Model statuta javnog preduzeća

STATUT 

JAVNOG PREDUZEĆA_____________ 

I - OPŠTE ODREDBE 

Član 1. 

1.1.  Statutom javnog preduzeća_____________, d.d. (dioničkog društva) ili d.o.o. (društvo sa ograničenom odgovornošću) utvrđuju se: pitanja firme i sjedišta preduzeća, djelatnosti koje preduzeće obavlja, iznos osnovnog kapitala i način uplate dionica, nominalna vrijednost, vrsta i klasa izdatih dionica uz naznaku da li su dionice izdate na ime ili na donosioca, način potpisivanja firme preduzeća, način sazivanja skupštine i donošenja odluka u skupštini, izbor, opoziv i djelokrug organa društva, primjena etičkog kodeksa, raspodjela dobiti i način pokrića gubitaka, postupak nabavke preduzeća, planiranje poslovanja preduzeća, investicija, primjena knjigovodstvenih i finansijskih računovodstvenih standarda, rezerve preduzeća, posljedice propuštanja uplate dionica ili neblagovremene uplate dionica, zaštita životne sredine, način promjene oblika društva, postupak izmjena i dopuna Statuta te druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. 

1.2.  Javno preduzeće _____________ je osnovano__________ (osnivački akt zajedno sa svim kasnijim izmjenama i dopunama istog) i registrovano u skladu sa važećim propisima kod Kantonalnog suda u_____________na dan _______godine sa izmjenama upisa _____________na dan ______godine. 

1.3.  Javno preduzeće_____________je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost upisanu u sudski registar radi sticanja dobiti (obavljanje djelatnosti od opšteg interesa). 

1.4.  Statutom javnog preduzeća može se utvrditi osnivanje dijela preduzeća koje će imati određena ovlaštenja u pravnom prometu kao i poseban obračun rezultata poslovanja i poseban podračun u skladu sa važećim propisima. Dijelovi javnog preduzeća, osnovani u cilju efikasnijeg poslovanja istog, nemaju svojstvo pravnog lica. Dijelovi javnog preduzeća upisuju se u registar prema sjedištu javnog preduzeća, saglasno važećim propisima o registraciji preduzeća. 

1.5.  Osnivači i lica koja sticanjem dionica u javnom preduzeću stupe u isto jesu članovi javnog preduzeća. 

1.6.  Javno preduzeće je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom. 

1.7.  Javno preduzeće može da zaključuje ugovore i obavlja druge poslove prometa roba i usluga samo u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar. 

II - FIRMA I SJEDIŠTE JAVNOG PREDUZEĆA 

Član 2. 

2.1.  Firma je ime pod kojim javno preduzeće posluje. Firma javnog preduzeća će sadržavati oznaku "j.p." (mogućnost). Puna firma javnog preduzeća je ___________. Skraćena firma javnog preduzeća je ________________. 

2.2.  U svom poslovanju javno preduzeće koristi firmu u obliku, punom ili skraćenom, u kome je isto upisana u sudski registar. 

2.3.  Dio javnog preduzeća koji ima određena ovlaštenja u pravnom prometu istupa pod firmom javnog preduzeća te naznakom da se radi o dijelu istog. 

2.4.  Sjedište javnog preduzeća je  ________u___________. Sjedište javnog preduzeća može biti izmijenjeno odlukom Upravnog odbora preduzeća uz saglasnost nadzornog odbora. Prednja izmjena mora biti upisana u registar nadležnog suda. 

2.5.  Adresa poslovnih prostorija dijelova javnog preduzeća je predmet upisa u registar nadležnog suda. 

III - DJELATNOST JAVNOG PREDUZEĆA 

Član 3. 

3.1.  Djelatnosti javnog preduzeća upisane su u registru nadležnog suda saglasno Standardnoj klasifikaciji djelatnosti utvrđenoj Zakonom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/95) i iste su kako slijedi: 

3.1.1. (šifra)_____________(opis djelatnosti) 

3.1.2. (šifra)_____________opis djelatnosti) 

3.1.3. (šifra)_____________(opis djelatnosti) 

3.1.4. (šifra)_____________(opis djelatnosti) 

3.1.5. (šifra)_____________(opis djelatnosti) 

3.2.  Budući da javno preduzeće obavlja djelatnosti od opšteg interesa koje se tiču_____________, može biti registrovano samo za obavljanje djelatnosti koje su direktno vezane za te djelatnosti, odnosno one koje bi direktno ili objektivno mogle biti od koristi preduzeću, među ostalim, i značajnim poboljšanjem  ključnih kapaciteta ili finansijskih rezultata preduzeća u cjelini. 

3.3.  Javno preduzeće može osnivati ili kupovati nova preduzeća ili poslovne djelatnosti bilo u cjelini ili djelimično samo ukoliko su isti: 

3.3.1. uključeni u poslovne djelatnosti koje su direktno vezane za registovane djelatnosti javnog preduzeća, 

3.3.2. ako je to kupovina koja bi direktno i objektivno mogla biti od koristi preduzeću, među ostalim i značajnim poboljšanjem ključnih kapaciteta ili finansijskih rezultata preduzeća u cjelini. 

3.4.  Javno preduzeće može, bez upisa u sudski registar, da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili privremeno. 

IV - IZNOS OSNOVNOG KAPITALA I NAČIN UPLATE DIONICA I PRAVA IZ DIONICA 

Član 4. 

4.1.  Osnovni kapital javnog preduzeća iznosi KM __________ i podijeljen je na dionice/udjele pojedinačne nominalne vrijednosti u iznosu od KM_____________. 

4.2.  Sve dionice javnog preduzeća u trenutku usvajanja statuta su obične i iste klase. 

4.3.  Dionice javnog preduzeća daju pravo na učešće u upravljanju dioničkim društvom, pravo na učešće u dobiti kao i pravo na dio likvidacione mase. 

4.4.  Svaka dionica daje pravo glasa srazmjerno njenoj nominalnoj vrijednosti. 

4.5.  Dioničar je obavezan da uplati nominalni ili viši emisioni iznos upisanih dionica na račun javnog preduzeća ili da preda preduzeću uloge u stvarima i pravima u skladu sa odredbama važećih propisa i ovog statuta. 

4.6.  Javno preduzeće će u skladu s odredbama zakona, odnosno statuta dioničarima, u slučaju opravdanog kašnjenja, ostaviti dodatni rok za uplatu, odnosno unošenje uloga. 

4.7.  Ako dioničar u ostavljenom roku kasni sa uplatom, odnosno unošenjem uloga, javno preduzeće će istom oduzeti privremenu dionicu. 

  Isključeni dioničar odgovara preduzeću za neuplaćeni iznos, odnosno neuneseni ulog i prouzrokovanu štetu, ako preduzeće ne dobije taj iznos prodajom dionice na berzi ili javnoj licitaciji, odnosno ukoliko se ne naplati od njegovih prethodnika upisanih u knjigu dioničara u slučaju prijenosa privremene dionice na drugo lice. 

