Zakon o privrednim društvima (SN FBiH 84/08)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA


Član 1.


U Zakonu o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07), u članu 7. stav 2., riječ: "odobrenja" zamjenjuje se riječima: "prethodnog odobrenja ili drugog odgovarajućeg akta".
U stavu 3. riječi: "je aktom nadležnog organa utvrđeno da ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti", zamjenjuju se riječima: "organu nadležnom za inspekcijski nadzor dostavi obavještenje o početku obavljanja djelatnosti i ispunjavanju uvjeta tehničke opremljenosti, zaštite na radu, zaštite i unapređenja životne sredine i drugih uvjeta propisanih za obavljanje te ili tih djelatnosti".
Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
"Ispunjenost uvjeta iz stava 3. ovog člana nadzire nadležni organ u postupku inspekcijskog nadzora."
Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.


Član 2.


U prvom dijelu: "ZAJEDNIČKE ODREDBE", naslov glave: "VI - SUPSIDIJARNA DRUŠTVA" mijenja se i glasi: "VI - POVEZANA DRUŠTVA".


Član 3.


Ispred člana 45. uspostavlja se naslov odjeljka: "1. Pojam".

Član 45. uspostavlja se i glasi:
"Povezana društva su:
1) vladajuće i zavisno društvo;
2) društva sa uzajamnim učešćem;
3) holding; 
4) koncern."


Član 4.


Ispred člana 46. uspostavlja se naslov odjeljka: "2. Vladajuće i zavisno društvo".

Član 46. mijenja se i glasi : 
"Ako jedno društvo ima većinsko učešće u osnovnom kapitalu drugog društva ili ako na osnovu ugovora zaključenog sa drugim društvom ima pravo da imenuje većinu članova nadzornog odbora tog drugog društva, odnosno ima većinu glasova u skupštini, to se društvo smatra vladajućim, a drugo društvo zavisnim.
Vladajuće društvo sa većinskim učešćem u osnovnom kapitalu je društvo koje, neposredno ili posredno preko drugog društva, na osnovu više od 50% učešća u osnovnom kapitalu drugog društva ima više od 50% glasova u skupštini zavisnog društva.
Neposredno učešće u osnovnom kapitalu koji pripada vladajućem društvu ili drugom licu koje ga drži za njegov račun određuje se na osnovu odnosa nominalnog iznosa tog učešća prema ukupnom osnovnom kapitalu zavisnog društva.
Pri određivanju učešća iz stava 4. ovog člana, od ukupnog osnovnog kapitala zavisnog društva oduzimaju se vlastite dionice i udjeli zavisnog društva i dionice i udjeli koje za račun zavisnog društva drži treće lice.
Posredno učešće u osnovnom kapitalu koji pripada vladajućem društvu obuhvata dionice i udjele koji pripadaju društvu koje zavisi od njega ili koji pripadaju drugom licu za račun tog društva ili za račun društva koje zavisi od njega (zavisna društva). 
Zavisno društvo može u vladajućem društvu pribaviti dionice i udjele i ostvariti svoje pravo glasa na osnovu dionica i udjela kojima već raspolaže, shodno odredbama ovog zakona o društvu sa uzajamnim učešćem."


Član 5.


Ispred člana 47. uspostavlja se naslov odjeljka: "3. Društva sa uzajamnim učešćem".

Član 47. mijenja se i glasi: 
"Društva sa uzajamnim učešćem u osnovnom kapitalu su povezana društva kod kojih svako društvo ima učešće u osnovnom kapitalu drugog društva."


Član 6.


Ispred člana 48. uspostavlja se naslov odjeljka: "4. Holding".


Član 48. mijenja se i glasi:
"Ako se vladajuće i jedno ili više zavisnih društava, na osnovu zaključenog ugovora o vođenju poslova, objedine jedinstvenim vođenjem poslova od strane vladajućeg društva, ona čine holding, a pojedinačna društva su društva holdinga."


Član 7.


Ispred člana 49. uspostavlja se se naslov odjeljka: "5. Koncern". 
Član 49. mijenja se i glasi :


"Ako vladajuće društvo, na osnovu zaključenog ugovora o vođenju poslova, pored jedinstvenog vođenja poslova zavisnih društava, obavlja i druge djelatnosti, ona čine koncern, a pojedinačna društva su društva koncerna."


Član 8.


Član 50. mijenja se i glasi :
"Holding i koncern, u skladu sa čl. 48. i 49. ovog zakona, mogu formirati i pravno samostalna društva, koja nisu zavisna jedno o drugome."


Član 9.


