Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SN FBiH 81/08)


ZAKON 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH ", broj 8/05) u članu 2. stav 1. mijenja se i glasi:
"Javno preduzeće, u smislu ovog zakona, jeste pravno lice koje je upisano u sudski registar kao privredno društvo i koje obavlja djelatnost od javnog društvenog interesa (energetika, komunikacije, komunalne djelatnosti, upravljanje javnim dobrima i druge djelatnosti od javnog društvenog interesa) ili pravno lice definisano kao javno preduzeće posebnim propisom."


Član 2.


U članu 4. alineja 2., mijenja se i glasi :
" "interna kontrola" - jeste organizacija politika i procedura koje se koriste kako bi pomogle obezbijediti da programi javnog preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine postignu svoje ciljane rezultate, da resursi za te programe budu korišteni konzistentno sa navedenim ciljevima organizacije i da su programi zaštićeni od prevara, nenamjenskog trošenja i pogrešnog upravljanja i da su dobijene informacije pouzdane, pravovremeno pribavljene, održavane i korištene za izvještavanje i donošenje odluka o njima;"

U alineji 3., riječi: "važećim propisima o nabavci", zamjenjuju se riječima: "Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06 i 70/06);"

Alineja 8., mijenja se i glasi:
" "zakonske rezerve" - jesu rezerve koje se formiraju po osnovu dioničarske premije (razlika od nominalne vrijednosti do cijene dionica), otkupa kapitala (zamjena običnih za prioritetne dionice), dobiti i drugih izvora, čiji iznos ne smije biti manji od 25% osnovnog kapitala i čija je raspodjela javnom preduzeću zabranjena Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07);"

Iza alineje 8. dodaje se nova alineja 9., koja glasi :
" "statutarne rezerve" - jesu rezerve koje se propisuju statutom na osnovu koga se utvrđuje namjena i način korištenja rezervi u poslovanju društva sa ograničenom odgovornošću;".


Član 3.


Član 7. briše se.


Član 4.

Član 8. tač. a) i g) brišu se.

U tački f) riječ "profita", zamjenjuje se riječju "dobiti".
U tački i) riječ "uviđaja", zamjenjuje se riječju "preporuka".


Član 5.


U članu 11. tačka d) riječi: "važećih zakona i propisa o postupku nabavki", zamjenjuju se riječima: "Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06 i 70/06);"

U tački e) riječ "profita", zamjenjuje se riječju "dobiti".


Član 6.


U članu 12. riječi: "Upravu bira nadzorni odbor većinom glasova", zamjenjuju se riječima: "Uprava se bira, imenuje i razrješava u skladu sa postupkom utvrđenim u statutu javnog preduzeća".


Član 7.


U članu 13. stav (1) tačka se briše i dodaju se riječi: "i drugim važećim propisima".


Član 8.


U članu 14. iza stava (4) dodaje se novi stav (5), koji glasi:
"(5) zabrana iz stava (4) ovog člana ne odnosi se na poslove između javnog preduzeća i privrednih društava sa kojima je javno preduzeće, na osnovu zaključenog ugovora o vođenju poslova, objedinjeno jedinstvenim vođenjem poslova."


Član 9.


U članu 20. stav (2) tačka c) riječi: "članom 33." zamjenjuju se riječima: "čl. 34. i 35."


Član 10.


U članu 22. riječi: "važećim računovodstvenim standardima u Bosni i Hercegovini", zamjenjuju se riječima: "Međunarodnim računovodstvenim standardima", a riječ "direktor", zamjenjuje se riječju "rukovodilac".


Član 11.


U članu 23. tačka g) riječi: "viška prihoda", zamjenjuju se riječima: "i raspodjelu dobiti".

Tačka h) mijenja se i glasi: "Plan prihoda i rashoda mora odražavati planirane aktivnosti javnog preduzeća."


Član 12.


U članu 25. naslov člana: "Računovodstveno - revizijski standardi", mijenja se i glasi: "Međunarodni računovodstveni standardi - međunarodni standardi revizije".

U stavu (1) riječi: "važećim zakonima", zamjenjuju se riječju: "Zakonom", a iza riječi "reviziji" dodaju se riječi: "u Federaciji Bosne i Hercegovine". 

Član 13.


U članu 27. stav (1) riječi: "važećim propisima o vladinim i ministarskim imenovanjima", zamjenjuju se riječima: "Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03)", a riječi: "glavni revizor", zamjenjuju se riječima: "generalni revizor".

U stavu (2), broj "50" zamjenjuje se brojem "100".

U st. (4), (5) i (6) riječi: "glavni revizor", zamjenjuju se riječima: "generalni revizor" u odgovarajućem padežu.


Član 14.


U članu 28. tačka b) riječi: "Ured glavnog revizora", zamjenjuju se riječima: "Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine", a riječi: "glavni revizor", zamjenjuju se riječima: "generalni revizor".

U tač. c) i d) riječ "studiju" zamjenjuje se riječju "strategiju".

U tač. d) i h) riječi: "glavni revizor", zamjenjuju se riječima: "generalni revizor" u odgovarajućem padežu.


Član 15.


U članu 34. riječ "Svi", zamjenjuje se riječju "Odgovarajući", a riječi: "važećih zakona o nabavci", zamjenjuju se riječima: "Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06 i 70/06)".


Član 16.


U članu 37. naslov člana: "Raspodjela profita", mijenja se i glasi: "Raspodjela dobiti".
U članu 37. riječ "profita", zamjenjuje se riječju "dobiti", a riječi: "važećim propisima", zamjenjuju se riječima: "Zakonom o računovodstvu i Reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine".


Član 17.


U članu 39. tačka (a) riječi: "profita raspoloživog", zamjenjuju se riječima: "dobiti raspoložive".

U tački (b) riječ "neraspoređenih", zamjenjuje se riječima: "zakonskih ili statutarnih".


Član 18.


U članu 41. tačka a) na kraju teksta, iza riječi "kredite", dodaju se riječi: "osim u procesu prestruktuiranja kada javno preduzeće može izvršiti ulaganje ili dati pozajmicu privrednom društvu isključivo na osnovu odluke skupštine javnog preduzeća;"

U tački d) riječi: "protivno odredbama važećih zakona o penzijskom i zdravstvenom osiguranju", zamjenjuju se riječima: "bez uplate doprinosa i poreza u skladu sa važećim zakonskim propisima".

Tačka h), mijenja se i glasi:
"investiranje iz kratkoročnih izvora sredstava javnog preduzeća, osim kada se radi o odobrenim investicijama prema definiciji datoj u važećim zakonima koji regulišu tu oblast;"


Član 19.


U članu 42. tačka e) riječ "dugovanja.", zamjenjuje se riječju "potraživanja;"

Iza tačke e) dodaje se nova tačka f) koja glasi:
"f) zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnom preduzeću, pod povoljnijim uslovima, koje utvrđuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine."


Član 20.


Javna preduzeća su dužna organizaciju i poslovanje uskladiti sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu.


Član 21.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Stjepan Krešić

 

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Safet Softić