Zakon o privrednim društvima (SN FBiH 29/03)

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Član 1.

U Zakonu o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02 i 6/02 - u daljem tekstu: Zakon), u članu 2. stav 1. mijenja se i glasi:

"Društvo je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i vršenja usluga na tržištu radi sticanja dobiti."

Član 2.

Član 4. briše se.

Član 3.

Član 21. mijenja se i glasi:

"Sva poslovna pisma i narudžbe društva moraju sadržavati:

1) punu firmu i adresu sjedišta društva;
2) punu firmu i adresu sjedišta podružnica društva;
3) naziv i sjedište institucije kod koje i broj pod kojim je društvo upisano u 
registar;
4) broj računa sa nazivom i sjedištem finansijske organizacije kod koje 
društvo drži račun; ukoliko društvo ima više računa, za svaki od njih;
5) porezni broj društva."

Član 4.

Član 38. mijenja se i glasi:

"Osnovni kapital društva je iznos kapitala koji su upisali članovi društva i koji se navodi u aktima društva.
Društvo sa ograničenom odgovornošću i dioničko društvo ima osnovni kapital, najmanje u iznosu utvrđenom ovim zakonom.
Posebnim zakonom za društva koja obavljaju posebne djelatnosti može se utvrditi veći iznos osnovnog kapitala.
Dio osnovnog kapitala koji je jednak ulozima u gotovini može biti potpuno ili djelimično uplaćen (upisan ali neuplaćen osnovni kapital).
Osnovni kapital društva se može uvećavati ili umanjivati, međutim u slučaju umanjivanja kapitala osnovni kapital ne može biti umanjen ispod iznosa minimalnog osnovnog kapitala utvrđenog ovim zakonom."


Član 5.

Član 45. briše se.
Član 6.

U glavi "VII-REGISTAR DRUŠTAVA" brišu se naslovi odjeljaka: "1. Registar", "2. Javnost registra", "3. Registarski podaci", "4. Registarske isprave" i "5. Prijava upisa".

Član 51. mijenja se i glasi:

"Podaci o društvu utvrđeni ovim zakonom upisuju se u javni registar koji vodi institucija određena posebnim zakonom kojim se uspostavlja i uređuje organizacija i način rada javnog registra pravnih osoba (u daljem tekstu: registar društava).
Registar društava obuhvata registar podataka i registar isprava.
Postupak upisa u registar društava uređuje se posebnim zakonom i propisima donesenim na osnovu tog zakona."

Član 7.

Član 52. mijenja se i glasi:

"Upis u registar društava vrši se u roku od 15 dana od dana podnošenja uredne prijave i potpunih registarskih isprava.Upis u registar društava proizvodi pravni učinak prema trećim licima 16. dana od dana objavljivanja rješenja o izvršenom upisu u skladu s članom 53. ovog zakona, a prije toga dana samo prema trećim licima za koje društvo na koje se upis odnosi dokaže da su znala ili mogla znati za podatke i isprave predate u registarski spis ili upisane u registar društava."

Član 8.

Član 53. mijenja se i glasi:

"Rješenje o upisu podataka u registar društava po službenoj dužnosti se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" i u drugom štampanom javnom glasilu redovno dostupnom na cijelom području Federacije, određenom posebnim zakonom iz člana 51. ovog zakona ili propisom donesenim na osnovu tog zakona.
U slučaju da su podaci i isprave predati u registarski spis ili upisani u registar društava različiti od podataka objavljenih u skladu sa stavom 1. ovog člana, objavljeni podaci ne obavezuju treća lica, ali se ona mogu pozvati na objavljene podatke, osim ako društvo na koje se oni odnose dokaže da su treća lica znala ili mogla znati za podatke i isprave predate u registarski spis ili upisane u registar društava."

Član 9.

Član 54. mijenja se i glasi:

"Podaci i isprave upisani u registar društava moraju biti dostupni za uvid i sačinjavanje kopija, uključujući i ovjeru vjerodostojnosti, po zahtjevu zainteresiranog lica, uz naknadu stvarnih administrativnih troškova po tarifi utvrđenoj i objavljenoj u skladu sa posebnim zakonom iz člana 51. ovog zakona ili propisom donesenim na osnovu tog zakona.
Fizičko i pravno lice na koje se odnosi podatak upisan u registar društava ne može isticati prigovor drugoj strani koja se poziva na taj podatak."

Član 10.

