Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SN FBiH 22/09)


ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI 
BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05 i 81/08) u članu 39. stav (1) tačka b), briše se.


Član 2.


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Stjepan Krešić


PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 


Safet Softić