4.8.  Na emisiju i uplatu dionica primjenjivaće se odredbe važećih zakona o privrednim društvima i vrijednosnim papirima u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

V - IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA JAVNOG PREDUZEĆA 

Član 5. 

5.1.  Organi javnog preduzeće su: 

5.1.1. Skupština dioničara, 

5.1.2. Nadzorni odbor, 

5.1.3. Uprava (menadžment), kao organi upravljanja i 

5.1.4. Odbor za reviziju. 

5.2.  Skupština dioničara: 

5.2.1. donosi statut i izmjene i dopune statuta (osim u pitanjima koja se odnose na odluke iz članova 5.2.3., 5.2.4., 5.2.9. i 5.2.10. o kojima donosi posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredaba statuta); 

5.2.2. donosi etički kodeks poduzeća; 

5.2.3. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala; 

5.2.4. odlučuje o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase i emisiji obveznica i drugih dužničkih vrijednosnih papira; 

5.2.5. odlučuje o ograničenju ili isključenju prava preče kupnje dionica, u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase; 

5.2.6. usvaja godišnji izvještaj preduzeća, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju; 

5.2.7. odlučuje o rasporedu dobiti i isplati dividende; 

5.2.8. odlučuje o načinu pokrića gubitaka; 

5.2.9. odlučuje o spajanju s drugim društvima i pripajanju drugih društava preduzeću; 

5.2.10. odlučuje o promjeni oblika i podjeli preduzeća; 

5.2.11. odlučuje o prestanku preduzeća sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije; 

5.2.12. odlučuje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava, u toku poslovne godine u obimu većem od trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine preduzeća po bilansu stanja na kraju prethodne godine, kao i o takvoj transakciji u manjem obimu za čije odobrenje je ovlašten nadzorni odbor, ako on takvu predloženu transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom; 

5.2.13. odlučuje o izboru i razrješenju članova nadzornog odbora pojedinačno; 

5.2.14. odlučuje o izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova odbora za reviziju; 

5.2.15. odlučuje o osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava, i odobravanju njihovih statuta; 

5.2.16. odlučuje o naknadama članovima nadzornog odbora i odbora za reviziju; 

5.2.17. odlučuje o poslovniku o radu skupštine, nadzornog odbora i odbora za reviziju na prijedlog nadzornog odbora; 

5.2.18. odobrava trogodišnji plan poslovanja odnosno odobrava revidirani plan poslovanja; 

5.2.19. odlučuje o ostvarivanju zahtjeva javnog preduzeća prema članovima uprave i nadzornog odbora ili pojedinačnim dioničarima u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju, kupovini ili vođenju poslovanja javnog preduzeća; 

5.2.20. odlučuje o zastupanju javnog preduzeća u sudskim postupcima koji se vode protiv članova uprave društva ili eventualnim postupcima protiv članova drugih organa javnog preduzeća; 

5.2.21. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i statutom. 

5.3.  Skupština se saziva po potrebi, a najmanje jedanput godišnje (redovna skupština). 

5.4.  Skupštinu saziva Nadzorni odbor, a u izuzetnim slučajevima Uprava odnosno dioničari. 

5.5.  Sazivanje skupštine objavljuje se najmanje 30 dana prije održavanja, na način određen statutom. 

5.6.  Dioničari koji imaju ili predstavljaju najmanje 5% (pet odsto) osnovnog kapitala mogu od Nadzornog odbora zahtijevati sazivanje skupštine, uz navođenje razloga za sazivanje skupštine i pitanja o kojima bi skupština trebalo da odlučuje. 

5.7.  Ukoliko Nadzorni odbor, po pismenom zahtjevu dioničara iz stava 5.6. ovog člana ne sazove skupštinu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, skupštinu mogu sazvati ti dioničari neposredno. 

5.8.  U slučaju da se skupština ne sastane u roku od 15 dana po zahtjevu iz stava 5.6. i 5.7. ovog člana, u daljnjem roku od 15 dana skupštinu može sazvati i uprava. 

Član 6. 

6.1.  Dnevni red skupštine objavljuje se istovremeno sa sazivanjem skupštine u najmanje jednim dnevnim novinama koje se štampaju na teritoriji sjedišta javnog preduzeća. 

6.2.  Uz poziv na skupštinu, za svaku tačku dnevnog reda o kojoj skupština odlučuje, uz objavljeni dnevni red, učesnicima se dostavljaju i prijedlozi odluka. 

6.3.  Ako skupština odlučuje o izmjenama i dopunama statuta, u objavljenom dnevnom redu naznačava se mjesto gdje se nalazi tekst prijedloga izmjena. 

6.4.  Na pitanje dioničara u vezi sa dnevnim redom, postavljeno u pismenom obliku najmanje 8 dana prije održavanja skupštine, uprava preduzeća obavezna je dioničaru dati pismeni odgovor, u skladu sa poslovnikom o radu skupštine. 

6.5.  Dioničar koji ima ili predstavlja najmanje 5% (pet odsto) osnovnog kapitala, u roku od 8 dana od dana sazivanja skupštine može od Nadzornog odbora pismeno zahtijevati da određeno pitanje uvrsti u dnevni red skupštine, uz navođenje razloga. 

6.6.  Ako Nadzorni odbor ne postupi po zahtjevu dioničara iz stava 6.5. ovog člana i u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva to ne objavi na isti način kao i oglas o sazivanju skupštine, na zahtjev dioničara učiniće to uprava, u roku od 3 dana od dana podnošenja zahtjeva upravi. Ukoliko to pitanje i nakon navedene procedure ne bude uvršteno u dnevni red, to može učiniti skupština na zahtjev dioničara. 

Član 7. 

7.1.  Skupština može odlučivati ako su zastupljeni, lično ili preko punomoćnika, dioničari sa više od 30% (trideset odsto) ukupnog broja dionica s pravom glasa. 

7.2.  Ako se skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma iz stava 7.1 ovog člana, istu ponovo saziva Nadzorni odbor s istim dnevnim redom, najranije za 15, a najkasnije za 30 dana od prvobitno zakazanog dana održavanja na način utvrđen ovim statutom. 

7.3.  U slučaju iz stava 7.2. ovog člana skupština može odlučivati ako su prisutni dioničari sa više od 10% (deset odsto) ukupnog broja glasova, ako statutom nije drugačije određeno u pogledu neophodne većine za pojedine odluke. 