Član 55. mijenja se i glasi:

"U registar društava upisuju se sljedeći podaci o identitetu društva:

1. puna firma i, ako postoji, skraćena firma, sve u skladu sa odredbama čl. 12-20. ovog zakona, i adresa sjedišta društva;
2. oblik društva;
3. djelatnost;
4. podružnice;
5. ime i prezime, adresa prebivališta, funkcija i obim ovlaštenja lica ovlaštenih za zastupanje društva; i
6. firma, sjedište, djelatnost i lice ovlašteno za zastupanje podružnice."

Član 11.

Član 56. mijenja se i glasi:

"U registar društava upisuju se sljedeći podaci o članovima, ulozima i odgovornosti za obaveze društva, osnovnom kapitalu društva, udjelima i dionicama u društvu:

1) ime i prezime i adresa prebivališta, ili firma i adresa sjedišta, članova društva s neograničenom solidarnom odgovornošću, komanditnog društva i društva s ograničenom odgovornošću;
2) visina ugovorenog (upisanog) i iznos uplaćenog osnovnog kapitala dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornošću;
3) iznos ugovorenih (upisanih) i iznos uplaćenih uloga komanditora u komanditnom društvu i članova društva s ograničenom odgovornošću;
4) ukupan broj udjela i visina pripadajućih udjela, iskazana procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu, za svakog člana društva s ograničenom odgovornošću;
5) oznaka klase, broj i nominalna vrijednost dionica dioničkog društva, po klasama."

Član 12.

Član 57. mijenja se i glasi:

"U registar društava upisuje se zabilježba pokretanja postupka likvidacije ili stečaja društva, ime i prezime i adresa prebivališta likvidacionog ili stečajnog upravnika i datum obustavljanja ili okončanja postupka".


Član 13.

Član 58. mijenja se i glasi:
"Zakonom i propisima iz člana 51. stav 3. ovog zakona određuju se isprave koje se upisuju i pohranjuju i u registru društava."

Član 14.

Član 59. mijenja se i glasi:

"Prijavu za upis u registar društava ovlašteno i dužno je podnijeti lice koje je po aktima društva ovlašteno za zastupanje društva.
Promjene podataka i isprava upisanih u registar društava upisuju se u registar društava."

Član 15.

U članu 60. riječi: "Registarski sud" zamjenjuju se riječima: "Registar društava", a riječi "sudski registar" brišu se.

Član 16.

Član 61. mijenja se i glasi:

"Sudovi, upravni organi i druge institucije, koji su zakonom ovlašteni za odobravanje i/ili nadzor osnivanja i/ili poslovanja društava, emisije i prometa vrijednosnih papira, dužni su bez odlaganja pismeno izvijestiti registar društava o saznanjima stečenim u vršenju nadležnosti koja dovode u sumnju potpunost i tačnost podataka i isprava upisanih u registar društava."

Član 17.

Riječi: "sudski registar" u čl. 5., 7-11., 19., 20. i u naslovu odjeljka 5. ispred tog člana; 24., 29., 31., 39., 42., 69. i u naslovu odjeljka 4. ispred tog člana; 69., 70., 72., 73., 77., 80., 81., 90., 96., 99., 117., 126., 258., 290., 295., 296., 299., 314., 317., 318. i u naslovu odjeljka 5. ispred tog člana; 326., 327., 334., 359., 360., 362., 363., 367., 374., 375., 381. i 385. zamjenjuje se riječima "registar društava" u odgovarajućim padežima.

Član 18.

Član 62. mijenja se i glasi:

"Dva ili više društava mogu se spojiti tako da prenosom imovine i obaveza bez provođenja likvidacije osnuju novo društvo, koje postaje njihov pravni sljednik.
Društvo se može pripojiti prenosom imovine i obaveza bez provođenja likvidacije drugom društvu, koje postaje njegov pravni sljednik.
Društvo se može podijeliti prenosom imovine i obaveza bez provođenja likvidacije na dva ili više društava, koja postaju njegovi pravni sljednici, solidarno odgovorni za njegove obaveze na jedan od sljedećih načina: pripajanjem, kada društvo koje se dijeli prenese na dva ili više postojećih društava ukupnu imovinu i obaveze, ili, osnivanjem novih društava, kada društvo koje se dijeli prenese na dva ili više novih društava ukupnu imovinu i obaveze.
U slučajevima spajanja, pripajanja ili podjele društva, u smislu odredaba st. 1. do 3. ovog člana, dioničari ili vlasnici udjela spojenog, pripojenog ili podijeljenog društva dobijaju dionice (udjele) društva sljednika, uz mogućnost isplate u novcu do 10% ukupne nominalne vrijednosti dionica (udjela) koje društva sljednici emituju po tom osnovu.
Svako društvo, isključujući društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću, može promijeniti oblik."

