedurama za osnovnu policijsku obuku i obavezama kadeta tokom osnovne obuke

15/07-544.

Pravilnik o nagradama policijskih službenika

17/07-593.

Pravilnik o programu i načinu provođenja obuke za držanje, ili držanje i nošenje i pravilnu upotrebu oružja

1/08-20.

Pravilnik o obrascima isprava o oružju i municiji i drugim obrascima vezanim za izdavanje isprava o oružju i municiji

21/07-753.

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i municiji koje vodi Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova

21/07-773.

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i municiji koje vode streljačke i lovačke organizacije i druga pravna lica

21/07-780.

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i municiji koje vode fizička i pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti prometa, popravljanja i prepravljanja oružja

21/08-785.

Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje, ili držanje i nošenje oružja

21/07-791.

Rješenje o zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju uvjete za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje, ili držanje i nošenje oružja

4/08-262.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o unutarnjim poslovima Županije Posavske

4/96-53, 2/02-11, 4/02-82 (Visoki predstavnik za BiH), 5/02-101, 8/02-237, 2/07-134.


Odluka Visokog predstavnika o isticanju i upotrebi zajedničkih i neutralnih simbola i oznaka

1/00-1.

Zakon o zaštiti osoba i imovine

2/02-6.

Zakon o oružju

7/09-621. Prestaje da važi Zakon o nabavci, držanju i nošenju oružja i streljiva - 5/00,9/01 -271, 2/03-74, 4/04-94, 1/05-49, 2/06-105, 2/07-136.

Zakon o policijskim službenicima Županije Posavske

8/07-656, 2/08-37.

Uredba o činovima i oznakama činova u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske

8/02-269.

Uredba o izmjeni Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Županije Posavske

4/08-287, 6/08-559.

Uredba o radu Biroa za predstavke i žalbe građana

8/02-274, 7/07-573.

Uredba o uspostavljanju Policijskog odbora za policijske službenike Županije Posavske

9/07-765.

Poslovnik o radu Policijskog odbora za policijske službenike Županije Posavske

4/08-310.

Uredba o tekstu i načinu polaganja prisege policijskih službenika Županije Posavske

2/08-40.

Uredba o postupku u slučaju viška policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske

2/08-43.

Uredba o privremenom - eksternom premještaju policijskih službenika

2/08-50.

Uredba o obliku službene policijske iskaznice i značke

2/08-51.

Pravilnik o postupku izdavanja odobrenih za promet oružja i streljiva, evidencijama prometa i uvjetima za uređenje poslovnih prostorija za promet oružja i streljiva

6/00-327.

Pravilnik o obrascima isprave te obrascima i načinu vođenja evidencije o oružju i streljivu

6/00-331.

Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja

6/00-356.

Etički kodeks za profesionalne policajce

4/96-71.

Zaključak o provođenju Odluke o zajedničkim znakovima i simbolima

6/00-302.

Pravilnik o radu Odjeljenja za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske

8/02-286.


Pravilnik o radu Ureda za unutarnju kontrolu

8/02-291.

Pravilnik o korištenju radnih sati, odmora i odsustva

8/02-298.

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika i namještenika Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske

8/02-300.

Pravilnik o prijemu u službu i radu

8/02-307.

Pravilnik o procjeni i ocjenjivanju rada službenika sa obrascima

8/02-313.

Pravilnik o načinu držanja i nošenja oružja i streljiva

2/08-63.

Pravilnik o naknadi štete

2/08-68.

Pravilnik o uporabi sile

2/08-70.

Pravilnik o načinu obrade i rukovanja tajnim podacima u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske

2/08-85.

Pravilnik o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika

2/08-105.

Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o radu

2/08-107.

Pravilnik o stručnom usavršavanju policijskih službenika

2/08-110.

Pravilnik o internom premještaju policijskih službenika

2/08-112.

Pravilnik o proceduri unapređenja policijskih službenika

2/08-114.

Pravilnik o internom objavljivanju slobodnih radnih mjesta

2/08-117.

Pravilnik o ocjeni rada policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske

2/08-119.

Pravilnik o načinu obračuna i iznosu naknade za rad policijskih službenika u posebnim uvjetima

2/08-127.

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske

2/08-128.

Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja Policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske

8/02-323.


Okvirni plan mjera i aktivnosti policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske u kriznim situacijama

8/02-325.

Instrukcija o načinu prijema, čuvanju i arhiviranju dokumentacije i predmeta u Sektoru Kriminalističke policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske i Kriminalističke policije u Policijskim upravama

8/02-329.

InstrukcijaĐ o načinu angažiranja i uporabi Jedinica za potporu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske

8/02-329.

Instrukcija za rad Komesara policije

8/02-332.

Uputstvo o načinu nošenja, rukovanja i skladištenja naoružanja

8/02-335.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona

6/97-89, 1/98-22, ispravka 2/98-106, 5/02-169, 9/02-293 (Visoki predstavnik za BiH), 16/02-637 (Visoki predstavnik za BiH), 5/03-237, 5/03-238, 12/03-701. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi zakon o unutrašnjim poslovima Tuzlansko- -podrinjskog kantona objavljen u SI. n. kantona broj 3/96-37.

Zakon o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona

6/06-417, 11/07-761.

Zakon o javnom okupljanju

4/04-228.

Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

11/08-1046. Ispravka Zakona 14/09-1294.

Uredba o tekstu i načinu polaganja zakletve policijskih službenika Tuzlanskog kantona

9/07-519.

Uredba o Javno žalbenom birou

3/03-162, 6/03-286, 11/04-670, 2/06-246.

Odluka o utvrđivanju Dana policije

1/05-8.

Uredba o činovima i oznakama činova u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

16/02-664.

Odluka o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju

10/02-412.

Odluka o određivanju ličnosti i zgrada Tuzlansko-podrinjskog kantona koje se posebno osiguravaju i načinu njihovog osiguranja

9/97-228.

Odluka o utvrđivanju visine naknade za provođenje osposobljavanja građana

5/09-595.

Poslovnik o radu policijskog odbora za policijske službenike Tuzlanskog kantona

2/07-18.


Pravilnik o obrascu i sadržaju obrasca oružnog lista i potvrde za nošenje oružja osobi koja obavlja poslove fizičke zaštite

5/09-596. Stupanjem na snagu ovog pravilnika na području Tuzlanskog kantona prestaje primjena Pravilnika o obrascu i sadržaju obrasca oružnog lista i i obrascu i sadržaju obrasca potvrde koju državni organi, organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice izdaju osobi kojoj povjere oružje radi vršenja poslova društvene samozaštite ("Službeni list SR BiH", broj 31/78).

Pravilnik o evidencijama koje Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona vodi u vezi sa nabavljanjem, držanjem i nošenjem oružja i municije, obrascima i sadržaju obrazaca i načinu vođenja tih evidencija

5/09-601. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o obrascu i sadržaju obrasca oružnog lista i i obrascu i sadržaju obrasca potvrde koju državni organi, organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice izdaju osobi kojoj povjere oružje radi vršenja poslova društvene samozaštite ("Službeni list SR BiH", broj 31/78).

Pravilnik o provođenju osposobljavanja za pravilno rukovanje, držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja

5/09-609.

Pravilnik o smještaju i čuvanju oružja, vođenju evidencije o nabavljenom oružju i municiji, vođenju evidencije o prometu oružja i municije i obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje tih evidencija

5/09-612. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o obrascu i sadržaju obrasca oružnog lista i i obrascu i sadržaju obrasca potvrde koju državni organi, organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice izdaju osobi kojoj povjere oružje radi vršenja poslova društvene samozaštite ("Službeni list SR BiH", broj 31/78).

Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije

5/09-616.

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o popravljenom i prepravljenom oružju i o obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje ove evidencije

5/09-620. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o obrascu i sadržaju obrasca oružnog lista i i obrascu i sadržaju obrasca potvrde koju državni organi, organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice izdaju osobi kojoj povjere oružje radi vršenja poslova društvene samozaštite ("Službeni list SR BiH", broj 31/78).

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine kantona

Zakon o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona

1/97-1, 1/98-22, 2/98-37, 8/02-187, 10/02-264 (Visoki predstavnik) Ispravka 12/02-418, 13/02-491, 4/03-153, 8/03-373, 4/04-182, ispravka 7/04-300, 9/09-654.

Zakon o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona

8/06-425, 20/07-690, 9/09-654, 9/09-655.

Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

19/09-1221.

Uredba o uredu za pritužbe javnosti (prečišćeni tekst)

12/09-804.

Uredba o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona

2/08-47.

Uredba o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona

8/07-197.


Uredba o obliku, sadržaju i izgledu policijske iskaznice i značke policijskih službenika Zeničko- dobojskog kantona

8/07-198.

Uredba o tekstu i načinu polaganja zakletve policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona

10/07-253.

Poslovnik o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju

13/02-505.

Poslovnik o radu Policijskog odbora za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

11/06-685.

Uredba o zvanjima i oznakama zvanja i dužnosti ovlaštenih službenih lica

12/97-931.

Uredba o oznaci i upotrebi oznake Ministarstva unutrašnjih poslova

12/97-935.

Uredba o utvrđivanju pravila disciplinske odgovornosti (sastavni dio ove Uredbe su obrasci (OB) označeni brojevima 01-13

9/04-363.

Pravilnik o legitimaciji inspektora

9/03-444.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o unutrašnjim poslovima Bosansko-podrinjskog kantona Coražde

2/02-33, 8/02-153, 10/02-177, 1/03-7. Prestaje da važi Zakon o unutrašnjim poslovima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde objavljen u SI. n. kantona broj 3/97-129,17/00-240.

Zakon o nabavci, držanju i nošenu oružja i streljiva

5/00-246. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o nabavci, držanju i nošenju oružja i streljiva, objavljen u Narodnom listu HR HB broj 13/94.

Zakon o javnom okupljanju

5/03-196. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena na području BPK Zakona o javnim skupovima (SI. list SR BiH broj 41/90 - Prečišćeni tekst i SI. list R BiH broj 13/93 i 13/94).

Zakon o policijskim službenicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

12/06-929, 13/07-1125,8/08-536, 7/09-705.

Uredba o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

1/07-23, 7/08-509, 8/08-545.

Uredba o javno-žalbenom birou

1/03-18, 14/04-1019.

Odluka o cjenovniku dokumenata koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko- podrinjskog kantona Goražde

11/98-245.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta Ministarstva unutrašnjih poslova Goražde kojima se staž računa u uvećanom trajanju

17/98-339.

Pravilnik o osnovnoj obuci policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde

15/06-1311.


Pravilnik o naknadi štete

15/06-1315.

Pravilnik o načinu obrade tajnih podataka koje koristi Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde

15/06-1317.

Pravilnik o načinu držanja i nošenja oružja i municije

15/06-1334.

Pravilnik o internom objavljivanju slobodnih radnih mjesta

15/06-1342.

Pravilnik o načinu i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika

15/06-1344.

Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o radu

15/06-1352.

Pravilnik o upotrebi sile

15/06-1357.

Pravilnik o proceduri za unapređenje policijskih službenika

15/06-1368.

Pravilnik o proceduri o internom premještaju policijskih službenika

15/06-1372.

Pravilnik o zapošljavanju i selekciji policijskih službenika tokom prelaznog perioda

15/06-1375.

Pravilnik o stručnom usavršavanju policijskih službenika

15/06-1376.

Pravilnik o ocjeni rada policijskih službenika

15/06-1379.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o unutarnjim poslovima Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

3/97-117, 8/02.365 (Visoki predstavnik za BiH), 8/02-366, 10/02-482, 17/02-826 (Visoki predstavnik za BiH), 2/03-57, 4/05-365.

Zakon o unutrašnjim poslovima Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

3/97-117, 8/02.365 (Visoki predstavnik za BiH), 8/02-366, 10/02-482, 17/02-826 (Visoki predstavnik za BiH), 2/03-57, 4/05-365.

Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (bosanski jezik)

11/02-523, 8/05-880. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju se primjenjivati Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja objavljen u SI. listu SRBiH broj 42/90 i Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i streljiva, objavljen u Narodnom listu HR HB broj 13/94.

Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i streljiva (hrvatski jezik)

11/02-523, 8/05-880. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju se primjenjivati Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja objavljen u SI. listu SRBiH broj 42/90 i Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i streljiva, objavljen u Narodnom listu HR HB broj 13/94.

Zakon o javnim skupovima (bosanski jezik)

15/00-550, 4/05-364. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju se primjenjivati Zakon o javnim skupovima - prečišćeni tekst (SI. list SR BiH broj 41/90) i Zakon o javnim okupljanjima (Narodni list HR HB broj 32/94).


Zakon o javnim skupovima (hrvatski jezik)

15/00-550, 4/05-364. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju se primjenjivati Zakon o javnim skupovima-prečišćeni tekst (SI. list SR BiH broj 41/90) i Zakon o javnim okupljanjima (Narodni list HR HB broj 32/94).

Zakon o policijskim službenicima Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

12/06-1449, 1/08-167.

Zakon o policijskim službenicima Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

12/06-1449, 1/08-166.

Uredba o tekstu i načinu polaganja zakletve policijskih službenika Srednjobosanskoga kantona (bosanski jezik)

7/07-916.

Uredba o tekstu i načinu davanja prisege policijskih službenika Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

7/07-916.

Uredba o uspostavi pozicije vršioca dužnosti policijskog komesara u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona

12/01-524.

Uredba o uspostavi pozicije vršitelja dužnosti policijskog komesara u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Središnja Bosna

12/01-524.

Uredba o činovima i oznakama činova u Ministarstvu unutrašnjih poslova (bosanski jezik)

1/03-1.

Uredba o činovima i oznakama činova u Ministarstvu unutarnjih poslova (hrvatski jezik)

1/03-1.

Uredba o Javno žalbenom birou (bosanski jezik)

1/03-11, 12/08-1472.

Uredba o Javno žalbenom birou (hrvatski jezik)

1/03-11, 12/08-1472.

Uredba o obliku službene policijske iskaznice i policijske značke (bosanski jezik)

12/08-1467.

Uredba o obliku službene policijske iskaznice i policijske značke (hrvatski jezik)

12/08-1467.

Pravilnik o disciplinskom postupku i odgovornosti policijskih službenika Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

7/07-982.

Pravilnik o stegovnome postupku i odgovornosti policijskih službenika Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

7/07-982.

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu (hrvatski jezik)

10/04-713.

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i municiji (bosanski jezik)

10/04-713.

Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja za promet oružja i streljiva i o evidencijama o tome prometu te o uvjetima za uređenje poslovnih prostorija za promet oružja i streljiva (hrvatski jezik)

10/04-764, 4/05-368.


Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja za promet oružja i municije, o evidencijama o prometu oružja i municije te o uvjetima za uređenje poslovnih prostorija za promet oružja i municije (bosanski jezik)

10/04-764, 4/05-368.

Pravilnik o procedurama za osnovnu obuku i obavezama kadeta tokom osnovne obuke (bosanski jezik)

2/08-437.

Pravilnik o procedurama za osnovnu obuku i o obvezama kadeta tijekom obuke (hrvatski jezik)

2/08-437.

Poslovnik Policijskog odbora za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

3/07-472.

Poslovnik Policijskoga odbora za policijske službenike Ministarstva unutarnjih poslova Kantonu Središnja Bosna (hrvatski jezik)

3/07-472.

Zaključak o visini naknade za rad članova Nezavisnog odbora za izbor i reviziju (bosanski jezik)

11/02-545.

Zaključak o visini naknade za rad članova Neovisnog odbora za izbor i reviziju (hrvatski jezik)

11/02-545.

Obrasci propisani Uredbom o obliku službene policijske iskaznice i policijske značke (bosanski jezik)

12/08-1471.