7.4.  Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa prisutnih dioničara: 

7.4.1. o izmjenama i dopunama statuta; 

7.4.2. o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala; 

7.4.3. statusnim promjenama preduzeća; 

7.4.4. izboru i opozivu predsjednika i članova Nadzornog odbora; 

7.4.5. izboru i opozivu revizora, odbora za reviziju i likvidatora; 

7.4.6. o promjeni oblika i prestanku javnog preduzeća; 

7.4.7. o raspodjeli dobiti; 

7.5.  O drugim odlukama iz svog djelokruga, skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. 

7.6.  Skupština je dužna najkasnije 6 (šest) mjeseci od završetka poslovne godine odlučiti o godišnjem izvještaju preduzeća, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te o rasporedu dobiti ili načinu pokrića gubitka za tu poslovnu godinu. 

Član 8. 

8.1.  Skupština, po pravilu, odlučuje javnim glasanjem. 

8.2.  Skupština može odlučivati i tajnim glasanjem o izboru i opozivu članova organa javnog preduzeća i o pojedinim pitanjima kada to zahtijevaju dioničari sa najmanje 5% (pet odsto) dionica preduzeća. 

Član 9. 

9.1.  Dioničari svoje pravo glasa ostvaruju lično ili preko punomoćnika. U slučaju da dioničar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoćnik ne može biti član uprave ili Nadzornog odbora preduzeća. 

9.2.  Punomoćje se daje za jednu skupštinu, a važi i za ponovljeno zasjedanje skupštine. 

9.3.  Ostvarivanje prava glasa detaljno se utvrđuje poslovnikom o radu skupštine donesenim u skladu sa odredbama zakona i statuta. 

9.4.  Dioničar ne može učestvovati u odlučivanju na skupštini u slučaju kada je predmet odluke konkretan interes tog dioničara koji je protivan interesu preduzeća. 

Član 10. 

10.1. Nadzorni odbor sastoji se od (najmanje) 3 (tri) člana. Članovi Nadzornog odbora biraju se iz reda lica izvan preduzeća. 

10.2. Kandidata za člana Nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% (pet odsto) dionica s pravom glasa. 

10.3. Nadzorni odbor može odlučivati ako na sjednici prisustvuju svi članovi Nadzornog odbora, a odluke donosi većinom glasova. 

10.4. Donošenje odluka Nadzornog odbora pismeno, telefonski, telegrafski, putem elektronske pošte ili korištenjem drugih tehničkih sredstava, na način utvrđen statutom, dozvoljeno je ako se tome ne protivi ni jedan član Nadzornog odbora. 

10.5. Djelokrug rada Nadzornog odbora je: 

10.5.1. nadzire rad uprave javnog preduzeća; 

10.5.2. nadzire poslovanje preduzeća; 

10.5.3. priprema poslovnike i predlaže ih skupštini; 

10.5.4. priprema etički kodeks i predlaže ga skupštini; 

10.5.5. vrši izbor kandidata odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje skupštini; 

10.5.6. razmatra provedbeni propis za postupak nabavki i nadzire njegovo provođenje; 

10.5.7. daje mišljenje skupštini o prijedlogu uprave za raspodjelu profita; 

10.5.8. predlaže način pokrića gubitaka; 

10.5.9. imenuje i razrješava članove uprave u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku odnosno poslovnicima te važećim propisima; 

10.5.10. daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene propisima Zakona o javnim preduzećima; 

10.5.11. daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima; 

10.5.12. usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije; 

10.5.13. podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju preduzeća, koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i odbora za reviziju, i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu u okvirima postojećeg plana i revidiranog plana; 

10.5.14. odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% (petnaest odsto) do 33% (trideset i tri odsto) knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine dioničkog društva; 

10.5.15. saziva skupštinu javnog preduzeća; 

10.5.16. odobrava emisiju novih dionica postojeće klase u iznosu do trećine zbira nominalne vrijednosti postojećih dionica i određuje iznos, vrijeme prodaje i  cijenu ovih dionica, koja ne može biti manja od prosječne tržišne vrijednosti postojećih dionica iste klase u 30 (trideset) uzastopnih dana prije dana donošenja odluke; 

10.5.17. nadzire Upravu u provođenju preporuka datih od strane Odbora za reviziju te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima; 

10.5.18. sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitošću poslovanja javnog preduzeća; 

10.5.19. redovno izvještavanje skupštine javnog preduzeća o svom radu; 

10.5.20. davanje instrukcija organima preduzeća radi otklanjanja nepravilnosti u radu; 

10.5.21. prisustvovanje sjednicama skupštine javnog preduzeća i učešće u raspravi bez prava glasa; 

10.5.22. pregled poslovnih knjiga i dokumentacije javnog preduzeća; 

10.5.23. drugi poslovi predviđeni zakonom. 

10.6. Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost osigurati: 

10.6.1. donošenje poslovnika kojim se utvrđuju operativni i funkcionalni aspekti rada Nadzornog odbora i uprave u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te Zakonom o privrednim društvima i statutom i Etičkim kodeksom; 

10.6.2. da je zakonitost poslovnika potvrđena od strane kvalificiranih, nezavisnih pravnih savjetnika; 

10.6.3. da poslovnici sadrže detaljne odredbe o pravičnom postupku smjenjivanja za odgovorna lica koja su postupala nesavjesno i nepošteno ili su stupila u sukob interesa ili su osuđena zbog krivičnog djela ili novčano kažnjena u skladu sa kaznama utvrđenim zakonom; 

10.6.4. navedeni poslovnici sadrže odredbe o trajnom isključenju sa posla iz javnog preduzeća na period od najmanje 10 (deset) godina za lica koja su smijenjena na način opisan u ovom stavu, uključujući i dužnost uprave da za tu svrhu vodi adekvatne kadrovske evidencije. 

10.7. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u 3 (tri) mjeseca. Poslove iz svog djelokruga, Nadzorni odbor obavlja na sopstvenu inicijativu ili na zahtjev dioničara sa najmanje 5% (pet odsto) dionica javnog preduzeća, kao i na zahtjev povjerilaca javnog preduzeća čija potraživanja iznose najmanje 5% (pet odsto) osnovnog kapitala preduzeća. 

10.8. Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost da organizuje izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i finansijskih iskaza, sačinjenih u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima revizije kako se predviđa na osnovu Zakona o računovodstvenim i revizorskim standardima Federacije Bosne i Hercegovine, iz kojih je vidljiv finansijski status javnog preduzeća, te koje se daju na uvid svim licima koja imaju legitiman interes u poslovanju javnog preduzeća. 

  Nadzorni odbor neće delegirati ovu dužnost. 

10.9. Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost izraditi nacrt Etičkog kodeksa koji će sadržavati obvezujuće odredbe. Nadzorni odbor neće delegirati ovu dužnost. 