Član 19.

U članu 63. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"Odluku o spajanju, pripajanju, podjeli ili promjeni oblika društva, u društvu s neograničenom solidarnom odgovornošću i komanditnom društvu donose članovi društva, a u društvu s ograničenom odgovornošću i dioničkom društvu, takvu odluku donosi skupština društva, na način utvrđen osnivačkim aktom ili statutom, u skladu sa zakonom.
U postupku spajanja, istovjetnu odluku moraju donijeti sva društva koja se spajaju, a u postupku pripajanja, istovjetnu odluku moraju donijeti društvo koje se pripaja i društvo kojem se ono pripaja."

Stav 3. briše se.

Član 20.

U članu 64. stav 1. iza riječi: "članove društva" dodaju se riječi: "i povjerioce društva".

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Odluku o namjeravanoj reorganizaciji društvo je dužno objaviti u sredstvima javnog informisanja".

Član 21.

U članu 65. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"U slučaju podjele društva, uz elemente iz stava 1. ovog člana, plan reorganizacije obavezno sadrži i sljedeće dodatne elemente:

1) omjer zamjene prava;
2) uslove alokacije dionica ili udjela i iznos isplata u novcu;
3) prava u društvima sljednicima koja pripadaju vlasnicima dionica ili udjela podijeljenog društva koji su sadržavali posebna prava, kao i vlasnicima drugih vrijednosnih papira podijeljenog društva; i
4) opis i alokaciju imovine i obaveza koji se prenose na svako društvo sljednika."

Član 22.

Član 66. mijenja se i glasi:

"Plan reorganizacije obavezno sadrži pismeni izvještaj revizora o računovodstvenim iskazima društava učesnika, koji uključuje i:

1) naznaku metoda korištenih u utrđivanju omjera zamjene;
2) mišljenje revizora da li je primijenjen odgovarajući metod, naznaku vrijednosti do kojih bi se došlo korištenjem drugih metoda i mišljenje o relativnom značaju svakog od metoda u utvrđivanju omjera zamjene;
3) opis problema vrednovanja sa kojim se revizor suočio, ako jeste."

Član 23.

U čl. 75., 234. i 246. riječ: "preduzeće" zamjenjuje se riječju: "društvo" u odgovarajućim padežima.

Član 24.

U članu 85. stav 2. broj: "81." zamjenjuje se brojem: "82."

Član 25.

U čl. 116., 137., 139., 147., 166. i 202. riječi: "cijena dionice nakon emisije" zamjenjuje se riječima: "cijena dionice prilikom emisije" u odgovarajućim padežima.

Član 26.

U članu 120. stav 1. riječi: "najmanje dvije trećine" zamjenjuju se riječima: "više od polovine".
U stavu 3. riječi: "više od polovine" zamjenjuju se riječima: "više od jedne trećine".
Član 27.

U članu 124. stav 1. mijenja se i glasi:
"Nakon održane osnivačke skupštine, u slučaju simultanog ili sukcesivnog osnivanja uprava dioničkog društva dužna je podnijeti zahtjev za upis u registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije (u daljem tekstu: registar emitenata), najkasnije 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine."

Član 28.

Član 130. mijenja se i glasi:

"Cijena dionice prilikom emisije ne može biti niža od njene nominalne vrijednosti.
Razlika cijene dionice prilikom emisije iznad njene nominalne vrijednosti čini dioničku premiju."

Član 29.

U članu 133. u tačci 4) riječ: "nakon" zamjenjuje se riječju: "prilikom".

Član 30.

U članu 135. stav 1. riječi: "godinu dana " zamjenjuju se riječima: "šest mjeseci".

Član 31.

U članu 142. stav 1., u tačci 4. ispred riječi: "prava" dodaju se riječi: "u slučaju emisije dionica nove klase," u tačci 8) iza riječi: "banke" dodaje se riječ: "depozitara", a tač. 7) i 9) mijenjaju se i glase:

"7) cijenu ili način određivanja cijene dionice prilikom emisije, koja mora biti ista za sve upisnike;
9) u slučaju emisije putem zatvorene prodaje u kojoj je predviđeno plaćanje dionica prenosom stvari ili prava, opis, način procjene i procijenjenu vrijednost stvari ili prava, kojima se plaćaju dionice, omjer njihove zamjene za dionice i mjesto, način i rok za predaju stvari ili prenos prava kojima se plaćaju dionice."