Obrasci propisani Uredbom o obliku službene policijske iskaznice i policijske značke (hrvatski jezik)

12/08-1471.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o unutarnjim poslovima

12/03-252, Ispravka Zakona o unutarnjim poslovima 1/04-7, Zakon o izmjenama i dopunama 16/08-627. Prestaje da važi Zakon o unutarnjim poslovima Županije Zapadnohercegovačke objavljen u N. n.. broj 8/02-130, 14/02-222.

Zakon o javnom okupljanju

13/98-580, 8/05-190.

Zakon o javnom redu i miru Županije Zapadnohercegovačke

11/05-226.

Zakon o oružju

4/01-50, 5/08-136.

Zakon o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke

16/07-420, 13/08-462, 17/08-634.

Uredba o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika

1 7/08-660.

Uredba o postupku u slučaju viška policijskih službenika

17/08-661.

Uredba o uspostavi policijskog odbora za policijske službenike Županije Zapadnohercegovačke

11/07-292.

Uredba o činovima policijskih službenika

2/09-44. Prestaje da važi Uredba o dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke 1 7/07-455.


Uredba o javno-žalbenom uredu

1/03-37, 14/07-352.

Uredba o uspostavi Policijskog odbora za policijske službenike Županije Zapadnohercegovačke

11/07-292.

Uredba o službenoj policijskoj iskaznici i znački

12/08-370.

Uredba o tekstu i načinu polaganja prisege vjernosti policijskih službenika Županije Zapadnohercegovačke

12/08-374.

Odluka o visini naknada

6/09-769.

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o vrsti vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

11/07-297.

Pravilnik o postupku, rasporedu i kriterijima testiranja kandidata za polaznike temeljne policijske obuke MUP-a Županije Zapadnohercegovačke

5/07-116.

Poslovnik o radu policijskog odbora za policijske službenike Županije Zapadnohercegovačke

13/07-349.

Pravilnik o ocjeni rada policijskih službenika ŽZH

15/08-586.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

1/08-12.

Pravilnik o uporabi sile

3/08-36.

Pravilnik o načinu držanja i nošenja oružja i streljiva

4/08-93.

Pravilnik o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke

7/08-207.

Pravilnik o internom premještaju policijskih službenika

8/08-275.

Pravilnik o temeljnoj obuci i obvezama kadeta tijekom temeljne obuke

9/08-290.

Pravilnik o promicanju policijskih službenika

11/08-362.

Pravilnik o internoj objavi slobodnih radnih mjesta policijskih službenika

11/08-365.

Pravilnik o izgledu, obilježavanju, uvjetima i načinu korištenja službenih vozila Ministarstva unutrašnjih poslova ŽZH

10/08-314.

Pravilnik o stručnom usavršavanju policijskih službenika

10/08-322.


Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o radu s pripravnikom

10/08-324.

Pravilnik o posebnoj službenij odori i dopunskim dijelovima odore policijskih službenika Županije Zapadno Hercegovačke

10/08-326.

Pravilnik o naknadi štete

12/08-418.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Zakon o unutrašnjim poslovima Hercegovačko-neretvanskog kantona (bosanski jezik)

2/98-18, 4/01-1, 2/02-1 (Visoki predstavnik za BiH), Ispravka 3/02-51, 4/02-13, 1/03-9, 1/03-12, 5/08-1, Ispravka 6/08-15.

Zakon o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanskog kantona (bosanski jezik)

9/07-1.

Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (bosanski jezik)

3/00-15, 11/08-2.

Zakon o javnom okupljanju (bosanski jezik)

4/00-25.

Uredba o obilježjima policije Hercegovačko-neretvanskog kantona (bosanski jezik)

8/04-1.

Uredba o radu javno žalbenog biroa (bosanski jezik)

1/03-73.

Uredba o činovima i oznakama u Ministarstvu unutrašnjih poslova (bosanski jezik)

1/03-76.

Odluka o uspostavi Žalbenog vijeća HNK

2/08-13.

Odluka o određivanju ličnosti i zgrada Hercegovačko-neretvanskog kantona koje se posebno osiguravaju i način njihovog osiguranja (bosanski jezik)

2/02-13.

Zaključak o privremenim oznakama policije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu - županiji (bosanski jezik)

3/98-36.

Poslovnik o radu Policijskog odbora za policijske službenike HNK (bosanski jezik)

11/08-133.

Pravilnik o obrascima i sadržaju obrazaca za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije i evidencijama i načinu vođenja evidencije o oružju i municiji (bosanski jezik)

3/07-132.

Pravilnik o obrascu i sadržaju obrasca službene iskaznice službenika MUP-a sa posebnim administrativnim ovlaštenjima (bosanski jezik)

4/05-98.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo (prečišćeni tekst)

22/00-953, 15/02-701 (Visoki predstavnik za BiH) (bosanski jezik), 15/02-703 (hrvatski jezik), 18/02-769, 28/02-1169 (Visoki predstavnik za BiH)


Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo

25/06-1457, 4/08-216.

Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

38/07-3363. Prestaje da važi Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije - 29/ 01-1137, 16/02-720, 10/05-555, 43/08-30.

Uredba o policijskoj znački i službenoj iskaznici policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

29/07-2483.

Uredba o radnim mjestima u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stepenu uvećanja staža osiguranja

18/98-724.

Uredba o Uredu za pritužbe javnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

13/05-689. Prestaje da važi Uredba o birou za pritužbe javnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i žalbe građana objavljena u SI. n. kantona broj 29/02-1177.

Uredba o činovima i obilježjima činova u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

29/02-1180. Stupanjem na snagu ove uredbe stavlja se van snage Pravilnik o činovima, oznakama činova uniformisane policije i zvanjima ovlaštenih službenih lica u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo objavljen u SI. n. kantona broj 5/02-135.

Uredba o tekstu i načinu polaganja zakletve policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

8/07-329.

Uredba o dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

14/07-890, 12/09-1.

Uredba o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

14/07-891.

Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije

4/09-3.

Pravilnik o upotrebi sile

4/07-193.

Pravilnik o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju

23/00-972.

Poslovnik o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju

23/02-955.

Pravilnik o stručnim ispitima i troškovima u vezi sa polaganjem stručnih ispita u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

18/97-414.

Pravilnik o policijskoj znački i službenoj legitimaciji ovlaštenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

11/98-521.

Pravilnik o činovima, oznakama činova uniformisane policije i zvanjima ovlaštenih službenih lica u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

5/02-135. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje primjena propisa o činovima i zvanjima koji su se primjenjivali u Ministarstvu do dan stupanja na snagu ovog pravilnika.


Pravilnik o vođenju evidencije o popravljenom i prepravljenom oružju i obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje ove evidencije

5/02-140. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi na području Kantona Sarajevo, Pravilnik o načinu vođenja evidencije o popravljenom i prepravljenom oružju i obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje ove evidencije, objavljen u SI. listu SR BiH broj 31/78.

Pravilnik o evidencijama koje Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo vodi u vezi sa nabavljanjem, držanjem i nošenjem oružja i municije, obrascima i sadržaju obrazaca i načinu vođenja tih evidencija

5/02-141. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi na području Kantona Sarajevo, Pravilnik o evidencijama koje organi uprave nadležni za unutrašnje poslove vode u vezi sa nabavljanjem, držanjem i nošenjem oružja, obrascima i sadržaju obrazaca i načinu vođenja tih evidencija, objavljen u SI. listu SR BiH broj 31/78.

Pravilnik o obrascu i sadržaju obrasca oružnog lista, o obrascu i sadržaju potvrde koju državni organi i druga pravna lica izdaju licu kome povjere nošenje oružja i municije a koji su određeni da neposredno vrše poslove službe obezbjeđenja, o obrascu i sadržaju knjige o primopredaji oružja i municije, i obrascu i sadržaju evidencije o potvrdama za nošenje oružja i municije izdatih od organizacije koja gazduje lovištem

5/02-147. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi na području Kantona Sarajevo, Pravilnik o obrascu i sadržaju obrasca oružnog lista i obrascu i sadržaju potvrde koju državni organi, organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice izdaju licu kome povjere oružje rdi vršenja poslova društvene samozaštite, objavljen u SI. listu SR BiH broj 31/78.

Pravilnik o smještanju i čuvanju oružja i municije, o vođenju evidencije o nabavljenom oružju i municiji, vođenju evidencije o prometu oružja i municije i o obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje tih evidencija

5/02-153. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o smještaju i čuvanju oružja, vođenju evidencije o prometu oružja i municije i o obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje te evidencije, objavljen u SI. listu SR BiH broj 31/78.

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

35/06-2041.

Pravilnik o evidencijama koje Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo vodi u vezi sa nabavljanjem, držanjem i nošenjem oružja i municije, obrascima i sadržaju obrazaca i načinu vođenja tih evidencija

1/08-1.

Pravilnik o smještaju i čuvanju oružja, vođenju evidencije o nabavljenom oružju i municiji, vođenju evidencije o prometu oružja i municije i obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje tih evidencija

1/08-20.

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o popravljenom i prepravljenom oružju i o obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje ove evidencije

1/08-21.

Pravilnik o programu i načinu provođenja osposobljavanja za pravilno držanje, nošenje i rukovanje kratkim vatrenim oružjem

6/08-3.

Pravilnik o obrascu i sadržaju obrasca oružnog lista

6/08-9.

Pravilnik o obrascima i sadržaju obrasca potvrde koju agencije za zaštitu ljudi i imovine, državni organi i druga pravna lica izdaju licu kome povjeravaju oružje i municiju, knjige o primopredaji oružja i municije i evidencije o izdatim potvrdama za nošenje oružja i municije izdatih od organizacije koja gazduje lovištem

6/08-17.


HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o unutarnjim poslovima Hercegbosanske županije

3/02-46, 5/02-110, (Visoki predstavnik za BiH) 11/02-290,6/03-82,6/03-84. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da se primjenjuje Zakon o unutarnjim poslovima objavljen u N. n. broj 1/97-1, 3/98-34, 7/98-234.

Zakon o nabavi, držanju i nošenju oružja i streljiva

1/09-70.

Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu broj 196/02

5/02-110.

Uredba o Ravnateljstvu policije

13/01-355.

Uredba o činovima i obilježjima u Ministarstvu unutarnjih poslova

4/03-51.

Uredba o Uredu za žalbe javnosti

4/03-57, 10/03-209, 5/09-156.

Odluka o zbrinjavanju službenika Ministarstva unutarnjih poslova

2/03-7.

Uredba o odorama i obilježjima policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije

7/97-188.

Pravilnik o funkcionalnim oznakama, zvanjima i oznakama zvanja u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije

7/97-192.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije

4/97-105.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o policijskim službenicima Brčko Distrikta BiH

41/07-1399. Ispravka Zakona 4/08-120, 36/09-882

Zakon o policiji Brčko Distrikta BiH - prečišćeni tekst

19/06-406, 2/08-40 (Nalog Supervizora), 31/09-805.

Zakon o oružju i municiji Brčko Distrikta BiH

17/02-936, Zakon o izmjenama i dopunama 23/03-1116, 25/05-887.

Odluka o cijeni usluga kod utvrđivanja opšte zdravstvene sposobnosti osoba za obavljanje poslova fizičkog ili tehničkog osiguranja i detektivskih poslova u agencijama

42/05-1385.

Odluka o predaji oružja i municije

14/06-265.

Odluka o odobravanju privremenog korištenja ličnog naoružanja i policijskih uniformi

36/05-1230.

Poslovnik o radu Policijskog odbora

7/08-306.

Odluka o činovima i oznakama činova u policiji Brčko Distrikta BiH

19/03-1007. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da se primjenjuje Pravilnik o zvanjima i funkcionalnim oznakama ovlašćenih službenih osoba policije Brčko Distrikta BiH objavljen u SI. gl. Distrikta BiH broj 6/02.


Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova za obavljanje određenih poslova policije Brčko Distrikta BiH

15/03-877. Sa danom stupanja na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka o određivanju cijena usluga u obavljanju djelatnosti policije Brčko Distrikta BiH objavljena u SI. gl. Distrikta broj 6/03-187.

Odluka o određivanju kriterija u postupku za utvrđivanje opšte zdravstvene sposobnosti lica za obavljanje poslova fizičkog ili tehničkog obezbjeđenja i detektivskih poslova u agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i detektivskim agencijama

11/05-309.

Odluka o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje poslova fizičkog ili tehničkog obezbjeđenja i detektivskih poslova u agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i detektivskim agencijama

11/05-314.

Odluka o zajedničkoj osnovici plate policijskih službenika

14/08-485.

Poslovnik o radu Komisije za javnu sigurnost i nadzor nad radom policije, Skupštine Brčko Distrikta BiH

12/09-279.

Pravilnik o stručnom ispitu pripravnika u policiji Brčko Distrikta BiH

11/07-463.

Pravilnik o programu i načinu polaganja internog ispita za unapređenje u čin narednika, mlađeg inspektora i starijeg inspektora u policiji Brčko Distrikta BiH

38/06-916.

Pravilnik o uslovima obavljanja poslova pratnje i osiguranja transporta novca, vrijednosnih papira, plemenitih kovina i metala

6/06-156, 21/09-637.

Pravilnik o utvrđivanju uslova i rokova za pregled oružja

32/04-1409.

Pravilnik o uniformi radnika policije Brčko Distrikta

14/01-687.

Pravilnik o policijskim zadacima koji se mogu vršiti u civilnoj odječi, posebnoj službenoj odjeći sa odgovarajućom opremom i sportskoj opremi

11/09-260.

Pravilnik o priznanjima u policiji Brčko Distrikta BiH

18/03-984.

Pravilnik o odnosima sa javnošću policije Brčko Distrikta BiH

5/05-158.

Pravilnik o detaljnom izgledu, boji, opisu, sirovinskom sastavu i vremenu trajanja uniforme Policije Brčko Distrikta BiH

36/08-1279.

Pravilnik o proceduri internog premještaja policijskih službenika

8/08-341.

Pravilnik o načinu držanja i nošenja oružja i municije

13/08-460.

Pravilnik o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika

13/08-463, 21/09-637.


Pravilnik o usavršavanju policijskih službenika

13/08-464.

Pravilnik o upotrebi sile

13/08-465.

Pravilnik o kriterijima i procedurama za periodične i vanredne Ijekarske preglede policijskih službenika Policije Brčko distrikta BiH

13/08-469.

Pravilnik o proceduri u slučaju viška policijskih službenika

14/08-474.

Pravilnik o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika

14/08-475.

Pravilnik o zapošljavanju i odabiru policijskih službenika tokom prelaznog perioda

14/08-476.

Pravilnik o naknadi štete

14/08-477.

Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o radu i međusobnim obavezama kadeta i policije

14/08-478.

Pravilnik o naknadama troškova službenih putovanja zaposlenih u Policiji Brčko Distrikta BiH

14/08-480.

Pravilnik o činovima policijskih službenika

14/08-481.

Pravilnik o načinu obrade tajnih podataka koje koristi Policija Brčko distrikta

18/08-582.

Pravilnik o stručnom ispitu policijskih službenika u Policiji Brčko distrikta BiH

18/08-591.

Program stručnog ispita policijskih službenika u Policiji Brčko distrikta BiH

18/08-592.

Pravilnik o postupku i kriterijima ocjenjivanja policijskih službenika

18/08-597, 11/09-262.

Pravilnik o uniformi Policije Brčko Distrikta BiH

18/08-603.

Pravilnik o policijskoj legitimaciji i znački

18/08-605.

Pravilnik o dodjeli nagrada i priznanja

18/08-608.

Pravilnik o načinu obrade ličnih podataka

18/08-609.

Pravilnik o vrsti, sadržaju i načinu vođenja evidencija

18/08-611.