10.10. Svako kršenje pravila Etičkog kodeksa, predstavlja osnov za opoziv člana Nadzornog odbora. 

10.11. Uprava ima obavezu i odgovornost osigurati da: 

10.11.1. licu koje je otpušteno iz razloga kršenja odredaba ovog statuta ili pravila Etičkog kodeksa i ispraćeno van poslovnih prostorija u pratnji obezbjeđenja javnog preduzeća na dan suspenzije/raskida ugovora bude spriječen ponovni ulazak u bilo kojem svojstvu u prostorije preduzeća; 

10.11.2. trajno onemogući ponovno zapošljavanje takvog lica na bilo koju poziciju u periodu koji ne može biti kraći od 10 (deset) godina; 

10.11.3. se osigura odgovarajuća arhiva o zaposlenicima sa detaljnim podacima o otpuštanju navedenih osoba za period od 10 (deset) godina; 

10.11.4. se navedenim otpuštenim licima, od momenta izvršenog kršenja radne dužnosti ne vrše isplate bilo u novcu ili umjesto toga u stvarima. 

10.12. Uprava može delegirati bilo koju od obaveza navedenu u stavu 10.11. ovog člana pod uvjetom jednoglasne pismene odluke članova Nadzornog odbora, ali će ista ostati odgovorna za izvršenje svih navedenih obaveza i odgovornosti. 

Član 11. 

11.1. Upravu javnog preduzeća čini direktor i (najmanje) 2 (dva) izvršna direktora. 

11.2. Uprava se bira i postavlja od strane Nadzornog odbora, odlukom većine otvorenim izborom tehnički najkvalifikovanijeg kandidata, u skladu sa operativnim i poslovnim potrebama preduzeća. Sva postavljenja biće provedena na način koji će dopustiti da ista budu predmet ispitivanja od strane treće strane, koja nije učestvovala u izboru i postavljenju. 

11.3. U upravu ne može biti imenovano lice koje vrši funkciju u političkoj stranci. 

11.4. Djelokrug Uprave je: 

11.4.1 organizacija i vođenje poslova preduzeća; 

11.4.2 izvještavanje Nadzornog odbora preduzeća na zahtjev Nadzornog odbora; 

11.4.3 provedba statuta i etičkog kodeksa; 

11.4.4 izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja; 

11.4.5 izrada provedbenih propisa za postupak nabavki i provedba važećih zakona i propisa o postupku nabavki; 

11.4.6 priprema prijedloga o raspodjeli profita; 

11.4.7 zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku ili poslovnicima te važećim zakonima; 

11.4.8 zastupanje preduzeća prema trećim licima; 

11.4.9 staranje i odgovornost za zakonitost rada preduzeća; 

11.4.10 distribucija i implementacija etičkog kodeksa u javnom preduzeću; 

11.4.11 obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa etičkim kodeksom tako što će se protiv lica koja krše navedeni kodeks provesti disciplinski postupak; 

11.4.12 drugi poslovi neophodni za nesmetano odvijanje organizacije i vođenja poslovanja preduzeća. 

11.5. Jedino je uprava nadležna zaključivati ugovore u ime javnog preduzeća. 

11.6. Pojedinačni član uprave nema ovlaštenje zaključiti ugovor ili niz vezanih ugovora čija stvarna ili procijenjena vrijednost je veća od KM 10.000,00. 

11.7. Uprava nema ovlaštenje zaključivati ugovore ili niz vezanih ugovora čija stvarna ili procijenjena vrijednost je veća od 50.000,00 KM, bez prethodno pribavljene pismene saglasnosti većine članova Nadzornog odbora. 

11.8. Uprava može obavljanje dužnosti iz stava 11.4.10. i 11.4.11. ovog člana delegirati uz prethodnu pismenu saglasnost Nadzornog odbora, ali ostaje odgovorna za realizaciju istih. 

11.9. Članovi uprave obavljaju poslove iz svog djelokruga u interesu javnog preduzeća i u vođenju poslova iz svog djelokruga postupaju s pažnjom dobrog privrednika te u skladu sa etičkim kodeksom. 

11.10. Svako kršenje pravila etičkog kodeksa osnov je za otkaz članu uprave. 

VI - IZVJEŠTAVANJE I OGRANIČENJA OVLAŠTENJA 

Član 12. 

12.1. Povezano lice ne smije stupati u stvarne ili očigledne sukobe interesa sa javnim preduzećem u ličnim ili profesionalnim odnosima. 

12.2. Povezano lice će omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve transakcije ili odnose za koje povezano lice opravdano očekuje da bi mogle dovesti do stvarnog ili očiglednog sukoba interesa sa javnim preduzećem. 

12.3. Javnom preduzeću nije dozvoljeno da prilikom poslovanja povezanim licima nudi povoljnije uslove od onih koje nudi drugim licima koja nisu povezana sa javnim preduzećem. 

12.4. Slijedeća lica se imaju smatrati povezanim licima: 

12.4.1. članovi Uprave, članovi Nadzornog odbora i dioničari su povezana lica u smilu svakog postupka preduzetog u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, 

12.4.2. članovi uže porodice povezanih lica do trećeg stepena krvnog srodstva ili tazbine, odnosno lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa povezanim licima, 

12.4.3. pravna lica koja raspolažu glasačkim pravima u javnom preduzeću, 

12.4.4. pravna lica u kojima sa najmanje 5% sume glasačkih prava raspolaže povezano lice, 

12.4.5. pravna lica u kojima je povezano lice, ili članovi uže porodice kako je navedeno u prethodnim odredbama, član Nadzornog odbora ili uprave. 

12.5. Ako povezano lice zna ili je moralo znati da je neko drugo povezano lice djelovalo u suprotnosti sa odredbama člana 1. ovog statuta, to povezano lice je o tome dužno odmah obavijestiti upravu i Nadzorni odbor ili drugi nadzorni organ i druge nadležne organe. 

12.6. Struktura izvještavanja u javnom preduzeću će biti kako slijedi: 

12.6.1. Članovi Uprave imaju obavezu izvještavati Nadzorni odbor; 

12.6.2. Nadzorni odbor će vršiti nadzor nad upravom i može zahtijevati od uprave dostavljanje pismenog izvještaja o konkretnim aspektima operacija preduzeća ili o određenim transakcijama; uprava je dužna obezbijediti takav izvještaj u roku od 15 dana od dana stavljenog zahtjeva; 

12.6.3. Uprava je dužna pismeno izvijestiti Nadzorni odbor o svim informacijama koje uprava pribavi o neuobičajenom, nedjelotvornom ili nezakonitom ponašanju koje direktno ili indirektno utječe na poslovanje preduzeća. 

12.7. Nijedan od organa upravljanja javnim preduzećem neće delegirati svoje dužnosti koje se tiču nadzora. 

12.8. Nadležnost za smjenjivanje imaju organi kako slijedi: 

12.8.1. Nadzorni odbor ima ovlaštenje opozvati člana Uprave; 

12.8.2. Skupština dioničara ima ovlaštenje opozvati članove Nadzornog odbora; 

12.8.3. Uprava može otkazati ugovore o radu zaposlenicima. 

12.9. Bilo koji od, u članu 12. ovog statuta, navedenih organa upravljanja može opozvati članove ili otkazati pojedine ugovore isključivo u skladu sa odgovarajućom procedurom utvrđenom u relevantnom poslovniku. 