U stavu 1. tačka 10) briše se.

Stav 2. briše se.

Član 32.

Čl. 146., 147., 148., 149., 150. i 151. brišu se.

Član 33.

Član 175. mijenja se i glasi:

"Smanjenje osnovnog kapitala vrši se, prvo, povlačenjem vlastitih dionica koje drži društvo na dan donošenja odluke, a zatim, odustajanjem od emisije dionica koje nisu u cjelini uplaćene do dana donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala.
Ukoliko mogućnosti za smanjenje osnovnog kapitala u skladu sa stavom 1. ovog člana ne postoje ili se njihovim korištenjem ne dostiže iznos smanjenja osnovnog kapitala utvrđen odlukom, smanjenje osnovnog kapitala do ukupnog iznosa utvrđenog odlukom vrši se smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica koje drže dioničari, do najnižeg iznosa utvrđenog članom 127. stav 2. ovog zakona, ili otkupom i povlačenjem dionica koje drže dioničari."

Član 34.

U članu 195. stav 2. iza riječi: "klase" dodaju se riječi: "imaju istu nominalnu vrijednost i".

St. 4. i 5. brišu se.

Član 35.

U Glavi "IV - DIONICE I DIONIČARI", briše se naslov odjeljka "2. Knjiga dioničara", a redni brojevi od 3. do 10. ispred naslova narednih odjeljaka postaju redni brojevi od 2. do 9.
Član 36.

U članu 196. stav 1. mijenja se i glasi:

"Dioničko društvo je dužno u skladu sa posebnim zakonom i propisom Komisije, zaključiti ugovor sa Registrom i dostaviti Registru podatke o dionicama i dioničarima, u roku od 30 dana od dana upisa u registar emitenata."

Član 37.

Čl. 197. i 198. brišu se.

Član 38.

U članu 199. u st. 1. i 4. riječi: "lično ili putem punomoćnika", brišu se.

Član 39.

Član 200. briše se.

Član 40.

Član 201. mijenja se i glasi:

"Dioničar je obavezan uplatiti cijenu dionice prilikom emisije, u iznosu, na način i u roku utvrđenom odlukom o emisiji.

Dioničko društvo može od dioničara zahtijevati doplatu za običnu dionicu prilikom njene konverzije u prioritetnu dionicu, u skladu sa odlukom o konverziji."

Član 41.

U članu 208. stav 2., riječi: "knjigu dioničara" zamjenjuju se riječima: "listu dioničara kod Registra".

Član 42.

U članu 210. riječi: "bez ograničenja" brišu se.

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Prodaja ili prenos dionica po drugom osnovu, isključujući nasljeđivanje, može se isključiti za određeni period ili na drugi način ograničiti, odlukom o emisiji dionica putem zatvorene prodaje koja u tom smislu proizvodi učinak prema svim kupcima tih dionica, i ugovorom zaključenim između dioničara, koji obavezuje samo njegove potpisnike."

Član 43.

Član 211. briše se.

Član 44.

U članu 213. stav 1. riječi: "po cijeni po kojoj su ponuđene javnosti i" brišu se.

Stav 2. mijenja se i glasi:

"Odluka o emisiji, javni poziv za upis novih dionica koje se emituju putem javne ponude, kao i ponuda za kupnju dionica koje se emituju putem zatvorene prodaje, moraju sadržavati naznaku da li je zadržano, ograničeno ili isključeno pravo postojećih dioničara na kupnju novih dionica radi zadržavanja učešća u osnovnom kapitalu, u skladu sa stavom 1. ovog člana."

Član 45.

U članu 214. stav 1. iza riječi: "koriste" dodaje se riječ: "to", riječi: "iz stava 1. ovog člana" i riječi: "iz javnog poziva", brišu se.

Iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

"Pravo preče kupnje dionica nije prenosivo.
U ostvarivanju prava iz člana 213. ovog zakona, dioničari mogu zaključiti pisani ugovor o kupovini dionica nove emisije, koji sadrži broj dionica upisanih od svakog potpisnika ugovora i zamjenjuje pojedinačne izjave o upisu i listu upisnika."