Pravilnik o specijalnim policijskim zadacima koji če se izvršavati u civilnoj odječi, u posebnoj službenoj odječi i sa odgovarajučom opremom

18/08-612.


Pravilnik o načinu postupanja po žalbama i protutužbama građana na rad organa javne uprave i Policije Brčko distrikta BiH

2/09-58.

Pravilnik o upotrebi i načinu korištenja telefona u Policiji Brčko Distrikta BiH

19/09-602,19/09-605. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o pravu, načinu korištenja i upotrebi mobilnih i fiksnih telefona u Policiji Brčko distrikta BiH broj: 14-05-2321/07 od 22.10.2007. godine.

Etički kodeks pripadnika policije Brčko Distrikta BiH

18/03-984.

Instrukcija o radu Komisije za izdavanje Ijekarskih uvjerenja licima koja nabavljaju oružje i municiju

14/03-834.

Zakon o Agencijama za osiguranje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti

27/04-1046, 15/05-461.

Pravilnik o sadržaju i izgledu legitimacije pripadnika obezbjeđenja i detektiva

46/04-1978.

Pravilnik o upotrebi fizičke sile i vatrenog oružja u vršenju poslova agencija za obezbjeđenje lica i imovine i privatnih detektivskih agencija

46/04-1982.

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja detektivskih poslova

46/04-1983.

Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja fizičkog i tehničkog obezbjeđenja

46/04-1084.

Pravilnik o prostornim uslovima i tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičkog i tehničkog obezbjeđenja i detektivskih poslova

46/04-1987, 44/08-1495.

Pravilnik o sadržaju, izgledu i vođenju evidencija propisanih Zakonom o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti

46/04-1987.

Pravilnik o kriterijima i procedurama za periodične i vanredne Ijekarske preglede policijskih službenika Policije Brčko Distrikta

44/08-1495.

Pravilnik o stručnom ispitu pripravnika u policiji Brčko Distrikta BiH

11/07-463.

Pravilnik o programu i načinu polaganja internog ispita za unapređenje u čin narednika, mlađeg inspektora i starijeg inspektora u policiji Brčko Distrikta BiH

38/06-916.

Pravilnik o uslovima obavljanja poslova pratnje i osiguranja transporta novca, vrijednosnih papira, plemenitih kovina i metala

6/06-156.

Pravilnik o utvrđivanju uslova i rokova za pregled oružja

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o unutrašnjim poslovima

48/03-1. Danon stupanja na snagu ovog Zakona, prestaje da važi Zakon o unutrašnjim poslovima objavljen u SI. gl. RS broj 21/98-501, 25/02-26, 43/02-5.


Zakon o obaveštajno-bezbednosnoj službi Republike Srpske

21/98-508.

Zakon o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti

50/02-1, 92/05-4, 91/06-18.

Zakon o okupljanju građana

21/96-918. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o javnim skupovima, objavljeno u SI. SR BiH broj 41/90.

Zakon o oružju i municiji

13/93-518, 16/95-457, 6/97-179, 8/96-385, Ispravka 9/96-438, 10/98-237, 25/04-1, 24/09-6, 118/09-6.

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o restruktuiranju policijskih struktura u Bosni i Hercegovini

89/05-1.

Pravilnik o sertifikaciji radnika i desertifikaciji ovlaštenih službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske

66/09-1. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sertifikaciji radnika i desertifikaciji ovlaštenih službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, broj: K/B-1517/03, od 9. aprila 2003, K/B-1517-3/03, od 29. jula 2003. godine i broj: K/B- 2697-7/05, od 22. novembra 2005. godine.

Pravilnik o evidencijama o oružju i municiji

109/07-7, 74/09-13.

Prestaju da važe Pravilnik o evidencijama koje vode organi unutrašnjih poslova u vezi sa nabavljanjem, držanjem i nošenjem oružja i municije, obrascima sadržaju obrazaca i načinu vođenja tih evidencija - 13/93-527, Pravilnik o načinu vođenja evidencije o potvrdama za nošenje oružja i municije izdatih od organizacije koja gazduje lovištem, kao i obrascu i sadržaju obrasca ove potvrde

13/93-533. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o popravljenom i prepravljenom oružju i obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje ove evidencije -13/93-536.

Pravilnik o uvjetima i načinu smještaja i čuvanja oružja i municije

109/07-14, 74/09-11. Prestaje da važi Pravilnik o smeštaju i čuvanju oružja, vođenju evidencije i prometu oružja i municije i obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje te evidencije - 13/93-534.

Pravilnik o obuci i Programu obuke za rukovanje vatrenim oružjem

109/07-15, 74/09-11.

Pravilnik o obrascima zahtjeva, obrascu oružanog lista, dozvole za nošenje oružja i drugih isprava

109/07-18, 74/09-11. Prestaje da važi Pravilnik o obrascu i sadržaju obrasca oružnog lista i obrascu i sadržaju obrasca potvrde koju državni organi, preduzeća, ustanove i druga pravna lica izdaju za nošenje oružja licima koja su određena da neposredno vrše poslove obezbeđenja objekata i imovine - 13/93-524.

Uredba o naoružanju i opremi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske

3/97-62. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o naoružanju i opremi milicije, objavljen u SI. SR BiH broj 23/78.

Uredba o činovima i oznakama u Ministarstvu unutrašnjih poslova

61/02-1, 51/07-1. Prestaje primjena Odluke o utvrđivanju činova i oznaka funkcija i o unapređenju u činove policije ovlaštenih službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova koja je objavljena u SI. gl. RS broj 14/95-417, 23/95-613.

Odluka o osnivanju Odbora državne uprave za žalbe

2/03-4. Odluka o dopuni Odluke 13/03-6.


Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Odbora državne uprave za žalbe

56/07-8.

Poslovnik o radu Odbora državne uprave za žalbe

9/04-12.

Odluka o određivanju objekata i ličnosti koji se posebno obezbjeđuju

13/01-273, 87/03-6. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o određivanju objekata i ličnosti koji se posebno obezbeđuju, objavljena u SI. gl. RS broj 16/98-360.

Odluka o osnivanju Više škole unutrašnjih poslova

12/95-389, 26/97-714.

Pravilnik o povjerljivim informacijama

10/07-41.

Pravilnik o selekciji i izboru kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog nivoa na Policijskoj akademiji

43/07-7, 57/08-7.

Pravilnik o selekciji i izboru kandidata za upis na studije u Visoku školu unutrašnjih poslova

56/08-9.

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti policajaca Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske

96/09-11.

Pravilnik o o priznanjima

97/09-9.

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti policajaca i drugih uposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

30/08-2. (Važi samo u odnosu na zaposlenike koji nemaju status policajca)

Pravilnik o načinu provođenja zaštitnih mjera koje su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova

26/06-2.

Pravilnik o jedinstvenim zdravstvenim i psihološkim uslovima kandidata za prijem na rad u organe unutrašnjih poslova, srednje, više i visoke škole

5/93-230.

Metodologija pregleda za procenu zdravstvene sposobnosti za rad i obrazovanje za rad u organima unutrašnjih poslova

5/93-233.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita radnika Ministarstva unutrašnjih poslova

1/97-1.

Pravilnik o načinu korištenja i upotrebi motornih vozila Ministarstva unutrašnjih poslova

24/01-507.

Pravilnik o legitimaciji pripadnika obezbjeđenja i detektivskoj legitimaciji

19/03-227

Pravilnik o uslovima obavljanja poslova pratnje i obezbjeđenja novca, vrijednosti papira, plemenitih kovina, metala i drugih vrijednosti

19/03-228

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja detektivske djelatnosti

20/03-2.


Pravilnik o evidencijama

20/03-3.

Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima za zaštitu od krađa i drugih nezgoda ili zloupotreba, koje mora ispunjavati poslovni prostor preduzeća koje obavlja djelatnost obezbjeđenja lica i imovine i detektivska agencija

20/03-6.

Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita za pripadnike fizičkog i tehničkog obezbjeđenja i privatnog detektiva

20/03-7, 38/06-7.

Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja tehničkog i fizičkog obezbjeđenja

20/03-10.

Pravilnik o postupku selekcije i izboru kandidata za polaznike Policijske akademije Banja Luka

20/03-13.

Pravilnik o uvjetima za izvođenje nastave i osposobljavanje pripadnika obezbjeđenja i privatnog detektiva

38/06-6.

Pravilnik o selekciji i izboru kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog nivoa u Jedinici za osnovnu i specijalističku obuku - Policijskoj akademiji

41/09-20.

Pravilnik o selekciji i izboru kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog nivoa u Jedinici za osnovnu i specijalističku obuku - Policijskoj akademiji za pripadnike Specijalne jedinice policije

41/09-25.

Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti lica za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije

97/09-10.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine (Prečišćeni tekst)

30/96-383. Tekst Zakona o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. R BiH broj 18/92-489, 11/93-251, 27/93-671, 13/94-189, 15/94-258, 26/96-361, 76/09-8 (Visoki predstavnik za BiH).

Zakon o putnim ispravama državljana Bosne i Hercegovine (Prečišćeni tekst)

30/96-386. Tekst Zakona o putnim ispravama državljana Republike Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. R BiH broj 4/92-165, 17/93-418, 13/94-189, 15/94-258, 26/96-357.

Zakon o ličnom imenu

35/71-879, 38/86-1203, 37/88-1002, 33/90-917.

Zakon o matičnim knjigama

20/92-553, 13/94-189.

Zakon o prijavljivanju prebivališta i boravišta građana

29/77-852, 38/86-1203, 1/88-50, 37/88-1003, 26/90-764.

Zakon o raseljenim licima i izbjeglicama

8/94-117, Zakon 13/94-189.

Uredba o jedinstvenom načinu osiguravanja podataka o građanima koji se unose u jedinstveni registar stanovništva i o jedinstvenom načinu vođenja registra

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 70/86-2073.


Dogovor o podjeli brojeva registra za jedinstveni matični broj građana

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 13/78-400.

Odluka o osnivanju Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana u Bosni i Hercegovini

30/06, 75/06, 76/07, 64/08, 79/09-74.

Pravilnik o načinu određivanja jedinstvenog matičnog broja stranaca

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 43/80-1431.

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o državljanima SR BiH i državljanima SR BiH, obrascu i sadržaju obrasca te evidencije i uvjerenja o državljanstvu

1/79-5, 14/87-448.

Pravilnik o obrascima matičnih knjiga, registra matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja koja se izdaju na osnovu matičnih knjiga

17/76-766.

Uredba o vođenju matičnih knjiga u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Republike Bosne i Hercegovine u inostranstvu i izdavanju izvoda i uvjerenja na osnovu tih knjiga

21/93-493.

Odluka o utvrđivanju uslova i rokova za pregled oružja

14/87-445, 31/90-881.

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencije o jedinstvenim matičnim brojevima građana i o upisivanju matičnog broja u matične knjige

27/80-1103, 8/88-283.

Pravilnik o načinu vođenja evidencija državljanstva državljana Republike Bosne i Hercegovine

21/93-499.

Pravilnik o obrascima, registrima, izvodima i uvjerenjima o činjenicama iz matičnih knjiga

21/93-513.

Pravilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namijenjenih inostranstvu

21/93-516.

Uputstvo o načinu određivanja kontrolnog broja jedinstvenog matičnog broja građana po modelu 11

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 36/77-1433.

Uputstvo o vođenju matičnih knjiga

21/93-505.

Uputstvo o popisu i vođenju osnovne i centralne evidencije raseljenih lica, izbjeglica i izbjeglica Republike Bosne i Hercegovine

22/94-401.

Uputstvo o vođenju knjiga službene evidencije i obrascu legitimacije raseljenih lica i izbjeglica

22/94-409.

Uputstvo o uvjetima i načinu organiziranog povratka izbjeglica Republike Bosne i Hercegovine na svoja prebivališta

31/94-507.

Uputstvo o uvjetima i načinu organiziranog povratka raseljenih lica na svoja prebivališta

31/94-512.

Uputstvo o kriterijima i normativima za smještaj raseljenih lica i izbjeglica u prihvatne centre i kolektivne smještaje

31/94-516.


Uputstvo o uvjetima i načinu organiziranog povratka izbjeglica Republike Bosne i Hercegovine na svoja prebivališta

31/94-507.

Uputstvo o uvjetima i načinu organiziranog povratka raseljenih lica na svoja prebivališta

31/94-512.

Uputstvo o kriterijima i normativima za smještaj raseljenih lica i izbjeglica u prihvatne centre i kolektivne smještaje

31/94-516.

Naredba o dostavljanju rješenja o sticanju državljanstva R BiH

21/92-586.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

4/97-213, 13/97- i 41/02-1528, 6/03-179, (Visoki prestavnik za BiH) 14/03-296, 82/05-6501, 43/09-27. Zakon stupa na snagu 1.1.1998. godine i važit će kao privremeni sve dok ga ne usvoji Parlamentarna skupština u posebnoj formi, bez ikakvih dodatnih amandmana i uvjeta.

Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine

32/01-419, 56/08-21.

Zakon o jedinstvenom matičnom broju

32/01-423, 63/08-18.

Zakon o zaštiti ličnih podataka

32/01 -428.

Zakon o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine

32/01-431, 16/02-403 (Visoki predstavnik za BiH), 32/07-4239, 56/08-17.

Zakon o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka

32/01-435, 16/02-404 (Visoki predstavnik za BiH), 32/07-4239, 44/07-5266.

Zakon o putnim ispravama Bosne i Hercegovine

4/97-213, 19/01-235, 19/01-236, 27/00-615 (Visoki predstavnik za BiH), 47/04-4828.

Zakon o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

56/08-10.

Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu

29/03-623, 4/04-294. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena:

 •  Zakon o imigraciji i azilu Bosne i Hercegovine - SI. gl. BiH broj 23/99
 •  Zakon o kretanju i boravku stranaca - SI. gl. RS broj 20/92
 •  Uredba sa zakonskom snagom o kretanju i boravku stranaca - SI. n. R BiH broj 47/95
 •  Pravilnik o uvjetima i načinu ulaska stranaca, izdavanju viza i drugih putnih isprava i izdavanju odobrenja za boravak stranaca u BiH - SI. gl. BiH broj 29/01
 •  Odluka o osnivanju i sastavu Žalbenog vijeća - SI. gl. BiH broj 12/01
 •  Odluka o uslovima za proglašenje stranaca nepoželjnim u Bosni i Hercegovini - SI. gl. BiH broj 6 o kretanju i boravku stranaca -02
 •  Propisi Brčko Distrikta BiH koji regulira oblast imigracije i azila, kontrole kretanja i boravka stranaca
 •  Kantonalni zakoni o kontroli kretanja i boravka stranaca
 •  Svih podzakonskih propisa entitetskih i kantonalnih organa kojima su bile regulirane procedure vezane za prijavu, kontrolu kretanja i boravka stranaca.

Zakon o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini

23/04-2096.


Odluka o prestanku važenja ličnih karata i vozačkih dozvola izdatih na osnovu entitetskih i kantonalnih propisa u Bosni i Hercegovini

77/05-6211.

Odluka o načinu prenosa i visini naknade za pružene usluge davanja podataka iz Centralne evidencije podataka državljana Bosne i Hercegovine

82/05-6508.

Odluka o osnivanju Komisije za razmatranje statusa lica naturalizovanih poslije stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine i prije stupanja na snagu Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine

27/01-340, izmjena 27/01-340.

Odluka o osnivanju Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana u Bosni i Hercegovini

30/06-2819.

Odluka o usvajanju Odluke o produženju mandata Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana

32/07-4240.

Opći poziv za sva lica porijeklom van područja bivše SFRJ koja su stekla državljanstvo Bosne i Hercegovine naturalizacijom poslije 6. aprila 1992. godine a prije 1. januara 2006. godine

36/06-3111.