Ispred člana 50. a) uspostavlja se naslov odjeljka: "6. Zajedničke odredbe za povezana društva"


Član 50. a) uspostavlja se i glasi :
"Vladajuće društvo odgovara neograničeno solidarno povjeriocima u postupku stečaja zavisnog društva ako je stečaj prouzrokovan obavezujućim nalozima, odlukama ili uputstvima vladajućeg društva.
Ako vladajuće društvo dovede zavisno društvo u položaj da izvrši za sebe štetan pravni posao ili da na svoju štetu nešto učini ili propusti da učini, nadoknadit će zavisnom društvu štetu prouzrokovanu po tom osnovu.
Zahtjev za naknadu štete iz stava 1. ovog člana, u ime zavisnog društva, mogu podnijeti dioničari i članovi zavisnog društva koji posjeduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala tog društva ili statutom određeni manji dio, kao i povjerioci društva čija potraživanja iznose više od 10% osnovnog kapitala zavisnog društva.
Pored vladajućeg društva, kao solidarni dužnici odgovaraju članovi uprave vladajućeg društva koji su zavisno društvo doveli u položaj da izvrši za sebe štetan pravni posao ili da na svoju štetu nešto učini ili propusti da učini. 
Kao solidarni dužnici odgovaraju i članovi uprave zavisnog društva ako su povrijedili svoje dužnosti, osim ako su postupali po upustvima uprave vladajućeg društva."


Član 10.

Ispred člana 50. b) uspostavlja se naslov odjeljka: "7. Poslovno udruženje".


Član 50. b) uspostavlja se i glasi:
"Poslovno udruženje mogu osnovati dva ili više društava, radi unapređenja sopstvenog privređivanja i usklađivanja svoje djelatnosti.
Poslovno udruženje se ne osniva radi sticanja dobiti. 
Prava članova poslovnog udruženja ne mogu biti izražena u vrijednosnim papirima.
Poslovno udruženje je pravno lice.
Poslovno udruženje upisuje se u registar društava. 
Oznaka "poslovno udruženje" navodi se u firmi. 
Poslovno udruženje istupa u pravnom prometu u svoje ime i za račun svojih članova i u ime i za račun svojih članova. 
Za obaveze preuzete u pravnom prometu poslovno udruženje odgovara svojom imovinom, a članovi odgovaraju na način određen ugovorom o osnivanju, odnosno ugovorom s trećim licem.
Ugovorom o osnivanju utvrđuje se naziv, vrijeme osnivanja, cilj i djelatnost, sjedište, upravljanje, zastupanje, odgovornost, pristupanje, istupanje, istupanje u pravnom prometu, isključenje, imovina, nadzor, prestanak, kao i druga pitanja značajna za ostvarivanje ciljeva osnivanja poslovnog udruženja."


Član 11.


Ispred člana 50. c) uspostavlja se naslov odjeljka: "8. Ostali oblici povezivanja društava".

Član 50. c) uspostavlja se i glasi:
"Društva se mogu povezivati ugovorom i u druge oblike povezivanja (konzorcij, franšizing, zajednica društava, poslovna unija, poslovni sistem, pul i drugi)."


Član 12.


U članu 62. stav 5. iza riječi "odgovornošću" dodaju se riječi: "i otvoreno dioničko društvo".

Iza stava 5. dodaju se novi st. 6., 7. i 8. koji glase:
"Otvoreno dioničko društvo može se podijeliti, u skladu sa stavom 3. ovog člana, pripajanjem sa dva ili više postojećih otvorenih dioničkih društava ili podjelom na dva ili više novih otvorenih dioničkih društava.
Društvo sa ograničenom odgovornošću, koje ispunjava kriterije za otvoreno dioničko društvo preme ovom zakonu, dužno je promijeniti oblik u dioničko društvo i izvršiti upis u registar emitenta i kod nadležnog suda u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Ukoliko društvo ne uskladi oblik organizovanja, shodno stavu 7. ovog člana, nadležni sud donosi odluku o njegovom prestanku."


Član 13.

U članu 73. st. 2., 3. i 4., brišu se.


Član 14.


Član 74., briše se.


Član 15.


Član 75., briše se.


Član 16.


Član 76., briše se.


Član 17.


Član 77., briše se.


Član 18.


U članu 107. dodaju se novi st. 2., 3., 4., 5. i 6. koji glase:
"Dionička društva mogu biti otvorena i zatvorena.
Otvorena dionička društva su društva čije su dionice emitovane putem javne ponude i koja ispunjavaju jedan od slijedećih kriterija:
1) da se radi o bankama ili društvima za osiguranje, ili
2) da imaju osnovni kapital najmanje u iznosu od 4.000.000,00 KM i najmanje 40 dioničara.
Pod dionicama emitovanim putem javne ponude smatraju se dionice emitovane po Zakonu o vrijednosnim papirima ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/93 i 36/99).
Otvoreno dioničko društvo ne može ograničiti prijenos dionica trećim licima.
Zatvoreno dioničko društvo postaje otvoreno kada ispuni jedan od kriterija iz stava 2. ovog člana."