Član 46.

Član 215. mjenja se i glasi:

"Pravo preče kupnje dionica pojedinačne emisije može se isključiti ili ograničiti odlukom skupštine dioničkog društva, koja se donosi natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja dionica s pravom glasa."

Član 47.

U članu 217. stav 1. na kraju rečenice umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi:
"odlukom skupštine iz člana 131. ili odlukom nadzornog odbora iz člana 132. ovog zakona, donesenom na osnovu i u okviru odluke skupštine iz člana 131. ovog zakona kojom je izvršen raspored dobiti za tu namjenu."

Član 48.

U članu 218. stav 3. riječi: "po cijeni nakon emisije ili najvišoj cijeni dionica na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu" zamjenjuju se riječima: "po pravičnoj tržišnoj vrijednosti".
U stavu 4. iza riječi: "uređuje" dodaju se riječi: "odlukom o emisiji, u skladu sa".
Član 49.

U članu 223. stav 2. broj "146." zamjenjuje se brojem "213.", a broj "151." zamjenjuje se brojem "215."

Član 50.

U članu 239. u tačci 3) umjesto tačke stavlja se "i", a iza tačke 3) dodaje nova tačka 4) koja glasi: "4) odbor za reviziju".

Član 51.

U članu 240. st. 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

"Radom skupštine predsjedava predsjednik nadzornog odbora, ili jedan od njegovih članova, kada zbog spriječenosti predsjednika ili iz drugih razloga tako odluči nadzorni odbor.
Skupština bira dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik skupštine.
Predsjednik i članovi nadzornog odbora i odbora za reviziju, direktor i drugi članovi uprave dužni su prisustvovati skupštini."

Član 52.

U članu 241. st. 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

"Skupština se održava najmanje jednom godišnje, radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju društva, koji uključuje finansijske izvještaje društva i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju.
Skupštinu saziva nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu uprave ili zahtjevu ovlaštenih dioničara, a može je sazvati ovlašteni dioničar ili grupa dioničara u slučajevima utvrđenim ovim zakonom.
Pravo odlučivanja u skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan."

Iza stava 4. dodaju se novi st. 4., 5. i 6. koji glase:

"Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na skupštini vrši odbor za glasanje, u sastavu od najmanje tri člana, koje imenuje nadzorni odbor odlukom o sazivanju skupštine.
Skupštini društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili odboru za glasanje prije početka rada skupštine u roku utvrđenom statutom, koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje skupštine.
Način i rok prijavljivanja za prisustvo skupštini obavezno se objavljuju u obavještenju o sazivanju skupštine."

Član 53.

U članu 242. stav 1. mijenja se i glasi:
"Obavještenje o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja skupštine, te načinu davanja punomoći i načinu glasanja na skupštini mora biti objavljeno najmanje u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji, najkasnije 30 dana prije datuma određenog za zasjedanje skupštine."

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Osim objavljivanja i dostavljanja obavještenja u skladu sa odredbama st. 1. i 2. ovog člana, dioničko društvo sa velikim brojem dioničara dužno je osigurati i dodatno objavljivanje, u slučajevima, pod uslovima i na način utvrđenim propisima Komisije."

Član 54.

U članu 243. stav 1. mijenja se i glasi:

"Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja iz člana 242. stav 1. ovog zakona."

Član 55.

U članu 244. stav 2. broj: "45" zamjenjuje se brojem: "30".

Stav 4. mijenja se i glasi:

"Lica iz stava 1. ovog člana ovlaštena su neposredno sazvati skupštinu, bez prethodnog podnošenja zahtjeva nadzornom odboru, u slučaju da pet mjeseci po isteku poslovne godine nadzorni odbor nije sazvao skupštinu radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju."

Član 56.

U članu 245. stav 1. mijenja se i glasi:

"Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno, više od 30% ukupnog broja dionica s pravom glasa."

Stav 3. mijenja se i glasi:

"U slučaju iz stava 2. ovog člana, ponovno sazvana skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa."

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Statutom dioničkog društva može se utvrditi veći, ali ne manji procenat od iznosa utvrđenih u st. 1. i 3. ovog člana."

Član 57.