Pravilnik o postupku prijema u državljanstvo Bosne i Hercegovine lica koja se smatraju od naročite koristi za Bosnu i Hecegovinu

67/09-8. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku prijema u državljanstvo Bosne i Hercegovine lica koja se smatraju od naročite koristi za Bosnu i Hecegovinu ("Službeni glasnik BiH", broj 38/06-3509).

Odluka o priznavanju lične karte državljana potpisnica Šengenskog sporazuma i zemalja Evropske unije za putnu ispravu prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine

4/03-128.

Odluka o početku izdavanja diplomatskih i službenih pasoša sa beskontaktnim elektronskim memorijskim elementom

102/09-88.

Pravilnik o cijeni putnih isprava

6/01-91. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o cijeni putnih isprava objavljen u SI. gl. BiH broj 10/98-383.

Odluka o centralnoj izradi putnih isprava Bosne i Hercegovine

19/03-436.

Odluka o odobrenju nabavke obrazaca pasoških knjižica Bosne i Hercegovine

87/07-10652.

Pravilnik o sadržaju i minimalnim zaštitnim elementima pasoša, diplomatskog i službenog pasoša

51/09-6.

Pravilnik o postupku po prigovoru nosioca podataka u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

51/09-14.

Pravilnik o inspekcijskom nadzoru u oblasti zaštite ličnih podataka

51/09-24.

Pravilnik o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama ličnih podataka

52/09-1 2.


Pravilnik o postupku izdavanja pasoša državljaninu kojemu pasoš nije izdao entitet

55/09-33.

Pravilnik o nadležnosti i načinu nabavke obrazaca putnih isprava

55/09-34.

Pravilnik o načinu preuzimanja putnih isprava

55/09-35.

Pravilnik o izgledu i sadržaju putnog lista

55/09-40.

Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine

55/09-42. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/98).

Pravilnik o izgledu zajedničkog pasoša Bosne i Hercegovine

55/09-44. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izgledu zajedničkog pasoša Bosne i Hercegovine objavljen u "Službenom glasniku BiH" broj 10/98.

Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca zahtjeva za izdavanje putne isprave

58/09-29.

Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva za izdavanje putne isprave za izbjeglice, putne isprave za osobe bez državljanstva i putnog lista za strance

78/09-21.

Pravilnik o izdavanju službenih pasoša i viza

10/98-372.

Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca zahtjeva za izdavanje putne isprave

10/98-376.

Pravilnik o izgledu zajedničkog pasoša Bosne i Hercegovine

10/98-378.

Pravilnik o vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine

10/98-382.

Pravilnik o obliku obrasca uvjerenje o državljanstvu

10/98-382.

Pravilnik o korištenju i zaštiti podataka Centralne evidencije putnih isprava

27/00-632.

Pravilnik o načinu proglašavanja nepoželjne (persona non grata) i neprihvatljive osobe

4/04-300.

Uputstvo o vođenju Centralne evidencije lica koja su stekla državljanstvo Bosne i Hercegovine putem naturalizacije

27/00-633.

Odluka o uslovima za proglašenje stranaca nepoželjnim u Bosni i Hercegovini

6/02-115.

Odluka o osnivanju Direkcije za implementaciju CIPS projekta

12/02-299.

Odluka o proglašenju CIPS projekta od vitalnog interesa za Bosnu i Hercegovinu

21/02-511.


Pravilnik o cijeni ličnih dokumenata državljana Bosne i Hercegovine

35/09-56. Prestaje da važi Pravilnik o cijeni obrazaca ličnih dokumenata - 39/02, 5/03-137 (Visoki predstavnik za BiH), 6/03-180.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija

35/09-19.

Pravilnik o popisu opreme i prijenosu vlasništva

38/09-25.

Pravilnik o načinu pristupa evidencijama i razmjeni podataka

35/09-63.

Pravilnik o cijeni obrazaca ličnih dokumenata za strance

17/03-368, 30/03-653.

Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti za stranca

17/03-368.

Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje lične karte za stranca, postupku izdavanja i načinu vođenja evidencija o zahtjevima za izdavanje i zamjenu ličnih karata za strance

17/03-369, 19/03-438.

Pravilnik o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka

67/09-14. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sigurnosti podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 39/02).

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja vozačke dozvole u Bosni i Hercegovini

8/03-200, 3/04-191.

Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte i načinu vođenja evidencije o zahtjevima

39/02-1498, 3/04-192.

Pravilnik o načinu dostavljanja podataka i razmjene podataka o izdatim putnim isprava između centralnog registra i nadležnih organa

45/09-38.

Pravilnik o načinu zaštite podataka o izdatim putnim ispravama u centralnoj evidenciji

45/09-39.

Pravilnik o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka

67/09-14. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sigurnosti podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 39/02).

Pravilnik o načinu obavljanja granične kontrole

10/06-705.

Pravilnik o načinu i rokovima izdavanja graničnog odobrenja, izgledu obrasca zahtjeva za izdavanje graničnog odobrenja, obavljanju nadzora i statističkog praćenja izdavanja graničnog odobrenja

10/06-709.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih znakova i signalizacije na graničnim prijelazima i uz graničnu liniju

10/06-728.

Pravilnik o postavljanju i korištenju tehničkih pomagala te obavljanja fotografisanja, snimanja i video nadzora na graničnim prijelazima uz državnu granicu

10/06-731.


Pravilnik o načinu unosa podataka o ulasku i izlasku iz zemlje, o zaprečavanju ulaska u zemlju i druge podatke u isprave propisane za prelazak državne granice

10/06-733.

Pravilnik o uvjetima i načinu određivanja i donošenju rješenja područja graničnih prijelaza

10/06-735.

Pravilnik o određivanju graničnih prijelaza na kojima lica koja zbog obavljanja privredne djelatnosti na području graničnog prijelaza su dužna nositi iskaznicu kao i o izgledu, obrascu i postupku izdavanja iskaznice

10/06-737.

Pravilnik o Centralnoj bazi podataka o strancima

61/07-6866, 45/08-40.

Pravilnik o ulasku i boravku stranaca

81/08-20.

Pravilnik o nadzoru i udaljenju stranca iz Bosne i Hercegovine

81/08-97.

Pravilnik o identifikacionom dokumentu kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini

80/09-18. Ispravka Pravilnika 89/09-57.

Pravilnik o putnom listu za stranca

80/09-39.

Pravilnik o putnoj ispravi za izbjeglice

80/09-55.

Pravilnik o putnoj ispravi za lice bez državljanstva

80/09-63.

Uputstvo o centralnoj evidenciji putnih isprava

6/01 -91,21/03-469. Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o centralnoj evidenciji putnih isprava objavljen u SI. gl. BiH broj 10/98-384.

Uputstvo o prijemu, skladištenju i distribuciji putnih isprava

6/01-92, 21/03-469.

Uputstvo o postupku, cijeni i nadležnosti organa za izdavanje putnih isprava u roku kraćem od propisanog

55/09-51.

Uputstvo o načinu obavještavanja organa nadležnih za kontrolu putnih isprava

55/09-53.

Uputstvo o načinu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za izdavanje putne isprave iz člana 18. stav (3) Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine

55/09-54.

Uputstvo o načinu oduzimanja i poništavanja putnih isprava

55/09-56. Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje važiti Uputstvo o načinu oduzimanja i poništavanja putnih isprava ("Službeni glasnik BiH", broj 10/98).

Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih koji su stekli državljanstvo R BiH u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine

57/09-42.

Uputstvo o tehničkim uslovima za zaštitu podataka kod nadležnih organa za izdavanje putnih isprava

45/09-41.


Uputstvo o načinu dostavljanja podataka u centralnu evidenciju o oduzetim, izgubljenim, uništenim ili ukradenim putnim ispravama u BiH

45/09-61.

Uputstvo o načinu elektronske provjere podataka

45/09-61.

Uputstvo o načinu uzimanja biometrijskih podataka

45/09-67.

Odluka o formiranju Međuagencijske radne grupe za implementaciju Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini

26/06-2587.

Naredba o uplatnom računu za uplatu troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor

74/08-53.

Naredba o uplatnom računu za uplatu novčanih kazni predviđenih Zakonom o zaštiti ličnih podataka

58/09-24.

Instrukcija o izmjenama i dopunama Instrukcije o postupku udaljenja, nadzoru i obveznicima snošenja troškova nadzora i vraćanja stranaca iz Bosne i Hercegovine

74/06-6504.

Instrukcija o načinu provjere obrade ličnih podataka prije uspostavljanja zbirke ličnih podataka

76/09-43.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

43/01-915, 22/09-8.

Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

43/01-915,22/09-8.

Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

43/01-915, 22/09-7.

Zakon o izmjeni Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (bosanski jezik)

1/03-2, 61/09-2. Osnovni tekst Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. glasniku BiH broj 4/97-213, 13/99, dok u SI. n. F BiH nije objavljivan.

Zakon o izmjeni Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

1/03-2, 61/09-3. Osnovni tekst Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. glasniku BiH broj 4/97-213, 13/99, dok u SI. n. F BiH nije objavljivan.

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

47/00-1621, 54/00-1986. Osnovni tekst Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 4/97-213, 1/99-1, 9/99-73, 27/00-615, dok u SI. n. F BiH nije objavljen.

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

47/00-1622, 54/00-1986.Osnovni tekst Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 4/97-213,1/99-1, 9/99-73, 27/00-615, dok u SI. n. F BiH nije objavljen.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

25/08-9. Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine 28/08-44.


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

25/08-11. Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine 28/08-44.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

25/08-13. Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine 28/08-44.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

32/02-1273, 44/08-38. Osnovni tekst Zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 32/01-431, 16/02-403 (Visoki predstavnik za BiH), dok u SI. n. F BiH nije objavljen.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljna Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (bosanski jezik)

32/02-1274, 44/08-38. Osnovni tekst Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 32/01-431, 16/02-403 (Visoki predstavnik za BiH), doku SI. n. F BiH nije objavljen.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljna Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (srpski jezik)

32/02-1274, 44/08-37. Osnovni tekst Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 32/01-431, 16/02-403 (Visoki predstavnik za BiH), dok u SI. n. F BiH nije objavljen.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o centalnoj evidenciji i razmjeni podataka (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

32/02-1274. Osnovni tekst Zakona o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka objavljen je u SI. gl. BiH broj 32/01-435, 16/02-404 (Visoki predstavnik za BiH), dok u SI. n. F BiH nije objavljen.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o centalnoj evidenciji i razmjeni podataka (Visoki predstavnik za BiH) (bosanski jezik)

32/02-1275. Osnovni tekst Zakona o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka objavljen je u SI. gl. BiH broj 32/01 -435,16/02-404 (Visoki predstavnik za BiH), dok u SI. n. F BiH nije objavljen.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

44/08-39. Osnovni tekst Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 32/01-419, 56/08-21, dok u SI. n. F BiH osnovni tekst nije objavljivan.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

44/08-40. Osnovni tekst Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 32/01-419, 56/08-21, dok u SI. n. F BiH osnovni tekst nije objavljivan.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

44/08-41. Osnovni tekst Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 32/01-419, 56/08-21, dok u SI. n. F BiH osnovni tekst nije objavljivan.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju (bosanski jezik)

48/08-68. Osnovni tekst Zakona o jedinstvenom matičnom broju objavljen je u SI. gl. BiH broj 32/01-423, 63/08-18, dok u SI. n. F BiH nije objavljen.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju (hrvatski jezik)

48/08-69. Osnovni tekst Zakona o jedinstvenom matičnom broju objavljen je u SI. gl. BiH broj 32/01-423, 63/08-18, dok u SI. n. F BiH nije objavljen.


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju (srpski jezik)

48/08-70. Osnovni tekst Zakona o jedinstvenom matičnom broju objavljen je u SI. gk BiH broj 32/01-423, 63/08-18, dok u SI. n. F BiH nije objavljen.

Zakon o raseljenim licima - prognanicima i izbjeglicama

2/95-32. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Odluka o dopuni Odluke o određivanju zemalja čiji su državljani izuzeti od viznog režima prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine

4/97-25. Osnovni tekst Odluke o određivanju zemalja čiji su državljani izuzeti od viznog režima prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine, objavljenje u SI. listu R BiH broj 27/96-373, 33/96-419 35/96-429.

Pravilnik o vođenju Knjige državljana Federacije Bosne i Hercegovine za lica koja su rođena na teritoriji Republike Srpske (hrvatski jezik)

46/03-2384.

Pravilnik o vođenju Knjige državljana Federacije Bosne i Hercegovine za lica koja su rođena na teritoriji Republike Srpske (srpski jezik)

46/03-2389.

Pravilnik o vođenju Knjige državljana Federacije Bosne i Hercegovine za lica koja su rođena na teritoriji Republike Srpske (bosanski jezik)

46/03-2394.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegovine, obrascima i evidencijama prebivališta i boravišta

2/09-50.

Naputak o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih koji su stekli državljanstvo RBiH sukladno Zakonu o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

27/00-633, 51/09-76.

Uputstvo o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih koji su stekli državljanstvo RBiH u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

27/00-633, 51/09-77.

Uputstvo o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih koji su stekli državljanstvo RBiH u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

27/00-633, 51/09-77.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Uredba o davanju ovlasti za propisivanje obrazaca matičnih knjiga, registara matičnih knjiga, izvadaka i uvjerenja koja se izdaju iz i na temelju matičnih knjiga

8/98-347.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o osobnom imenu

13/98-583. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje primjena Zakona o ličnom imenu, objavljen u SI. SR BiH broj 35/71-879, 38/86-1203, 37/88-1002, 33/90-917.

Zakon o osobnoj iskaznici

13/98-584. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje primjena Zakona o osobnoj iskaznici, objavljen u Narodnom listu HZ HB broj 12/93.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine

2/09-54.


Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu određivanja jedinstvenog matičnog broja stranim državljanima

2/09-55.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima

2/09-55.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine

2/09-56.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine

2/09-57.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima, načinu određivanja, izdavanja, poništavanja i zamjene jedinstvenog matičnog broja, evidencijama i načinu upisivanja jedinstvenog matičnog broja u matične knjige

2/09-59.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o izmjeni Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

1/03-1. Osnovni tekst Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) nije objavljen u SI. gl. Brčko Distrikta BiH.

Zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine o izboru i promjeni entitetskog državljanstva

32/09-821.

Zakon o ličnom imenu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

8/02-488, 29/05-978.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

11/02-708. Osnovni tekst Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 32/01-431, 16/02-403 (Visoki predstavnik za BiH), dok u SI. gl. Brčko Distrikta nije objavljen.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka (Visoki predstavnik za BiH)

11/02-709. Osnovni tekst Zakona o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka objavljen je u SI. gl. BiH broj 32/01-435, 16/02-404 (Visoki predstavnik za BiH), dok u SI. gl. Brčko Distrikta nije objavljen.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

29/05-979.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine

13/08-456. Ispravka Zakona 21/08-728.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine

29/08-872.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine

29/08-873.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju

34/08-1044.

Organizacioni plan vođenja matičnih knjiga

2/01 -48.


Odluka o obnavljanju matičnih knjiga za matični službu Bukvik

6/00-233.

Pravilnik o obrascima matičnih knjiga, Registra matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja koja se izdaju na osnovu matičnih knjiga

20/04-824.

Uputstvo o vođenju matičnih knjiga

13/01-562.

Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih koji su stekli državljanstvo RBiH u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine

21/09-637.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o izmjeni Zakona o državljanstvu BiH (Visoki predstavnik za BiH)

1/03-22. Osnovni tekst Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine objavljen je u SI.glasniku BiH broj 4/97-213, 13/99-, dok u SI. gl. RS nije objavljivan.

