Zakon o privrednim društvima (SN FBiH 75/13)

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Član 1.

U Zakonu o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), u članu 7. iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
"Ukoliko Društvo obavlja djelatnost suprotno odredbama ovog člana nadležni organ, u postupku inspekcijskog nadzora, donijet će rješenje kojim se Društvu zabranjuje obavljanje te djelatnosti do otklanjanja nedostataka."
Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 2.

Član 11. mijenja se i glasi:
"Društvo, domaće ili strano, može van mjesta sjedišta osnovati jednu ili više podružnica u kojim obavlja svoje djelatnosti.
Podružnice su poslovne jedinice koje nemaju svojstvo pravnog lica.
Podružnica ima mjesto poslovanja i zastupnike, poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun Društva, a djelovanjem podružnice prava i obaveze stiče Društvo.
Odluku o osnivanju podružnice donosi ovlašteni organ Društva u skladu sa aktom o osnivanju ili statutom Društva.
Odluka o osnivanju podružnice obavezno sadrži:
1) firmu i sjedište Društva koje osniva podružnicu i firmu i sjedište podružnice;
2) djelatnost podružnice i
3) ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje podružnice.
Podružnica prestaje:
1) ako ovlašteni organ Društva u skladu sa aktom o osnivanju ili statutom društva donese odluku o prestanku podružnice ili
2) ako Društvo koje je osnovalo podružnicu prestane postojati.
Podružnica se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 68/05 i 43/09)."

Član 3.

U članu 135. iza stava 3., dodaje se novi stav 4., koji glasi:
"Dioničko društvo ne može davati zajmove, kredite ili obezbjeđenja za sticanje svojih dionica".
Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.
Iza stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:
"U postupku restruktuiranja ili finansijske konsolidacije društva dionice nove emisije mogu se plaćati i na drugi način, ukoliko je to propisano posebnim zakonom."

Član 4.

U članu 143. stav 2., mijenja se i glasi:
"Dioničko društvo dužno je podnijeti zahtjev Komisiji za odobrenje javne ponude dionica u roku određenom Zakonom o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08 i 109/12)".

Član 5.

U članu 244. iza stava 5., dodaje se novi stav 6., koji glasi:
"Podnosilac zahtjeva iz stava 1. ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, dužan je utvrditi prijedloge odluka sazvane skupštine i dioničarima omogućiti ostvarivanje prava iz člana 247. ovog zakona."

Član 6.

U članu 355. iza stava 3., dodaju se novi st. 4. i 5., koji glase:
"Društvo ne može davati zajmove, kredite ili obezbjeđenja za sticanje svojih udjela.
U postupku restruktuiranja ili finansijske konsolidacije društva novi udjeli mogu se sticati i na drugi način, ukoliko je to propisano posebnim zakonom."

Član 7.

U članu 377. stav 1. tačka 6), riječi: "stav 2.", zamjenjuju se riječima: "stav 3.".

Član 8.

Iza člana 382. dodaje se novi član 382a. koji glasi:
"Nadležna federalna ministarstva dužna su donijeti propise iz člana 7. stav 6. ovog zakona, najkasnije do 30.06.2014. godine."

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

Radoje Vidović

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

Fehim Škaljić