Član 246. mijenja se i glasi:

"Skupština dioničkog društva odlučuje o:

1) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
2) emisiji novih dionica postojeće ili nove klase i emisiji obveznica i drugih dužničkih vrijednosnih papira;
3) ograničenju ili isključenju prava preče kupnje novih dionica, u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;
4) usvajanju godišnjeg izvještaja društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;
5) rasporedu dobiti i isplati dividende;
6) načinu pokrića gubitka;
7) spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava dioničkom društvu ili dioničkog društva drugom društvu;
8) promjeni oblika i podjeli dioničkog društva;
9) prestanku dioničkog društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije;
10) kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita, i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava, u toku poslovne godine u obimu većem od trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine dioničkog društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, kao i o takvoj transakciji u manjem obimu za čije odobrenje je ovlašten nadzorni odbor, ako on takvu predloženu transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom;
11) izboru i razrješenju članova nadzornog odbora pojedinačno;
12) izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova odbora za reviziju;
13) osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava, i odobravanju njihovih statuta;
14) naknadama članovima nadzornog odbora i odbora za reviziju;
15) izmjenama i dopunama odredaba statuta koje se ne odnose na pitanja iz tač. 1, 2, 7. i 8. ovog člana ili druga pitanja o kojima, u skladu sa zakonom ili statutom društva, skupština donosi posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredaba statuta društva; i
16) drugim pitanjima bitnim za poslovanje dioničkog društva, u skladu sa zakonom i statutom dioničkog društva."

Član 58.

U članu 247. iza riječi: "uvid u" dodaju se riječi: "listu dioničara," a iza riječi: "reviziju i" dodaju se riječi: "uvid u sve".

Član 59.

Član 248. mijenja se i glasi:

"Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o pitanjima za koja je pojedinim odredbama ovog zakona izričito tako propisano, uključujući odvojeno glasanje po klasama dionica, a natpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, zajedničkim glasanjem svih klasa dionica, odlučuje o svim ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti, osim izbora članova nadzornog odbora i odbora za reviziju koji se vrši u skladu sa odredbama člana 262. ovog zakona.
Skupština je dužna najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine odlučiti o godišnjem izvještaju društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te o rasporedu dobiti ili načinu pokrića gubitka za tu poslovnu godinu."

Član 60.

Član 250. mijenja se i glasi:

"Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara - vlastodavca.
Osim svakog poslovnog sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je statutom ili odlukom društva utvrđen za registraciju dioničara za učešće u radu skupštine.
Punomoć prestaje ako se dioničar - vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, zatim, izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara - vlastodavca, sa učinkom danom dostavljanja društvu u skladu sa stavom 2. ovog člana, te danom upisa kod Registra prenosa dionica od strane dioničara - vlastodavca.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, u dioničkom društvu sa velikim brojem dioničara, i to u slučajevima, pod uslovima i na način utvrđenim statutom društva u skladu s propisima Komisije, pravo učešća u odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih društvu putem pošte, faksa ili e-maila prije datuma održavanja skupštine."

Član 61.

Član 255. mijenja se i glasi:

"Dioničar koji je, pisanom izjavom dostavljenom nadzornom odboru prije datuma održavanja skupštine ili usmeno u zapisnik prije početka glasanja na skupštini, izjavio da se protivi prijedlogu odluke koja uzrokuje značajne promjene u društvu ili pravima dioničara, a koju je skupština potom usvojila, ima pravo u roku od osam dana od dana održavanja skupštine podnijeti pisani zahtjev da društvo otkupi njegove dionice.
U smislu stava 1. ovog člana, smatraće se da značajne promjene u društvu ili pravima dioničara uzrokuje odluka skupštine kojom se usvaja ili odobrava:

1) emisija novih dionica postojeće ili nove klase;
2) emisija obveznica zamjenjivih za dionice društva ili obveznica s pravom preče kupnje dionica društva;
3) ograničenje ili isključenje prava preče kupnje novih dionica u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;
4) promjena oblika, podjela ili spajanje društva, ili pripajanje društva drugom društvu ili obrnuto.

