Zakon o privrednim društvima (SN FBiH 45/00)

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Član 1.

U Zakonu o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99) u članu 382. riječi: "šest mjeseci od dana početka primjene ovog zakona" zamjenjuje se riječima: "do 31. decembra 2000.godine".

Član 2.

U članu 383. riječi: "60 dana" zamjenjuje se riječima: "šest mjeseci".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj Doma narodaParlamenta Federacije BiH Niko Lozancic, s.r

Predsjedatelj Zastupnickog doma Parlamenta Federacije BiH . Enver Kreso, s.r.