VII -  NAČIN POTPISIVANJA FIRME PREDUZEĆA I ZASTUPANJE PREDUZEĆA 

Član 13. 

13.1. Javno preduzeće zastupa direktor i drugi članovi uprave. 

13.2. Ovlaštenja zastupnika javnog preduzeća odnosno eventualna ograničenja njegovih/njihovih ovlaštenja bit će upisana u registar nadležnog suda. 

13.3. Zastupnik preduzeća u odnosu na preduzeće koje zastupa dužan je da se pridržava ovlaštenja datih statutom i odlukom nadležnih organa preduzeća. 

13.4. Zastupnik preduzeća može, u okviru svojih ovaštenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje preduzeća samo uz pismenu saglasnost Nadzornog odbora. 

VIII - USVAJANJE I PRIMJENA ETIČKOG KODEKSA 

Član 14. 

14.1. Javno preduzeće dužno je usvojiti etički kodeks koji predstavlja integralni dio obaveza i odgovornosti članova uprave i Nadzornog odbora za cijelo vrijeme trajanja njihovog angažmana u javnom preduzeću. 

14.2. Etički kodeks javnog preduzeća sadržavaće najmanje pravila o konfliktu interesa, povezanim licima, povjerljivosti, fer postupanju, zaštiti i ispravnoj upotrebi sredstava javnog preduzeća, postupanju u skladu sa važećim propisima kao i internim aktima javnog preduzeća, prijavljivanju nezakonitog ili neetičkog ponašanja, unutrašnjoj trgovini, odobravanju kredita povezanim licima i članovima upravnog i Nadzornog odbora, upoznavanju sa pravilima etičkog kodeksa javnog preduzeća te nemogućnosti odricanja od istih. 

14.3. Kršenje pravila usvojenog etičkog kodeksa javnog preduzeća predstavljat će osnov za opoziv odnosno otkaz pojedine funkcije na osnovu provedenog disciplinskog postupka. Pravila disciplinskog postupka te utvrđivanja odgovornosti u istom, bit će utvrđena poslovnikom o radu pojedinog organa. 

IX - RASPODJELA DOBITI I NAČIN POKRIĆA GUBITAKA 

Član 15. 

15.1. U svakoj finansijskoj godini, uprava javnog preduzeća će na bazi utvrđenog profita izraženog u revidiranom finansijskom izvještaju utvrđenom u skladu sa važećim propisima, odlučiti o iznosu, ukoliko takav postoji, koji će se rasporediti kao dividenda za tu poslovnu godinu. 

15.2. Prilikom odlučivanja o iznosu koji može biti raspoređen, uprava javnog preduzeća će voditi računa o instrukcijama datim od strane odbora za reviziju te ukupnim obavezama preduzeća u godini na koju se raspodjela dividende odnosi, uključujući i iznos neophodan za realizaciju plana poslovanja za tekuću finansijsku godinu kao i iznos neophodan za druge investicije i očekivano održavanje i rast javnog preduzeća. 

15.3. Da bi dividenda bila raspodijeljena, ista mora biti pismeno potvrđena od strane većine u Odboru za reviziju, Nadzornom odboru te izglasana na Skupštini javnog preduzeća. 

15.4. Ukoliko javno preduzeće na kraju finansijske godine iskaže gubitak, isti se može pokrivati iz obaveznih rezervi preduzeća te na druge načine utvrđene zakonom. 

15.5. Uprava nije ovlaštena: 

15.5.1. izdvajati za rezerve više od jedne polovine neto profita raspoloživog za raspodjelu; 

15.5.2. izdvajati za dividendu ukoliko iznos neto stredstava javnog preduzeća nije veći od ukupnog iznosa uplaćenog dioničkog kapitala i neraspoređenih rezervi, te ako se dividendom ne umanjuje iznos ovih sredstava na manje od te svote. 

X - POSTUPAK NABAVKE 

Član 16. 

16.1. Svi postupci nabavke od strane javnog preuzeća bit će provođeni uz strogo poštivanje odredaba Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

16.2. Uprava javnog preduzeća dužna je: 

16.2.1. donijeti uputstvo i pravilnik koji će regulisati postupak nabavke u skladu sa važećim propisima; 

16.2.2. nadzirati zaposlenike javnog preduzeća u implementaciji propisa o nabavci, te odredaba uputstva i pravilnika o nabavci javnog preduzeća; 

16.2.3. učestvovati u radu Komisije za nabavku za sve nabavke propisane odredbama važećih propisa o nabavci; 

16.2.4. pripremati izvještaje o postupcima nabavke zahtijevanim prema važećim propisima o nabavci; 

16.2.5. podnositi izvještaj o nabavci Odboru za reviziju i Nadzornom odboru u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o nabavci. 

16.3. U postupku nabavke Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost kako slijedi: 

16.3.2. pregled uputstava i pravilnika za postupak nabavke u smislu usaglašenosti istog sa važećim propisima o nabavci; 

16.3.3. nadzora nad radom uprave i zaposlenika u pogledu primjene uputstva i pravilnika o postupku nabavke u javnom preduzeću; 

16.3.4. pregled izvještaja o nabavci te pripreme izvještaja o mogućoj prevari ili zloupotrebi od strane nadležnih tijela javnog preduzeća. 

16.4. U postupku nabavke Odbor za reviziju odgovoran je za: 

16.4.2. mjesečni pregled izvještaja o nabavci te pismeno izvještavanje Skupštine ili drugog nadležnog tijela javnog preduzeća o bilo kakvom kršenju važećih propisa o nabavkama. 

16.5. Odbor za reviziju ne može delegirati svoje obaveze drugim tijelima javnog preduzeća. 

16.6. Članovi uprave, Nadzornog odbora i dioničari su sa javnim preduzećem povezana lica u pogledu postupaka i ciljeva važećih propisa o nabavci. 

16.7. Ukoliko na bazi Izvještaja o nabavci/kama ili na bazi druge informacije, Nadzorni odbor nađe da je došlo do kršenja etičkog kodeksa ili važećih propisa o nabavkama ili uputstva i pravilnika javnog preduzeća o nabavkama, preduzeće bez odlaganja mora preduzeti korake za suspendovanje sa posla odgovornog lica te provođenje pune istrage. Ukoliko Nadzorni odbor nađe da je došlo do kršenja važećih propisa o nabavkama ili Etičkog kodeksa, odbor će preporučiti trenutno otpuštanje odgovornog lica. 

