Zakon o privrednim društvima (SN FBiH 2/02)

Z A K O N
O DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Član 1.

U Zakonu o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99 i 45/00) u članu 7. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Propise o uvjetima za obavljanje djelatnosti iz stava 3. ovog člana donosi nadležno federalno ministarstvo."

Član 2.

U članu 383. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

"Ukoliko se reorganizacija privrednog društva s pretežno državnim kapitalom vrši putem izdvajanja pojedinih dijelova u samostalne pravne subjekte, a u cilju bržeg provođenja privatizacije, prilikom upisa u sudski registar takvog pravnog subjekta neće se primjenjivati odredba člana 60. tačka 5. ovog zakona.

Za izdvajanje u smislu stava 2. ovog člana privredno društvo je dužno pribaviti prethodnu saglasnost nadležnog organa uprave koji vrši ovlaštenja i obaveze po osnovi državnog kapitala, u skladu sa zakonom i drugim propisima."

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s.r.