Član 19.


U članu 131. dodaje se novi stav 2. koji glasi : 
"Izuzetno za iznos investicionih ulaganja po zaključenom kupoprodajnom ugovoru u postupku privatizacije, nakon što kupac izvrši sve ugovorom preuzete obaveze, može se povećati osnovni kapital društva, o čemu odluku donosi skupština."


Član 20.


U članu 135. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
"Izuzetno u društvu koje se nalazi u postupku privatizacije plaćanje dionica može se vršiti konverzijom potraživanja prema dioničkom društvu."


Član 21.


U članu 240. st. 3. i 4. mijenjaju se i glase:
"Skupštinom, do izbora predsjednika skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.
Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika skupštine."


Član 22.


U članu 242. u stavu 1. broj "30" zamjenjuje se brojem "20".

U stavu 3. ispred riječi "dioničko" dodaje se riječ "otvoreno", a riječi: "sa velikim brojem dioničara", brišu se.


Član 23.


U članu 243. stav 3., briše se.


Član 24.


U članu 244. u stavu 3., broj "30" zamjenjuje se brojem "15".


Iza stava 4., dodaje se novi stav 5. koji glasi:
"Podnosilac zahtjeva iz stava 1. ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, može zadužiti sekretara društva da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela skupštine, objavljivanje obavještenja o sazivanju skupštine na način iz člana 242. ovog zakona, te da poduzme i sve druge radnje neophodne za održavanje skupštine društva."


Član 25.


U članu 245. u stavu 2. riječi: "nadzorni odbor" zamjenjuju se riječima: "sazivač skupštine".

Iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
"Izuzetno predsjednik skupštine može prekinuti rad skupštine najduže do 15 dana, uz utvrđivanje tačnog datuma i mjesta nastavka rada započete skupštine."


Član 26.


U članu 246. iza tačke 15. dodaje se nova tačka 16. koja glasi:
"16) izuzimanju stalnih sredstava u neprivatizovanim privrednim društvima;".

Dosadašnja tačka 16. postaje tačka 17.


Član 27.


U članu 248. iza stava 1., dodaje se novi stav 2. koji glasi:
" U društvima sa učešćem državnog kapitala većim od 50% i koja se nalaze u postupku privatizacije, aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine može biti utvrđeno da skupština društva o svim ili o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje većinom glasova većom od dvotrećinske i natpolovične većine iz stava 1. ovog člana.
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3."


Član 28.


U članu 250. stav 5. ispred riječi "dioničkom" dodaje se riječ "otvorenom", a riječi: "sa velikim brojem dioničara", brišu se.


Član 29.


U članu 253. u stavu 3. riječi: "Nadzorni odbor" zamjenjuju se riječima: "Sekretar društva".


Član 30.


U članu 255. u stavu 1., iza riječi "dionice", tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi : "osim u slučaju restruktuiranja ili reorganizacije društva sa većinskim državnim kapitalom."

U stavu 5. iza riječi "sudu", tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi : "osim u slučaju restruktuiranja ili reorganizacije društva sa većinskim državnim kapitalom."


Član 31.


U članu 259. u stavu 2. iza riječi "godine", tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja skupština društva glasa o povjerenju članovima nadzornog odbora."

U stavu 5. iza riječi "imenovani", tačka se zamjenjuje dvotačkom i dodaju se riječi:
"1) kad nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje dioničara,
2) kad skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju,
3) kad skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova nadzornog odbora za štetu koju je pretrpilo dioničko društvo zbog razloga iz čl. 270. i 273. ovog zakona,
4) i u drugim slučajevima utvrđenim statutom dioničkog društva."


Član 32.


U članu 260. tačka 3. broj "70" zamjenjuje se brojem "65".

Član 33.


U članu 261. stav 3., briše se.


Član 34.


U članu 262. u stavu 1., riječi : "Predsjednik i članovi", zamjenjuju se riječju "Članovi", na kraju rečenice iza riječi "biraju" zarez se zamjenjuje tačkom, a preostali dio teksta, briše se.

Stav 3. mijenja se i glasi :
"Kandidate koji su dobili najveći broj glasova skupština proglašava za članove nadzornog odbora."

Iza stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase :
"Na prvoj konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora, koju u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine iz stava 3. ovog člana saziva sekretar društva, nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika nadzornog odbora.
Nadzorni odbor, može razriješiti člana nadzornog odbora sa dužnosti predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za predsjednika nadzornog odbora."