16.8. Za provođenje mjera predloženih od strane Nadzornog odbora, predviđenih u prethodnim stavovima ovog člana, odgovorna je uprava javnog preduzeća. 

XI - PLANIRANJE POSLOVANJA PREDUZEĆA 

Član 17. 

17.1. Uprava javnog preduzeća, koristeći se dobrom poslovnom praksom će planirati razvoj javnog preduzeća pripremom trogodišnjeg plana poslovanja. Nakon usvajanja trogodišnjeg plana poslovanja isti će biti predočen glavnom revizoru i ministarstvu nadležnom za javno preduzeće. 

17.2. U prethodnom stavu navedeni plan poslovanja će sadržavati najmanje kako slijedi: 

17.2.1. predviđanje prihoda i rashoda; 

17.2.2. kapitalne izdatke predložene za period koji plan poslovanja obuhvata; 

17.2.3. izbor finansija predloženih za navedene kapitalne izdatke, te druge poslovne ciljeve; 

17.2.4. sve zajmove i kredite čije je uzimanje planirano u periodu koji plan poslovanja obuhvata; 

17.2.5. garancije čije je davanje preloženo za osiguranje tih zajmova odnosno kredita; 

17.2.6. prijedloge za osnivanje ili kupovinu novih preduzeća ili poslova (bilo u cjelini ili djelimično) ili prodaju bilo kojeg od zavisnih preduzeća (tj. supsidijara) javnog preduzeća, te kadrovsku popunu kao i prateće rashode za ovakve aktivnosti; 

17.2.7. prijedloge za korištenje viška prihoda/dobiti za period obuhvaćen planom poslovanja; 

17.2.8. predviđene finansijske izvještaje, funkcionalni i glavni budžet sa polugodišnjim analizama i budžet obrtnog kapitala; budžeti moraju odražavati planirane aktivnosti javnog preduzeća i sa tim aktivnostima povezane prihode i rashode; 

17.2.9. zapošljavanje kao i predviđene troškove za isto; 

17.3. Plan poslovanja će za period za koji je donesen, predstavljati osnov poslovnih aktivnosti javnog preduzeća. Bez obzira na prednje, uprava će godišnje usaglašavati plan poslovanja te u slučaju potrebe, a u skladu sa ciljevima istog, revidirati i usaglasiti isti radi prilagođavanja plana poslovanja tržišnim uvjetima. 

XII - OSNIVANJE I KUPOVINA DRUGIH PREDUZEĆA 

Član 18. 

18.1. Javno preduzeće može osnivati ili kupovati druga preduzeća pod uvjetom da za isto postoji odluka skupštine preduzeća te ako su kumulativno ispunjeni uvjeti kako slijedi: 

18.1.1. da je preduzeće koje se osniva odnosno koje se kupuje direktno vezano za djelatnost koju javno preduzeće osniva odnosno kupuje i 

18.1.2. ako će se osnivanjem odnosno kupovinom drugog preduzeća ostvariti direktna korist javnom preduzeću odnosno ukoliko će se osnivanjem ili kupovinom drugog preduzeća postići najracionalnija iskorištenost postojećih kapaciteta javnog preduzeća. 

XIII - PRIMJENA KNJIGOVODSTVENIH I FINANSIJSKIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA 

Član 19. 

19.1. Nadzorni odbor javnog poduzeća ima obavezu i odgovornost da: 

19.1.1. organizuje pripremu istinitih računovodstvenih izvještaja i finansijskih iskaza, sačinjenih u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, kao i propisima o računovodstvenim i revizorskim standardima Federacije Bosne i Hercegovine, iz kojih su vidljive finansijske pozicije javnog preduzeća te koje su otvorene za pregled od strane svih lica koje imaju pravni interes u poslovanju javnog preduzeća; 

19.1.2. nadzire Odbor za reviziju te interne revizore u njihovom radu, zadacima i izvještajima; 

19.1.3. nadzire upravu u primjeni preporuka datih od strane revizora u datim rokovima; 

19.1.4. pregled završnog izvještaja revizora. 

19.2. Uprava ima obavezu i odgovornost da izvršava preporuke revizora u datim rokovima za izvršenje. 

XIV - REZERVE JAVNOG PREDUZEĆA 

Član 20. 

20.1. Javno preduzeće formira obavezne rezerve. 

20.2. U obavezne rezerve se svake finansijske godine od dobiti koju javno preduzeće ostvari unosi najmanje 5% (pet odsto), dok rezerva ne dostigne srazmjeru prema osnovnom kapitalu u postotku od 20% (dvadeset odsto). 

20.3. U slučaju smanjenja obavezne rezerve, ista se mora dopuniti do statutom utvrđenog iznosa. 

XV - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 

Član 21. 

21.1. Javno preduzeće je, u obavljanju svoje djelatnosti i poslova dužno poduzimati sve mjere zaštite i unapređenja radne i životne sredine u skladu sa važećim propisima. 

21.2. Preduzeće je dužno da se pridržava mjera zaštite i unapređenja životne sredine i da u skladu s tim mjerama donese pravilnik o mjerama zaštite radne i životne sredine u uslovima ekološkog okruženja u kome posluje. 

XVI - ODBOR ZA REVIZIJU 

Član 22. 

22.1. Javno preduzeće je dužno formirati odbor za reviziju. 

22.2. Glavni revizor će imenovati direktora odjeljenja interne revizije, koji će obavljati funkciju člana Odbora za reviziju bez prava glasa u ovom odboru. 

  Bez prethodnog pismenog odobrenja glavnog revizora organ upravljanja javnog preduzeća ne može smijeniti direktora interne revizije. 

22.3. Odbor za reviziju je tijelo sastavljeno od (najmanje) 3 (tri) člana. Član odbora za reviziju ne može biti lice koje ima finansijski i drugi interes u preduzeću. 

22.4. Odbor za reviziju ima obavezu i odgovornost: 

22.4.1. imenovati vanjskog revizora; 

22.4.2. imenovati direktora odjela za internu reviziju na osnovu javnog konkursa za izbor tehnički najbolje kvalifikovanog kandidata, ukoliko Ured glavnog revizora nije upoznao preduzeće sa namjerom da izvrši imenovanje u roku od 30 dana od dana kada je glavni revizor obaviješten o razrješenju lica na toj poziciji; 

22.4.3. razmotriti godišnju studiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, te obezbjeđuje da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana; 

22.4.4. razmatra studiju rizika i plan revizije i postiže sporazum sa glavnim revizorom po pitanju obrade, u slučaju kada je glavni revizor imenovao direktora odjela za internu reviziju preduzeća; 

22.4.5. osigurati da odjel za internu reviziju izvrši svoj posao u skladu sa planom revizije; 

22.4.6. osigurati da interne kontrole u preduzeću budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predviđeno; 

22.4.7. podnositi Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca; 

22.4.8. konsultovati se sa glavnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši stručno unutrašnje strukovno ocjenjivanje odjela za reviziju svake 2 (dvije) do 3 (tri) godine; 

22.4.9. osigurati da odjel za internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa međunarodnim revizorskim standardima; 

22.5. Uprava je dužna i odgovorna za realizaciju preporuka Odbora za reviziju u rokovima koje u pogledu realizacije preporuči Odbor za reviziju. Uprava može prenijeti ovu dužnost, ali je i dalje odgovorna za njenu realizaciju. 