Zakon o matičnim knjigama

111/09-1.

Zakon o državljanstvu Republike Srpske

35/99-716, 17/00-381, 64/05-1, 58/09-1.

Zakon o ličnom imenu

27/93-1118, 15/00-329.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

41/02-9. Osnovni tekst Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 32/01-431,16/02-403 (Visoki predstavnik za BiH) dok u SI. gl. RS nije objavljen.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka (Visoki predstavnik za BiH)

41/02-9. Osnovni tekst Zakona o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka objavljen je u SI. gl. BiH broj 32/01 -431, 16/02-403 (Visoki predstavnik za BiH) dok u SI. gl. RS nije objavljen.

Odluka o izmeni i dopuni Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu)

36/00-813, 45/00-1037. Osnovni tekst Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 4/97-213 i 27/00-615, dok u SI. gl. RS nije objavljen.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine

42/08-21. Ispravka Zakona 67/08-31.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine

69/08-21.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine

69/08-22.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju

76/08-11.

Uputstvo o načinu vođenja evidencije o državljanstvu i načinu izdavanja uverenja o državljanstvu

36/00-800.

Odluka o prihvatanju sporazuma o finansiranju izrade putnih isprava

11/98-251.


Pravilnik o načinu vođenja evidencije prebivališta i boravišta građana, obrascima i sadržaju obrazaca za prijavljivanje

11/94-428.

Pravilnik o izbegličkoj legitimaciji i odobrenju za kretanje izbeglog lica koje nije steklo status izbeglice u Republici Srpskoj

2/94-47.

Pravilnik o evidenciji izbeglica i raseljenih lica

34/97-1137. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o evidenciji

izbeglica, objavljen u SI. gl. RS broj 12/92-453 i 1/94-28.

Pravilnik o obrascu izbegličkog kartona

12/92-460.

Pravilnik o kaznenoj evidenciji

6/94-227.

Pravilnik o obrascu, postupku izdavanja i načinu vođenja evidencije o ličnim kartama

16/92-688.

Pravilnik o obrascima matičnih knjiga, registra matičnih knjiga i izvoda i uvjerenja koja se izdaju na osnovu matičnih knjiga i načinu izdavanja izvoda i uvjerenja na osnovu matičnih knjiga

65/07-10, 81/07-27.

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

78/09-1.

Uputstvo o načinu organizacije povratka raseljenih lica i izbeglica povratnika na teritoriji Republike Srpske

18/98-441.

Uputstvo o vođenju matičnih knjiga

21/99-507, 62/03-3.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o graničnoj kontroli

53/09-57.

 1.  Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o nadzoru i kontroli prelaska

državne granice ("Službeni glasnik BiH", br. 56/04 i 52/05).

 1.  Podzakonski akti:
 •  Pravilnik o načinu i rokovima izdavanja graničnog odobrenja, izgledu obrasca zahtjeva za izdavanje graničnog odobrenja, obavljanju nadzora i statističkog praćenja izdavanja graničnih odobrenja ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06);
 •  Pravilnik o uvjetima i načinu određivanja i donošenju rješenja područja graničnih prijelaza ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06); Prestao da važi na temelju Pavilnika... 92/09-25.
 •  Pravilnik o određivanju graničnih prijelaza na kojima lica koja zbog obavljanja privredne djelatnosti na području graničnog prijelaza su dužna nositi iskaznicu kao i o izgledu, obrascu i postupku izdavanja iskaznice ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06);
 •  Pravilnik o načinu obavljanja granične kontrole ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06);
 •  Pravilnik o načinu unosa podataka o ulasku i izlasku iz zemlje, o zaprečavanju ulaska u zemlju i druge podatke u isprave propisane za prelazak državne granice ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06);
 •  Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih znakova i signalizacije na graničnim prijelazima i uz graničnu liniju ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06);
 •  Pravilnik o postavljanju i korištenju tehničkih pomagala te obavljanja fotografisanja, snimanja i videonadzora na graničnim prijelazima uz državnu granicu ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06), ostaju na snazi i primjenjuju se do donošenja novih propisa, u onom dijelu u kojem nisu u suprotnosti s ovim zakonom.


Odluka o utvrđivanju privremenog bezviznog režima za državljane Republike Slovačke, Češke Republike, Republike Poljske i Republike Mađarske prilikom ulaska, izlaska ili prolaska preko teritorije Bosne i Hercegovine

10/03-231.

Zakon o graničnoj policiji Bosne i Hercegovine

50/04, 27/07, 59/09-3.

Zakon o Državnoj graničnoj službi

50/04-5236, 27/07-3277. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Državnoj graničnoj službi Bosne i Hercegovine koji je objavljen u Sl.gl BiH broj 19/01-219, a koji je usvojen u istovjetnom tekstu kao i Zakon o državnoj graničnoj službi Bosne i Hercegovine, koji je proglasio Visoki predstavnik za BiH, SI. gl. broj 2/00-33.

Zakon o državnoj graničnoj službi saglasan je sa Ustavom Bosne i Hercegovine

Vidi: Odluka Ustavnog suda BiH broj U 9/00 objavljena u Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 1/01-8.

Zakon o Službi za poslove sa strancima

54/05-4537, 36/08-30.

Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu

36/08-66. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu objavljen u SI. gl. BiH broj 29/03-623, 4/04-294.

Uredba o naoružanju i opremi državne granične službe Bosne i Hercegovine

3/01-20.

Uredba o službenim zvanjima i oznakama zvanja u državnoj graničnoj službi Bosne i Hercegovine

3/01-21.

Uredba o uniformi i oznakama koje se nose na uniformi državne granične službe Bosne i Hercegovine

3/01-29.

Odluka o utvrđivanju privremenog bezviznog režima za državljane Republike Slovačke, Češke Republike i Republike Poljske prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine

7/01-102.

Odluka o ukidanju viza za državljane Republike Slovenije

4/98-308, 13/98-465, 7/01-103.

Odluka o osnivanju i sastavu Žalbenog vijeća

12/01-154. Žalbeno vijeće formirano je sa ciljem provođenja postupka po odredbama Zakona o imigraciji i azilu (SI. gl. BiH broj 23/99).

Odluka o kriterijima i postupku imenovanja i razrješenja direktora Državne granične službe Bosne i Hercegovine

12/01-152.

Odluka o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine

31/00-805, 21/01-267, 65/05-5160.

Poslovnik o radu Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine

26/01-333.

Odluka o privremenom funkcionisanju graničnog prijelaza Neum II - Zaton Doli

31/05-2586.

Odluka o vizama

100/08-20.


Odluka o izmjeni viznog režima za nosioce običnih pasoša Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran

32/00-815.

Odluka o dodatnim dokumentima kojima se može prelaziti državna granica Bosne i Hercegovine sa Republikom Hrvatskom i Državnom Zajednicom Srbijom i Crnom Gorom (bosanski jezik)

50/05-4209, 50/05-4209.

Odluka o uvođenju i primjeni "Ulaznog kartona"

28/01-391, 29/02-825.

Odluka o uvođenju posebnog režima prelaska državne granice sa Republikom Hrvatskom uz predočenje lične karte - osobne iskaznice

18/01-209.

Odluka o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini

17/09-2.

Odluka o određivanju međunarodnih graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini na kojima se mogu izdavati vize

60/04-6879.

Poslovnik o radu Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine

45/09-69.

Odluka o restriktivnim mjerama ulaska i tranzita preko teritorije Bosne i Hercegovine radi efikasnog provođenja mandata Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju

102/09-57.

Pravilnik o međunarodnoj zaštiti (azilu) u Bosni i Hercegovini

37/09-385.

Pravilnik o standardima funkcionisanja i drugim pitanjima značajnim za rad Azilantskog centra

86/09-8.

Pravilnik o uslovima i načinu određivanja i donošenju rješenja područja graničnog prijelaza

92/09-25. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uslovima i načinu određivanja i donošenju rješenja područja graničnog prijelaza ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", 10/06).

Pravilnik o Centralnoj bazi podataka o strancima

25/09-85.

Pravilnik o postupanju kod izdavanja viza u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine i tehničkim pitanjima uslova izdavanja aerodromske tranzitne vize (viza A) i tranzitne vize (viza B)

26/09-9.

Pravilnik o činovima i oznakama činova ovlaštenih službenih lica Državne granične službe Bosne i Hercegovine

1/03-2. Ispravka 10/03-231, 32/04-2725.

Pravilnik o izdavanju diplomatskih pasoša i viza

10/02-263, 1/03-10, 37/04-3236, 90/08-1. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izdavanju diplomatskih pasoša i viza objavljen u SI. gl. BiH broj 13/98-465.

Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja viza strancima, produženju viza, poništenju viza, tipovima viza i evidencijama izdatih viza

56/04-5808.


Pravilnik o uvjetima i načinu ulaska stranaca, izdavanja viza i drugih putnih isprava i izdavanju odobrenja za boravak stranaca u Bosni i Hercegovini.

29/01 -369. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca zahtjeva za izdavanje vize strancu i izgledu i formatu obrasca stikera vize za strance, objavljen u SI. gl. BiH broj 12/00-117 i Pravilnik o putnom listu, objavljen u SI. gl. BiH broj 12/00-119.

Poslovnik o radu Državne komisije za integrisano upravljanje granicom Bosne i Hercegovine

15/09-27.

Privremena instrukcija o primjeni člana 20. stav 2. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu

51/04-5251.

Pravilnik o uslovima i procedurama ulaska i boravka stranaca

4/05-210.

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja posebnih identifikacijskih dokumenata (identifikacijske iskaznice) po osnovu službovanja u diplomatskim i konzularnim predstavništvima i predstavništvima međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini

19/08-107.

Pravilnik o udaljenju stranca iz Bosne i Hercegovine

41/08-56.

Pravilnik o izdavanju viza za dugoročni boravak (viza D) i postupanju kod izdavanja takvih viza

104/08-9.

Pravilnik o standardima funkcionisanja i drugim pitanjima značajnim za rad imigracionog centra

105/08-19.

Uputstvo o načinu i postupku prelaska državne granice prilikom primanja i/ili upućivanja međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju

56/09-28.

Instrukcija o postupku određivanja privremenog graničnog prijelaza

99/06-8730.

Instrukcija o postupku udaljenja, nadzoru i obveznicima snošenja troškova nadzora i vraćanja stranaca iz Bosne i Hercegovine

30/05-2490.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o državnoj Graničnoj službi Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

3/00-37.

Zakon o državnoj Graničnoj službi Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

3/00-38.

Odluka o izmjeni viznog sustava za nosioce običnih putovnica Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran (hrvatski jezik)

54/00-1993.

Odluka o izmjeni viznog sustava za nosioce običnih pasoša Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran (bosanski jezik)

54/00-1993.

Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca zahtjeva za izdavanje vize strancu i izgledu i formatu obrasca stikera vize za strance

12/00-117.


Pravilnik o izgledu putnog lista i zahtjeva za izdavanje putnog lista za strance

12/00-119.

Pravilnik o uslovima i procedurama ulaska i boravka stranaca (srpski jezik)

7/05-240.

Pravilnik o uslovima i procedurama ulaska i boravka stranaca (bosanski jezik)

7/05-245.

Pravilnik o uvjetima i procedurama ulaska i boravka stranaca (hrvatski jezik)

7/05-250.

TUZLANSKO-PODRIN)SKI KANTON - Službene novine

Odluka o formiranju biroa za strance

1/95-10.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Odluka o primopredaji smještajnog prostora, materijalno-tehničkih sredstava, opreme, evidencija i dokumentacije za kontrolu prelaska državne granice

2/01-18.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uputstvo o sprovođenju Zakona o kretanju i boravku stranaca

2/97-33.

Uredba o graničnim prelazima i kontroli prelaska granice Republike Srpske

12/92-429, 20/93-793, dopuna 22/93-877, 4/94-124, 27/94-774

Pravilnik o kontroli prelaženja državne granice i o kretanju, boravku, nastanjivanju, lovu i ribolovu u graničnom pojasu

11/94-423.

Pravilnik o uslovima i procedurama ulaska i boravka stranaca

15/05-59.

Naredba o određivanju graničnih prijelaza preko kojih se mogu uvoziti, izvoziti i provoziti pošiljke bilja

28/07-28.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

15/02-365, 26/02-743, 3/03-24, 39/03-933, 39/03-943, 39/03-944, 42/03-1019, 9/04-896 (Visoki predstavnik za BiH)10/04-1115, 93/05-8185, 32/07-4228, 48/07-5487, 15/08-9.

Odluka o priznavanju diplomatskog statusa međunarodnim članovima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i međunarodnim stručnjacima u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

90/05-7316.

Odluka kojom se donosi Zakon o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

90/05-7311.

Odluka o određenim pitanjima koja se odnose na Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, Visoki sudski i tužilački savjet Republike Srpske i Visoko sudsko i tužilačko vijeće Federacije Bosne i Hercegovine

10/04-1119.


Poslovnik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

59/04-6862, 29/06-2804, 98/06-8726, 2/07-140, 20/08-287.

Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst

49/09-7, Ispravka Zakona o sudu BiH - prečišćeni tekst - 74/09-79, Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine i kojom se naređuje organima vlasti Bosne i Hercegovine da osiguraju da uvjeti za prestanak međunarodnog prisustva prijenosom pozicija na državljane Bosne i Hecegovine budu ispunjeni 97/09-4.

Odluka o ratifikaciji Sporazuma između Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine o uspostavi Ureda registrara Odsjeka I. za ratne zločine i Odsjeka II. za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, kao i posebnog Odjeljenja za ratne zločine te posebnog Odjeljenja za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine 9/05-530.

Odluka o objavljivanju Kodeksa sudijske etike

13/06-1011.

Zakon o sudskoj policiji Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

3/03-27.

Zakon o sudskoj policiji Bosne i Hercegovine

21/03-459.

Odluka o imenovanju određenog broja osoba koje će biti ovlaštene da prate sudske postupke (Visoki predstavnik za BiH)

3/03-23.

Odluka o statusu oficira za vezu sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju

19/01-236.

Odluka Visokog predstavnika za BiH broj 112/01 (Delegacija nadležnosti sudova i tužilaštava u Federaciji BiH i Republici Srpskoj)

20/01-241.

Odluka o davanju saglasnosti Sudu Bosne i Hercegovine za postupanje sa oduzetim predmetima

53/04-5569.

Odluka o odobravanju primjene do stupanja na snagu Sporazuma između Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine o uspostavi Ureda Registara Odsjeka I. za ratne zločine i Odsjeka II. za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, kao Posebnog odjeljenja za ratne zločine te Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine Međunarodni ugovori - 12/04-1545.

Odluka o imenovanju sudija i osnivanju Suda Bosne i Hercegovine

10/02-243.

Pravilnik o uniformi i posebnim oznakama Sudske policije Bosne i Hercegovine

38/06-3518.

Pravilnik o naoružanju i opremi pripadnika Sudske policije Bosne i Hercegovine

19/08-134.

Pravilnik o upotrebi vatrenog oružja i drugih sredstava prinude od strane pripadnika Sudske policije Bosne i Hercegovine

21/08-10.

Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju

57/08-91, 70/09-84.


Uputstvo o pravu na korištenje, sadržaju, vrsti, boji, sirovinskom sastavu, količini i dužini trajanja sportske opreme, pripadnika Sudske policije Bosne i Hercegovine

18/06-1426.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o Visokom sudačkom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst -(Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

62/02-2882, 67/03-3221 (Visoki predstavnik za BiH), 1 7/04-519 (Visoki predstavnik za BiH).

Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst - (Visoki predstvnik za BiH) (bosanski jezik)

62/02-2882,67/03-3221 (Visoki predstavnik za BiH), 17/04-519 (Visoki predstavnik za BiH).

Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Federacije Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (srpski jezik)

62/02-2892, 62/02-2892, 67/03-3222 (Visoki predstavnik za BiH), 17/04-520 (Visoki predstavnik za BiH).

Odluka o određenim pitanjima koja se odnose na Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, Visoki sudski i tužilački savjet Republike Srpske i Visoko sudsko i tužilačko vijeće Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

17/04-521.

Odluka o određenim pitanjima koja se odnose na Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine, Visoki sudbeni i tužiteljski savjet Republike Srpske i Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

1 7/04-522.

Odluka o određenim pitanjima koja se odnose na Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine, Visoki sudski i tužilački savjet Republike Srpske i Visoko sudsko i tužilačko vijeće Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

17/04-523.

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Visokih sudskih i tužilačkih vijeća za prelazni period (bosanski jezik)

35/04-1421. Poslovnik Visokih sudskih i tužilačkih vijeća za prelazni period objavljen je u SI. gl. BiH broj 38/02-1465.

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Visokih sudbenih i tužiteljskih vijeća za prijelazno razdoblje (hrvatski jezik)

35/04-1421. Poslovnik Visokih sudskih i tužilačkih vijeća za prelazni period objavljen je u SI. gl. BiH broj 38/02-1465.

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Visokih sudskih i tužilačkih vijeća za prelazni period (srpski jezik)

35/04-1422. Poslovnik Visokih sudskih i tužilačkih vijeća za prelazni period objavljen je u SI. gl. BiH broj 38/02-1465.

Zakon o sudačkoj i tužiteljskoj Funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

20/01-391 (Visoki predstavnik za BiH), 57/01-1279, 63/03-3146

Zakon o sudijskoj i tužilačkoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

20/01-399 (Visoki predstavnik za BiH), 57/01-1277, 63/03-3146.

Zakon o sudijskoj i tužilačkoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

20/01-399 (Visoki predstavnik za BiH), 57/01-1277, 63/03-3146.

Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst (bosanski jezik)

41/09-88. Ispravka Zakona 61/09-142.


Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst (hrvatski jezik)

41/09-90. Ispravka Zakona 61/09-143.

Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst (srpski jezik)

41/09-93. Ispravka Zakona 61/09-142.

Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

38/05-2742, 22/06-2196. Danom stupanja na snagu prestaje da važi Zakon o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine koji je objavljen u SI. n. F BiH broj 2/95-28, ispr. 4/95-159,9/96-302. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH -14/97-241. Izmjene i dopune 20/01 -408,44/01 -929. U slučaju da je ovaj Zakon u suprotnosti sa drugim zakonima u Federaciji primjenjivat će se ovaj Zakon. Kantonalna zakonodavna tijela dužna su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje zakone i druge propise sa odredbama ovog Zakona.

Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

38/05-2749, 22/06-2197. Danom stupanja na snagu prestaje da važi Zakon o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine koji je objavljen u SI. n. F BiH broj 2/95-28, ispr. 4/95-159,9/96-302. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH -14/97-241. Izmjene i dopune 20/01 -407,44/01 -929. U slučaju da je ovaj Zakon u suprotnosti sa drugim zakonima u Federaciji primjenjivat će se ovaj Zakon. Kantonalna zakonodavna tijela dužna su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje zakone i druge propise sa odredbama ovog Zakona.

Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

38/05-2756, 22/06-2196. Danom stupanja na snagu prestaje da važi Zakon o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine koji je objavljen u SI. n. F BiH broj 2/95, ispr. 4/95, 9/96. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH -14/97. Izmjene i dopune 20/01,44/01. U slučaju da je ovaj Zakon u suprotnosti sa drugim zakonima u Federaciji primjenjivat će se ovaj Zakon. Kantonalna zakonodavna tijela dužna su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje zakone i druge propise sa odredbama ovog Zakona.

Zakon o vještacima (srpski jezik)

49/05-4030, 38/08-3. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena svih propisa kojima su uređena pitanja o vještacima, a koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije BiH.

Zakon o vještacima (bosanski jezik)

49/05-4034, 38/08-3. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena svih propisa kojima su uređena pitanja o vještacima, a koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije BiH.

Zakon o vještacima (hrvatski jezik)

49/05-4038, 38/08-3. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena svih propisa kojima su uređena pitanja o vještacima, a koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Zakon o centru za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

24/02-913, 40/02-1731 (Zakon), 59/02-2731, 21/03-920.

Zakon o centru za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

24/02-916, 40/02-1728 (Zakon), 59/02-2732, 21/03-921.

Statut Centra za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine

62/04-3443, 29/05-1956, 15/08-41.

Odluka Visokog predstavnika za BiH broj 101/01 (hrvatski jezik)

20/01-389. (Specijalna nadležnost Kantonalnog suda u Sarajevu po odluci Visokog predstavnika za BiH, tačka 1. Odluke, i Specijalna nadležnost Kantonalnog tužioca u Sarajevu po odluci Visokog predstavnika za BiH, tačka 2. Odluke).


Odluka Visokog predstavnika za BiH broj 101 /01 (bosanski jezik)

20/01-390. (Specijalna nadležnost Kantonalnog suda u Sarajevu po odluci Visokog predstavnika za BiH, tačka 1. Odluke, i Specijalna nadležnost Kantonalnog tužioca u Sarajevu po odluci Visokog predstavnika za BiH, tačka 2. Odluke).

Odluka Visokog predstavnika za BiH broj 112/01 (Delegacija nadležnosti sudova i tužilaštava u Federaciji BiH i Republici Srpskoj) (hrvatski jezik)

38/01-785.

Odluka Visokog predstavnika za BiH broj 112/01 (Delegacija nadležnosti sudova i tužilaštava u Federaciji BiH i Republici Srpskoj) (bosanski jezik)

38/01-786.

Zakon o utvrđivanju kriterija za određivanje prvostupanjske nadležnosti općinskih i kantonalnih sudova i općinskih i kantonalnih tužiteljstava u kaznenim predmetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

32/01-629.

Zakon o utvrđivanju kriterija za određivanje prvostepene nadležnosti općinskih i kantonalnih sudova i općinskih i kantonalnih tužilaštava u krivičnim predmetima u F BiH (bosanski jezik)

32/01-630.

Odluka o utvrđivanju broja sudija porotnika u Vrhovnom sudu F BiH (bosanski jezik)

7/00-101.

Odluka o utvrđivanju broja sudija porotnika u Vrhovnom sudu F BiH (hrvatski jezik)

7/00-102.

Uredba o postupku medicinskog vještačenja i osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje

17/06-1737.

Pravila Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

38/08-30.

Uredba o stalnim sudskim tumačima (bosanski jezik)

44/06-4467.

Uredba o stalnim sudskim tumačima (hrvatski jezik)

44/06-4469.

Uredba o stalnim sudskim tumačima (srpski jezik)

44/06-4472.

Zakon o sudskoj policiji

19/96-571. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji (srpski jezik)

37/04-1457. Osnovni tekst Zakona o sudskoj policiji objavljen je u SI. n. F BiH broj 19/96-571. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji (bosanski jezik)

37/04-1457. Osnovni tekst Zakona o sudskoj policiji objavljen je u SI. n. F BiH broj 19/96-571. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji (hrvatski jezik)

37/04-1457. Osnovni tekst Zakona o sudskoj policiji objavljen je u SI. n. F BiH broj 19/96-571. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.


Uredba o činovima službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

11/07-809.

Uredba o činovima službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

11/07-812.

Uredba o činovima službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

11/07-815.

Odluka o utvrđivanju ukupnog broja sudskih policajaca u odjeljenjima sudske policije

80/06-8613. Prestaje da važi Odluka o utvrđivanju ukupnog broja sudskih policajaca u odjeljenjima sudske policije, objavljena u SI. n. F BiH broj 6/98, 8/04-198.

Pravila o sudskoj policiji (hrvatski jezik)

42/98-1 630.

Pravila o sudskoj policiji (bosanski jezik)

42/98-1634.

Pravilnik o odori i posebnim oznakama sudske policije (hrvatski jezik)

42/98-1637.

Pravilnik o odori i posebnim oznakama sudske policije (bosanski jezik)

42/98-1 640.

Pravilnik o službenoj iskaznici i oznakama sudskog policajca (hrvatski jezik)

42/98-1643.

Pravilnik o službenoj legitimaciji i oznakama sudskog policajca (bosanski jezik)

42/98-1643.

Pravilnik o uspostavi i radu Grupe za unutrašnju kontrolu sudske policije

34/05-2412.

Pravilnik o rukovođenju u Sudskoj policiji Federacije BiH

34/05-2413.

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za postavljanje branitelja po službenoj dužnosti zbog slabog imovnog stanja u općinskim i kantonalnim sudovima i Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine

58/09-55.

Pravilnik o nadležnosti i načinu rada sudova prilikom rješavanja pitanja imuniteta u krivičnom i parničnom postupku (bosanski jezik)

1/03-8.

Pravilnik o nadležnosti i načinu rada sudova prilikom rješavanja pitanja imuniteta u kaznenom i parničnom postupku (hrvatski jezik)

1/03-9.

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja zaposlenika u opštinskim i kantonalnim sudovima i Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

41/03-2205, 10/08-47.

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja zaposlenika u općinskim i kantonalnim sudovima i Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

41/03-2206, 10/08-48.

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja uposlenika u općinskim i kantonalnim sudovima i Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

41/03-2207, 10/08-47.


Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja službenika suda u općinskim i kantonalnim sudovima i Vrhovnom i Ustavnom sudu u Federaciji BiH i o utvrđivanju kriterija za utvrđivanje potrebnog broja službenika suda u zemljišnoknjižnim uredima u općinskim sudovima u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

75/09-84. Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja uposlenika u općinskim i kantonalnim sudovima i Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.41/03 i 10/08) i Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja službenika u zemljišnoknjižnim uredima u općinskim sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/07).

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja službenika suda u opštinskim i kantonalnim sudovima i Vrhovnom i Ustavnom sudu u Federaciji BiH i o utvrđivanju kriterija za utvrđivanje potrebnog broja službenika suda u zemljišnoknjižnim uredima u opštinskim sudovima u Federaciji BiH (srpski jezik)

75/09-85. Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja uposlenika u općinskim i kantonalnim sudovima i Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.41/03 i 10/08) i Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja službenika u zemljišnoknjižnim uredima u općinskim sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/07).

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja službenika suda u općinskim i kantonalnim sudovima i Vrhovnom i Ustavnom sudu u Federaciji BiH i o utvrđivanju kriterija za utvrđivanje potrebnog broja službenika suda u zemljišnoknjižnim uredima u općinskim sudovima u Federaciji BiH (bosanski jezik)

75/09-86. Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja uposlenika u općinskim i kantonalnim sudovima i Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.41/03 i 10/08) i Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja službenika u zemljišnoknjižnim uredima u općinskim sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/07).

Pravilnik o službenoj legitimaciji sudaca Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

4/96-38.

Pravilnik o unutarnjem poslovanju Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

8/96-246.

Dopuna Memoranduma o razumijevanju o regulisanju poslova pravne pomoći između institucija Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske od 20. juna 1998. godine

53/01-1190

Pravilnik o motornim vozilima Sudske policije Bosne i Hercegovine

88/07-10733.

Pravilnik o službenoj tajni službenika i namještenika Sudske policije Bosne i Hercegovine

89/07-10833.

Pravilnik o postupku kvalifikacijskog testiranja kandidatata za imenovanje vještaka (hrvatski jezik)

48/07, 49/08-14.

Pravilnik o postupku kvalifikacijskog testiranja kandidatata za imenovanje vještaka (srpski jezik)

48/07, 49/08-15.

Pravilnik o postupku kvalifikacijskog testiranja kandidatata za imenovanje vještaka (bosanski jezik)

48/07, 49/08-15.

Pravilnik o kategorijama, izboru, pravima i obavezama edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

1/09-10.


Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga medicinskog vještačenja

63/06-6648.

Rješenje o određivanju mjesta prekršajnih odjeljenja izvan sjedišta općinskih sudova

81/06-8690.

Lista stalnih sudskih vještaka iz oblasti kriminalističke struke

31/09-58.

Lista stalnih sudskih vještaka iz oblasti arhitektonske struke

31/09-59, dopuna 77/09-20.

Lista stalnih sudskih vještaka iz oblasti građevinske struke

31/09-59, Dopunska lista 77/09-21.

Lista stalnih sudskih vještaka iz oblasti medicinske struke

31/09-64. Dopunska lista 48/09-205.

Lista stalnih sudskih vještaka iz oblasti ekonomske struke

31/09-67. Dopunska lista 48/09-205, 77/09-21.

Lista stalnih sudskih vještaka iz oblasti saobraćajne struke

41/09-44.

Lista stalnih sudskih vještaka iz oblasti poljoprivredne struke

49/09-18.

Dopunska Lista stalnih sudskih vještaka iz oblasti mašinske struke

49/09-19.

Lista stalnih sudskih vještaka iz informacijsko-komunikacijskih oblasti

62/09-7.

Lista stalnih sudskih vještaka iz oblasti elektrotehnike

62/09-8.

Lista stalnih sudskih vještaka iz oblasti veterinarske struke

62/09-8.

Lista stalnih sudskih vještaka iz oblasti šumarske struke

62/09-8.

Lista stalnih sudskih vještaka iz oblasti saobraćajne struke

62/09-9.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o izboru, imenovanju i razrješenju nosilaca pravosudnih funkcija u višim pravosudnim organima Unsko-sanskog kantona

3/96-33.

Zakon o prestanku važenja Zakona o sudovima

4/07-93. Zakon o sudovima - 6/96-61, 7/98-169, 7/99-269, 11/99-435, 10/02-357 (Visoki predstavnik za BiH), 11/03-404.

Uredba o stalnim sudskim tumačima

1/98-35.

Pravilnik o unutrašnjem poslovanju sudova sa pripadajućim obrascima

4/00-177, 6/05-430. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, na teritoriji Unsko-sanskog kantona prestaje primjena Pravilnika o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova, objavljen u SI. SR BiH broj 3/76, 27/78 i 11/80.


Lista stalnih vještaka

6/01-235.

Lista za izbor članova Mirovnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine

72/07-7378.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine Zakon o sudovima

10/01 -319, 7/02-202 (Visoki predstavnik za BiH), 2/07-136. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o sudovima objavljen u Narodnim novinama županije Posavske broj 1/97-1, 5/97-230 i 3/98-173.

Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima

4/97-211.

Pravilnik o orjentacijskim mjerilima za utvrđivanje potrebitog broja sudaca i ostalih djelatnika u redovnim sudovima

1/98-33.

Pravilnik o unutarnjem poslovanju sudova i Prilog Pravilnika o unutarnjem poslovanju sudova

2/98-104. Ispravka 3/98-340.

Popis stalnih sudskih vještaka

 •  6/00-356.
 •  4/01-116.
 •  8/01-230.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o prestanku važenja Zakona o sudovima

10/05-341. Tekst Zakona o sudovima Tuzlanskog kantona objavljen je u SI. n. broj 3/96-54, 7/96-176, 2/97-21, 9/97-218, 8/00-313, 15/02-613 (Visoki predstavnik za BiH), 4/03-201.

Pravilnik o službenoj legitimaciji sudija sudova Tuzlansko-podrinjskog kantona (bosanski jezik) 1/98-44.

Pravilnik o službenoj iskaznici sudaca sudova Tuzlansko-podrinjskog županije (hrvatski jezik)

1/98-45.

Pravilnik o orjentacionim mjerilima o potrebnom broju sudija i ostalih radnika u sudovima Tuzlansko-podrinjskog kantona (bosanski jezik)

1/98-53.