Član 35.


U članu 264. stav 1. mijenja se i glasi :
" Direktor i član uprave dioničkog društva ne može biti predsjednik i član nadzornog odbora ili upravnog odbora u privrednim društvima ili institucijama, uključujući, ali i ne ograničavajući se na :fondove, banke, agencije, komisije. 
Dioničar sa 50% i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću ne može biti predsjednik i član nadzornog ili upravnog odbora u društvima sa većinskim državnim kapitalom ili institucijama. 
Predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa većinskim državnim kapitalom ili institucije ne može istovremeno biti predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora drugog društva ili institucije.
Lice koje je predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa većinskim državnim kapitalom ili institucije, a koje prema odredbama ovog zakona to ne može biti, dužno je podnijeti ostavku na mjesto predsjednika ili člana nadzornog ili upravnog odbora društva sa većinskim državnim kapitalom ili institucije, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Predsjednik i članovi nadzornog odbora i članovi uprave privrednog društva sa većinskim državnim kapitalom, dužni su proći odgovarajuće stručno usavršavanje u skladu sa propisom koji donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
Ograničenja iz st. 2., 3. I 4. ne odnose se na članove nadzornog odbora privrednog društva sa većinskim državnim kapitalom, koji su imenovani ispred privatnog kapitala."


Član 36.


U članu 269. tačka 5. mijenja se i glasi:
"bira predsjednika nadzornog odbora;".


Član 37.


U članu 275. u stavu 2. zarez i riječi: "kako je to utvrđeno statutom", brišu se.
Iza stava 2. dodaje se novi stav 3., koji glasi:
"Postupak izbora, imenovanja, razrješenja, sastav i način odlučivanja uprave dioničkog društva utvrđuje se statutom."


Član 38.


U članu 276. u stavu 2. riječ "direktora" zamjenjuje se riječima: "članovima uprave". 
Stav 3. mijenja se i glasi:
"Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava uprave uređuju se ugovorom."


Član 39.


Član 277. mijenja se i glasi :
"Način razrješenja članova uprave dioničkog društva i prije isteka mandata na koji su imenovani, utvrđuje se statutom društva.
U slučaju razrješenja članova uprave dioničkog društva prije isteka mandata shodno se primjenjuju odredbe člana 259. stav 5. ovog zakona."


Član 40.


Član 281. mijenja se i glasi:
"Dioničko društvo ima sekretara.
Postupak izbora, imenovanja i razrješenja sekretara društva utvrđuje se statutom društva.
Međusobni odnosi u obavljanju poslova, visina novčane naknade, odgovornost u izvršavanju propisanih obaveza sekretara društva, kao i druga pitanja uređuju se ugovorom."

Član 41.


U članu 287., riječ "Dioničko", zamjenjuje se riječima: "Zatvoreno dioničko".


Član 42.


U članu 291. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:
"Otvoreno dioničko društvo može se pripojiti samo drugom društvu koje će nakon pripajanja ispunjavati jedan od kriterija za otvoreno dioničko društvo.
Otvoreno dioničko društvo može se spojiti sa jednim ili više drugih društava samo na način da tim spajanjem osnuju novo otvoreno dioničko društvo."


Član 43.


U članu 375. u stavu 1. riječi: "od 10.000 do 70.000 KM", zamjenjuju se riječima: "od 500,00 KM do 15.000,00 KM".


Tačka 4., briše se.


Član 44.


U članu 377. stav 1. tačka 8) iza broja 270. dodaju se riječi: "i člana 264. stav 5."

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2., koji glasi:
"Za prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 3.000,00 KM sekretar društva koji: 
1) ne postupi prema zaduženju iz člana 244. stav 5. ovog zakona i
2) ne sazove konstituirajuću sjednicu nadzornog odbora u skladu sa članom 262. stav 4. ovog zakona"


Član 45.

U članu 379. tačka 2., briše se.


Član 46.


U čl. 375., 376., 377., 378. i 379., riječi: "privredni prijestup", zamjenjuju se riječju "prekršaj", a u čl. 376., 377., 378. i 379., riječi: "od 1.000 do 5.000 KM", zamjenjuju se riječima: "od 50,00 KM do 3.000,00 KM".


Član 47.


Privredna društva, dužna su statut uskladiti sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu.


Član 48.


Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije i Zakonodavno-pravna komisija Doma naroda Parlamenta Federacije da utvrde prečišćeni tekst Zakona o privrednim društvima u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Član 49.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH.


PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Stjepan Krešić

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA 
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Safet Softić