Odjel za internu reviziju 

22.6. Direktor Odjeljenja interne revizije dužan je i odgovoran za: 

22.6.1. upostavu Odjela za internu reviziju odgovarajućeg obima potrebnog da se adekvatno obavljaju dužnosti utvrđene statutom; 

22.6.2. ispunjavanje isključive nadležnosti za odabir i rukovođenje licima zaposlenim u odjeljenju. 

22.7. Uprava je dužna i odgovorna: 

22.7.1. za obezbjeđenje adekvatnih objekata s ciljem da se omogući da Odjeljenje za internu reviziju funkcioniše i da mu se omogući da neometano obavlja svoj posao; 

22.7.2. da obezbijedi da bez izuzetka Odjeljenje za internu reviziju ima potpuni i cjelovit uvid u svu evidenciju javnog preduzeća potreban za obavljanje poslova. 

22.8. Odjel za internu reviziju ima dužnost i odgovornost da: 

22.8.1. podnese godišnju studiju rizika i plan revizije Odboru za reviziju koja sadrži detaljan prikaz rizičnih područja i revizija koje će biti izvršene; 

22.8.2. obavlja svoje dužnosti u potpunom skladu sa Međunarodnim standardima revizije. 

22.9. Odjel za internu reviziju neće delegirati ovu dužnost. 

22.10. Cjelokupno osoblje Odjela za internu reviziju jesu zaposlenici javnog preduzeća. 

22.11. Organi upravljanja javnim preduzećem i Uprava su dužni sarađivati sa članovima Odbora za reviziju te učiniti dostupnim sve dokumente te finansijske i računovodstvene iskaze na zahtjev Odbora. 

22.12. Odbor za reviziju odgovara direktrno skupštini javnog preduzeća. 

XVII - ZABRANJENE I OGRANIČENE AKTIVNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA 

Član 23. 

23.1. Javnom preduzeću nije dopušteno: 

23.1.1. davanje kredita ili pozajmica zaposlenicima preduzeća ili trećim licima ili davanje garancija ili osiguranja za kredite; 

23.1.2. davanja putem donacija u suprotnosti sa odredbama važećih propisa o dodjeli sredstava ili donacijama; 

23.1.3. isplate plaća zaposlenicima na bilo kakvoj listi čekanja; 

23.1.4. isplata plaća zaposlenicima protivno odredbama važećih zakona o penzijskom i zdravstvenom osiguranju; 

23.1.5. učešće u postupku nabavke u svojstvu ponuđača bilo kojeg lica koje je pripremilo poziv za tender; 

23.1.6. vršenje izmjena ili dopuna bilo kojem već zaključenom ugovoru o nabavci, osim ako nisu izvršene u skladu sa važećim zakonima o nabavci; 

23.1.7. prihvat plaćanja sredstvom koje zamjenjuje novac, plaćanja u naturi ili gotovinskom ekvivalentu; 

23.1.8. investiranje tekućih sredstava javnog preduzeća, osim kada se radi o odobrenim investicijama prema definiciji datoj u važećim zakonima o investiranju javnih fondova; 

23.1.9. zaključenje ugovora o raspolaganju sa ukupnom vrijednošću većom od 10.000,00 KM, bez potpisa direktora i odgovornog člana uprave; 

23.1.10. obnavljanje ili materijalno mijenjanje postojećih zajmova dodijeljenih povezanim licima ili trećim stranama. 

23.2. Preduzeće može poduzimati slijedeće aktivnosti, isključivo uz pismeno ovlaštenje Nadzornog odbora: 

23.2.2. izmirenje duga prema povjeriocu javnog preduzeća plaćanjem trećem licu (ugovor o cesiji duga); 

23.2.3. prebijanje duga prema nekoj strani sa dugovima te iste strane koja je iz tog razloga istovremeno i povjerilac i dužnik preduzeća (ugovori o prostoj kompenzaciji); 

23.2.4. učešće u aranžmanu višestrukog prebijanja dugova između više strana bilo da je isti aranžman organizirala vlada ili drugi organ (ugovori o multilateralnoj odnosno višestranoj kompenzaciji); 

23.2.5. izmirenje duga prema preduzeću u slučaju da dužnik plaća povjeriocu preduzeća; 

23.2.5.1. otpis dugovanja. 

23.3. Nadzorni odbor i uprava imaju obavezu i odgovornost osigurati da javno preduzeće postupa u skladu sa odredbom člana 23. Statuta. 

XVIII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 24. 

24.1. Opšti akti javnog preduzeća bit će bez odlaganja doneseni/usklađeni sa statutom javnog preduzeća. 

24.2. Na pitanja koja nisu regulisana odredbama ovog statuta shodno se primjenjuju odredbe Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o privrednim društvima. 

24.3. Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja istog od strane skupštine javnog preduzeća. 

U skladu sa članom 53. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegvine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05) objavljuje se 

 

MODEL ETIČKOG KODEKSA 

 ZA JAVNA PREDUZEĆA1 

Na osnovu člana 6. stav 1. tačka b) Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05) Skupština javnog preduzeća_____________, d.d. (dioničko društvo) ili d.o.o. (društvo sa ograničenom odgovornošću)_________, na sjednici održanoj _________ 2005. godine, usvojila je 

ETIČKI KODEKS 

JAVNOG PREDUZEĆA _____________ 

Ovaj Etički kodeks primjenjuje se na: 

1. sve zaposlene u javnom preduzeću, uključujući i pojedince i zastupnike koje javno preduzeće imenuje za obavljanje određenih djelatnosti; 

2. sve članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; 

3. svako javno preduzeće ili pojedinca u čijem posrednom ili neposrednom vlasništvu je najmanje 10% od ukupne sume glasačkih prava javnog preduzeća. 

Smatra se da odnos povezanih lica (u daljem tekstu termin "povezano lice" ili "povezana lica" u skladu sa kontekstom) postoji u svakom od slijedećih slučajeva: 

Načelo 1
Sukob interesa 

Povezano lice dužno je izbjegavati stvarne ili očigledne sukobe interesa sa javnim preduzećem u ličnim ili profesionalnim odnosima. 

Sukob interesa javlja se kada lični odnosno profesionalni interes povezanog lica onemogućava, eventualno može onemogućiti, ili se čini da materijalno onemogućava interes, ili poslovanje javnog preduzeća ili sposobnost povezanog lica da ispunjava svoje obaveze i odgovornosti. 