Pravilnik o orjentacionim mjerilima o potrebnom broju sudaca i ostalih djelatnika u sudovima Tuzlansko-podrinjske županije (hrvatski jezik)

1/98-54.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o prestanku važenja Zakona o sudovima Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

13/05-572. Zakon o sudovima Zeničko-dobojskog kantona objavljen je u SI. n. kantona broj 4/97-81, 14/02-595 (Visoki predstavnik za BiH), 5/03-203.

Zakon o prestanku važenja Zakona o sudovima Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

13/05-572. Zakon o sudovima Zeničko-dobojske županije objavljen je u SI. n. kantona broj 4/97-90, 14/02-595 (Visoki predstavnik za BiH), 5/03-200.

Zakon o uvjetima za obavljanje poslova vještačenja (bosanski jezik)

16/98-463, 15/03-1211.


Zakon o uvjetima za obavljanje poslova vještačenja (hrvatski jezik)

16/98-466, 15/03-1211.

Uredba o stalnim sudskim tumačima (bosanski jezik)

12/98-393, 5/03-229.

Uredba o stalnim sudskim tumačima (hrvatski jezik)

12/98-396, 5/03-229.

Odluka o održavanju sudskih dana (bosanski jezik)

3/04-168.

Odluka o održavanju sudskih dana (hrvatski jezik)

3/04-1 68.

Pravilnik o izgledu i nošenju službene odore u pravosuđu na području Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

7/05-324.

Pravilnik o izgledu i nošenju službene odore u pravosuđu na području Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

7/05-324.

Pravilnik o službenoj legitimaciji sudija Kantonalnog suda i općinskih sudova Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

15/97-1044.

Pravilnik o službenoj iskaznici sudaca Županijskog suda i općinskih sudova Zeničko-dobojske županije (hrvatski jezik)

15/97-1045.

Pravilnik o naknadama i nagradama sudija porotnika sudova Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

14/98-433.

Pravilnik o nadoknadama i nagradama sudaca porotnika sudova Zeničko-dobojske županije (hrvatski jezik)

14/98-433.

Etički kodeks sudija u Federaciji Bosne i Hercegovine

17/00-811.

Konačna lista postavljenih stalnih sudskih tumača za područje Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

3/06-294.

Konačna lista postavljenih stalnih sudskih tumača za područje Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

3/06-294.

Lista postavljenih stalnih sudskih vještaka za područje Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

3/04-160, 9/04-419, 9/05-487.

Lista postavljenih stalnih sudskih vještaka za područje Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

3/04-160, 9/04-419, 9/05-487.

Dopunska lista postavljenih stalnih sudskih vješataka za područje Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

7/05-328.

Dopunska lista postavljenih stalnih sudskih vješataka za područje Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

7/05-328.


BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o prestanku važenja Zakona o sudovima BPK Goražde

1/06-32. Tekst Zakona o sudovima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde objavljen je u SI. n. kantona broj 4/97-145, 10/97-412, 17/99-403, 15/02-307.

Zakon o uslovima za obavljanje poslova vještačenja

18/01-249.

Uredba o naknadi troškova u sudskim postupcima

3/98-45.

Uredba o stalnim sudskim tumačima

3/98-50.

Naredba o održavanju sudskih dana van sjedišta suda

10/97-454.

Pravilnik o službenoj legitimaciji sudija kantonalnog suda i općinskih sudova

15/98-312.

Pravilnik o izgledu i nošenju odora sudija kantonalnog suda i općinskih sudova u Bosansko- -podrinjskom kantonu Goražde

15/98-322.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o sudovima (bosanski jezik)

9/97-373,8/98-181,1/00-9, 15/01 -735,2/02-37,10/02-482,16/02-794 (Visoki predstavnik za BiH), 2/03-62.

Zakon o sudovima (hrvatski jezik)

9/97-373, 8/98-181,1/00-9, 15/01-735, 2/02-37,10/02-482, 16/02-794 (Visoki predstavnik za BiH), 2/03-62.

Zakon o broju sudaca i sudaca porotnika Kantonalnog suda i općinskih sudova Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

7/97-313, 7/98-161, 1/00-3.

Zakon o broju sudaca i sudaca porotnika Županijskog suda i općinskih sudova Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

7/97-313, 7/98-161, 1/00-3.

Zakon o plaćama i naknadama nosilaca sudijske i tužilačke funkcije u sudovima i tužilaštvima Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

10/01-440.

Zakon o plaćama i naknadama nositelja sudačke i tužiteljske dužnosti u sudovima i tužiteljstvima Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

10/01-440.

Pravilnik o naknadama i nagradama sucima porotnicima Kantonalnog suda i općinskih sudova Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

9/98-214.

Pravilnik o naknadama i nagradama sucima porotnicima Županijskog suda i općinskih sudova Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

9/98-214.

Pravilnik o unutrašnjem poslovanju sudova

10/98-217. Danom početka primjene ovog pravilnika prestaju se primjenjivati dosadašnji pravilnici o unutrašnjem poslovanju sudova.


Uputa o primopredaji sudskih predmeta i materijalno-tehničkih sredstava (bosanski jezik)

3/98-69.

Naputak o primopredaji sudskih predmeta i materijalno-tehničkih sredstava (hrvatski jezik)

3/98-69.

Popis stalnih sudskih vještaka postavljenih za područje Kantonalnog suda (bosanski jezik)

9/00-304.

Popis stalnih sudskih vještaka postavljenih za područje Županijskog suda (hrvatski jezik)

9/00-304.

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima (hrvatski jezik)

9/97, 12/02-602, 14/02-736.

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima (bosanski jezik)

9/97, 12/02-602, 14/02-736.

Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (hrvatski jezik)

9/97, 12/02-606, 14/02-737.

Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (bosanski jezik)

9/97, 12/02-606, 14/02-737.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine Zakon o sudovima

5/96-50, 9/00-218, 15/01-366, 12/02-198. (Visoki predstavnik za BiH), 5/03-118.

Odluka o osiguranju prava na pravično suđenje

7/01-209.

Pravilnik o orijentacijskim mjerilima za utvrđivanje potrebitog broja sudaca i ostalih djelatnika u redovnim sudovima

5/97-106.

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vještačenja

5/97-107.

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova sudskog tumača

5/97-107.

Tarifa nagrada za rad sudskih tumača

6/97-125.

Pravilnik o unutarnjem poslovanju sudova

1/98-2.

Pravilnik o službenoj iskaznici suca

2/98-101.

Obrazac službene iskaznice suca

3/98-134.

Odluka o proglašenju Dana pravosuđa Županije Zapadnohercegovačke

4/98-1 64.

Pravilnik o naknadama i nagradi sudaca porotnika

4/03-112. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da se primjenjuje Pravilnik o naknadama i nagradi sudaca porotnika objavljen u N. n.. broj 5/98-183.


Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima

9/98-389.

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

6/00-189.

Program za provjeru znanja kandidata za stalnog sudskog tumača

7/00-202.

Popis stalnih sudskih vještaka

3/04-26.

Popis stalnih sudskih tumača

3/04-27.

Popis stalnih sudskih vještaka

11/04-218.

Popis stalnih sudskih tumača

11/04-218.

Spisak pravnih lica za poslove vještačenja

14/04-1103.

Popis stalnih sudskih vještaka

1/05-22.

Popis stalnih sudskih vještaka

7/05-161.

Popis stalnih sudskih vještaka

13/05-259.

Popis stalnih sudskih tumača

13/05-259.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Zakon o sudovima Hercegovačko-neretvanskog kantona (bosanski jezik)

6/00-1, 6/00-18, 4/02-8, 1/03-1.

Zakon o sudovima Hercegovačko-neretvanske županije (hrvatski jezik)

6/00-1, 6/00-18, 4/02-8, 1/03-1.

Odluka zamjenika Visokog predstavnika Regionalnog ureda Mostar - jug o nazivu općinskih sudova na području Grada Mostara tokom prelaznog perioda (bosanski jezik)

4/00-29.

Odluka zamjenika Visokog predstavnika Područnog ureda Mostar - Jug o nazivu općinskih sudova na području Grada Mostara tijekom prelaznog perioda (hrvatski jezik)

4/00-29.

Zakon o sudu za centralnu zonu grada Mostara (bosanski jezik)

5/98-16.

Zakon o sudu za centralnu zonu grada Mostara (hrvatski jezik)

5/98-16.

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vještačenja (hrvatski jezik)

1/00-15.

Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova vještačenja (bosanski jezik)

1/00-15.


Pravilnik o stalnim sudskim tumačima (bosanski jezik)

7/00-49.

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima (hrvatski jezik)

7/00-49.

Kodeks sudijske i tužilačke etike (bosanski jezik)

8/00-72.

Kodeks sudačke i tužilačke etike (hrvatski jezik)

8/00-72.

Lista stalnih sudskih vještaka u sudovima HNK (bosanski jezik)

1/01-11.

Lista stalnih sudskih vještaka u sudovima HNŽ (hrvatski jezik)

1/01-11.

Dopuna liste stalnih sudskih vještaka u sudovima HNK (bosanski jezik)

4/05-102.

Dopuna liste stalnih sudskih vještaka u sudovima HNŽ (hrvatski jezik)

4/05-102.

Lista stalnih sudskih tumača u sudovima HNK (bosanski jezik)

3/02-65.

Lista stalnih sudskih tumača u sudovima HNŽ (hrvatski jezik)

3/02-65.

Lista stalnih sudskih vještaka u sudovima HNK/Ž

1/05-93.

Lista stalnih sudskih vještaka u sudovima HNK/Ž

1/05-93.

Dopuna Liste stalnih sudskih vještaka u sudovima HNK (bosanski jezik)

2/05-52.

Dopuna Liste stalnih sudskih vještaka u sudovima HNŽ (hrvatski jezik)

2/05-52.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o prestanku važenja Zakona o sudovima

30/05-1633. Zakon o sudovima - Prečišćeni tekst objavljen je u SI. n. broj 21/01 -893,28/01-1109, 26/02-1089 (Visoki predstavnik za BiH), 12/03-605.

Zakon o uslovima za obavljanje poslova vještačenja

10/98-433,2/02-49. Danom stupanja na snagu ovog Zakona, na području Kantona Sarajevo prestaje primjena Zakona o uslovima za obavljanje poslova vještačenja, objavljen u SI. SR BiH broj 8/85-289.

Uredba o prestanku važenja Uredbe o stalnim sudskim tumačima

30/06-1889. Tekst Uredbe o stalnim sudskim tumačima objavljen je u SI. n. kantona broj 22/97-555, 16/00-668, 26/01-1068, 20/02-872, 16/04-1301.

Odluka o utvrđivanju visine naknade za dežure za obavljanje uviđaja za sudije Kantonalnog i općinskih sudova, zamjenike tužioca Kantonalnog i općinskih tužilaštava

21/98-693.


Odluka o stalnim sudskim tumačima

22/97-555.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o službenoj legitimaciji sudija

28/07-2435. Tekst Pravilnika o službenoj legitimaciji sudija objavljen u SI. n. broj 12/97-263.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o orijentacionim mjerilima za utvrđivanje potrebnog broja sudija

27/05-1525. Tekst Pravilnika o orijentacionim mjerilima za utvrđivanje potrebnog broja sudija (Prečišćeni tekst) objavljen je u SI. n. Kantona Sarajevo broj 15/00-595 i 31/01-1206.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o organizaciji i načinu unutrašnjeg poslovanja u sudovima

28/07-2435. Tekst Pravilnika o organizaciji i načinu unutrašnjeg poslovanja u sudovima objavljen je u SI. n. kantona broj 7/98-303. Ispravka 10/98-439, Pravilnik o dopuni 4/00-154, 31/01 -1206.

Lista postavljenih stalnih sudskih tumača

11/98-523, Dopuna 23/00-991, 8/01-318, 8/02-337, 23/02-961, 29/02-1194, 3/03-91, 11/03-530, 16/03-854, 22/03-1351, 26/03-1558.

Lista postavljenih stalnih sudskih vještaka

8/02-339, 23/02-957, 29/02-1189, 3/03-91, 11/03-522, 16/03-854, 22/03-1351, 26/03-1559.

Lista postavljenih stalnih sudskih tumača

2/04-42.

Ispravka liste stalnih sudskih vještaka

2/04-46.

Izmjene i dopune liste stalnih sudskih vještaka

25/04-1668.

Izmjene i dopune liste stalnih sudskih tumača

25/04-1668.

Lista za članove mirovnih vijeća

5/05-315.

Izmjene i dopune Liste stalnih sudskih vještaka

5/05-313.

Izmjene i dopune Liste stalnih sudskih tumača

5/05-313.

Izmjena Liste stalnih sudskih vještaka (objavljene u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 12/04 od 10.05.2004 godine ; 25/04 od 19.10.2004. godine; 32/04 od 31.12.2004. godine ; 5/05 od 25.2.2005. godine i 16/05 od 18.5.2005. godine)

21/05-1238.

Izmjena Liste stalnih sudskih tumača (objavljene u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 32/04 od 31.12.2004. godine; 5/05 od 25.2.2005. godine i 16/05 od 18.5.2005. godine)

21/05-1238.

Izmjene i dopune Liste stalnih sudskih tumača (objavljene u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 32/04 od 31.12.2004. godine; 5/05 od 25.02.2005. godine; 16/05 od 18.05.2005. godine i 21/05 od 21.06.2005. godine)

27/05-1526.

Izmjene i dopune Liste stalnih sudskih vještaka (objavljene u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 12/04 od 10.5.2004. godine; 25/04 od 19.10.2004. godine; 32/04 od 31.12.2004. godine; 5/05 od 25.2.2005. godine; 16/05 od 18.5.2005. godine i 21/05 od 21.6.2005. godine)

32/05-1842.


Izmjene i dopune Liste stalnih sudskih tumača (objavljene u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 32/04 od 31.12.2004. godine; 5/05 od 25.2.2005. godine; 16/05 od 18.5.2005. godine; 21/05 od 21.6.2005. godine i 27/05 od 15.9.2005. godine)

32/05-1842.

Izmjene i dopune Liste stalnih sudskih tumača (objavljene u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 32/04 od 31.12.2004. godine; 5/05 od 25.2.2005. godine; 16/05 od 18.5.2005. godine; 21/05 od 21.6.2005. godine; 27/05 od 15.9.2005. godine; 32/05 od 2.11.2005. godine i 7/06 od 9.3.2006. godine)

19/06-1073.

Etički kodeks sudija u FBiH (bosanski jezik)

23/00-990.

Etički kodeks sudaca u FBiH (hrvatski jezik)

23/00-990.

Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju doktora medicine koji utvrđuju uzrok i vrijeme smrti lica umrlih izvan zdravstvenih ustanova

31/06-1933.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o sudovima

1/97-25, 10/02-282 (Visoki predstavnik za BiH).

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vještačenja

8/97-199.

Pravilnik o orjentacijskim mjerilima za utvrđivanje potrebitog broja sudaca i ostalih djelatnika u redovnim sudovima

8/97-204.

Pravilnik o naknadama za izlazak na očevid

8/97-206.

Pravilnik o naknadama i nagradi sudaca porotnika

8/97-207.

Pravilnik o naknadama za obavljanje poslova u prethodnom kaznenom postupku

9/97-218.

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vještačenja

8/97-199.

Program za provjeru znanja kandidata za stalnog sudskog tumača

11/00-219.

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

11/00-221. Prestaje primjena Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova sudskog tumača objavljen u N. n. broj 8/97-202.

Pravilnik o orjentacijskim mjerilima za utvrđivanje potrebitog broja sudaca i ostalih djelatnika u redovnim sudovima

8/98-204.

Pravilnik o naknadama za izlazak na očevid

8/97-206.

Pravilnik o naknadama i nagradi sudaca porotnika

8/97-207.


Pravilnik o naknadama za obavljanje poslova u prethodnom kaznenom postupku

9/97-218.