Po zahtjevu dioničara iz stava 1. ovog člana, društvo je dužno otkupiti njegove dionice u roku od tri mjeseca od dana prijema zahtjeva, uz isplatu po pravičnoj tržišnoj vrijednosti za period od dana objavljivanja obavještenja do datuma održavanja skupštine.
U slučaju da obaveze društva iz stava 3. ovog člana uključuju otkup dionica ukupne nominalne vrijednosti veće od 10% osnovnog kapitala društva i pravične tržišne vrijednosti u ukupnom iznosu većem od zbira iznosa rezervi i zadržane dobiti prema bilansu stanja društva za prethodnu poslovnu godinu, zahtjev ili, ako ih je više, svaki od zahtjeva iz stava 1. ovog člana društvo je dužno ispuniti u roku iz stava 3. ovog člana uz smanjenje broja dionica ili otkupne cijene srazmjerno navedenim ograničenjima, a preostali dio zahtjeva u daljem roku od šest mjseci.
U slučaju kada društvo nije ispunilo obavezu otkupa dionica u skladu sa st. 1, 2, 3, i 4. ovog člana, dioničar ima pravo ispunjenje obaveze društva zahtijevati podnošenjem tužbe nadležnom sudu."

Član 62.

U članu 259. iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Skupština može razriješiti predsjednika i članove nadzornog odbora i prije isteka perioda na koji su imenovani."

Član 63.

U članu 267. iza stava 2. dodaje se novi stav 3., koji glasi:

"U hitnim slučajevima utvrđenim statutom društva može se utvrditi i kraći rok od roka iz stava 1. ovog člana."

Član 64.

U članu 275. stav 2. mijenja se i glasi:

"Upravu dioničkog društva čini direktor, ili direktor i jedan ili više izvršnih direktora, kako je to utvrđeno statutom."

U stavu 3. iza riječi: "člana 260." dodaju se riječi: "i člana 270. stav 2."

Član 65.

U članu 289. stav 1. mijenja se i glasi:

"Dioničko društvo podnosi Komisiji zahtjev za odobrenje promjene oblika potpisan od članova nadzornog odbora, koji su glasali za prijedloge odluka o promjeni oblika i članova uprave koji su predložili plan reorganizacije i odluku o promjeni oblika ", a u stavu 2. iza riječi: "prijema" dodaje se riječ: "urednog".

Član 66.

U članu 292. tačka 2) mijenja se i glasi:

"2) zahtjev za odobrenje pripajanja potpišu članovi nadzornog odbora, koji su glasali za prijedloge odluka o pripajanju i članovi uprave koji su predložili plan reorganizacije i odluke o pripajanju; i"

Član 67.

U članu 297. stav 1. u tačci 3) riječi: "Komisije i" brišu se.

Član 68.

U članu 299. st. 1. i 2. riječi: "Komisije i" brišu se, a u stavu 1. tačka 2. riječ: "osam" zamjenjuje se riječju: "deset".

Član 69.

U članu 301. stav 1. iza riječi: "odredbama", dodaje se riječ: "ovog".

U stavu 2. riječi: "Komisija ili" brišu se.

Član 70.

U članu 314. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću s jednim ili više osnivača iznosi najmanje 2.000 (dvijehiljade) KM, ako drugim zakonom nije određeno drugačije.
Vrijednost pojedinačnog uloga ne može biti manja od 100 (stotinu) KM".

Član 71.

U članu 375. tačka 3. Zakona, iza riječi "zakona" dodaju se riječi "ili u svojim poslovnim pismima i narudžbama ne navodi sve podatke iz člana 21. ovog zakona".
Tač. 8., 9. i 23. brišu se.
Iza tačke 25. dodaje se nova tačka 26. koja glasi:
"26) ako isključi ili ograniči pravo preče kupnje dionica protivno odredbi člana 215. zakona".
Član 72.

U članu 378. stav 1. tačka 3. riječi: "i 383.", brišu se.

Član 73.

Član 380. briše se.

Član 74.

Član 381. briše se.

Član 75.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena člana 383. Zakona.

Član 76.

Sva preduzeća, uključujući i ona sa učešćem državnog kapitala u vlasničkoj strukturi, koja do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu postupila po članu 382. Zakona, dužna su oblik, firmu, osnovni kapital i statut uskladiti sa ovim zakonom i podnijeti prijavu za upis u sudski registar, u roku od osam mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 77.

Društva koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona postupila po članu 382. Zakona dužna su uskladiti svoj statut sa odredbama ovog zakona.
U slučajevima kada se odredbama statuta društva ograničavaju ili umanjuju obaveze i odgovornosti članova organa društva ili prava dioničara ili povjerilaca društva utvrđena ovim zakonom, u pogledu tih pitanja neposredno se primjenjuju odredbe ovog zakona.

Član 78.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BIH
Muhamed Ibrahimović, s. r. 
PREDSEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić
PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Muhamed Ibrahimović