Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (SN FBiH 109/12)

ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08 i 22/09), u članu 2. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Javna preduzeća iz stava 1. ovog člana dužna su da informacije o svojoj organizacionoj strukturi, finansijskom poslovanju i obavljanju upravnih poslova iz nadležnosti organa uprave koji se obavljaju u okviru propisanih javnih ovlaštenja učine dostupnim javnosti putem internet stranice javnog preduzeća."

 

Član 2.

 

Iza člana 2. dodaje se novi član 2a. koji glasi:

 

"Član 2a.

 

"Obavljanje djelatnosti od javnog društvenog interesa iz člana 2. ovog Zakona zasniva se na sljedećim principima:
a) jednakom tretmanu i slobodi osnivanja i pružanja usluga,
b) slobodnog pristupa informacijama,
c) nadziranju državne pomoći dodijeljene javnim preduzećima radi izbjegavanja narušavanja konkurencije,
d) preventivnom nadziranju objedinjavanja javnih preduzeća radi izbjegavanja narušavanja konkurencije,
e) slobodnog obavljanja određenih djelatnosti od javnog društvenog interesa radi izbjegavanja narušavanja konkurencije,
f) slobodnog pristupa informacijama o finansijskim odnosima općina, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine sa javnim preduzećima i
g) uspostavi i vođenju odgovarajuće knjigovodstvene i druge evidencije i obračuna na način da se obezbijedi jasno razgraničenje rashoda i prihoda povezanih sa različitim djelatnostima koje obavlja javno preduzeće.
Javna preduzeća iz člana 2. ovog Zakona ne mogu zaključivati sporazume koji imaju za posljedicu spriječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na tržištu i vršiti zloupotrebu dominantnog položaja.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijet će uredbu kojom će se detaljnije urediti principi iz stava 1. ovog člana."

 

Član 3.

 

U članu 9. u stavu 2. iza riječi "dioničara", dodaju se riječi:
"ili vlasnika udjela", a iza riječi "dionica", dodaju se riječi: "ili udjela".

 

Član 4.

 

U članu 51. iza stava 3. dodaje se novi stav 4., koji glasi:
"Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donijet će uredbu iz člana 2a. ovog zakona najkasnije do 30.06.2012. godine."

 

Član 5.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Radoje Vidović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Fehim Škaljić