Povezano lice dužno je omogućiti uvid upravi ili Nadzornom odboru ili drugom nadzornom organu u sve transakcije ili odnose za koje povezano lice opravdano očekuje da bi mogle dovesti do stvarnog ili očiglednog sukoba interesa sa javnim preduzećem. 

Javnom preduzeću, prilikom poslovanja, nije dopušteno da povezanim licima nudi povoljnije uvjete od onih koje nudi drugim licima koja nisu povezana sa javnim preduzećem. U smislu ovog stava sljedeća lica se smatraju povezanim licima: 

1. članovi uže porodice povezanih lica do trećeg stepena krvnog srodstva ili tazbine odnosno lica koja žive u istom domaćinstvu sa povezanim licima; 

2. pravna lica koja raspolažu glasačkim pravima u javnom preduzeću; 

3. pravna lica u kojima javno preduzeće ima udio od najmanje 10% (ili manje) od ukupne sume glasačkih prava; 

4. pravna lica u kojima sa najmanje 10% (ili manje) sume glasačkih prava raspolaže povezano lice; 

5. pravna lica u kojima je povezano lice ili članovi uže porodice, prema definiciji u tački 1. ovog stava, član Nadzornog odbora ili uprave. 

Ako bilo koje povezano lice zna ili je moralo znati da je neko drugo povezano lice djelovalo u suprotnosti sa odredbama ovog člana, to povezano lice je o tome dužno odmah obavijestiti upravu i Nadzorni odbor ili drugi nadzorni organ i ostale nadležne organe. 

Načelo 2
Korporativne mogućnosti 

U ispunjavanju svojih obaveza i odgovornosti, povezana lica bi trebala unapređivati legitimne interese javnog preduzeća kada se za to ukaže prilika. 

Sama povezana lica ne bi trebala za sopstvene potrebe koristiti mogućnosti koje se otkriju u ispunjavanju njihovih obaveza i odgovornosti prema javnom preduzeću, odnosno koristiti imovinu javnog preduzeća ili informacije ili svoj položaj u svojstvu povezanih lica, radi lične koristi. 

Rivalitet povezanog lica sa javnim preduzećem u svakom od prethodno navedenih slučajeva kojim se nanosi finansijska šteta preduzeću ili preduzećima, nije dozvoljen. 

Da li se nekom od prethodno navedenih radnji uzrokuje finansijska šteta preduzeću utvrdit će uprava, Odbor za reviziju i Nadzorni odbor na osnovu svih relevantnih činjenica i okolnosti, uključujući i slučaj u kojem se u lične svrhe koriste mogućnosti preduzeća, bez obzira da li je preduzeće prethodno odbilo realizirati tu predloženu mogućnost u sopstvenu korist. 

Načelo 3
Stručne sposobnosti i savjesno postupanje 

Povezana lica javnog preduzeća dužna su vršiti svoje funkcije, izvršavati svoje obaveze uz dužnu pažnju, stručno i savjesno. 

Načelo 4
Zaštita i pravilna upotreba imovine preduzeća 

U ispunjavanju svojih obaveza i odgovornosti Nadzorni odbor i uprava dužni su podsticati na odgovorno korištenje i kontrolu imovine i resursa javnog preduzeća. Imovinu preduzeća, u koju spadaju podaci, materijali, zalihe, intelektualna svojina, objekti i postrojenja, softver i ostala imovina koja je ili u vlasništvu, pod zakupom ili se nalazi u posjedu javnog preduzeća, treba koristiti isključivo u opravdane poslovne svrhe javnog preduzeća. 

Načelo 5
Povjerljivost 

Povezana lica će poštivati povjerljivost podataka do kojih dolaze u ispunjavanju svojih obaveza i odgovornosti, osim u slučajevima u kojima objavljivanje odobri javno preduzeće ili je takvo objavljivanje zakonski utvrđeno. U povjerljive podatke spadaju, pored ostalog, svi podaci nejavnog karaktera koji mogu biti od koristi konkurentima. 

Načelo 6
Usklađenost sa zakonom, pravilima i propisima 

U izvršavanju svojih obaveza i odgovornosti, Nadzorni odbor i uprava dužni su aktivno učestvovati u kontroli provođenja važećih zakona, pravilnika i drugih propisa u javnom preduzeću. Pored toga, ako bilo koje povezano lice dođe do saznanja o bilo kojoj informaciji za koju smatra da predstavlja dokaz o materijalnom kršenju zakona, pravilnika ili propisa koji se odnose na javno preduzeće, to povezano lice dužno je ukazati na tu informaciju jednom ili više sljedećih lica: predsjedavajućem Nadzornog odbora, glavnom pravnom savjetniku javnog preduzeća, generalnoj skupštini dioničara, policiji i drugim nadležnim organima. 

Načelo 7
Podsticanje prijavljivanja nezakonitog ili neetičkog ponašanja 

Nadzorni odbor i uprava dužni su utjecati na javno preduzeće da aktivno unapređuje etičko ponašanje i podsticati zaposlenike na prijavljivanje dokaza o nezakonitom ili neetičkom ponašanju pojedinih zaposlenika javnog preduzeća. 

Načelo 8
Krediti članovima uprave i Nadzornog odbora 

Javnim preduzećima nije dozvoljeno da na neposredan ili posredan način (kao i putem supsidijara) dodjeljuju ili organizuju dodjelu individualnih kredita članovima Nadzornog odbora, uprave, Odbora za reviziju i zaposlenicima te produžavanje ili materijalna izmjena postojećih kredita dodjeljenih tim osobama. Uprava i Nadzorni odbor ne bi trebali tražiti ili pomagati u dobijanju individualnih kredita od javnog preduzeća u suprotnosti s prethodno navedenim. 

Načelo 9
Razumijevanje i postupanje u skladu s ovim kodeksom 

Od povezanih lica očekuje se da djeluju u skladu s odredbama ovog kodeksa. Odgovornost je svakog lica da prouči i da se upozna sa ovim kodeksom, da kod glavnog pravnog savjetnika javnog preduzeća traži dodatno pojašnjenje i savjet u vezi sa tumačenjem i zahtjevima ovog kodeksa, kao i u vezi sa svakom situacijom koja je naizgled u suprotnosti sa kodeksom. 

Načelo 10
Odstupanje i preduzimanje disciplinskih mjera 

Nikakva odstupanja od odredaba ovog kodeksa niti izmjene i dopune odredaba ovog kodeksa nisu dozvoljeni. Svako kršenje odredaba ovog kodeksa rezultiraće neodložnim pokretanjem disciplinskog postupka i izricanjem disciplinskih mjera i eventualnim smjenjivanjem. 

Ovaj kodeks stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini javnog preduzeća_____________, d.d. (dioničko društvo) ili d.o.o. (Društvo sa ograničenom odgovornošću.)