Pravilnik o unutarnjem poslovanju sudova u Hercegbosanskoj županiji

7/98-235. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje primjena Pravilnika o unutarnjem poslovanju sudova, objavljenom u Narodnom listu HR HB broj 4/95.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o pravosudnoj komisiji

4/00-55,1/01 -1,5/01 -194, Zakon o izmjenama Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta BiH 2/08-40 (Nalog Supervizora).

Poslovnik o radu Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH

38/08-1340.

Zakon o sudovima

4/00-60, 1/01-1, 10/01-378, 5/02-299, ispravka 6/02-413.

Nalog Supervizora kojim se donose izmjene i dopune Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko distrikta

39/09-934.

Zakon o sudskoj policiji Brčko Distrikta BiH

42/04-1792. Zakon o izmjenama Zakona o sudskoj policiji Brčko Distrikta BiH 2/08-40 (Nalog Supervizora).

Odluka o imenovanju sudija i osnivanju Suda Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

11/02-686.

Zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) - Prečišćeni tekst

12/02-730, 24/03-1144.

Poslovnik Visokih sudskih i tužilačkih vijeća

7/04-316, 19/04-799, 19/04-799.

Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine - prečišćen tekst

18/09-573. Ispravka Zakona 26/09-752

Pravilnik o radu sudova Brčko Distrikta BiH (sudski poslovnik)

11/03-721.

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti sudija, tužilaca i advokata Kancelarije za pravnu pomoć Brčko Distrikta BiH

30/04-1332.

Pravilnik o službenim legitimacijama pravosuđa Brčko Distrikta BiH

16/02-915.

Pravilnik o izgledu i nošenju službene toge u pravosuđu Brčko Distrikta BiH

16/02-917.

Pravilnik o načinu rješavanja imuniteta

6/05-184.

Pravilnik o anonimizaciji podataka u pravosnažnim sudskim odlukama koje se objavljuju na internet stranici Apelacionog i Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH

37/08-1322.

Etički kodeks za zaposlene u pravosuđu Brčko Distrikta BiH

16/02-917.


Etički kodeks za sudije pravosuđa Brčko Distrikta BiH

16/02-923.

Pravila o sudskoj policiji Brčko Distrikta BiH

35/06-829.

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti sudske policije Brčko Distrikta BiH

35/06-831.

Pravilnik o odori i posebnim oznakama sudske policije Brčko Distrikta BiH

35/06-834.

Pravilnik o službenoj legitimaciji i oznakama sudskog policajca Brčko Distrikta BiH

35/06-836.

Pravilnik o činovima i oznakama u sudskoj policiji

35/07-1306.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji sudske policije Brčko Distrikta BiH - prečišćeni tekst

35/07-1309.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o sudovima Republike Srpske

109/05-8, 1/04-1, 37/06-8, 119/08-37, 58/09-2, 116/09-4.

Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine (Prečišćeni tekst)

58/09-24. Ispravka Zakona 84/09-27.

Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst (Visoki predstavnik za BiH)

77/02-23, 114/03-7, 114/03-8, 30/04-3 (Visoki predstavnik za BiH).

Odluka o određenim pitanjima koja se odnose na Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, Visoki sudski i tužilački savjet Republike Srpske i Visoko sudsko i tužilačko vijeće F BiH

30/04-4.

Pravilnik Visokog sudskog saveta Republike Srpske

28/00-671.

Poslovnik visokih sudskih i tužilačkih savjeta za prelazni period

78/02-6.

Zakon o centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj (Visoki predstavnik za BiH)

34/02-11, 49/02-1 (Zakon), 77/02-19 (Visoki predstavnik za BiH), 83/04-3, 30/07-24.

Odluka o osnivanju Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj

34/01-2.

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja administrativnog i pomoćno- tehničkog osoblja u sudovima Republike Srpske

84/06-1. Prestaje primjena Pravilnika o utvrđivanju kriterijuma za određivanje potrebnog broja administrativnog i tehničko-pomoćnog osoblja u sudovima Republike Srpske objavljen u SI. gl. RS broj 77/03-3.

Uputstvo o načinu spajanja sudova

27/03-4.

Zakon o vještacima Republike Srpske

16/05-11, 65/08-12. Prestaje da važi Zakon o uslovima za obavljanje poslova vještačenja objavljen u SI. gl. RS broj 12/94-479.


Uredba o naknadama i nagradi sudija porotnika

3/02-1.

Uredba o osnivanju dokumentacionog centra za istraživanje ratnih zločina

37/99-776.

Odluka o obustavljanju postupka imenovanja i produženju mandata sudijama i tužiocima do reorganizacije pravosuđa u Bosni i Hercegovini

22/02-7.

Odluka o uspostavljanju Nezavisne pravosudne komisije (Visoki predstavnik za BiH)

17/01-387.

Odluka o mandatu Nezavisne pravosudne komisije (Visoki predstavnik za BiH)

55/02-20.

Odluka kojom se regulišu prava lica, građana Republike Srpske, koji se dobrovoljno predaju Međunarodnom krivičnom sudu za ratne zločine u Hagu kao i prava za članove njihovih užih porodica

60/03-2.

Pravilnik o orijentacionim merilima za utvrđivanje potrebnog broja sudija i ostalih radnika u redovnim sudovima

25/94-743. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o orijentacionim merilima za utvrđivanje potrebnog broja sudija i ostalih radnika u redovnim sudovima, objavljen u SI. glasniku Republike Srpske broj 13/97-413.

Odluka o visini upisnine i članarine sudskih vještaka Republike Srpske u 2000. godini

7/00-162.

Pravilnik o službenim legitimacijama sudija

25/98-661.

Pravilnik o službenoj odjeći sudija

40/07-7.

Zakon o sudskoj policiji u Republici Srpskoj

49/02-4.

Uredba o činovima i oznakama u sudskoj policiji

72/03-1.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije Republike Srpske

77/02-2, 5/08-11.

Pravila o Sudskoj policiji

61/03-16.

Pravilnik o upotrebi vatrenog oružja i ostalih sredstava prinude od strane pripadnika sudske policije

61/03-14.

Pravilnik o službenoj legitimaciji, oznakama sudskog policajca i oznakama na vozilima Sudske policije

72/03-4.

Pravilnik o uniformi pripadnika Sudske policije

72/03-5.

Pravilnik o načinu vršenja službe, organizaciji, naoružanju, legitimaciji i uniformi sudske staže

40/00-915.


Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

115/05-4, 32/07-14. Prestaje primjena Pravilnika o stalnim sudskim tumačima objavljen u SI. gl. RS broj 1/94-16, 4/94-134, 1798-426.

Pravilnik o kvalifikacionom testiranju kandidata za vještaka u Republici Srpskoj

4/09-13.

Rešenje o postavljenju stalnih sudskih tumača

12/95-398.

Odluka da se pristupi osnivanju Specijalnog suda za ratne zločine

13/96-556.

Uputstvo o preuzimanju predmeta između sudova redovne nadležnosti i između vojnih sudova i sudova redovne nadležnosti

20/00-453.

Tarifa nagrada za rad sudskih tumača

34/00-776.

Cenovnik o nagradi i naknadi za rad veštaka

27/98-749.

Kodeks sudijske i tužilačke etike

36/00-812.

Zajednička izjava predsednika Udruženja sudija i tužilaca Republike Srpske, predsednika Udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine i predsednika Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu zajedničkih kriterija za sve sudije i tužioce u Bosni i Hercegovini

36/00-812.

Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje dopune Memoranduma o razumevanju i regulisanju poslova pravne pomoći između institucija F BiH i Republike Srpske od 20. juna 1998. godine

63/01-1308.

Lista postavljenih stalnih sudskih tumača

11/03-530.

Spisak stalnih sudskih tumača u Republici Srpskoj, koji su imenovani Rješenjem ministra pravde, a u skladu sa Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 115/05 i 32/07)

56/08-16.

Dopuna Liste stalnih sudskih tumača u Republici Srpskoj, koji su imanovani Rješenjem ministra pravde, a u skladu sa Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 115/05 i 32/07)

88/09-25.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o krivičnom postupku (prečišćeni tekst)

SI. SFRJ, 26/86-789, 74/87-1744, 57/89-1440, 3/90-63.

Zakon o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku

2/92-99, 9/92-255, 13/94-189.

Zakon o izmjenama Zakona o krivičnom postupku koji je preuzet kao republički zakon

16/92-423, 13/94-189.

Uvodni zakon za Zakonik o krivičnom postupku (Na snazi samo odredbe čl. 6. i 7. Vidi: čl. 561. i 562. Zakona... SI. SFRJ, 26/86-789)

SI. FNRJ, 40/53-466.


Zakon o parničnom postupku

SI. SFRJ, 4/77-212, 36/77-1497 (ispr.), čl. 89. Zakona... 6/80-189, 36/80-1182, čl. 108. Zakona... 43/82-1068, 69/82-1596, 58/84-1310, 74/87-1742, 57/89-1440, 20/90-822, 27/90-972, 35/91-590, Ustavni sud Jugoslavije, br. II U 108/91-63/91-1030.

Zakon o preuzimanju Zakona o parničnom postupku

2/92-103, 13/94-189.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koji je preuzet kao republički zakon

16/92-426, 13/94-189.

Zakon o izvršnom postupku

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 20/78-673, 6/82-149 (izmj. čl. 124), 74/87-1742, 57/89-1440, 20/90-820, 27/90-976, 35/91-589. Ust. sud Jugoslavije, br. II U 109/91-63/91-1030. Izmjene i dopune 16/92-426. Zakon 13/94-189.

Zakon o rješavanju sukoba zakona iz nadležnosti u statusnim, porodičnim i nasljednim osnosima

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 9/79-257, 20/90-820.

Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (statusnim, porodičnim i imovinskim)

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 43/82-1068, 72/82-1645 (ispr. čl. 15., 31., 62., 63., 84., 85. i 99.).

Zakon o upravnim sporovima

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 4/77-271, 36/77-1479 (ispr. čl. 26. i 65.).

Zakon o privrednim prestupima (Prečišćeni tekst)

2/92-5, 16/92-425, 13/94-189, SI. SFRJ, 10/86-269, 74/87-1744, 57/89-1442, 3/90-62.

Zakon o vanparničnom postupku

10/89-233.

Zakon o izvršenju novčane kazne i zaštitnih mjera izrečenih za privredni prestup

9/78-312.

Zakon o rokovima u sudskim postupcima i upravnom postupku za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja

6/92-209, 19/93-456, 13/94-189.

Uputstvo o načinu vođenja evidencije o osudama izrečenim za privredne prijestupe

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 67/85-1711.

Rješenje o Jedinstvenoj klasifikaciji privrednih prijestupa

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 30/78-1297.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o pravnoj pomoći i službenoj saradnji u krivičnim stvarima između Federacije Bosne i Flercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

13/02-326 (Visoki predstavnik za BiH), 19/02-488.

Zakon o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine

19/02-468, 88/07-10698, 83/08-2.

Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

3/03-30. Ispravka Zakona 32/03-715. Izmjene i dopune (Visoki predstavnik za BiH) 63/04-7096, Visoki predstavnik za BiH - 29/07-3377, 16/09-3.

Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine

36/03-811, 13/05-1029, 48/05-4059, 76/06-6587, 32/07-4233, 76/07-7644, 93/09-10. Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine stupa na snagu 1.3.2003. godine.


Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

53/09-25. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju važiti odredbe Poglavlja XXX. i Poglavlja XXXI. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine.

Odluka o naknadi troškova krivičnog postupka prema Zakonu o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine

44/05-3768.

Zakon o izvršnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine

18/03-390.

Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka

21/02-457.

Zakon o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine

36/04-3148, 84/07-10082.

Zakon o postupku medijacije

37/04-3221.

Zakon o prijenosu poslova medijacije na Udruženje medijatora

52/05-4322.

Pravilnik o nadležnosti i načinu rada sudova prilikom rješavanja pitanja imuniteta u krivičnom i parničnom postupku

22/08-6.

Pravilnik o Registru medijatora

21/06-2126.

Pravilnik o Listi medijatora

21/06-2127.

Pravilnik o upućivanju na medijaciju

21/06-2127.

Kodeks medijatorske etike

21/06-2128.

Pravilnik o odgovornosti medijatora za štetu pričinjenu u toku obavljanja poslova medijacije

21/06-2129.

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti medijatora

21/06-2129.

Pravilnik o nagradi i naknadi troškova medijacije

21/06-2132.

Pravilnik o programu obuke za medijatore

21/06-2133.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

35/03-1761,56/03-2961, 28/05-1824, 28/05-1826, 55/06-5730, 27/07-2709. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o krivičnom postupku objavljen u SI. n. F BiH broj 43/98-1734, ispravka 23/99, 50/01-1090 (Visoki predstavnik za BiH), 27/02-1124, 9/09-2.

Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

35/03-1808,56/03-2961,28/05-1825,28/05-1826,55/06-5731,27/07-2710. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o krivičnom postupku objavljen u SI. n. F BiH broj 43/98-1734, ispravka 23/99, 50/01-1090 (Visoki predstavnik za BiH), 27/02-1124, 9/09-22.


Zakon o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

35/03-1808, 56/03-2961, 28/05-1825, 28/05-1826, 55/06-5731,27/07-2712. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o kaznenom postupku objavljen u SI. n. F BiH broj 43/98-1792, ispravka 23/99, 50/01-1090 (Visoki predstavnik za BiH), 27/02-1124, 9/09-12.

Ispravke ispod teksta Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

37/03-2076.

Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka (bosanski jezik)

36/03-2041. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o posebnoj zaštiti identiteta svjedoka u krivičnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen u SI. n. F BiH broj 33/99-1522, 9/01-171, 17/01-293.

Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka (hrvatski jezik)

36/03-2043. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o posebnoj zaštiti identiteta svjedoka u kaznenom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen u SI. n. F BiH broj 33/99-1523, 9/01-171, 17/01-294.

Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka (srpski jezik)

36/03-2045. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o posebnoj zaštiti identiteta svjedoka u krivičnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen u SI. n. F BiH broj 33/99-1522, 9/01-171, 17/01-293.

Zakon o posebnoj zaštiti svjedoka u krivičnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu) (bosanski jezik)

33/99-1522, 9/01-171.

Zakon o posebnoj zaštiti svjedoka u kaznenom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu) (hrvatski jezik)

33/99-1523, 9/01-171.

Zakon o pravnoj pomoći i službenoj saradnji u krivičnim stvarima između Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

25/02-1057 (Visoki predstavnik za BiH).

Zakon o pravnoj pomoći i službenoj suradnji u kaznenim stvarima između Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

25/02-1059 (Visoki predstavnik za BiH).

Zakon o privrednim prijestupima

6/95-187. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o parničnom postupku (srpski jezik)

53/03-2773, 73/05-6595, 19/06-1922. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o parničnom postupku objavljen u SI. n. F BiH broj 42/98-1577 i 3/99-35.

Zakon o parničnom postupku (bosanski jezik)

53/03-2806, 73/05-6595, 19/06-1923. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o parničnom postupku objavljen u SI. n. F BiH broj 42/98-1577 i 3/99-35.

Zakon o parničnom postupku (hrvatski jezik)

53/03-2839, 73/05-6596,19/06-1923. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o parničnom postupku objavljen u SI. n. F BiH broj 42/98-1577 i 3/99-35.

Zakon o izvršnom postupku (srpski jezik)

32/03-1445. Ispravka 52/03-2771,33/06-3629. Ispravka Zakona o dopunama Zakona 39/06-4116.

Zakon o izvršnom postupku (bosanski jezik)

32/03-1471. Ispravka 52/03-2771,33/06- 3630. Ispravka Zakona o dopunama Zakona 39/06-4117.


Zakon o izvršnom postupku (hrvatski jezik)

32/03-1498, 33/06- 3629. Ispravka Zakona o dopunama Zakona 39/06-4116.