Zakon o privrednim društvima (SN FBiH 91/07)

Z A K O N
O IZMJENI ZAKONA O
PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Član 1.


U Zakonu o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i 68/05) član 382. mijenja se i glasi:

"Sva privredna društva, uključujući i ona sa učešćem državnog kapitala u vlasničkoj strukturi, dužna su oblik, firmu, osnovni kapital i statut uskladiti sa ovim Zakonom i podnijeti prijavu za upis u registar društva najkasnije do 30.06.2008. godine."


Član 2.


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Stjepan Krešić


PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Safet Softić